Quyết định số 269/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 269/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 269/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Mây, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 269/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 269/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 04 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P SÔNG MÂY, T NH NG NAI. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42-CP ngày 16-7-1996 và Ngh nh s 92-CP ngày 23-8-1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban Nhân dân t nh ng Nai t i T trình s 5178/UBT ngày 25- 11-1997 c a B N i v t i T trình s 966/BNV ngày 28-11-1997, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i T trình s 496/BKH-VPT ngày 23-1-1998; QUY T NNH : i u 1. – Thành l p Khu công nghi p Sông Mây, t nh ng Nai. Khu công nghi p Sông Mây ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công nghi p cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh ng Nai. i u 2. – Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Sông Mây, t nh ng Nai v i n i dung sau : 1. Tên d án : u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t Khu công nghi p Sông Mây, t nh ng Nai. 2. Ch u tư: Công ty liên doanh phát tri n Khu công nghi p Sông Mây có tr s chính t i 10F Nguy n Văn Tr i, phư ng Trung Dũng, thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai, là công ty liên doanh g m các Bên tham gia là: Công ty Thái Bình Dương B N i v góp 55% v n i u l , Công ty trách nhi m h u h n Trư ng Thu n góp 45% v n i ul . 3. M c tiêu d án : T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i…nh m kinh doanh k t c u h t ng ã ư c t o ra trong Khu công nghi p.
  2. 4. a i m xây d ng: Xã B c Sơn, huy n Th ng Nh t, t nh ng Nai. 5. Di n tích Khu Công nghi p: 226,9 ha s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 276,38 t ng Vi t Nam 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng: 5 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. – Công ty liên doanh phát tri n Khu công nghi p Sông Mây ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. - Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai có trách nhi m ch o u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. – Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. - Ch t ch y ban Nhân dân thành ph ng Nai, các B trư ng K ho ch và u tư, N i v , Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng C c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hành Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh ng Nai, Giám c Công ty liên doanh phát tri n Khu công nghi p Sông Mây và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản