intTypePromotion=1

Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 282/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH CAO B NG GIAI O N 2006 – 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Cao B ng (t i t trình s 1460/TTr-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006) và B K ho ch và u tư (t i văn b n s 7895/BKH- T &GS T ngày 26 tháng 10 năm 2006) v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Cao B ng giai o n 2006 - 2020 QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Cao B ng giai o n 2006 - 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n a) Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Cao B ng giai o n 2006 - 2020 ph i phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng trung du và mi n núi B c B và Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c; b) Phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng, tăng trư ng kinh t i ôi v i th c hi n ti n b , công b ng xã h i và b o v môi trư ng; c) Phát tri n kinh t - xã h i g n ch t v i b o v và c i thi n môi trư ng, b o m hài hoà gi a môi trư ng nhân t o v i môi trư ng thiên nhiên, gi gìn a d ng sinh h c; d) Phát tri n kinh t - xã h i trên cơ s phát huy các th m nh và l i th so sánh c a T nh; huy ng t i a các ngu n l c (c n i l c và ngo i l c), nh t là ngu n v n u tư và khoa h c - công ngh ; ) K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh và b o v v ng ch c biên gi i, ch quy n qu c gia; e) Ch ng h i nh p kinh t qu c t và khu v c; m r ng quan h h p tác kinh t v i bên ngoài phát tri n. 2. M c tiêu phát tri n
  2. a) M c tiêu t ng quát Phát tri n kinh t v i nh p tăng trư ng nhanh, ch t lư ng cao và b n v ng hơn so v i giai o n trư c. Chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao ng theo hư ng tăng nhanh t tr ng d ch v , công nghi p và gi m t tr ng nông nghi p. Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá n n kinh t . Ưu tiên phát tri n giáo d c, ào t o nâng cao trình dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c. Ny m nh chuy n giao và ng d ng khoa h c - công ngh tiên ti n vào s n xu t, qu n lý… t o ra năng su t, ch t lư ng, hi u qu cao. C i thi n rõ r t i s ng v t ch t, văn hoá và tinh th n c a ng bào các dân t c, nh t là ng bào vùng biên gi i. Gi v ng n nh chính tr và tr t t , an toàn xã h i. B o v v ng ch c ch quy n và an ninh qu c gia. Ph n u n năm 2020, Cao B ng t trình phát tri n m c khá so v i các t nh trong Vùng trung du và mi n núi B c B và có m c thu nh p bình quân/ngư i b ng v i m c thu nh p bình quân/ngư i chung c a c nư c. b) M c tiêu c th - Ph n u m c tăng trư ng kinh t (GDP) t bình quân 15%/năm th i kỳ 2006 - 2010; 13%/năm th i kỳ 2011 - 2015 và 10%/năm th i kỳ 2016 - 2020; - GDP bình quân u ngư i năm 2010 t trên 600USD và năm 2020 t 1.600USD; - Cơ c u kinh t chuy n d ch nhanh theo hư ng gi m t tr ng nông nghi p, tăng t tr ng d ch v và công nghi p - xây d ng ( n năm 2010: nông, lâm nghi p, thu s n chi m 25,9%, công nghi p - xây d ng chi m 28,4%, d ch v chi m 45,7%; n năm 2015: nông, lâm nghi p, thu s n chi m 19,1%, công nghi p - xây d ng chi m 32,1%, d ch v chi m 48,8%; n năm 2020: nông, lâm nghi p, thu s n chi m 15%, công nghi p - xây d ng chi m 35,8%, d ch v chi m 49,2%); - Ph n u n năm 2008 hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s ; n năm 2020 t chuNn qu c gia v ph c p giáo d c trung h c ph thông; t l lao ng qua ào t o t 26% (trong ó, ào t o ngh t 19%) vào năm 2010 và t 38% (trong ó, ào t o ngh t 31%) vào năm 2020; bình quân m i năm gi i quy t vi c làm cho kho ng 1,0 - 1,4 v n lao ng; - Ph n u n năm 2010 t 9 bác s và 25 giư ng b nh/1 v n dân; n năm 2020 t 12 bác s và 30 giư ng b nh/1 v n dân, 30% xã t chuNn qu c gia v y t ; t l tăng dân s m c 1,0%; - Gi m t l h nghèo n năm 2010 còn 29,5% và n năm 2020 xu ng dư i 10%; t l th t nghi p ô th dư i 4% vào năm 2010; n năm 2010: 95% dân s ô th và 85% dân s nông thôn ư c s d ng nư c h p v sinh, t l ph sóng phát thanh và truy n hình t 90%; n năm 2020: 100% dân s ô th và 90% dân s nông thôn ư c s d ng nư c h p v sinh, t l ph sóng phát thanh và truy n hình t 100%; - Xây d ng và c ng c v ng ch c khu v c phòng th trên a bàn T nh; hoàn thành cơ b n vi c b trí, s p x p và n nh dân cư các xã biên gi i;
  3. - Nâng che ph c a r ng t 52% vào năm 2010, t 60% vào năm 2020; gi i quy t t t v n v sinh môi trư ng ô th , c a khNu, khu công nghi p, khu v c khai thác qu ng và m b o v sinh an toàn th c phNm. 3. nh hư ng phát tri n ngành và lĩnh v c a) Nông nghi p, lâm nghi p, thu s n - Phát tri n nông nghi p hàng hoá trên cơ s xây d ng vùng nguyên li u g n v i ch bi n i v i các m t hàng nông s n ch l c. L a ch n nh ng cây tr ng thích h p v i a hình vùng cao, có giá tr kinh t nh m nâng cao hi u qu s n xu t nông nghi p, chú tr ng vùng nghèo, vùng biên gi i, vùng ng bào dân t c ít ngư i; chuy n i m nh cơ c u gi a tr ng tr t, chăn nuôi và d ch v theo hư ng nâng cao giá tr , tích c c ng d ng công ngh thích h p nh m t o ra giá tr hàng hoá l n trên m t ơn v di n tích và b o m phát tri n s n xu t nông nghi p b n v ng; - Nh p phát tri n giai o n 2006 - 2010 t 5,5%/năm, giai o n 2011 - 2020 t 4,9%/năm; - S n xu t lương th c theo hư ng thâm canh, ưa nh ng gi ng m i có năng su t, ch t lư ng, hi u qu cao vào s n xu t, tr ng tâm là phát tri n lúa nư c và ngô lai; chú tr ng phát tri n nh ng cây tr ng thích h p v i i u ki n c a T nh, t o s n phNm hàng hoá ch l c theo hư ng thâm canh tăng năng su t như: mía, u tương, thu c lá; xây d ng vành ai th c phNm, các lo i rau, u theo hư ng s ch cho th xã, khu công nghi p; t p trung phát tri n các lo i cây ăn qu như: lê, m n, bư i, cam, quýt, h ng không h t trên cơ s gi ng m i và g n v i th trư ng tiêu th s n phNm; - Phát tri n chăn nuôi hàng hoá có giá tr kinh t cao trên cơ s t n d ng ưu th c a t nh mi n núi; t p trung phát tri n àn bò l y th t theo hư ng bán công nghi p; phát tri n chăn nuôi trâu, dê, chăn nuôi l n hư ng n c, gia c m theo quy mô trang tr i, h gia ình; t tr ng chăn nuôi trong ngành nông nghi p, n năm 2010 chi m 40,8% và n năm 2020 chi m 46,3%; - Xây d ng h th ng r ng c d ng, h th ng r ng phòng h u ngu n; k t h p tr ng m i và khoanh nuôi tái sinh, phát tri n h th ng r ng s n xu t g m r ng nguyên li u gi y và g công nghi p, h i th o qu , chè ng; ưa che ph c a r ng t 52% vào năm 2010 và t trên 60% vào năm 2020; - Khai thác di n tích m t nư c hi n có, xây d ng thêm các h thu l i k t h p nuôi tr ng thu s n t p trung v i m c ích s n xu t hàng hoá; xây d ng cơ s ươm cá gi ng ph c v cho nhu c u t i ch và các t nh lân c n. b) Công nghi p - xây d ng - T o s tăng trư ng t phá; n năm 2010 t 26% và n năm 2020 t 14,6%; trung bình c giai o n t 17%/năm; - Khai thác và ch bi n khoáng s n: b o m không tàn phá và gây ô nhi m môi trư ng; s d ng ti t ki m, có hi u qu các lo i khoáng s n; khuy n khích u tư khai
  4. thác g n v i ch bi n sâu qu ng s t, man gan, thi c, bô xít; t ch c qu n lý khai thác, thu gom các m nh trên a bàn T nh; - Phát tri n thu i n: kh o sát, quy ho ch và Ny m nh khai thác ti m năng thu i n trên các sông, su i thu c a bàn T nh; có cơ ch , chính sách thu hút các nhà u tư xây d ng các nhà máy thu i n v a và nh ; - Phát tri n s n xu t v t li u xây d ng: b o m áp ng nhu c u ngày càng tăng trên a bàn T nh; i m i công ngh , nâng cao s n lư ng và ch t lư ng xi măng c a T nh; t ch c t t vi c khai thác v t li u s n có như á cho xây d ng và nguyên li u s n xu t xi măng; phát tri n s n xu t g ch, ngói, cát, s i... t i a phương; - Xây d ng khu công nghi p Thám, t ng bư c hình thành khu công nghi p Chu Trinh, Ph c Hoà; Ny m nh ho t ng xúc ti n u tư trong nư c và nư c ngoài phát tri n công nghi p; phát tri n các c m công nghi p v tinh, công nghi p ch bi n, ti u th công nghi p i v i ngành ngh cơ khí nh , công c c m tay, ch bi n nông, lâm s n ph c v nông nghi p và nông thôn; - B o t n và phát tri n ngành ngh th công, khôi ph c các làng ngh truy n th ng s n xu t hàng tiêu dùng, ph c v phát tri n du l ch, xu t khNu, góp ph n t o vi c làm, tăng thu nh p cho lao ng nông nghi p và nông thôn. c) Thương m i - d ch v - Tăng cư ng u tư h t ng thương m i trên a bàn th xã, thành ph trong tương lai, các khu kinh t c a khNu; trong ó, ưu tiên c a khNu Tà Lùng và các trung tâm thương m i, d ch v t ng h p, thu hút u tư, thúc Ny lưu thông hàng hoá gi a Cao B ng v i c nư c và th trư ng Trung Qu c; - Xây d ng các ch trung tâm c m xã, th tr n, th t , các tr m thu mua nông s n, t o i u ki n thu n l i cho nhân dân nông thôn, vùng cao giao lưu, trao i, kích thích phát tri n s n xu t, áp ng nhu c u hàng hoá thi t y u, bình n giá c th trư ng; - Quy ho ch s n xu t m t s m t hàng xu t khNu ch l c, t o s n nh th trư ng và hàng hoá xu t khNu, có kh năng c nh tranh, thâm nh p vào m t s th trư ng m i; - Phát tri n du l ch văn hoá l ch s , du l ch sinh thái và du l ch c nh quan; - Xây d ng và t ch c th c hi n m t s cơ ch , chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t , các doanh nghi p trong và ngoài nư c u tư phát tri n các d ch v vui chơi, gi i trí, th thao, ăn u ng, khách s n, nhà hàng... áp ng nhu c u phát tri n du l ch; - Khôi ph c và t ch c các l h i truy n th ng, làm t t vi c gi i thi u v i du khách t i các i m di tích l ch s ; - Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia phát tri n d ch v v n t i; ph n u tăng năng l c v n t i n năm 2010 g p 2 l n và n năm 2020 g p 3 l n so v i hi n nay;
  5. - Quy ho ch phát tri n m ng d ch v bưu chính, vi n thông c a T nh, Ny m nh ng d ng công ngh thông tin (g m c Internet) áp ng yêu c u ngày càng tăng, ch t lư ng ph c v ngày càng cao c a xã h i; s máy i n tho i n năm 2010 t 18 máy/100 dân và n năm 2020 t 30 máy/100 dân; - Ny m nh hơn n a các ho t ng tài chính, ngân hàng, b o hi m, góp ph n thúc Ny phát tri n s n xu t, kinh doanh c a T nh. d) Các lĩnh v c xã h i - Phát tri n dân s : ti p t c Ny m nh công tác k ho ch hoá gia ình và chăm sóc s c kho sinh s n nâng cao ch t lư ng dân s ; n năm 2010 dân s kho ng 540 nghìn ngư i và t c tăng bình quân là 1,05%/năm; n năm 2020 kho ng 600 nghìn ngư i và t c tăng bình quân là 1,0%/năm; t tr ng dân s ô th t kho ng 18% vào năm 2010 và t g n 30% vào năm 2020; - Giáo d c và ào t o: Ny m nh xã h i hoá giáo d c - ào t o; chú tr ng h p tác, liên k t ào t o v i các trư ng i h c trong nư c, i h c Qu ng Tây (Trung Qu c). S m hoàn thành xây d ng Trư ng d y ngh t nh, thành l p Trung tâm d y ngh vùng và cơ s d y ngh t i các huy n; nâng c p cơ s v t ch t cho Trư ng n i trú t nh, xây d ng các trư ng n i trú, bán trú t i các huy n, t o i u ki n hơn n a cho con em ng bào các dân t c thi u s i h c; thành l p trư ng i h c Cao B ng trên cơ s trư ng Cao ng Sư ph m, trư ng Trung c p Y t và trư ng Trung c p nông - lâm nghi p; chú tr ng ào t o nhân l c cho h i nh p kinh t qu c t ; c bi t chú tr ng nâng cao ch t lư ng d y và h c trong tình hình m i; hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s vào năm 2008; t chuNn qu c gia v ph c p trung h c ph thông vào năm 2020; t l lao ng qua ào t o t 26% vào năm 2010 và t 38% vào năm 2020; - Y t và chăm sóc s c kho c ng ng: nâng c p và m r ng m ng lư i y t t t nh n huy n, xã trên nguyên t c phòng b nh hơn ch a b nh; t p trung nâng c p tuy n huy n, tuy n xã và tuy n thôn b n; nhanh chóng hoàn thành vi c nâng c p B nh vi n a khoa t nh; khNn trương tri n khai xây d ng B nh vi n a khoa khu v c mi n Tây (huy n B o L c). Ph n u n năm 2010 có 9 bác s và 25 giư ng b nh/1 v n dân; n năm 2020 có 12 bác s và 30 giư ng b nh/1 v n dân, 30% xã t chuNn qu c gia v y t ; b o m v sinh môi trư ng, an toàn th c phNm; phòng ch ng, Ny lùi ư c t n n ma tuý, ngăn ch n lây nhi m HIV/AIDS trong c ng ng và các b nh d ch nguy hi m khác; - Văn hoá xã h i: xây d ng và nâng c p nhà văn hoá các xã, thôn b n, chú tr ng các thôn b n biên gi i, vùng sâu, vùng xa; xây d ng n p s ng văn hoá lành m nh; b o t n và phát huy b n s c văn hoá c a các dân t c trong T nh; Ny m nh ph sóng phát thanh truy n hình, tăng th i lư ng phát thanh, truy n hình b ng ti ng các dân t c thi u s ; nâng c p Thư vi n t nh và thư vi n các huy n, th ; c ng c thư vi n xã; tăng cư ng ưa nh ng n phNm, sách, báo mang n i dung ph bi n ki n th c pháp lu t, khoa h c - k thu t cho nông dân; - Th d c, th thao: xây d ng hoàn ch nh Trung tâm thi u th thao c a T nh; u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t th thao cho các th tr n, huy n l . Chú tr ng ào t o, b i dư ng v n ng viên các môn th thao có kh năng t thành tích cao, c bi t như các môn võ c truy n dân t c; thư ng xuyên phát ng phong trào th d c, th
  6. thao qu n chúng. Ph n u n năm 2010, Cao B ng có v n ng viên thi u o t gi i qu c gia; - Xoá ói, gi m nghèo và vi c làm: ti p t c th c hi n Chương trình 135 giai o n II, u tư cho 106 xã c bi t khó khăn thoát nghèo trong giai o n 2006 - 2010; th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , h tr dân xoá nhà d t nát, b trí t s n xu t, t cho t t c nh ng h còn thi u, trong ó, c n c bi t quan tâm i v i h ng bào các dân t c sinh s ng vùng biên gi i, vùng sâu, vùng xa. Ti p t c th c hi n t t chương trình, d án xoá ói gi m nghèo; Ny m nh công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư; ph n u gi m t l h nghèo xu ng còn 29,5% vào năm 2010 và dư i 10% vào năm 2020; Ny m nh công tác ào t o ngh , m mang các ngành ngh m i, nh m thúc Ny chuy n d ch lao ng t ngành nông nghi p sang các ngành công nghi p, d ch v ; nâng cao ch t lư ng ào t o ngh , áp ng yêu c u cho xu t khNu; ph n u bình quân m i năm gi i quy t vi c làm cho 1,0 - 1,4 v n lao ng. ) Qu c phòng, an ninh - Tăng cư ng c ng c qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i, b o m ch quy n qu c gia, n nh chính tr phát tri n kinh t - xã h i. Xây d ng n n qu c phòng toàn dân k t h p v i th tr n an ninh nhân dân. B o m an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phòng ch ng các lo i t i ph m xâm h i n an ninh qu c gia, Ny lùi t n n xã h i, ki m ch tai n n giao thông; - Thư ng xuyên t ch c hu n luy n chi n u, th c hi n di n t p khu v c phòng th t nh, chuNn b m i i u ki n s n sàng ch ng trong m i tình hu ng b o v v ng ch c biên cương c a T qu c; - Xây d ng ư ng biên gi i Vi t - Trung hoà bình, h u ngh ; m r ng quan h i ngo i, h p tác v kinh t , khoa h c - k thu t, giáo d c - ào t o v i Trung Qu c phát tri n kinh t - xã h i. e) Phát tri n k t c u h t ng: - Ny nhanh ti n c i t o, nâng c p các Qu c l 3, Qu c l 4A, Qu c l 34, Qu c l 4C, hoàn thi n ư ng n i Qu c l 3 v i Qu c l 4A (tuy n tránh th xã Cao B ng), khNn trương xây d ng ư ng H Chí Minh ( o n qua a ph n Cao B ng). Ưu tiên u tư nâng c p ư ng ra các c a khNu, ư ng n các khu du l ch, ư ng vành ai biên gi i. Nâng c p d n các tuy n ư ng t nh l , m m i m t s tuy n ư ng ph c v qu c phòng, an ninh, k t h p phát tri n kinh t - xã h i. Nâng cao ch t lư ng ư ng liên xã, b o m i ư c c b n mùa. Phát tri n ư ng liên thôn b ng cơ ch Nhà nư c và nhân dân cùng làm; phát ng phong trào toàn dân xây d ng ư ng thôn xóm, ư ng n i ng v i s h tr v t tư k thu t c a Nhà nư c; - Sau năm 2010, tuỳ tình hình th c t và nhu c u v n t i c a T nh s xem xét, quy t nh vi c nghiên c u, l p d án tuy n ư ng s t Hà Qu ng i C a khNu Tà Lùng (n i v i tuy n ư ng s t Thu KhNu i Sùng T - Trung Qu c) và d án sân bay Cao B ng;
  7. - Ti p t c u tư xây d ng h th ng c p nư c cho th xã, thành ph trong tương lai, khu công nghi p, các công trình c p nư c sinh ho t t i các th tr n, th t , ưu tiên cho vùng cao. Ph n u n năm 2010 t 95% dân s ô th , 85% dân s nông thôn và n năm 2020 t 100% dân s ô th , 90% dân s nông thôn ư c s d ng nư c h p v sinh; - Xây d ng ư ng i n 110 KV L ng Sơn - Cao B ng; ti p t c phát tri n lư i i n nông thôn. T l s h ư c s d ng i n n năm 2010 t 85% và n năm 2020 t 100%; - Ưu tiên xây d ng cơ s h t ng thi t y u ph c v b trí, s p x p, n nh dân cư các xã biên gi i, nh t là các thôn, b n sát biên gi i theo quy ho ch, không biên gi i tr ng dân; - Ny m nh th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương; xây d ng thêm các công trình thu l i, ưu tiên các công trình k t h p thu i n, c p nư c và phát tri n thu s n, chú tr ng vùng biên gi i, t o i u ki n nhân dân phát tri n s n xu t, n nh i s ng, yên tâm bám t, gi v ng biên cương T qu c; - Ti p t c nghiên c u, i u tra, l p các d án u tư kè ch ng xói l b sông biên gi i và ô th , b o m an toàn ư ng biên, s n xu t và i s ng c a nhân dân. 4. nh hư ng phát tri n theo lãnh th a) Phát tri n vùng kinh t - Vùng bình a (g m th xã Cao B ng và 1 ph n huy n Hòa An) v i th xã Cao B ng là trung tâm, Ny m nh phát tri n cơ s h t ng ô th , có 2 khu công nghi p, khu d ch v và các ti u vùng thâm canh lúa, thu c lá, u tương, l c, ngô; ti u vùng ven th xã Cao B ng tr ng rau xanh, hoa; - Vùng núi á (7 huy n) có ô th Tà Lùng, các khu kinh t c a khNu (Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang) v i h th ng cơ s h t ng tương i phát tri n, có khu khai thác m , c m công nghi p, khu du l ch và các ti u vùng tr ng lúa, u tương, thu c lá (Trùng Khánh); ti u vùng tr ng mía (Ph c Hòa) và ti u vùng r ng phòng h , r ng c d ng; - Vùng núi t (4 huy n) có 4 th tr n g n li n h th ng k t c u h t ng ư c nâng c p, có khu khai thác m , c m công nghi p; ti u th công nghi p và các ti u vùng r ng s n xu t chuyên canh trúc sào, chè ng; ti u vùng r ng u ngu n, r ng c d ng và ti u vùng tr ng lúa, ngô, u tương, dong ri ng. b) Phát tri n ô th và nông thôn - Quy ho ch m r ng, xây d ng th xã Cao B ng tr thành thành ph thu c T nh khi có i u ki n; nâng c p c a khNu Tà Lùng thành c a khNu qu c t và 2 c a khNu Trà Lĩnh và Sóc Giang thành c a khNu qu c gia. Xây d ng và phát tri n th tr n Tà Lùng tr thành ô th lo i IV; u tư xây d ng m i các th tr n: àm Thu , Trư ng Hà, Phia én; phát tri n th t và các ch biên gi i;
  8. - Qu n lý, s d ng t ai theo úng quy ho ch, c bi t là t ô th , d c các tr c giao thông, th tr n, th t , các khu kinh t c a khNu, các i m du l ch. 5. M t s gi i pháp ch y u v th c hi n quy ho ch a) Huy ng v n u tư Huy ng t i a các ngu n v n trong nư c, ngoài nư c phát tri n kinh t - xã h i: - V n trong nư c óng vai trò quan tr ng nh t, c bi t là ngu n v n c a Trung ương phát tri n k t c u h t ng kinh t - k thu t, c ng c qu c phòng - an ninh, xóa ói gi m nghèo; ngân sách trung ương h tr ngân sách a phương theo tinh th n Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr ; - Tăng cư ng xúc ti n u tư, gi i thi u, qu ng bá v Cao B ng thu hút v n u tư vào các lĩnh v c th m nh c a T nh như: khai thác, ch bi n khoáng s n; phát tri n m t s cây, con; t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p trong vi c vay v n tín d ng u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh theo quy nh; - Tích c c v n ng thu hút v n ODA phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i, xoá ói gi m nghèo; xây d ng và th c hi n cơ ch , chính sách thu hút v n u tư tr c ti p (FDI), chú tr ng các nhà u tư Trung Qu c phát tri n các hàng hóa ch l c, ch t lư ng cao, các s n phNm xu t khNu và xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p, khu ô th . b) V cơ ch , chính sách - Ti p t c rà soát, b sung cơ ch , chính sách phù h p theo quy nh c a pháp lu t và xu t chính sách m i v i Chính ph nh m ưu tiên u tư phát tri n cho Cao B ng; - Ny m nh c i cách th t c hành chính và th c hi n cơ ch "m t c a"; hi n i hoá tr s chính quy n các c p, c bi t là chính quy n c p xã. Làm t t công tác t ch c và cán b ; xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích ngư i tài v a phương làm vi c, nâng cao hi u l c, hi u qu c a b máy hành chính nhà nư c; ch ng lãng phí, tham nhũng. ng d ng r ng rãi và có hi u qu công ngh thông tin trong công tác qu n lý. Th c hi n quy ch dân ch g n li n v i hoàn thi n quy ch qu n lý nhà nư c c p cơ s . Phát tri n và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c thông qua ào t o và ào t o l i; - Phân c p i ôi v i tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, t p trung vào các lĩnh v c t ai, khai thác, ch bi n khoáng s n, c p phép u tư, xây d ng cơ b n, xu t khNu, nh p khNu. c) Khoa h c công ngh - Ưu tiên ng d ng công ngh tiên ti n vào s n xu t công nghi p, gi ng cây tr ng, v t nuôi; tiêu chuNn hóa quy trình s n xu t hàng hóa ch l c, xây d ng tiêu chuNn hàng hóa m b o t tiêu chuNn qu c gia, qu c t , có uy tín và có s c c nh tranh trên th trư ng;
  9. - Chú tr ng ào t o, nâng cao trình i ngũ cán b làm công tác khoa h c công ngh v gi ng cây tr ng, v t nuôi, công nghi p ch bi n nh m t o bư c chuy n tích c c v năng su t, ch t lư ng và gi m giá thành s n phNm. d) Phát tri n ngu n nhân l c - Chú tr ng b i dư ng nghi p v , ki n th c qu n lý nhà nư c, nâng d n trình ngo i ng và trình s d ng công ngh thông tin các lĩnh v c cho i ngũ cán b , công ch c c a T nh; xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trong th i kỳ m i; - Ti p t c th c hi n s p x p và chuy n i các doanh nghi p, nâng cao hơn n a năng l c qu n lý và hi u qu ho t ng các doanh nghi p c a T nh, s n sàng tham gia quá trình h i nh p kinh t khu v c và th gi i; ào t o, t p hu n k thu t, trình qu n lý cho các ch trang tr i, h gia ình nh m hư ng t i m i ch trang tr i, h gia ình là m t t bào kinh t v ng m nh, s n xu t ra hàng hóa có kh năng c nh tranh trên th trư ng trong và ngoài nư c; - Liên k t h p tác v i m t s trư ng i h c c a Trung Qu c, c bi t là c a t nh Qu ng Tây ào t o i ngũ chuyên gia có trình cao, t o s t phá trong phát tri n ngu n nhân l c c a T nh; - Làm t t công tác hư ng nghi p, Ny m nh ào t o ngh , t o ngu n lao ng có tay ngh áp ng cho các lĩnh v c kinh t - xã h i c a T nh và cho xu t khNu. ) T ch c th c hi n và giám sát Quy ho ch - T ch c công b , ph bi n Quy ho ch sau khi ư c phê duy t; c th hoá các m c tiêu Quy ho ch b ng các k ho ch 5 năm, hàng năm t ch c th c hi n. Xúc ti n ho t ng u tư, gi i thi u, qu ng bá các d án ưu tiên, m i g i các nhà u tư n Cao B ng u tư s n xu t, kinh doanh; - Các c p u ng, chính quy n, các ngành, oàn th và nhân dân trong T nh có trách nhi m giám sát, th c hi n Quy ho ch; ánh giá th c hi n Quy ho ch, rà soát, i u ch nh Quy ho ch khi không còn phù h p. i u 2. Quy ho ch này là nh hư ng, cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn c a T nh theo quy nh. i u 3. Giao y ban nhân dân t nh Cao B ng căn c vào m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p và trình duy t vào u năm 2007 và tri n khai th c hi n theo quy nh: 1. Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c. 2. Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã, quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư, quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng
  10. t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c b o m s phát tri n t ng th và ng b . 3. Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a Nhà nư c trong t ng giai o n nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. 4. L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c t ng bư c b trí ưu tiên h p lý. 5. Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung quy ho ch k p th i, phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, c a Vùng và c nư c trong t ng giai o n Quy ho ch. i u 4. Giao các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m h tr y ban nhân dân t nh Cao B ng nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; ng th i nghiên c u xây d ng và trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư... th c hi n Quy ho ch; Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh ã ư c quy t nh u tư; nghiên c u, xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n u tư nêu trong Quy ho ch. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Cao B ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản