Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TI N GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 27/2006/Q -UBND M Tho, ngày 14 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ HO T NG CHĂN NUÔI, GI T M , MUA BÁN, V N CHUY N NG V T, S N PH M NG V T VÀ P TR NG GIA C M TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t B o v Môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Pháp l nh Gi ng v t nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Quy t nh s 3065/Q -BNN-NN ngày 07/11/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i u ki n chăn nuôi, p tr ng, v n chuy n, gi t m , buôn bán gia c m và s n ph m gia c m; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Ti n Giang, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c qu n lý ho t ng chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Quy t nh này thay th các văn b n: Quy t nh s 1702/Q -UB ngày 08 tháng 10 năm 1996 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c ban hành quy nh t m th i qu n lý cơ s gi t m ng v t trên a bàn t nh Ti n Giang; Quy t nh s 31/2002/Q -UB ngày 12 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c ban hành quy nh b o v môi trư ng i v i cơ s chăn nuôi trên a bàn t nh Ti n Giang; Quy t nh s 09/2003/Q -UB ngày 26 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c ban hành quy nh phòng ch ng d ch b nh ng v t t i các cơ s chăn nuôi và ki m d ch ng v t trên a bàn t nh Ti n Giang; Quy t nh s 19/2004/Q -UB ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c ban hành i u ki n chăn nuôi gia súc, gia c m và kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn t nh Ti n Giang và các văn b n có liên quan khác trái v i quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n,
 2. thành ph M Tho, th xã Gò Công và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thanh Trung QUY NNH V VI C QU N LÝ HO T NG CHĂN NUÔI, GI T M , MUA BÁN, V N CHUY N NG V T, S N PH M NG V T VÀ P TR NG GIA C M TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 2. Các thu t ng dùng trong Quy nh này ư c hi u như sau: 1. ng v t g m các loài gia súc (trâu, bò, ng a, heo, dê, c u, chó, th …), các loài gia c m (gà, v t, ngan, ng ng, chim cút, chim c nh….) và các loài ng v t khác (ngo i tr ng v t thu c loài th y s n) 2. S n ph m ng v t g m nh ng s n phNm có ngu n g c t nh ng loài ng v t ư c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Cơ s chăn nuôi g m: chăn nuôi t p trung qui mô l n, chăn nuôi t p trung qui mô v a, chăn nuôi qui mô nh , chăn nuôi h gia ình và i m trung chuy n ng v t, c th : a) Chăn nuôi t p trung qui mô l n: thư ng xuyên có s lư ng ng v t như sau: - Trâu, bò, ng a: m c ích nuôi sinh s n, ph i gi ng, l y s a t 100 con tr lên; m c ích nuôi l y th t t 400 con tr lên.
 3. - Heo: m c ích nuôi sinh s n, ph i gi ng t 200 con tr lên; m c ích nuôi th t t 1.000 con tr lên. - Dê, c u, chó: m c ích nuôi sinh s n, ph i gi ng t 1.000 con tr lên; m c ích nuôi th t t 2.000 con tr lên. - Gia c m, th t 10.000 con tr lên. b) Chăn nuôi t p trung qui mô v a: thư ng xuyên có s lư ng ng v t như sau: - Trâu, bò, ng a: m c ích nuôi sinh s n, ph i gi ng, l y s a t 10 con n dư i 100 con; m c ích nuôi l y th t t 50 con n dư i 400 con. - Heo: m c ích nuôi sinh s n, ph i gi ng t 20 con n dư i 200 con; m c ích nuôi th t t 100 con n dư i 1.000 con. - Dê, c u, chó: m c ích nuôi sinh s n, ph i gi ng t 100 con n dư i 1.000 con; m c ích nuôi th t t 200 con n dư i 2.000 con. - Gia c m, th t 2.000 con n dư i 10.000 con. c) Chăn nuôi qui mô nh : thư ng xuyên có s lư ng ng v t như sau: - Trâu, bò, ng a: m c ích nuôi sinh s n, ph i gi ng, l y s a t 5 n dư i 10 con; m c ích nuôi l y th t t 20 n dư i 50 con. - Heo: m c ích sinh s n, ph i gi ng t 10 con n dư i 20 con; m c ích nuôi th t t 50 con n dư i 100 con. - Dê, c u, chó: m c ích sinh s n, ph i gi ng t 50 con n dư i 100 con; m c ích nuôi th t t 100 con n dư i 200 con. - Gia c m, th t 200 n dư i 2.000 con. d) Chăn nuôi h gia ình: có s ng v t ít hơn s lư ng chăn nuôi qui mô nh . T t c s lư ng ng v t không tính s u con gia súc chưa cai s a, s u con gia c m dư i 7 ngày tu i. 4. Cơ s gi t m , sơ ch ng v t, s n ph m ng v t: là a i m c nh, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy ho ch, thNm nh i u ki n, c p gi y phép kinh doanh, ư c cơ quan thú y a phương ki m d ch. 5. Kinh doanh ng v t s ng: là vi c kinh doanh các loài ng v t ư c quy nh t i kho n 1 i u này t i các i m mua bán, trao i, giao d ch ư c cơ quan có ch c năng thNm nh i u ki n và c p gi y phép. 6. Kinh doanh s n ph m ng v t: là vi c kinh doanh các s n phNm có ngu n g c t các lo i ng v t ư c quy nh t i kho n 1 i u này dùng cho m c ích làm th c phNm t i các ch ho c các i m mua bán, trao i, giao d ch.
 4. 7. Cơ s gi ng v t nuôi: là cơ s chăn nuôi con gi ng v t nuôi theo quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh gi ng v t nuôi; bao g m: àn gi ng c k , àn gi ng ông bà, àn gi ng b m , àn gi ng h t nhân, gi ng thương phNm. 8. i m trung chuy n ng v t: ư c xem như là m t cơ s chăn nuôi, là nơi nuôi, nh t ng v t ch ưa i nơi khác. 9. Cơ s p tr ng gia c m: là cơ s s d ng máy p ho c p th công i v i các lo i tr ng gia c m như: gà, v t, cút, b câu, …. v i m c ích p n ho c p tr ng l n kinh doanh; ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y i u ki n kinh doanh. 10. ánh giá tác ng môi trư ng: là vi c phân tích, d báo các tác ng môi trư ng c a d án u tư c th ưa ra các bi n pháp b o v môi trư ng khi tri n khai d án. 11. B n cam k t b o v môi trư ng: là phân tích, d báo các lo i ch t th i phát sinh c a d án c th ưa ra các bi n pháp gi m thi u, x lý ch t th i theo qui nh c a Lu t B o v Môi trư ng. Chương II I U KI N CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA C M i u 3. a i m và phương th c chăn nuôi: 1. V trí cơ s chăn nuôi: - Không ư c chăn nuôi b t kỳ quy mô nào trong khu v c dân cư t p trung; khu ph ; n i ô thu c thành ph , th xã, th tr n, th t , khu công nghi p; - Kho ng cách t cơ s chăn nuôi n ngu n nư c m t, gi ng khoan l y nư c ng m ph c v cho m c ích ăn u ng, sinh ho t c a nhân dân t i thi u là: 10 mét i v i chăn nuôi h gia ình; 20 mét i v i chăn nuôi nh ; 50 mét i v i chăn nuôi qui mô v a; 100 mét i v i chăn nuôi t p trung qui mô l n; - Kho ng cách t cơ s chăn nuôi n trư ng h c; b nh vi n; khu i u dư ng; khu công s ; cơ s tôn giáo, khu vui chơi gi i trí công c ng t i thi u là: 20 mét i v i chăn nuôi h gia ình; 50 mét i v i chăn nuôi nh ; 100 mét i v i chăn nuôi qui mô v a; 300 mét i v i chăn nuôi t p trung qui mô l n; - Kho ng cách các h ng m c công trình c a cơ s chăn nuôi (k c h th ng x lý ch t th i) n nhà dân g n nh t ph i m b o t i thi u là 10 mét i v i chăn nuôi h gia ình; 20 mét i v i chăn nuôi nh ; 30 mét i v i chăn nuôi qui mô v a; 50 mét i v i chăn nuôi qui mô l n; 2. V phương th c chăn nuôi: - Chăn nuôi ph i có chu ng tr i nuôi nh t cách bi t v i nhà (nh t là chăn nuôi gia c m); không ư c th rong; ch y ng ho c chăn th trên các tuy n ư ng giao
 5. thông, kênh, mương, r ch công c ng, nơi có dòng nư c ch y (k c khi nuôi nh t) ho c làm chu ng ngay trên sông, mương, r ch công c ng; - Không ư c nuôi nh t l n l n gi a gia súc, gia c m; n u nuôi nhi u lo i chung m t khu v c ph i có nh ng khu v c riêng bi t và kho ng cách thích h p gi a các chu ng nuôi. Tuy t i không t chu ng nuôi gia c m trong ho c trên chu ng nuôi gia súc. i u 4. i u ki n v môi trư ng: - Ph i có nơi ch a ng và x lý ch t th i, m b o úng qui nh v môi trư ng. - Ch t th i chăn nuôi (ch t th i l ng, ch t th i r n...) ph i ư c x lý t i các cơ sơ chăn nuôi, t tiêu chuNn môi trư ng theo qui nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; - Các trư ng h p v n chuy n ch t th i chăn nuôi n nơi khác ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng. - i v i các cơ s chăn nuôi có qui mô t nh tr lên ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c b n cam k t b o v môi trư ng theo qui nh c a Lu t B o v Môi trư ng. i u 5. i u ki n v sinh thú y 1. i v i cơ s v t ch t chăn nuôi: a) Chăn nuôi qui mô v a, qui mô l n: - Có hàng rào ho c tư ng bao quanh b o m ngăn ch n ư c ngư i, ng v t t bên ngoài xâm nh p vào cơ s ; - Có khu hành chính, nhà riêng bi t; - Có h sát trùng cho ngư i, phương ti n v n chuy n trư c khi vào cơ s và khu chăn nuôi; - Chu ng nuôi xây d ng phù h p v i loài v t nuôi, thoáng mát, d th c hi n v sinh tiêu c sát trùng, kho ng cách gi a các ô chu ng, dãy chu ng ph i có l i i thích h p. N u cơ s nuôi nhi u lo i v t nuôi: ph i có nh ng khu v c riêng bi t và chu ng nuôi gi a các loài ph i có kho ng cách thích h p; - Môi trư ng c a khu chăn nuôi ph i t tiêu chuNn v sinh thú y; - Th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c nh kỳ, khi có d ch b nh và sau m i t nuôi, xu t bán ng v t. B o m th i gian tr ng chu ng sau m i t nuôi, xu t bán ng v t; - Th c ăn, nư c u ng dùng trong chăn nuôi: ph i m b o v sinh thú y quy nh t i i u 8 Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Thú y:
 6. - Có khu nuôi cách ly; - Có khu x lý ng v t b nh, ch t; - Khu nhà kho; - Có nhà v sinh, thay qu n áo cho công nhân và khách tham quan; - Có n i quy ra vào tr i; - Có h th ng s sách theo dõi vi c xu t, nh p ng v t, tình hình i u tr , tiêm phòng cho ng v t. - Trư ng h p chăn nuôi trâu, bò m c ích khai thác l y s a: ph i có khu sơ ch b o qu n s a. - Trư ng h p chăn nuôi heo n c gi ng: còn ph i có khu khai thác, pha ch , b o qu n tinh d ch. - Trư ng h p chăn nuôi gia c m gi ng: n u có nhu c u p tr ng, còn ph i có khu p tr ng riêng bi t v i khu chăn nuôi. b) i v i chăn nuôi qui mô nh và h gia ình: - Ph i có chu ng tr i xây d ng phù h p v i loài v t nuôi, thoáng mát, d v sinh tiêu c kh trùng, c bi t không nuôi nh t g n nơi ăn sinh ho t gia ình; - N u cơ s nuôi nhi u lo i v t nuôi: ph i có nh ng khu v c riêng bi t và chu ng nuôi gi a các loài ph i có kho ng cách thích h p; - Có chu ng d phòng cách ly ng v t m c b nh, nghi m c b nh, nhi m b nh, nghi nhi m b nh; - Th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c nh kỳ, khi có d ch b nh và sau m i t nuôi, xu t bán ng v t; - Th c ăn, nư c u ng dùng trong chăn nuôi: ph i m b o v sinh thú y quy nh t i i u 8 Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Thú y. - Có nơi x lý ch t th i ng v t b o m v sinh thú y và v sinh môi trư ng; 2. iv i ng v t nuôi: a) Ph i ư c tiêm phòng b t bu c v c xin ho c áp d ng các bi n pháp tiêm phòng b t bu c khác cho àn v t nuôi theo quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Ngh nh s 33/2005/N -CP c a chính ph , Quy t nh s 63/2005/Q -BNN và Quy t nh s 64/2005/Q -BNN ban hành ngày 13/10/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 7. b) Gia súc, gia c m nuôi làm gi ng: ngoài các quy nh t i i m a kho n 2 i u này, còn ph i th c hi n các yêu c u sau: - ăng ký tiêu chuNn ch t lư ng con gi ng t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - ăng ký ư c cơ quan thú y ki m tra nh kỳ các b nh theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; n u k t qu dương tính v i b nh ph i ch p hành x lý v t nuôi mang trùng theo hư ng d n c a cơ quan ch c năng. i u 6. Trách nhi m c a ch v t nuôi: 1. Th c hi n i u ki n chăn nuôi theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh Thú y; i u 11 Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Thú y và i u 3, i u 4 c a Quy nh này. 2. Khi t ch c chăn nuôi ph i ăng ký v i cơ quan có thNm quy n. 3. Ph i khai báo v i cơ quan thú y a phương khi xu t, nh p ng v t t i cơ s c a mình. 4. Khi th y ng v t có d u hi u d ch b nh, ch v t nuôi ph i cách ly ng v t có d u hi u b nh v i nh ng ng v t kh e; ng th i báo ngay cho cơ quan thú y t i a phương và ph i tuân th m i hư ng d n c a cơ quan thú y (báo cáo b nh, tiêu c sát trùng, x lý ng v t b nh …); không ư c t ý xu t bán ng v t b nh ho c ã nhi m b nh; t ý gi t m ng v t m c b nh ho c ã nhi m b nh ăn th t, bán ho c v t b a bãi làm lây lan m m b nh. 5. Các cơ s chăn nuôi có qui mô t nh tr lên ph i ăng ký v i cơ quan có thNm quy n ư c thNm nh c p gi y ch ng nh n i u ki n chăn nuôi. Chương III I U KI N HO T NG GI T M GIA SÚC, GIA C M i u 7. a i m, v trí cơ s gi t m ng v t a) Kho ng cách t h ng m c công trình c a cơ s n nhà dân g n nh t (k c h th ng x lý ch t th i) t i thi u ph i 15 mét (kho ng cách này n m trên ph n t c a ch cơ s ). b) Kho ng cách t cơ s n trư ng h c, b nh vi n, khu i u dư ng, khu công s , cơ s tôn giáo, khu vui chơi gi i trí công c ng, ngu n nư c m t, gi ng khoan l y nư c ng m ph c v cho m c ích ăn u ng c a ngư i dân t i thi u ph i 50 mét. c) m b o theo quy ho ch gi t m c a y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công. i u 8. i u ki n v môi trư ng
 8. 1. Cơ s gi t m ng v t ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c b n cam k t b o v môi trư ng theo qui nh c a Lu t B o v Môi trư ng. 2. Ph i có h th ng x lý ch t th i t tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 9. i u ki n v sinh thú y 1. ư ng ra vào cơ s gi t m ph i tr i bê tông và có 2 c ng riêng bi t nh p ng v t và xu t s n phNm ng v t. 2. B trí các khu v c t i cơ s gi t m : a) Chu ng nh t ng v t trư c khi gi t m ph i r ng ít nh t b ng 02 l n s lư ng ng v t gi t m c a lò m trong ngày. Chu ng ph i có mái che, n n bê tông không trơn trư t, d thoát nư c và v sinh tiêu c; b) Các khu v c s d ng gi t m bao g m: khu gây mê, ch c ti t ng v t; khu c o lông ho c ánh lông; khu m l y lòng và ch ôi thân th t; khu chuyên làm lòng; khu ch bi n ph phNm (lu c huy t …); khu ki m tra s n phNm (th t và ph t ng); khu pha lóc ho c bao gói s n phNm; c) Khu v c h khNn và chu ng cách ly nuôi nh t, gi t m ng v t b nh ho c nghi m c b nh; d) Phòng v sinh, thay qu n áo c a công nhân; e) Phòng làm vi c c a cán b thú y. 3. Yêu c u v sinh thú y các khu v c gi t m : a) Ph i có b ho c giá ho c bàn có cao phù h p ( cao t i thi u 0,2 mét so v i m t n n); có b m t ph ng, nh n, không k n t, ư c làm b ng v t li u không r , không th m nư c và có màu tr ng d dàng phát hi n v t bNn sau khi v sinh. Tuy t i không ư c th c hi n quá trình gi t m ng v t trên m t n n; b) Có di n tích r ng ho c có vách ngăn gi a các khu v c tránh v y nhi m chéo gi a các công o n. Dây chuy n gi t m ph i ư c b trí t khâu dơ n khâu s ch; c) Khu ki m tra s n phNm (th t và ph t ng) có giá treo; ánh sáng tr ng ( èn ph i ư c b trí có ánh sáng ng u toàn b nơi này) và trang b thùng ch a b nh phNm có c n p ki m d ch viên th c hi n ki m soát gi t m ; d) Khu gây mê, ch c ti t ng v t; c o lông (ho c ánh lông); làm lòng ph i b trí riêng bi t v i các khu v c khác tránh v y nhi m cho thân th t; ) Cơ s có ngu n nư c t tiêu chuNn v sinh thú y r a thi t b , d ng c và s d ng trong quá trình gi t m ng v t; e) M t n n cơ s gi t m ph i m b o các qui nh sau:
 9. - Tráng bê tông, không trơn trư t, không b ng nư c và d v sinh tiêu c; - Có rãnh thoát nư c nhanh, không ng, trên có n p b o v . f) Tư ng và tr n cơ s gi t m ph i áp ng ư c các yêu c u như sau: - Tư ng cao ít nh t 2,5m, m t tư ng ph i ph ng, không bám b i, d v sinh tiêu c, t n n tr lên ít nh t 2m ph i lát g ch men tr ng (ngo i tr tư ng c a chu ng nh t ng v t và phòng thú y không c n lát g ch men), phía trên quét vôi tr ng d phát hi n bNn; - Góc gi a 02 tư ng, góc gi a tư ng và n n ph i tráng nghiêng d r a, không ng nư c, c n bNn; - Ph i có kính ch n b i, có lư i ngăn chim và côn trùng; g) Khu v c s n xu t và chu ng nh t gia súc ch m ph i m b o có ánh sáng tr ng theo qui nh sau: - Cư ng ánh sáng khu khám th t ít nh t là 450 Lux; - Cư ng ánh sáng các khu khác ít nh t là 200 Lux; - Cơ s trang b máy phát i n d phòng s c cúp i n. èn chi u sáng ph i có lư i b o v . h) Gây b t t nh ng v t b ng dòng i n m t chi u và ph i tuân th các quy nh v an toàn lao ng trong quá trình s d ng. Nghiêm c m vi c s d ng tr c ti p i n nhà gây b t t nh ng v t; 4. Cơ s gi t m ph i có i công nhân gi t m do cơ s tr c ti p qu n lý i u hành th c hi n úng dây chuy n gi t m theo s hư ng d n c a ngành Thú y và m b o tr t t chung t i cơ s . 5. Ch v sinh, kh trùng tiêu c t i i m gi t m : - Ch cơ s th c hi n tiêu c nh kỳ 2 l n/năm; v sinh toàn b cơ s trư c và sau m i ca s n xu t. N u cơ s ngưng ho t ng trên 15 ngày thì ph i tiêu c trư c 03 ngày khi cơ s ho t ng tr l i; - Th c hi n tiêu c t xu t khi phát hi n gia súc m c b nh truy n nhi m trong quá trình gi t m . 6. Trong trư ng h p th t, ph t ng, ph phNm c a ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y thì ki m d ch viên x lý theo Pháp l nh Thú y. 7. Cơ s ph i m b o t i thi u s lư ng gi t m gia súc 20 con/ngày, gia c m 200 con/ngày; nh ng cơ s có công su t thư ng xuyên th p hơn m c t i thi u quy nh ph i óng c a ngưng ho t ng.
 10. 8. i v i ng v t sau khi gi t m ư c ông l nh d tr , ch cơ s ph i ăng ký và m b o k thu t tr ông m b o ch t lư ng và v sinh theo quy nh c a Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm. i u 10. Trách nhi m c a ch cơ s và nh ng ngư i tr c ti p tham gia ho t ng gi t m ng v t. 1. i v i ch cơ s : a) Ph i ăng ký v i các cơ quan có thNm quy n theo quy nh ư c thNm nh và c p gi y ch ng nh n i u ki n ho t ng ; b) Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh m b o v ho t ng h p pháp trong kinh doanh c a cơ s ; c) Ch cơ s ho c ngư i tr c ti p qu n lý ch u trách nhi m th c hi n các yêu c u c a cơ quan ch c năng, c th : - Thư ng xuyên có m t trong ca s n xu t i u hành ho t ng gi t m ng v t theo úng các n i dung ư c nêu trong quy nh này và tuân th theo s hư ng d n c a cán b thú y ư c phân công làm vi c t i cơ s ; - L p s nh t ký lò và ghi chép y s lư ng, ngu n g c ng v t nh p vào cơ s ; - Th c hi n y các nghĩa v i v i Nhà nư c; n p phí, l phí thú y theo quy nh c a B Tài chính và ch u các kho n phí phát sinh trong quá trình xét nghi m, x lý, lưu gi ng v t, s n phNm ng v t theo hư ng d n c a cơ quan thú y; d) Cơ s ph i có i công nhân gi t m do ch cơ s tr c ti p qu n lý i u hành th c hi n úng dây chuy n gi t m theo s hư ng d n c a ngành Thú y và m b o tr t t chung t i cơ s . 2. Nh ng ngư i tr c ti p tham gia ho t ng gi t m t i cơ s : a) Ph i có tiêu chuNn s c kh e theo quy nh c a cơ quan y t và có gi y khám s c kh e nh kỳ (6 tháng/l n) c a cơ quan y t a phương; b) Ph i v sinh cá nhân và b o h lao ng (qu n áo, khNu trang, ng…) trư c khi vào ca s n xu t. Không hút thu c, kh c nh , ăn u ng trong khu v c gi t m . Chương IV QUY NNH TRONG MUA BÁN, V N CHUY N NG V T VÀ S N PH M NG V T i u 11. Nh ng quy nh chung trong mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t:
 11. 1. ng v t, s n phNm ng v t có các i u ki n theo kho n 2 i u 26 Pháp l nh Thú y s ư c cơ quan thú y t i a phương c p gi y ch ng nh n ki m d ch lưu thông trên th trư ng. 2. ng v t ngoài t nh khi nh p vào t nh Ti n Giang: - Ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t h p l theo quy nh c a Pháp l nh Thú y. - V i m c ích gi t th t: ch ư c chuy n n cơ s gi t m gia súc, gia c m t p trung c a t nh. - V i m c ích làm gi ng ho c nuôi th t: ph i nuôi t i chu ng cách ly và báo cho Tr m Thú y s t i ư c hư ng d n trư c khi nh p àn. 3. Ch ng v t, s n phNm ng v t ho c ch phương ti n v n chuy n có trách nhi m: - Ch p hành các quy nh v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; n p y phí l phí theo quy nh c a pháp lu t; - Ph i ch u trách nhi m v hàng hoá (ngu n g c, ch t lư ng s n phNm theo tiêu chuNn quy nh), phương ti n v n chuy n chuyên dùng, n i dung khai báo c a mình, b o m v sinh thú y, v sinh môi trư ng trong quá trình ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. i u ki n kinh doanh s n phNm ng v t: 1. i v i ch th kinh doanh: - Ngư i bán hàng có s c kh e phù h p v i ngành ngh kinh doanh theo quy nh c a cơ quan y t , không m c các b nh truy n nhi m, b nh ngoài da và nh kỳ khám s c kh e theo quy nh. - Có gi y khám s c kh e c a cơ quan y t a phương; 2. i u ki n v a i m kinh doanh: a) Có gi y ch ng nh n kinh doanh; b) Có a i m c nh, phù h p v i quy ho ch c a chính quy n a phương và ư c s ch p thu n c a cơ quan có ch c năng, phù h p v i s s p x p m ng lư i kinh doanh chung c a ch ho c c a a phương; c) Ph i m b o h p v sinh, không b nh hư ng b i các cơ s s n xu t có nhi u b i khói, ch t c h i; xa bãi ch a ch t th i, nhà v sinh và b nh vi n ít nh t 50 mét. 3. i u ki n v cơ s v t ch t và trang thi t b t i i m kinh doanh:
 12. - M t bàn bày bán (qu y, s p) cách m t t ít nh t 0,8 mét. Bàn (qu y, s p) ph i có b m t ph ng, nh n, không k n t và ph i làm b ng v t li u không r , không th m nư c; - D ng c dùng trong kinh doanh ph i b ng v t li u không r , không b ăn mòn, không làm nh hư ng n ch t lư ng s n phNm, ph i ư c v sinh s ch s . V t d ng dùng bao gói s n phNm ph i h p v sinh và không c h i; - Có bi n pháp b o qu n s n phNm không b i màu bi n ch t; - Ph i có các v t d ng c n thi t khác như: cân ã qua ki m nh; l ng kín che ch n phù h p; thùng ho c khay ch a ng, dao, th t, v t d ng bao gói, h th ng nư c r a h p v sinh; - Nơi mua bán và v t d ng dùng trong mua bán s n phNm ng v t ph i ư c v sinh s ch s trư c, trong và sau khi bán; - i v i cơ s kinh doanh tr ng gia c m thương phNm còn ph i có phương pháp th c hi n vi c xông kh trùng tr ng, nhãn hi u hàng hóa và bao bì óng gói s n phNm. 4. i u ki n v s n phNm ng v t: - Ph i ư c cơ quan thú y ki m d ch; - S n phNm có ngu n g c rõ ràng; - Không ư c mua bán s n phNm ng v t chưa qua ki m soát c a cơ quan thú y; s n phNm t con v t b nh, ch t, s n phNm ã b hư, ôi thiu, nh t, dơ bNn ….; bơm tiêm nư c, bôi phNm màu công nghi p và các hóa ch t c h i vào s n phNm gây nguy h i n s c kh e ngư i tiêu dùng. 5. Phương ti n v n chuy n s n phNm ng v t: ph i m b o theo kho n 2 i u 16 c a Quy nh này. i u 13. i u ki n kinh doanh ng v t s ng s d ng làm th c phNm: 1. i v i ch th kinh doanh: ph i m b o theo quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Quy nh này. Ph i ch p hành nghiêm túc th i gian ho t ng trong ngày và ch tiêu c sát trùng theo hư ng d n c a cơ quan thú y và Ban qu n lý ch . 2. iv i a i m kinh doanh: a) T i ch xã, nông thôn: khu v c kinh doanh ph i riêng bi t v i các lo i hàng hóa khác, ư c s ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n, phù h p v i s s p x p m ng lư i kinh doanh chung c a a phương; b) Trong n i ô thành ph M Tho và th xã Gò Công; th tr n; th t thu c huy n: không ư c buôn bán, gi t m gia c m s ng t i các ch . Ch ư c buôn bán gia c m sau khi ã gi t m , ch bi n m b o v sinh thú y và v sinh an toàn th c phNm. 3. iv i ng v t kinh doanh:
 13. - ng v t ph i xu t phát t vùng không có d ch b nh, ph i kh e m nh, t tiêu chuNn v sinh thú y, ã ư c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c và còn mi n d ch. - Ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t h p l theo quy nh c a Pháp l nh Thú y. - Trong quá trình ho t ng, n u th y ng v t có bi u hi n b nh, ch t; ch ng v t (ho c ngư i i di n) ph i báo ngay cho cơ quan thú y g n nh t ư c hư ng d n cách x lý; 4. i v i phương ti n dùng v n chuy n ng v t: ph i m b o theo kho n 1 i u 16 c a Quy nh này. i u 14. i u ki n kinh doanh ng v t s d ng cho m c ích nuôi th t ho c làm gi ng ph i m b o theo quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh Gi ng v t nuôi và i u 13 c a Quy nh này. i u 15. i u ki n v sinh thú y i v i i m trung chuy n ng v t: ph i mb o theo quy nh i u 44 c a Ngh nh s 33/2005/N -CP c a Chính ph . i u 16. i u ki n v sinh thú y i v i phương ti n v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t: 1. i v i phương ti n v n chuy n ng v t: - An toàn v m t k thu t b ov ng v t trong su t quá trình v n chuy n; - Tùy theo loài ng v t, nơi ch a ng v t ph i có di n tích, không gian m b o an toàn cho ng v t trong quá trình v n chuy n; sàn xe ph i ph ng, kín, không trơn, không l t nư c và ch t th i ra môi trư ng trong quá trình v n chuy n; d v sinh, kh trùng tiêu c; - i v i phương ti n v n chuy n ng v t kín ph i có h th ng thông khí thích h p; thành và nóc, c a xe ph i ch c ch n m b o không hoán i khi ư c cơ quan có thNm quy n niêm phong trong quá trình v n chuy n. - Nghiêm c m v n chuy n ng v t trên phương ti n ch hành khách. 2. i v i phương ti n v n chuy n s n phNm ng v t: - An toàn v m t k thu t b o m ch t lư ng s n phNm ng v t không b nh hư ng trong su t quá trình v n chuy n; - M t trong c a v t d ng ch a ng s n phNm ng v t ph i ư c làm b ng v t li u không r , nh n, ch ng th m, ch ng ăn mòn, không c, không mùi và d v sinh, kh trùng tiêu c;
 14. - Trư ng h p s lư ng l n: ph i s d ng phương ti n chuyên dùng có thi t b làm l nh nhi t 100C tr xu ng ho c có dàn treo thân th t, m b o không làm v y nhi m ho c thay i ch t lư ng s n phNm sau khi v n chuy n; - Trư ng h p s lư ng ít: có th s d ng phương ti n thô sơ, nhưng s n phNm ng v t ph i ư c ch a trong thùng kín b ng kim lo i m b o v sinh thú y ho c ph i ư c bao gói h p v sinh, không làm v y nhi m ho c thay i ch t lư ng s n phNm sau khi v n chuy n; - Phương ti n v n chuy n s n phNm ng v t không s d ng làm th c phNm (lông, da, s ng, móng …) ph i có sàn kín, d v sinh tiêu c. 3. Phương ti n v n chuy n và d ng c ch a ng s n phNm ng v t ph i ư c r a s ch, tNy trùng, khô ráo, v sinh tiêu c sát trùng trư c và sau khi v n chuy n. Chương V I U KI N HO T NG P TR NG GIA C M i u 17. a i m, v trí cơ s p tr ng 1. Kho ng cách t cơ s n nhà dân g n nh t, ngu n nư c m t, gi ng khoan l y nư c ng m ph c v cho m c ích ăn u ng c a ngư i dân t i thi u là 10 mét. 2. Kho ng cách t cơ s n trư ng h c, b nh vi n, khu i u dư ng, khu công s , cơ s tôn giáo, khu vui chơi gi i trí công c ng: t i thi u ph i 50 mét. 3. Nghiêm c m các ho t ng p tr ng gia c m trong khu v c dân cư t p trung; khu ph ; n i ô thu c thành ph , th xã, th tr n, th t , khu công nghi p. i u 18. i u ki n v môi trư ng 1. Ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c làm b n cam k t b o v môi trư ng theo qui nh c a Lu t B o v Môi trư ng. 2. Cơ s ph i có khu x lý ch t th i (v tr ng, tr ng không n , xác gia c m ch t …) t tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, dư i s giám sát và ch p nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng. Ch cơ s t ch n l a bi n pháp, công ngh x lý và b trí h th ng x lý phù h p, m b o vi c x lý ch t th i có hi u qu . i u 19. i u ki n v sinh thú y 1. Cơ s p tr ng l n ư c ăng ký riêng bi t v i cơ s p tr ng gi ng (t c cơ s p tr ng l n không ư c p tr ng gi ng, s n xu t con gi ng). 2. Di n tích cơ s p ph i phù h p v i công su t t i a ư c ăng ký. 3. Ph i th c hi n y m i hư ng d n c a ngành Thú y trong vi c nh p và xu t bán s n phNm, c th :
 15. a) Tr ng nh p vào cơ s ph i có ngu n g c t các tr i gi ng ã ăng ký và ư c ki m d ch c a cơ quan Thú y; b) Tr ng gi ng dùng p còn ph i có ngu n g c t các cơ s s n xu t gi ng có ăng ký v i cơ quan có ch c năng v tiêu chuNn ch t lư ng con gi ng (cơ s s n xu t gi ng Ti n Giang ăng ký t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Tuy t i không ư c s d ng tr ng gia c m thương phNm trôi n i ngoài th trư ng ho c t các tr i thương phNm p n thành con bán ra th trư ng; c) Khi xu t bán s n phNm ph i khai báo cho Tr m Thú y s t i ki m tra và c p gi y ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; d) Ch cơ s ghi chép y n i dung vào s theo dõi ho t ng c a cơ s theo t ng t. 4. Máy p ph i ư c l p t phòng kín, bi t l p v i nơi sinh ho t c a gia ình b o v s c kh e cho ngư i và thu n ti n vi c tiêu c sát trùng. 5. Tiêu c sát trùng tr ng và máy p trư c m i t p; tiêu c nh kỳ toàn b cơ s theo hư ng d n c a ngành Thú y. 6. Ch t th i trong quá trình p (v tr ng, tr ng không n ) ph i ư c x lý b ng hoá ch t ho c t. 7. Có ngu n nư c s ch, l i ra vào cơ s p ph i có h kh trùng tiêu c; có các thi t b kh trùng cho ngư i và phương ti n v n chuy n. i u 20. i v i ch th có liên quan ho t ng p tr ng gia c m: a) i v i ch cơ s : - Ph i ăng ký thNm nh i u ki n ho t ng v i các cơ quan thú y và môi trư ng có thNm quy n theo quy nh; - Có gi y ch ng nh n kinh doanh theo quy nh. b) Nh ng ngư i tr c ti p tham gia ho t ng p tr ng t i cơ s ph i có s c kh e theo quy nh c a cơ quan y t và có gi y khám s c kh e nh kỳ (6 tháng/l n) c a cơ quan y t a phương. i u 21. Trong trư ng h p tình hình d ch b nh nghiêm tr ng không ư c p tr ng (k c tr ng l n) ho c kinh doanh con gi ng thì Nhà nư c có ch trương c th trong t ng th i i m. Chương VI QUY NNH V QU N LÝ, C P PHÉP i u 22. Trách nhi m c a UBND các c p và các ngành có liên quan.
 16. 1. C p gi y phép i u ki n chăn nuôi gia súc, gia c m: a) Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y i u ki n chăn nuôi gia súc, gia c m cho cơ s chăn nuôi qui mô l n. b) y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công c p gi y i u ki n chăn nuôi gia súc, gia c m cho cơ s chăn nuôi qui mô nh , qui mô v a. c) y ban nhân dân c p xã theo dõi vi c khai báo, ăng ký i v i qui mô h gia ình. 2. i u ki n c p phép: cơ s chăn nuôi ư c c p phép khi t 3 yêu c u sau: - V trí chăn nuôi phù h p v i quy nh. - m b o i u ki n v môi trư ng. - m b o i u ki n v sinh thú y. i u 23. Ti p nh n vi c ăng ký và t ch c thNm nh i u ki n chăn nuôi: - i v i cơ s chăn nuôi quy mô l n: ăng ký t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - i v i cơ s chăn nuôi quy mô nh , v a do y ban nhân dân các huy n, thành ph , th xã c p phép: ăng ký t i Phòng Nông nghi p các huy n và Phòng Kinh t thành ph M Tho, th xã Gò Công. - i v i cơ s chăn nuôi h gia ình: ăng ký t i y ban nhân dân c p xã. * Th i h n hoàn t t h sơ: trong th i h n 07 ngày, cơ quan ti p nh n h sơ ph i chuy n n ngành ch c năng liên quan ti n hành thNm nh; th i gian thNm nh t i a là 15 ngày. Căn c vào k t qu thNm nh, các ngành có liên quan và y ban nhân dân các c p, quy t nh c p phép cho cơ s chăn nuôi theo ơn, trong ó: + i v i cơ s chăn nuôi qui mô l n, v a, nh : trong th i h n 30 ngày sau khi n p ơn, ch cơ s chăn nuôi s ư c thông báo k t qu . + i v i cơ s chăn nuôi h gia ình: trong th i h n 07 ngày sau khi n p ơn, ch cơ s chăn nuôi s ư c thông báo k t qu . Chương VII T CH C TH C HI N i u 24. Trách nhi m y ban nhân dân c p huy n: 1. Ph i h p v i các ngành ch c năng chuyên môn t ch c quy ho ch chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m theo quy ho ch chung c a t nh;
 17. 2. Ch o ngành Nông nghi p, Tài nguyên và Môi trư ng t ch c thNm nh i u ki n các i tư ng do y ban nhân dân huy n c p phép; ình ch ho c gia h n th i gian ình ch ho t ng i v i nh ng cơ s không i u ki n. 3. Ch o, t ch c th c hi n công tác ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m n i dung Quy nh này t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. c bi t trong trư ng h p Nhà nư c có ch trương t m ngưng tái àn gia c m th c hi n công tác phòng ch ng d ch b nh khi có x y ra, a phương nào phát hi n lò p tr ng ho t ng ho c h chăn nuôi tái àn trái phép ho c ưa gia c m t t nh khác nh p v a phương trái phép, n u không x lý kiên quy t, tri t thì Ch t ch y ban nhân dân a phương ph i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân t nh. i u 25. Trách nhi m c a các t ch c cá nhân tham gia ho t ng chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m: 1. Các cơ s thành l p m i: - Ph i m b o i u ki n ho t ng theo quy nh này - Trư c khi ho t ng ph i ti n hành ăng ký cơ quan ch c năng có thNm quy n ư c hư ng d n i u ki n ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c; 2. i v i các cơ s ã ho t ng: - Các cơ s chăn nuôi ã ư c c p gi y phép kinh doanh theo tinh th n Quy t nh 19/2004/Q .UB ngày 08/4/2004 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v n ti p t c s n xu t, kinh doanh cho n h t th i gian c a gi y phép cũ Sau ó mu n ti p t c chăn nuôi ph i ăng ký và hoàn ch nh các i u ki n theo quy nh này. - Các cơ s gi t m , mua bán s n phNm ng v t và p tr ng ã ư c c p gi y phép kinh doanh theo tinh th n Quy t nh 1702/Q UB ngày 08/10/1996 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang: n 15/8/2006 ph i hoàn t t vi c nâng c p, s a ch a mb o i u ki n v sinh thú y theo Quy t nh này. Riêng các cơ s p tr ng ang ho t ng không m b o i u ki n ho t ng theo Quy t nh này ph i óng c a và có bi n pháp di d i nơi khác. i u 26. i v i các ngành có liên quan: 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch trì, ph i h p v i các ngành có liên quan hư ng d n c th qui trình thNm nh i u ki n ho t ng, ăng ký, c p phép cho cơ s chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m trên a bàn t nh. - Th c hi n c p phép cho các cơ s chăn nuôi qui mô l n. - T ch c th c hi n công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t, phương ti n v n chuy n, v sinh thú y cơ s chăn nuôi, gi t m , kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t và lò p tr ng gia c m.
 18. - Hư ng d n cho các cơ s chăn nuôi tiêm phòng b t bu c các b nh theo t ng lo i gia súc, gia c m và áp d ng các bi n pháp phòng b t bu c theo Quy t nh s 63/2005/Q -BNN ngày 13/10/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương, S Thương m i - Du l ch (Chi c c Qu n lý Th trư ng), Công an t nh ti n hành ki m tra và x lý các trư ng h p vi ph m. 2. Ngành Tài nguyên và Môi trư ng: - Hư ng d n vi c th c hi n i u ki n môi trư ng i v i ho t ng c a cơ s chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m t i các a phương. - Ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh trong lĩnh v c môi trư ng. - T ch c thNm nh v i u ki n môi trư ng i v i các cơ s chăn nuôi qui mô l n. 3. Ngành Y t : - T ch c khám và ch ng nh n s c kh e cho các cá nhân hành ngh theo úng quy nh; - T p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm và hư ng d n cho các cơ s chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m bi n pháp b o h lao ng t i cơ s . - Qu n lý và ki m tra vi c mua bán s n phNm ng v t theo quy nh c a Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm. 4. Ngành Thương m i và Du l ch, ngành Công an ph i h p v i các ngành ch c năng có liên quan và chính quy n a phương ti n hành ki m tra và x lý các trư ng h p vi ph m trong ho t ng chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m trên a bàn t nh. Chương VIII X LÝ VI PH M i u 27. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v i u ki n chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m nêu t i Quy nh này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản