Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 27/2002/Q -BCN NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 C A B CÔNG NGHI P V VI C BAN HÀNH QUY NNH I U KI N, TRÌNH T VÀ TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG I N L C Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p. Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 08 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n. Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư. QUY T NNH: i u 1. Ban hànhkèm theo Quy t nh này Quy nh i u ki n trình t , và th t c c p gi y phép ho t ng i n l c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam và các t ch c, cá nhân ho t ng i n l c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hoàng Trung H i ( ã ký) QUY NNH I U KI N, TRÌNH T VÀ TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG I N L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2002/Q -BCN)ngày 18 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghí p) Chương 1: QUY NNH CHUNG
 2. i u1. i n năng là hàng hoá c bi t. Nhà nư c th ng nh t qu n lý các ho t ng i n l c và s d ng i n trong ph m vi c nư c b ng pháp lu t, chính sách, quy ho ch và k ho ch phát tri n i n l c. S n xu t kinh doanh i n là ngành ngh kinh doanh có i u ki n. T ch c, cá nhân ch ư c phép ho t ng i n l c trong nh ng lĩnh v c quy nh t i i u 2 dư i ây khi có gi y phép ho t ng i n l c và ph i duy trì các i u ki n ã ăng ký trong su t th i gian ho t ng. i u 2. Quy nh này hư ng d n i u ki n, trình t và th t c c p gi y phép ho t ng i n l c i v i nh ng lĩnh v c ho t ng i n l c dư i ây, tr các lĩnh v c quy nh t i i u 3 c a Quy nh này: 1. Tư v n quy ho ch: Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, Quy ho ch phát tri n i n l c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), quy ho ch b c thang thu i n các dòng sông. 2. Tư v n u tư xây d ng i n: L p d án d u tư (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo nghiên c u kh thi, Báo cáo u tư), thi t k (thi t k k thu t, thi t k k thu t thi công - t ng d toán), u th u (l p h sơ m i th u t ch c u th u. xét th u) giám sát thi công. 3. S n xu t i n. 4. Truy n t i i n. 5. Phân ph i và kinh doanh i n. i u 3. Nh ng lĩnh v c sau ây không c n ph i có gi y phép ho t ng i n l c: 1. Tư v n thNm nh và ph n bi n các d án i n. 2. Tư v n quy ho ch phát tri n i n l c qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh. 3. S n xu t i n t s d ng không bán i n cho t ch c, cá nhân khác. 4. S n xu t i n có công su t l p d t dư i 50 kW bán i n cho t ch c, cá nhân khác. 5. H kinh doanh cá th , ăng ký kinh doanh i n nông thôn quy mô nh (t ng dung lư ng máy bi n áp t 50 kVA tr xu ng), mua i n t lư i i n qu c gia và bán i n tr c ti p t i các h dân nông thôn. 6. Xây l p i n. i u 4. Cơ quan có thNm quy n c p m t gi y phép ho t ng m t ho c nhi u lĩnh v c ho t ng i n l c. i u 5. Gi y phép ho t ng i n l c ư c c p có th i h n ho c không có th i h n căn c vào lĩnh v c, ph m vi ho t ng, lo i công trình i n, th i h n ăng ký, năng
 3. l c, trình chuyên môn c a ơn v ho t ng i n l c. Gi y phép ho t ng i n l c có th i h n ư c gia h n n u áp ng các i u ki n quy nh. i u 6. Gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c tư v n quy ho ch i n, tư v n u tư xây d ng i n, tư v n giám sát thi công công trình i n có giá tr s d ng trong ph m vi c nư c. Gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c phát i n ư c c p cho t ng nhà máy i n c th . Gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c truy n t i i n ư c c p cho lư i i n truy n t i khu v c, theo ph m vi qu n lý lư i i n truy n t i. Gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c phân ph i kinh doanh i n ư c c p cho lư i i n phân ph i có ph m vi a lý c th . i u 7. T ch c, cá nhân ngh c p gi y phép ho t ng i n l c ph i n p h sơ h p l và l phí c p gi y phép cho cơ quan có thNm quy n c p gi y phép theo quy nh t i Chương III c a Quy nh này. Chương 2: I U KI N C P GI Y PHÉP NG I N L C i u 8. T ch c, cá nhân ăng ký c p gi y phép ho t ng i n l c ph i áp ng các i u ki n chung sau: 1. Là t ch c, cá nhân có ăng ký kinh doanh (ho c ăng ký ho t ng tư v n khoa h c công ngh ), ư c thành l p và ho t ng theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t, g m: a. Doanh nghi p nhà nư c ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c. b. Doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. c. Doanh nghi p có v n âu tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. d. H p tác xã ư c thành l p và ho t ng theo Lu t H p tác xã. . H kinh doanh cá th có ăng ký kinh doanh ho t ng i n l c theo Ngh nh 02/2000/N -CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. e. Các t ch c khác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Có cơ s v t ch t k thu t áp ng các yêu c u v k thu t, an toàn lao ng, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 3. Có năng l c tài chính áp ng yêu c u i v i lĩnh v c ho t ng i n l c ăng ký.
 4. 4. Có i ngũ cán b qu n lý, cán b k thu t, công nhân viên tham gia ho t ng i n l c ư c ào t o m b o yêu c u v trình chuyên môn nghi p v phù h p v i lĩnh v c ho t ng i n l c ăng ký. i u 9. T ch c ăng ký ho t ng tư v n quy ho ch, ngoài các i u ki n quy nh t i i u 8 còn ph i áp ng các i u ki n sau: 1. i v i tư v n quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia: a. Là t ch c tư v n chuyên ngành, có năng l c chuyên môn v quy ho ch các d ng năng lư ng sơ c p, quy ho ch ngu n và lư i i n, d báo nhu c u, nghiên c u phân tích th trư ng tiêu th , tính toán phân tích quy ho ch t i ưu h th ng i n, phân tích k thu t, kinh t - tài chính d án. b. Có i ngũ chuyên gia tư v n có kinh nghi m v các lo i nhà máy i n, h th ng i n, kinh t - tài chính và môi trư ng. Chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính c a t ch c tư v n ph i có kinh nghi m công tác ít nh t b y năm trong lĩnh v c tư v n và ã tham gia l p ít nh t m t quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia. c. Có trang thi t b , phương ti n k thu t, ph n m m ng d ng c n thi t áp ng yêu c u c a vi c l p quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia. 2. i v i tư v n quy ho ch phát tri n i n l c t nh: a. Là t ch c tư v n chuyên ngành, có năng l c chuyên môn v quy ho ch phát tri n ngu n và lư i i n nghiên c u và d báo ph t i, tính toán phân tích t i ưu lư i i n phân ph i, phân tích kinh t - tài chính. b. Có i ngũ chuyên gia tư v n có kinh nghi m v d báo ph t i, k t c u và ch v n hành ngu n và lư i i n, phân tích kinh t - tài chính d án. Chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính ph i có kinh nghi m công tác ít nh t 5 năm trong lĩnh v c tư v n và ã tham gia l p ít nh t m t quy ho ch i n l c t nh. c. Có trang thi t b , phương ti n k thu t, ph n m m ng d ng c n thi t cho vi c l p quy ho ch phát tri n i n l c t nh. 3. i v i tư v n quy ho ch b c thang thu i n các dòng sông: a. Là t ch c tư v n chuyên ngành thu i n, có năng l c chuyên môn v thu công, thu văn, thu năng, a ch t công trình, xây d ng thu i n và các lĩnh v c khác có liên quan n vi c l p quy ho ch b c thang thu i n. b. Có i ngũ chuyên gia tư v n có kinh nghi m trong các lĩnh v c thu văn, thu công, thu i n, xây d ng thu i n. Chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính c a t ch c tư v n ph i có kinh nghi m công tác ít nh t 5 năm trong lĩnh v c tư v n và ph i ã tham gia l p ít nh t m t quy ho ch b c thang thu i n. c. Có các trang thi t b , phương ti n k thu t, ph n m m ng d ng c n thi t cho l p quy ho ch b c thang thu i n.
 5. i u 10. T ch c ăng ký ho t ng tư v n u tư xây d ng i n, tuỳ theo trình năng l c chuyên môn có th ăng ký ho t ng trong m t ho c nhi u ph m vi chuyên môn (l p d án u tư, thi t k , u th u), cho m t ho c nhi u lo i công trình i n (nhà máy i n, ư ng dây và tr m), ngoài các i u ki n quy nh t i i u 8 còn ph i áp ng các i u ki n sau: 1. i v i công trình nhà máy i n: a. Là t ch c tư v n chuyên ngành, có năng l c chuyên môn v công ngh và công trình các nhà máy i n, phân tích k thu t, kinh t - tài chính d án, ánh giá tác ng môi trư ng. b. Có i ngũ chuyên gia tư v n có kinh nghi m trong các lĩnh v c lò hơi, tua bin, máy phát i n, thi t b i n, x lý nư c, i u khi n t ng, thu công, thu văn, thu năng, a ch t công trình, xây d ng thu i n và các lĩnh v c có liên quan n các lo i nhà máy i n. Chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính ph i có trình i h c tr lên, có kinh nghi m công tác ít nh t 5 năm trong lĩnh v c tư v n và ã tham gia tư v n ít nh t m t d án nhà máy i n. c. Có trang thi t b , phương ti n k thu t, ph n m m ng d ng c n thi t cho vi c tư v n u tư xây d ng các công trình nhà máy nhi t i n, nhà máy thu i n. 2. i v i công trình ư ng dây và tr m bi n áp: a. Là t ch c tư v n chuyên ngành, có năng l c chuyên môn v thi t k công trình, thi t b ư ng dây và tr m, b o v rơ le, i u khi n t ng, ánh giá tác ng môi trư ng, phân tích kinh t - tài chính d án cho các công trình ư ng dây và tr m v i c p i n áp phù h p. b. Có i ngũ chuyên gia tư v n có kinh nghi m trong các lĩnh v c cơ lý ư ng dây, thi t b i n, i u khi n t ng, b o v rơ le, k t c u xây d ng. Chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn chính ph i có trình i h c tr lên, có kinh nghi m công tác ít nh t 5 năm trong lĩnh v c tư v n và ã tham gia th c hi n ít nh t m t d án ư ng dây và tr m v i c p i n áp tương ương. c. Có trang thi t b , phương ti n k thu t, ph n m m ng d ng c n thi t cho vi c tư v n u tư xây d ng các công trình ư ng dây và tr m bi n áp. i u 11. T ch c ăng ký ho t ng tư v n giám sát thi công công trình i n, tuỳ theo trình năng l c chuyên môn, có th ăng ký ho t ng cho m t ho c nhi u lo i công trình i n (nhà máy i n, ư ng dây và tr m v i các c p i n áp khác nhau), ngoài các i u ki n quy nh t i i u 8 còn ph i áp ng các i u ki n sau: 1. Là t ch c tư v n chuyên ngành, có năng l c chuyên môn v công trình nhà máy nhi t i n, thu i n, công trình thi t b ư ng dây và tr m v i c p i n áp phù h p. 2. Có i ngũ chuyên gia tư v n có kinh nghi m trong các lĩnh v c lò hơi, tua bin, máy phát i n, thi t b i n, x lý nư c, i u khi n t ng, thu công, thu văn, a ch t công trình, xây d ng thu i n, cơ lý ư ng dây, thi t b i n, i u khi n t ng, b o v rơ le, k t c u xây d ng. Chuyên gia ch trì các lĩnh v c chuyên môn
 6. chính ph i có trình i h c tr lên, có kinh nghi m công tác ít nh t 5 năm trong lĩnh v c tư v n và ã tham gia giám sát thi công ít nh t m t công trình i n cùng lo i. 3. Có trang thi t b , phương ti n k thu t c n thi t cho vi c giám sát thi công các công trình nhà máy i n ho c ư ng dây và tr m v i c p i n áp tương ng. i u 12. T ch c, cá nhân ăng ký ho t ng s n xu t i n, ngoài các i u ki n quy nh t i i u 8 còn ph i áp ng các i u ki n sau: 1. Có trang thi t b công ngh , phương ti n ph c v , nhà xư ng, công trình ki n trúc theo úng thi t k k thu t dư c duy t, ư c xây d ng, l p t ki m tra nghi m thu t tiêu chuNn và quy ph m k thu t hi n hành. 2. Giám c, Phó Giám c ho c ngư i tr c ti p qu n lý k thu t, s n xu t ph i có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành i n ho c k thu t phù h p và có th i gian làm vi c trong lĩnh v c s n xu t i n ít nh t 5 năm. i ngũ công nhân tr c ti p v n hành ph i ư c ào t o và ki m tra quy trình v n hành và quy trình an toàn. i u 13. T ch c ăng ký ho t ng truy n t i i n, ngoài các i u ki n quy nh t i i u 8 còn ph i áp ng các i u ki n sau: 1. Có trang thi t b , công ngh , phương ti n ph c v , nhà xư ng, công trình ki n trúc theo úng thi t k k thu t ư c duy t, ư c xây d ng, l p t, ki m tra nghi m thu t tiêu chuNn k thu t và quy ph m hi n hành áp ng ư c các yêu c u c a công tác b o dư ng, s a ch a ki m tra các tuy n ư ng dây t i i n, các tr m bi n áp, tr m c t, tr m bù trong h th ng truy n t i i n. 2. Giám c, Phó Giám c k thu t ph i có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành i n và có kinh nghi m trong lĩnh v c truy n t i i n ít nh t 5 năm. i ngũ công nhân tr c ti p v n hành ph i ư c ào t o và ki m tra quy trình v n hành và quy nh an toàn. i u 14. T ch c cá nhân ăng ký ho t ng phân ph i và kinh doanh i n, ngoài các i u ki n quy nh t i i u 8 còn ph i áp ng các i u ki n sau: 1. Có trang thi t b công ngh , phương ti n ph c v , nhà xư ng, công trình ki n trúc ư c xây d ng, l p t ki m tra nghi m thu t tiêu chuNn k thu t theo úng thi t k k thu t ư c duy t và quy ph m hi n hành áp ng các yêu c u c a công tác v n hành, b o dư ng, s a ch a lư i i n phân ph i, các tr m bi n áp và các thi t b ng b kèm theo. 2. Giám c, Phó Giám c ho c ngư i tr c ti p qu n lý k thu t, s n xu t ph i có b ng trung c p chuyên ngành i n tr lên và có th i gian làm vi c trong lĩnh v c phân ph i và kinh doanh i n ít nh t 5 năm. i ngũ công nhân tr c ti p v n hành ph i ư c ào t o chuyên ngành và ư c ki m tra quy trình v n hành và quy nh an toàn theo ng ch b c quy nh. i v i h cá th kinh doanh i n nông thôn, ph i có i ngũ th i n nông thôn ư c ào t o chuyên ngành i n, có gi y ch ng nh n t t nghi p do cơ s d y ngh có thNm quy n c p, có năng l c hoàn thành nhi m v chuyên môn. Th i n nông thôn ph i ư c hu n luy n và sát h ch v an toàn i n hàng năm và ư c c p th an toàn làm vi c trong lư i i n nông thôn.
 7. Chương 3: TRÌNH T , TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG I N L C i u 15. ThNm quy n c p gi y phép ho t ng i n l c ư c quy nh như sau: 1. B Công nghi p c p gi y phép ho t ng i n l c cho: a. Các t ch c tư v n l p Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia. Quy ho ch phát tri n i n l c t nh, Quy ho ch b c thang thu i n các dòng sông. b. Các t ch c tư v n u tư xây d ng i n, ho t ng trong m t ho c nhi u lĩnh v c như: L p d án u tư, thi t k , u th u, cho m t ho c nhi u lo i công trình i n như: nhà máy i n, ư ng dây và tr m bi n áp theo các c p i n áp. c. Các t ch c tư v n giám sát thi công công trình nhà máy i n, công trình ư ng dây và tr m bi n áp theo các c p i n áp. d. Các nhà máy i n do T ng công ty i n l c Vi t Nam tr c ti p qu n lý và các nhà máy i n do các t ch c, cá nhân khác qu n lý có công su t l p t trên 10.000 kW. . Các Công ty truy n t i i n thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam. e. Các Công ty i n l c, i n l c t nh thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam và các t ch c, cá nhân khác qu n lý và v n hành lư i i n phân ph i có i n áp t 110 kV tr xu ng ho t ng trên ph m vi a bàn nhi u t nh, thành ph . g. Các t ch c ho t ng xu t, nh p khNu i n. 2. y ban nhân dân t nh tr c ti p ho c y quy n cho S Công nghi p c p gi y phép ho t ng i n l c cho: a. T ch c tư v n u tư xây d ng ư ng dây và tr m bi n áp có i n áp t 35 kV tr xu ng, ăng ký kinh doanh t i a phương. b. T ch c tư v n giám sát thi công các công trình ư ng dây và tr m bi n áp có i n áp t 35 kV tr xu ng, ăng ký kinh doanh t i a phương. c. T ch c, cá nhân qu n lý v n hành các nhà máy i n, tr m phát i n, s n xu t i n kinh doanh bán i n có công su t l p t t 50 kW n 10.000 kW t t i a phương. d. T ch c qu n lý và v n hành lư i i n phân ph i có i n áp t 35 kV tr xu ng ho t ng t i a phương. . T ch c, h kinh doanh cá th ăng ký kinh doanh i n nông thôn t i t nh, ho t ng t i a phương. i u 16. Cơ quan c p gi y phép ho t ng i n l c có nghĩa v và quy n h n sau:
 8. 1. Ti p nh n, thNm nh và qu n lý h sơ ngh c p gi y phép. Hư ng d n t ch c, cá nhân ho t ng i n l c th c hi n úng n i dung, trình t , th t c ngh c p gi y phép t i Quy nh này. 2. C p, b sung ho c gia h n gi y phép ho t ng i n l c trong th i h n quy inh t i i u 19 Quy nh này. Trư ng h p không c p gi y phép, ph i thông báo lý do và tr h sơ cho t ch c, cá nhân ngh c p, b sung, gia h n gi y phép. 3. Gi i quy t các khi u n i v gi y phép ho t ng i n l c theo thNm quy n. 4. Ki m tra vi c s d ng gi y phép và các i u ki n ã ăng ký trong h sơ c p gi y phép ho t ng i n l c. 5. C nh cáo, ình ch ho t ng ho c thu h i gi y phép ho t ng i n l c iv it ch c, cá nhân vi ph m. 6. Ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý t ch c, cá nhân vi ph m theo quy nh t i i u 22 Quy nh này. i u 17. T ch c, cá nhân ư c c p gi y phép ho t ng i n l c có nghĩa v và quy n h n sau: 1. Ho t ng i n l c theo úng n i dung quy nh trong gi y phép. 2. ngh gia h n, b sung lĩnh v c và n i dung ho t ng i n l c khi có i u ki n. 3. Duy trì các i u ki n ho t ng i n l c ã ăng ký trong su t th i gian ho t ng. 4. Báo cáo cơ quan c p gi y phép, ch m nh t 60 ngày trư c khi ng ng ho t ng i n l c. 5. Không ư c s a ch a n i dung, chuy n như ng ho c cho t ch c, cá nhân khác s d ng gi y phép. 6. Ch u s ki m tra, thanh tra và ch p hành quy t nh x lý c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c s d ng gi y phép và các i u ki n ho t ng ã ăng ký. 7. ngh b sung khi thay i lĩnh v c và n i dung ho t ng i n l c. 8. Báo cáo cơ quan c p gi y phép v ho t ng trong lĩnh v c ư c c p phép, nh ng khó khăn và ki n ngh , trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm. i u 18. H sơ ngh c p gi y phép ho t ng i n l c bao g m: 1. i v i t ch c tư v n: a. ơn ngh c p gi y phép ho t ng i n l c (theo Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này).
 9. b. B n sao h p l ăng ký kinh doanh ho t ng tư v n kèm theo sơ t ch c, danh sách các ơn v , chi nhánh tr c thu c. c. Danh sách trích ngang các cán b qu n lý, chuyên gia tư v n ch trì các lĩnh v c tư v n chính (theo Ph l c 2 kèm theo Quy t nh này), kèm theo b n sao h p l b ng t t nghi p. d. Danh sách các d án tương t mà t ch c tư v n ã th c hi n ho c các chuyên gia chính c a t ch c tư v n ã ch trì, tham gia th c hi n trong th i gian 5 năm g n nh t. . Danh m c trang thi t b , phương ti n, ph n m m ng d ng ph c v công tác tư v n. e. Báo cáo tài chính ba năm g n nh t ( i v i t ch c ang ho t ng). 2. i v i t ch c s n xu t, truy n t i, phân ph i và kinh doanh i n: a. ơn ngh c p gi y phép ho t ng i n l c (theo Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này); b. B n sao h p l ăng ký kinh doanh kèm theo sơ t ch c, danh sách các ơn v , chi nhánh tr c thu c. c. Danh sách trích ngang các cán b qu n lý như Giám c, Phó Giám c doanh nghi p, các chuyên gia chính trong lĩnh v c ngh c p gi y phép ho t ng i n l c; ch nhi m, phó ch nhi m, ngư i tr c ti p qu n lý k thu t h p tác xã kinh doanh i n (theo Ph l c 2 kèm theo Quy t nh này) kèm theo b n sao h p l b ng t t nghi p ho c gi y ch ng nh n t t nghi p. d. Danh m c các h ng m c công trình i n chính do t ch c ang qu n lý v n hành ho c chuNn b ti p nh n theo quy t nh c a c p có thNm quy n. . Báo cáo tài chính năm g n nh t trư c khi n p ơn ăng ký c p gi y phép ( i v i t ch c ang ho t ng). e. B n sao h p l văn b n xác nh n m b o i u ki n i v i các thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. g. i v i t ch c m i thành l p qu n lý các công trình i n s p ưa vào v n hành c n ph i có các văn b n sau: - B n sao h p l quy t nh phê duy t thi t k k thu t công trình i n ư c c p có thNm quy n duy t; B n sao biên b n thí nghi m, nghi m thu công trình i n trư c khi vào v n hành. h. B n sao h p l văn b n xác nh n i u ki n phòng cháy ch a cháy c a cơ quan có thNm quy n c p. i u 19. Trình t và th t c c p gi y phép ho t ng i n l c như sau:
 10. 1. T ch c, cá nhân ngh c p gi y phép ho t ng i n l c n p t i cơ quan c p gi y phép ba b h sơ theo quy nh t i i u 18 c a Quy nh này và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a h sơ ngh c p gi y phép. 2. Cơ quan c p gi y phép có trách nhi m ki m tra h sơ, phát hành gi y h n c p gi y phép n u h sơ ã h p l . N u h sơ chưa h p l , cơ quan c p gi y phép ph i hư ng d n t ch c, cá nhân ngh c p gi y phép b sung h sơ. 3. Trong th i h n ba mươi ngày k t khi nh n h sơ h p l , cơ quan c p gi y phép ph i ti n hành thNm nh h sơ, ki m tra t i cơ s (n u c n thi t) và c p gi y phép. 4. Gi y phép ho t ng i n l c ư c làm thành ba b n chính, m t b n giao cho t ch c, cá nhân ư c c p, hai b n lưu t i cơ quan c p gi y phép. i u 20. T ch c, cá nhân ư c c p gi y phép ho t ng i n l c ph i n p l phí c p gi y phép theo quy nh c a B Tài chính cho cơ quan c p gi y phép. Cơ quan c p gi y phép ư c phép s d ng m t ph n l phí c p gi y phép ph c v cho công tác thNm nh, qu n lý h sơ c p phép, ki m tra và x lý các vi ph m. Vi c thu n p và s d ng l phí c p gi y phép theo quy nh c a B Tài chính. Chương 4: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 21 1. Cơ quan c p gi y phép ho t ng i n l c có trách nhi m ki m tra vi c s d ng gi y phép ho t ng i n l c ư c c p; n u phát hi n có vi ph m thì l p biên b n và x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Công nghi p ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này trong ph m vi c nư c; gi i quy t các vư ng m c và s a i, b sung Quy nh này khi c n thi t. 3. U ban nhân dân t nh ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này trong ph m vi qu n lý hành chính c a mình; gi i quy t các vư ng m c và ki n ngh B Công nghi p nghiên c u s a i, b sung khi c n thi t. i u 22 1. Các hành vi sau ây b coi là vi ph m quy nh s d ng gi y phép ho t ng i n l c: a. Ho t ng i n l c không úng n i dung ghi trong gi y phép ( i v i các ho t ng i n l c yêu c u ph i có gi y phép). b. Không m b o duy trì các i u ki n ho t ng i n l c ã ăng ký.
 11. c. Ng ng ho t ng i n l c quá ba tháng mà không báo cáo v i cơ quan c p gi y phép. d. Ho t ng i n l c khi ã có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n công b ng ng ho t ng, gi i th ho c phá s n. 2. Tuỳ theo m c vi ph m, t ch c, cá nhân ư c c p gi y phép có th b x lý b ng m t trong nh ng hình th c sau: c nh cáo, ình ch ho t ng i n l c ho c thu h i gi y phép ho t ng i n l c và thông báo cho các cơ quan có liên quan x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i có thNm quy n c p gi y phép ho t ng i n l c, n u vi ph m Quy nh này ho c các quy nh hi n hành có liên quan c a pháp lu t thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , trư ng h p làm thi t h i v t ch t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23 1. Trong th i h n m t năm k t ngày Quy nh này có hi u l c, t ch c, cá nhân ang ho t ng i n l c trong nh ng lĩnh v c ph i có gi y phép quy nh t i i u 2 c a Quy nh này, n u ti p t c ho t ng ph i ngh c p gi y phép ho t ng i n l c và n p h sơ ăng ký t i cơ quan c p gi y phép. Trong th i gian ch c p gi y phép, t ch c, cá nhân v n ti p t c ho t ng cho n khi cơ quan c p gi y phép có văn b n c p ho c t ch i c p gi y phép ho t ng i n l c. 2. Trong th i h n hai năm k t ngày Quy nh này có hi u l c, t ch c qu n lý i n nông thôn chưa áp ng các quy nh t i chương II c a Quy nh này, n u ti p t c kinh doanh i n nông thôn ph i ti n hành chuy n i, thành l p l i theo m t trong các hình th c quy nh t i i m a, b, c, d, kho n 1 i u 8 Quy nh này. y ban nhân dân t nh ch o S Công nghi p ph i h p v i i n l c t nh hư ng n và ki m tra vi c th c hi n. Trong th i h n sáu tháng trư c khi h t h n chuy n i, n u t ch c nào không th c hi n chuy n i S Công nghi p ki n ngh y ban nhân dân t nh giao cho t ch c khác thay th . i u 24 1. V K ho ch và u tư thu c B Công nghi p là cơ quan u m i gi i quy t các th t c c p gi y phép, gia h n, thu h i gi y phép ho t ng i n l c cho các lo i gi y phép do B Công nghi p c p. 2. S Công nghi p là cơ quan u m i gi i quy t các th t c c p gi y phép, gia h n, thu h i gi y phép ho t ng i n l c cho các lo i gi y phép do y ban nhân dân t nh c p. 3. Trong th i h n b y ngày k t ngày c p gi y phép ho t ng i n l c cho t ch c, cá nhân, B Công nghi p g i b n sao Gi y phép ho t ng i n l c n S Công nghi p nơi t ch c, cá nhân t tr s chính. Trong th i h n b y ngày k t ngày c p gi y phép ho t ng i n l c cho t ch c, cá nhân, S Công nghi p g i b n sao Gi y phép ho t ng i n l c v B Công nghi p.
 12. 4. nh kỳ hàng năm, trư c ngày 30 tháng 11, S Công nghi p báo cáo B Công nghi p v tình hình c p gi y phép, gia h n gi y phép, thu h i gi y phép ho t ng i n l c t i a phương. PH L C 1 M U ƠN NGHN C P GI Y PHÉP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...ngày... tháng... năm 200... ƠN NGHN C P GI Y PHÉP HO T NG I N L C Kính g i: B Công nghi p/U ban nhân dân t nh... H và tên ngư i ngh : Ch c danh: (Giám c, ch doanh nghi p): Tên doanh nghi p: Có tr s ăng ký t i: Tel:................. Fax:............ Thành l p theo gi y phép u tư/Quy t nh thành l p s .... ngày... Ngành ngh kinh doanh hi n t i: ngh c p gi y phép ho t ng i n l c cho nh ng lĩnh v c ho t ng và ph m vi ho t ng sau ây: - - Các h sơ kèm theo: - ngh B Công nghi p/U ban nhân dân t nh...... c p gi y phép ho t ng i n l c cho ..... Khi ư c c p gi y phép ho t ng i n l c, doanh nghi p xin cam oan ho t ng úng lĩnh v c và ph m vi ư c c p, ng th i tuân th các quy nh v gi y phép ho t ng i n l c. .....ngày.... tháng.... năm..... i di n theo lu t pháp c a ơn v
 13. PH L C 2 DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁN B QU N LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH (Cho ho t ng s n xu t, truy n t i, phân ph i và kinh doanh i n) S H và tên Ngày Quê Ch c Trình Thâm S d án Ghi tháng quán v niên ho c công TT năm sinh chuyên công tác trình ã chú môn (năm) tham gia I Cán b qu n lý 1. 2... II Chuyên gia chính 1. 2... PH L C 3 TH I H N C A GI Y PHÉP HO T NG I N L C (Kèm theo Quy t nh s 27/2002/Q -BCN ngày 18 tháng 6 năm 2002) TT Lĩnh v c và ph m vi ho t ng i n l c Th i h n Ghi chú c a gi y phép 1 Tư v n quy ho ch Không N u thay i t th i h n ch c s ki m tra a. Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia thu h i, gia h n ho c c p m i b. Quy ho ch phát tri n i n l c t nh, thành ph c. Quy ho ch b c thang thu i n 2 Tư v n u tư xây d ng i n: 10 năm nt 2.1. Tư v n u tư xây d ng các nhà máy 10 năm i n (m t ho c nhi u ph m vi chuyên môn tư v n) 10 năm 2.2. Tư v n u tư xây d ng ư ng dây và 10 năm tr m (m t ho c nhi u ph m vi chuyên môn tư v n) v i c p i n áp 5 năm
 14. a) n 500 KV b) n 220 KV c) n 11 KV d) n 35 KV 3 Tư v n giám sát thi công công trình i n 10 năm Như trên 3.1. Nhà máy i n 10 năm 3.2. ư ng dây và tr m v i c p i n áp khác nhau. 4 S n xu t i n 20 năm Như trên a. Qu n lý và v n hành nhà máy thu i n, 10 năm nhi t i n (than, d u ho c khí) có công su t l p t trên 10 MW. b. Qu n lý và v n hành nhà máy thu i n, nhi t i n (than, d u ho c khí) có công su t l p t t 50 KW n 10.000 KW 5 Truy n t i i n Không Như trên th i h n a. Qu nlý và v n hành h th ng truy n t i i n n 500 KV 20 năm b. Qu n lý và v n hành h th ng truy n t i 20 năm i n n 220 KV c. Qu n lý và v n hành h th ng truy n t i i n n 110 KV 6 Phân ph i và kinh doanh i n 10 năm Như trên a. Qu n lý, v n hành lư i i n phân ph i và 10 năm kinh doanh i n trên a bàn nhi u t nh/thành ph 5 năm b. Qu n lý, v n hành lư i i n phân ph i và 5 năm kinh doanh i n trên a bàn m t t nh/thành ph c. Qu n lý, v n hành lư i i n h th và kinh doanh i n nông thôn (H p tác xã phân ph i và kinh doanh i n)
 15. d. Qu nlý, v n hành lư i i n h th và kinh doanh i n nông thôn (cá nhân có ăng ký kinh doanh) B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S /GP-BCN Hà N i, ngày.... tháng.... Năm 200... B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n; Căn c Quy t nh s 27/2002/Q -BCN ngày 12/6/2002 c a B trư ng B Công nghi p v i u ki n, trình t và th t c c p Gi y phép ho t ng i n l c; Xét ơn ngh c p Gi y phép ho t ng i n l c s ..ngày.... tháng.... năm..... c a (tên t ch c/cá nhân); Theo ngh c a V trư ng V k ho ch và u tư C p: GI Y PHÉP HO T NG I N L C Cho: (Tên t ch c/cá nhân ngh c p gi y phép) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s :......... do..................... ....................................c p ngày.................................................. Tr s giao d ch:........................................................................... i n tho i:.................................Fax:................................................. Cơ quan c p trên tr c ti p:.......................................................... V các lĩnh v c, ph m vi/quy mô và th i h n ho t ng: 1. Lĩnh v c:.................................................................................. Ph m vi/quy mô:...............................Th i h n............năm............. 2. Lĩnh v c:................................................................................. Ph m vi/quy mô:............ Th i h n.................. năm..................... 3.....................................................................................................
 16. (Tên t ch c/cá nhân) có nghĩa v th c hi n nghiêm ch nh các quy nh t i Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph và Quy t nh s 27/2002/Q -BCN ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p v i u ki n, trình t và th t c c p Gi y phép ho t ng i n l c. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P U BAN NHÂN DÂN T NH... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S /GP-UB c l p - T do - H nh phúc ..., ngày.... Tháng..... Năm 200... U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n; Căn c Quy t nh s 27/2002/Q -BCN ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B công nghi p vè i u ki n, trình t và th t c c p Gi y phép ho t ng i n l c; Xét ơn ngh c p Gi y phép ho t ng i n l c s ...... ngày..... tháng..... năm c a (tên t ch c/cá nhân); Theo ngh c a........................ C p: GI Y PHÉP HO T NG I N L C Cho: (Tên t ch c/cá nhân ngh c p gi y phép) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s :.............do..................... ..............................c p ngày........................................................... Tr s giao d ch:............................................................................... i n tho i:..........................................Fax:................................................. Cơ quan c p trên tr c ti p:.................................................................. V các lĩnh v c, ph m vi/quy mô và th i h n ho t ng: 1. Lĩnh v c......................................................................................... Ph m vi/quy mô:...................Th i h n:..............năm.............................. 2. Lĩnh v c:........................................................................................... Ph m vi/quy mô:.............Th i h n:............... năm................................... 3..............................................................................................................
 17. (Tên t ch c/cá nhân) có nghĩa v th c hi n nghiêm ch nh các quy nh t i Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph và Quy t nh s 27/2002/Q -BCN ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p v i u ki n, trình t và th t c c p Gi y phép ho t ng i n l c. T/M U BAN NHÂN DÂN T NH
Đồng bộ tài khoản