Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số: 28/2013/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

71
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 28/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 28/2013/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: 28/2013/QĐ­UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số  13/2012/QĐ­UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và  quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị"  ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ­UBND ngày 16/8/2010  của UBND thành phố Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn  cứ   Nghị   định  số  71/2010/NĐ­CP  ngày 23  tháng 6  năm 2010  của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn cứ  Quyết định số  67/2009/QĐ­TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của  Thủ  tướng Chính phủ  ban hành một số  cơ  chế, chính sách phát triển nhà  ở  cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT­BXD ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ  Xây dựng Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử  dụng   nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Xét đề  nghị  của Giám đốc Sở  Xây dựng tại Văn bản số  3331/SXD­PC   ngày 25 tháng 5 năm 2013 và Tờ trình số 4719/TTr­SXD ngày 01 tháng 7 năm  2013;   Báo   cáo   thẩm   định   của   Giám   đốc   Sở   Tư   pháp   tại   Văn   bản   số  1468/STP­VBPQ ngày 20 tháng 6 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.  Sửa đổi, bổ  sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số  13/2012/QĐ­UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố  về  việc sửa đổi, bổ  sung một số  điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho   thuê mua và quản lý sử  dụng nhà  ở  cho người có thu nhập thấp tại khu vực  đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ­UBND ngày 16 tháng 8  năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau: "4. Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở  thu nhập  thấp thì phải là đối tượng có hộ  khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại  thành phố Hà Nội. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,  nếu chưa có hộ  khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận  của đơn vị  nơi người đó đang công tác về  chức vụ, thời gian công tác, thực  trạng về nhà ở".
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng  Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ  trưởng các  sở, ban, ngành thành phố; Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;  Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở thu nhập thấp và cá nhân mua,  thuê, thuê mua nhà ở  thu nhập thấp trên địa bàn thành phố  có trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.   Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ­ Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH ­ Thủ tướng Chính phủ, (để báo cáo); PHÓ CHỦ TỊCH ­ Thường trực Thành ủy, (để báo cáo); ­ Thường trực HĐND TP, (để báo cáo); ­ Văn phòng Chính phủ, (để báo cáo); ­ Bộ Xây dựng; (Đã ký) ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL ­ Bộ Tư pháp; ­ Website Chính phủ; ­ Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND thành phố; ­ Trung tâm công báo; ­ Đài PT&THHN, Báo HNM, Báo KTĐT (để  Nguyễn Văn Khôi đưa tin); ­ CVP, các PVP, các Phòng CV; ­ Lưu: VT.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2