Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
193
lượt xem
19
download

Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 276/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH QUY NNH CH PH C P ƯU ÃI THEO NGH I V I CÁN B , VIÊN CH C T I CÁC CƠ S Y T C A NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và L c lư ng vũ trang; Theo ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , viên ch c tr c ti p làm chuyên môn y t , cán b , viên ch c làm công tác qu n lý ph c v không tr c ti p làm chuyên môn y t t i các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm th n, gi i ph u b nh lý, pháp y trong các cơ s y t c a Nhà nư c. 2. Cơ s y t c a Nhà nư c bao g m : a) Cơ s khám b nh, ch a b nh; b) Các Vi n, Trung tâm: nghiên c u, ki m nghi m, ki m nh, giám nh và truy n thông giáo d c s c kho ; c) Các trung Uôm thu c h th ng y t d phòng; d) Phòng khám a khoa khu v c, nhà h sinh, tr m y t xã, phư ng, th tr n và trư ng h c. 3. Ch ph c p ưu ãi ngh quy nh t i Quy t nh này không áp d ng i v i nh ng ngư i làm vi c trong các cơ s y t thu c B Qu c phòng, B Công an và cơ quan cơ y u. i u 2. M c ph c p và cách tính: 1. M c ph c p ưu ãi ư c quy nh như sau :
  2. a) M c ph c p 50% áp d ng i v i cán b , viên ch c làm các công vi c sau: - Tr c ti p khám, i u tr , chăm sóc b nh nhân t i các khoa, vi n, b nh vi n chuyên khoa HIV/AIDS; - Chuyên trách xét nghi m HIV/AIDS. b) M c ph c p 45% áp d ng i v i cán b , viên ch c tr c ti p làm chuyên môn y t t i các trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS mi n núi, h i o vùng sâu, vùng xa; c) M c ph c p 40% áp d ng i v i cán b , viên ch c tr c ti p làm chuyên môn y t t i các trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS ng b ng, thành ph , th xã; d) M c ph c p 35% áp d ng i v i cán b , viên ch c làm các công vi c sau: - Tr c ti p làm chuyên môn y t t i các trung tâm y t d phòng tuy n t nh, tuy n huy n, các trung tâm phòng, ch ng s t rét, phong, lao, tâm th n và tr m y t xã mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa; - Tr c ti p khám, i u tr , chăm sóc b nh nhân t i các khoa, vi n, b nh vi n chuyên khoa: phong, lao, tâm th n, c p c u, i u tr tích c c, sơ sinh, ch ng c, x tr ; - Tr c ti p làm công tác gi i ph u b nh lý, pháp y. ) M c ph c p 30% áp d ng i v i cán b , viên ch c làm các công vi c sau: - Tr c ti p làm chuyên môn y t t i các trung tâm y t d phòng tuy n t nh tuy n huy n, các trung tâm phòng, ch ng s t rét, phong, lao, tâm th n ng b ng, thành ph , th xã; - Tr c ti p khám, i u tr , chăm sóc b nh nhân t i các khoa, vi n, b nh vi n chuyên khoa: nhi, b ng, truy n nhi m, s t rét; - Tr c ti p làm chuyên môn y t t i các cơ s y t tuy n huy n mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa. e) M c ph c p 25% áp d ng i v i cán b , viên ch c làm các công vi c sau: - Tr c ti p làm chuyên môn y t t i các cơ s y t tuy n huy n, xã ng b ng; - Làm chuyên môn y t các ban và khoa, phòng b o v chăm sóc s c kho cán b cao c p c a ng, Nhà nư c các b nh vi n tr c thu c B Y t và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. g) M c ph c p 20% áp d ng i v i cán b , viên ch c tr c ti p làm chuyên môn y t t i cơ s y t tuy n Trung ương, ngành, tuy n t nh ng b ng, thành ph , th xã và tr m y t phư ng, th tr n và trư ng h c;
  3. h) M c ph c p 15% áp d ng i v i cán b , viên ch c làm công tác qu n lý, ph c v không tr c ti p làm chuyên môn y t t i các chuyên khoa: HIV/AIDS, phong, lao, tâm th n, gi i ph u b nh lý và pháp y. 2. M c ph c p ưu ãi ư c tính trên m c lương theo ng ch, b c hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung (n u có). i u 3. Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí chi tr ch ph c p ưu ãi ngh i v i cán b , viên ch c ngành Y t ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c giao cho ngành Y t , ngu n thu c a các cơ s y t ho t ng theo ch tài chính áp d ng i v i ơn v s nghi p công l p. i u 4. Hi u l c thi hành l. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các i tư ng ã ư c hư ng ph c p c thù ngh c bi t quy nh t i Quy t nh s 924/TTg ngày 13 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v b sung ch ph c p c thù ngh c bi t i v i công ch c, viên ch c ngành Y t và quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 97/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v b sung ch ph c p i v i công ch c, viên ch c ngành Y t ư c tính hư ng t ngày 01 tháng 10 năm 2004. 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 924/TTg ngày 13 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v b sung ch ph c p c thù ngh c bi t i v i công ch c, viên ch c ngành Y t và Quy t nh s 97/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v b sung ch ph c p i v i công ch c, viên ch c ngành Y t . i u 5. Hư ng d n và trách nhi m thi hành 1. B Y t ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản