Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 283/1999/qđ-tchq về việc ban hành quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 283/1999/Q -TCHQ Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A T NG C C H I QUAN S 283/1999/Q -TCHQ NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH XÁC NNH GIÁ TÍNH THU HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20-2-1990; Căn c i u 7 Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c i u 7 Ngh nh 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 172/1998/TT/BTC ngày 22-12-1998 c a B Tài chính. Căn c Quy t nh 68/1999/Q /BTC ngày 01-7-1999 c a B Tài chính; Căn c Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11-11-1997 c a B Tài chính; Căn c Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính; Xét ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch xác nh giá tính thu hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh 155/1998/TCHQ-Q ngày 27-5-1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Các quy nh trư c ây c a T ng c c H i quan trái v i quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p khNu, Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Dĩnh ( ã ký) QUY CH XÁC NNH GIÁ TÍNH THU HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 283/1999/TCHQ-Q ngày 12-8-1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan )
  2. Giá tính thu hàng hoá xu t khNu, nh p khNu là m t trong nh ng y u t cơ b n thu thu i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; giá tính thu ư c xác nh theo quy ch này và tuân theo nguyên t c xác nh giá tính thu ư c quy nh t i các văn b n pháp lý sau ây: Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu ( i u 7); Ngh nh 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph ( i u 7); Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22-12-1998 c a B Tài chính; Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11-11-1997 và Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24- 7-1999 c a B Tài chính. Quy t nh 68/1999/Q /BTC ngày 01-7-1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Danh m c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu và B ng giá t i thi u các m t hàng Nhà nư c qu n lý giá xác nh tr giá tính thu nh p khNu; Quy t nh s 260/1999/Q -TCHQ ngày 26-7-1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ban hành B ng giá t i thi u áp d ng i v i các m t hàng nh p khNu không thu c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu ; Và các văn b n hư ng d n khác có hi u l c t i th i i m xác nh giá tính thu . Quy ch này quy nh th ng nh t n i dung qu n lý và các nguyên t c xác nh giá tính thu hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. A. ÁP GIÁ TÍNH THU : I. HÀNG NH P KH U: 1. Hàng thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu là nh ng m t hàng ư c quy nh trong b ng giá t i thi u ban hành kèm theo Quy t nh 68/1999/Q /BTC ngày 01-7-1999 c a B trư ng B Tài chính. - Giá tính thu ư c xác nh theo giá h p ng bao g m phí v n t i, phí b o hi m n c a khNu nh p n u giá h p ng cao hơn ho c b ng giá t i thi u. - Giá tính thu ư c xác nh theo b ng giá t i thi u n u giá h p ng bao g m phí v n t i, phí b o hi m th p nh t hơn giá t i thi u. 2. Hàng không thu c danh m c m t hàng qu n lý giá tính thu là nh ng m t hàng chưa ư c quy nh trong b ng giá t i thi u do B trư ng B Tài chính ban hành ư c áp d ng và tính thu theo Quy t nh 260/1999/Q -TCHQ ngày 26-7-1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. a. M t hàng ã ư c quy nh giá tính thu trong b ng giá t i thi u do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành:
  3. a.1. Giá tính thu ư c xác nh theo giá h p ng bao g m phí v n t i và phí b o hi m n c a khNu nh p trong các trư ng h p: Hàng nh p khNu có giá h p ng cao hơn ho c b ng giá t i thi u ho c; Hàng nh p khNu có i u ki n quy nh t i i m I Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính và có giá h p ng t 70% tr lên so v i giá t i thi u. a.2. Giá tính thu ư c xác nh theo b ng giá trong trư ng h p nh p khNu không theo phương th c mua bán; không có h p ng mua bán; h p ng không i u ki n quy nh t i i m I Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính ho c i u ki n nhưng giá h p ng th p hơn 70% t i thi u. b. M t hàng chưa ư c quy nh giá tính thu trong b ng giá t i thi u do B trư ng B Tài chính ban hành, b ng giá t i thi u do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. b.1. Hàng có thu su t thu nh p khNu theo bi u thu ưu ãi t 5% tr xu ng thì giá tính thu ư c xác nh theo h p ng ho c kê khai. b.2. Hàng có thu su t thu nh p khNu theo bi u thu ưu ãi trên 5%. Cán b thu ph i i chi u hàng nh p khNu v i các m t hàng ư c quy nh giá tính thu t i các b ng giá t i thi u nêu trên xác nh có m t hàng tương t v i m t hàng nh p khNu thì giá tính thu hàng nh p khNu ư c xác nh như quy nh t i i m a m c này. Hàng tương t là nh ng m t hàng có nh ng c i m tương ương và có các v t li u c u thành tương ương, cho phép chúng th c hi n cùng m t ch c năng và có th thay th nhau v m t thương phNm. Khi xem xét hàng tương t , n u hàng nh p khNu có nhi u ch c năng hơn m t hàng ã ư c quy nh giá t i thi u hay hàng nh p khNu bao g m nh ng thành ph n, b ph n là nh ng m t hàng ã ư c quy nh giá tính thu thì cũng ư c xem là hàng hoá tương t . Ví d : m t hàng tivi li n u máy video cassette thì giá tính thu c a m t hàng tương t xác nh b ng giá tính thu t i thi u c a tivi và u máy video cassette; ho c m t hàng M nh p khNu g m hai b ph n là M1 và M2 trong ó ch có M1 ư c quy nh giá tính thu t i thi u thì M1 cũng ư c xem là m t hàng tương t v i m t hàng M xác nh giá tính thu . N u các b ng giá t i thi u trên ây chưa quy nh giá tính thu i v i m t hàng nh p khNu ang xác nh giá tính thu và không có m t hàng tương t ư c quy nh giá t i thi u thì giá tính thu ư c xác nh theo giá ghi trên h p ng ho c kê khai. C n chú ý i v i các khung giá "lo i hàng khác" t i b ng giá t i thi u tránh hi n tư ng hàng ã ư c quy nh giá t i thi u nhưng l i coi là m t hàng m i phát sinh. 3. Hàng là nguyên li u v t tư nh p khNu tr c ti p ưa vào s n xu t, l p r p:
  4. a) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài nh p khNu nguyên li u, v t tư nh p khNu tr c ti p ưa vào s n xu t, l p ráp n u có các i u ki n quy nh m c II ph n C Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11-11-1997, m c II Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính thì giá tính thu ư c xác nh theo h p ng. b) Doanh nghi p không thu c i tư ng nêu t i i m a m c này n u nh p khNu nguyên li u, v t tư thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu tr c ti p ưa vào s n xu t, l p ráp có các i u ki n quy nh t i m c II ph n C Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11-11-1997, m c II Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24-7- 1999 c a B Tài chính và giá ghi trên h p ng cao hơn 60% so v i giá t i thi u thì giá tính thu ư c xác nh theo h p ng. c) Hàng nh p khNu là nguyên li u v t tư không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu n u có i u ki n nêu t i i m a c a m c này thì giá tính thu ư c xác nh theo h p ng. d) Trong m c này, c m t " ơn v , doanh nghi p nh p khNu và U thác nh p khNu không có n thu thu c di n cư ng ch " là ơn v , doanh nghi p không thu c di n cư ng ch vào th i i m ăng ký t khai h i quan t i C c H i quan nơi m t khai, trư ng h p ư c t m th i gi i to cư ng ch có th i h n không ư c coi là không thu c di n cư ng ch . Nh ng ơn v nh p khNu thu c di n cư ng ch b t kỳ c a khNu nào t i th i i m ăng ký t khai hàng nh p khNu là nguyên li u, v t tư tr c ti p ưa vào s n xu t l p ráp c a khNu chưa có danh sách cư ng ch ph i t giác khai báo v i cơ quan h i quan nơi ang làm th t c xác nh giá tính thu theo úng quy nh, m i hành vi che gi u nh m m c ích tr n thu u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. e) Qu n lý i v i hàng nh p khNu là nguyên li u v t tư tr c ti p ưa vào s n xu t, l p ráp: Các t khai h i quan ăng ký nh p khNu theo lo i hình này, C c H i quan a phương ph i l p s theo dõi v i các tiêu th c sau: Tên ơn v nh p khNu; S h p ng nh p khNu; S , ngày ăng ký t khai H i quan; Lư ng hàng nh p khNu; Lư ng hàng ã ưa vào s n xu t; Lư ng hàng còn l i (chưa em vào s n xu t); Lư ng hành chuy n như ng (không tr c ti p ưa vào s n xu t). Và c 3 tháng m t l n, C c h i quan a phương yêu c u ơn v nh p khNu i chi u lư ng hàng hoá nh p khNu theo hình th c này nhưng chưa ưa vào s n xu t ho c
  5. không tr c ti p ưa vào s n xu t. Nh ng sai ph m i v i các quy nh t i Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11-11-1997 và Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính u ph i l p biên b n, n u tái ph m thì ơn v không ư c phép áp d ng nguyên t c xác nh giá tính thu i v i hàng nh p khNu là nguyên li u v t tư tr c ti p ưa vào s n xu t l p ráp theo quy nh c a các văn b n này. f) M t s i m lưu ý khi xem xét các i u ki n áp giá tính thu theo h p ng iv i hàng là nguyên li u v t tư ưa vào s n xu t, l p ráp: Văn b n xác nh n dây chuy n công ngh s n xu t s n phNm: i v i ơn v s n xu t trong nư c ph i có b n xác nh n c a B ch qu n ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành c p s ho c tương ương v ơn v có dây chuy n công ngh s n xu t, l p ráp có năng l c s n xu t s n phNm theo quy nh và dây chuy n ó s d ng nguyên v t li u, v t tư nh p khNu s n xu t s n phNm. Văn b n xác nh n c a cơ quan thu qu n lý tr c ti p v vi c ơn v doanh nghi p nh p khNu ho c u thác nh p khNu th c hi n úng ch k toán. i v i ph n nguyên li u, v t tư nh p khNu tr c ti p ưa vào s n xu t, l p ráp ư c áp giá tính thu theo giá ghi trên h p ng th p hơn giá t i thi u như quy nh trên ây n u không tr c ti p ưa vào s n xu t mà bán, chuy n như ng l i cho các doanh nghi p ho c ơn v , t ch c khác thì sau 2 ngày k t ngày chuy n như ng, mua bán, ơn v , doanh nghi p ph i khai báo v i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu lô hàng và cơ quan thu a phương qu n lý doanh nghi p ư c bi t. C c H i quan a phương trên cơ s khai báo c a ơn v nh p khNu và xác nh n c a C c thu a phương ti n hành tính l i thu ph n nguyên li u chuy n như ng theo nguyên t c xác nh giá tính thu t i th i i m chuy n như ng và ra thông báo thu b sung. Các trư ng h p cung c p v t tư nguyên li u nh p khNu gi a các doanh nghi p trong nư c có h ch toán kinh t c l p (k c ơn v trong cùng m t T ng Công ty ho c Liên h p...) v i nhau không ư c coi là tr c ti p ưa vào s n xu t, l p ráp. 4. M t s i m lưu ý khi xác nh giá tính thu : 4.1. Khi có thay i giá ghi trên h p ng nh p khNu s ư c cơ quan h i quan ch p nh n n u tho thu n v s thay i ó ư c l p thành văn b n trư c th i i m x p hàng lên tàu hay phương ti n v n t i, phù h p v i các ch ng t có liên quan và n p cho cơ quan h i quan vào th i i m ăng ký t khai. 4.2. N u hàng nh p khNu có hàng b o hành, v nguyên t c giá tính thu trên h p ng bao g m c lư ng hàng b o hành, n u giá tr ghi trên h p ng chia cho lư ng hàng nh p khNu th c t c hàng b o hành th p hơn giá t i thi u i v i hàng thu c danh m c nhà nư c qu n lý giá tính thu và th p hơn 70% giá t i thi u i v i hàng không thu c danh m c m t hàng nhà nư c qu n lý giá tính thu thì giá tính thu ư c xác nh theo b ng giá t i thi u, k c lư ng hàng b o hành. 4.3. Trư ng h p giá mua bán trên h p ng bao g m lãi su t tr ch m thì khi xác nh giá tính thu s ư c lo i tr lãi su t tr ch m theo h p ng.
  6. 4.4. Trong các trư ng h p giá tính thu ư c xác nh theo h p ng nhưng giá mua bán không bao g m phí v n t i, phí b o hi m mà ch hàng không xu t trình ư c ch ng t h p l v các chi phí k trên thì khi xác nh giá tính thu ph i c ng thêm các chi phí này theo quy nh t i Công văn s 1632/TCHQ-KTTT ngày 30-3-1999 c a T ng c c H i quan. 4.5. Giá tính thu truy thu i v i hàng nh p khNu ư c mi n thu , ưu ãi v thu ư c xác nh theo các nguyên t c quy nh t i th i i m lý do mi n gi m, ưu ãi thay i. II. HÀNG XU T KH U: Giá tính thu hàng xu t khNu là giá bán t i c a khNu xu t, theo h p ng. B. BÁO CÁO GIÁ: C c H i quan các t nh, thành ph l p báo cáo giá g i v T ng c c H i quan theo các quy nh sau ây: 1. M u 1: Báo cáo giá h p ng m t hàng thu c danh m c Nhà nư c qu n lý giá tính thu i v i các m t hàng có m c chênh l ch giá t 10% tr lên so v i b ng giá t i thi u và nh kỳ 15 ngày m t l n g i b ng ư ng bưu i n v T ng c c H i quan. 2. M u 2: Báo cáo giá h p ng m t hàng ã ư c quy nh trong b ng giá c a T ng c c H i quan có m c chênh l ch giá t 30% tr lên so v i giá t i thi u và g i báo cáo v T ng c c H i quan trong th i gian 10 ngày k t ngày ăng ký t khai. i v i các trư ng h p này C c H i quan a phương ph i ti n hành i u tra giá th trư ng, tham kh o các thông tin liên quan và xu t m c giá t i thi u. 3. M u 3: Báo cáo giá m t hàng phát sinh bao g m các m t hàng chưa ư c quy nh trong các b ng giá t i thi u. i v i các trư ng h p này C c H i quan a phương ph i xu t m c giá t i thi u cùng v i cơ s xu t như quy nh t i m c 2 ph n B và báo cáo v T ng c c H i quan trong th i gian 5 ngày k t ngày ăng ký t khai. C. KI M TRA VÀ ÁP GIÁ TÍNH THU 1. Theo quy nh t i Bư c 2 và Bư c 4 m c II Quy trình hành thu i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 383/1998/TCHQ-Q ngày 17-11-1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, cán b thu ph i ki m tra vi c kê khai giá tính thu c a ch hàng n u vi c kê khai ó chưa úng thì cán b thu ph i xác nh l i theo úng các nguyên t c qu n lý giá tính thu . Cán b thu ph i ghi rõ lý do, cơ s áp giá tính thu trên t khai và ph i ch u trách nhi m v vi c ki m tra, áp giá tính thu ó. 2. Cán b tính thu ph i ki m tra toàn b h sơ lô hàng, tính h p l c a h p ng, tính th ng nh t c a các ch ng t liên quan t i giá mua bán; căn c vào k t qu ki m hoá hàng nh p khNu xác nh y các y u t liên quan t i xác nh giá tính thu như tên hàng, quy cách ch t lư ng, xu t x , lư ng hàng, ơn giá, ơn v tính, ti n t thanh toán, t giá; xem xét giá tính thu ch hàng ã khai báo trên cơ s ó i chi u hàng th c nh p và ơn giá v i quy nh t i các b ng giá tính thu có hi u l c t i th i i m
  7. nh p khNu xác nh giá tính thu cho hàng hoá nh p khNu theo úng các nguyên t c qu n lý giá tính thu ã ư c quy nh. Trong khi xem xét giá tính thu hàng nh p khNu c n nghiên c u k tên hàng theo khai báo và k t qu ki m hoá xác nh hàng th c nh p khNu ã hay chưa ư c quy nh giá tính thu , tránh tình tr ng cùng là m t m t hàng nhưng do tên g i khác nhau mà không ti n hành xác nh giá tính thu theo úng các nguyên t c ư c quy nh. i v i trư ng h p áp giá m t hàng tương t ph i ghi rõ tên m t hàng tương t s quy t nh ban hành b ng giá, không x lý vi ph m i v i trư ng h p ch hàng không kê khai giá tính thu theo m t hàng tương t . Nghiêm c m cán b thu c tình áp sai giá tính thu gây th t thu thu ho c khó khăn sách nhi u i v i ch hàng. 3. i v i các trư ng h p ư c t kê khai (không có h p ng nhưng b ng giá chưa quy nh và không có hàng tương t mà ch hàng không bi t kê khai thì giao cho C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph giao Trư ng H i quan c a khNu quy n n nh m c giá tính thu theo nguyên t c qu n lý giá tính thu . D. GI I QUY T KHI U N I 1. Trư ng h p khi u n i vi c áp sai giá c a cán b h i quan thì C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph xem xét gi i quy t. N u ch hàng không ng ý v i n i dung gi i quy t c a C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph thì có quy n khi u n i lên T ng c c H i quan. Trư ng h p khi u n i v nh m l n trong kê khai h i quan d n n tính tăng s thu ph i n p trong vòng m t năm k t ngày ăng ký t khai thì C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph gi i quy t. 2. i v i các khi u n i v m c giá quy nh t i các b ng giá t i thi u, khi u n i vi c áp giá tính thu theo m t hàng tương t do B Tài chính, T ng c c H i quan xem xét gi i quy t theo quy nh. N i dung công văn khi u n i ph i ch ng minh tính trung th c, chính xác c a giá mua bán cơ quan ch c năng có căn c xem xét gi i quy t. 3. Th i gian gi i quy t khi u n i ph i th c hi n theo úng Quy t nh s 69/1998/Q -TCHQ ngày 26-3-1998. Khi nh n ư c ch o c a T ng c c H i quan ph i khNn trương th c hi n theo úng n i dung ch o, trư ng h p còn vư ng m c, chưa rõ thì ph i k p th i báo cáo và xu t c th hư ng gi i quy t (không báo cáo chung chung). E. X LÝ VI PH M 1. i tư ng n p thu gian d i trong h p ng ngo i thương, gian l n trong khai báo h i quan v giá tính thu ; không khai báo, khai báo sai v i cơ quan h i quan khi có s thay i m c ích s d ng c a hàng hoá nh p khNu ã ư c hư ng ưu ãi v giá tính thu như nguyên li u, v t tư tr c ti p ưa vào s n xu t l p ráp và các sai ph m khác v giá tính thu , s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t.
  8. 2. Cán b h i quan vi ph m quy ch này và các văn b n pháp quy v giá tính thu , c tình x lý sai gây thi t h i cho i tư ng n p thu s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. F. T CH C TH C HI N C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph t ch c th c hi n, thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n công tác qu n lý giá tính thu theo quy ch này và niêm y t công khai t i nơi làm th t c h i quan. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, b t h p lý c n b sung s a i thì cơ quan h i quan, ngư i làm th t c h i quan ph n ánh k p th i v C c Ki m tra thu thu xu t nh p khNu - T ng c c H i quan nghiên c u ch nh lý và hư ng d n. C C H I QUAN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ...., ngày... tháng... năm.... M U1 BÁO CÁO GIÁ H P NG M T HÀNG THU C DANH M C HÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ CÓ M C CHÊNH L CH T 10% TR LÊN Tên hàng Xu t x ơn v tính Giá tính thu Giá h p ng
  9. C c trư ng.... Ký tên, óng d u C C H I QUAN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ...., ngày... tháng... năm.... M U2 BÁO CÁO GIÁ H P NG M T B NG KHÔNG THU C DANH M C NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ CÓ M C CHÊNH L CH T 30% TR LÊN Tên hàng Xu t V Giá h p Giá t i Thông tin i u tra Giá x tính ng thi u kh o sát xu t (Ghi chú: C t thông tin i u tra ghi rõ ngu n thông tin)
  10. C c trư ng Ký tên, óng d u C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm.... M U3 BÁO CÁO GIÁ TÍNH THU M T B NG M I PHÁT SINH CHƯA Ư C QUY NNH GIÁ T I THI U Tên ơn S , Tên Xu t ơn Giá Thông tin Giá Ghi v nh p ngày t hàng x v tính h p i u tra kh o chú khNu khai ng sát xu t (Ghi chú: c t thông tin i u tra ghi rõ ngu n thông tin) C c trư ng (Ký tên, óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản