Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 283/2000/Q -NHNN14 Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 283/2000/Q -NHNN14 NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH B O LÃNH NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 7/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Theo ngh c a V trư ng V Tín d ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch b o lãnh ngân hàng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th các Quy t nh s 23/Q -NH14 ngày 21/2/1994 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy ch b o lãnh và tái b o lãnh vay v n nư c ngoài; Quy t nh s 196/Q -NH14 ngày 16/9/1994 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy ch v nghi p v b o lãnh c a các ngân hàng; Quy t nh s 262/Q -NH14 ngày 19/9/1995 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a m t s i u c a Quy ch v nghi p v b o lãnh c a các ngân hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 196/Q - NH14 ngày 16/9/1994 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; Quy t nh s 263/Q - NH14 ngày 19/9/1995 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a m t s i u c a Quy ch b o lãnh và tái b o lãnh vay v n nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 23/Q -NH14 ngày 21/2/1994 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tín d ng, th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký)
 2. QUY CH B O LÃNH NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 283/2000/Q -NHNN14 ngày 25 tháng 08 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c th c hi n nghi p v b o lãnh c a các t ch c tín d ng i v i khách hàng. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, nh ng c m t dư i ây ư c hi u như sau: 1. "B o lãnh ngân hàng" là cam k t b ng văn b n c a t ch c tín d ng (bên b o lãnh) v i bên có quy n (bên nh n b o lãnh) v vi c th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng (bên ư c b o lãnh) khi khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh. Khách hàng ph i nh n n và hoàn tr cho t ch c tín d ng s ti n ã ư c tr thay. 2. "Bên b o lãnh" là các t ch c tín d ng ư c quy nh t i i u 3 c a Quy ch này. 3. "Bên ư c b o lãnh" là các khách hàng ư c quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. 4. "Bên nh n b o lãnh" là các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có quy n th hư ng các cam k t b o lãnh c a các t ch c tín d ng. 5. "Cam k t b o lãnh" là cam k t ơn phương b ng văn b n c a t ch c tín d ng ho c văn b n tho thu n gi a t ch c tín d ng, khách hàng ư c b o lãnh v i bên nh n b o lãnh v vi c t ch c tín d ng s th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không th c hi n úng nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh. 6. "H p ng b o lãnh" là văn b n tho thu n gi a t ch c tín d ng v i khách hàng v quy n l i và nghĩa v c a các bên trong vi c b o lãnh và hoàn tr . 7. "B o lãnh vay v n" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng phát hành cho bên nh n b o lãnh, v vi c cam k t tr n thay cho khách hàng trong trư ng h p khách hàng không tr n ho c không tr n y , úng h n. 8. "B o lãnh thanh toán" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng phát hành cho bên nh n b o lãnh cam k t s thanh toán thay cho khách hàng trong trư ng h p khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không y nghĩa v c a mình khi n h n.
 3. 9. "B o lãnh d th u" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng phát hành cho bên m i th u b o m nghĩa v tham gia d th u c a khách hàng.Trư ng h p khách hàng b ph t do vi ph m quy nh d th u mà không n p ho c n p không ti n ph t cho bên m i th u thì t ch c tín d ng th c hi n nghĩa v b o lãnh ã cam k t. 10. "B o lãnh th c hi n h p ng" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng phát hành cho bên nh n b o lãnh b o m vi c th c hi n úng, y các nghĩa v c a khách hàng v i bên nh n b o lãnh theo h p ng ã ký k t. Trong trư ng h p khách hàng không th c hi n úng và y các nghĩa v trong h p ng, t ch c tín d ng th c hi n nghĩa v b o lãnh ã cam k t. 11. "B o lãnh b o m ch t lư ng s n phNm" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng phát hành cho bên nh n b o lãnh b o m khách hàng th c hi n úng các tho thu n v ch t lư ng c a s n phNm theo h p ng ã ký k t v i bên nh n b o lãnh. Trong trư ng h p khách hàng b ph t ti n do không th c hi n úng các tho thu n trong h p ng v ch t lư ng s n phNm v i bên nh n b o lãnh mà không n p ho c n p không ti n ph t cho bên nh n b o lãnh , t ch c tín d ng th c hi n nghĩa v b o lãnh ã cam k t. 12. "B o lãnh hoàn thanh toán" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng phát hành cho bên nh n b o lãnh v vi c b o m nghĩa v hoàn tr ti n ng trư c c a khách hàng theo h p ng ã ký k t v i bên nh n b o lãnh. Trư ng h p khách hàng vi ph m các cam k t v i bên nh n b o lãnh và ph i hoàn tr ti n ng trư c nhưng không hoàn tr ho c hoàn tr không s ti n ng trư c cho bên nh n b o lãnh thì t ch c tín d ng s hoàn tr s ti n ng trư c cho bên nh n b o lãnh. 13. "B o lãnh i ng" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng (Bên phát hành b o lãnh i ng) phát hành cho m t t ch c tín d ng khác (bên b o lãnh) v vi c ngh bên b o lãnh th c hi n b o lãnh cho các nghĩa v c a khách hàng c a bên phát hành b o lãnh i ng v i bên nh n b o lãnh. Trư ng h p, khách hàng vi ph m các cam k t v i bên nh n b o lãnh, bên b o lãnh ph i th c hi n nghĩa v b o lãnh thì bên phát hành b o lãnh i ng ph i th c hi n nghĩa v b o lãnh i ng cho bên b o lãnh. 14. "Xác nh n b o lãnh" là m t b o lãnh ngân hàng do t ch c tín d ng (bên xác nh n b o lãnh) phát hành cho bên nh n b o lãnh v vi c b o m kh năng th c hi n nghĩa v b o lãnh c a t ch c tín d ng ư c xác nh n b o lãnh (bên ư c xác nh n b o lãnh) i v i khách hàng. Trư ng h p bên ư c xác nh n b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không y nghĩa v c a mình ã cam k t v i bên nh n b o lãnh thì bên xác nh n b o lãnh s th c hi n nghĩa v thay cho bên ư c xác nh n b o lãnh. 15. " ng b o lãnh" là vi c nhi u t ch c tín d ng cùng b o lãnh cho m t nghĩa v c a khách hàng thông qua m t t ch c tín d ng làm u m i. i u 3. T ch c tín d ng th c hi n nghi p v b o lãnh 1. Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng u tư, ngân hàng phát tri n, ngân hàng chính sách, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam, ngân hàng h p tác, các lo i hình ngân hàng khác và
 4. các t ch c tín d ng phi ngân hàng thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng (g i chung là t ch c tín d ng) ư c th c hi n nghi p v b o lãnh ngân hàng theo các quy nh c a pháp lu t có liên quan và quy nh t i Quy ch này. 2. Các ngân hàng ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n thanh toán qu c t ư c th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh khác mà bên nh n b o lãnh là các t ch c, cá nhân nư c ngoài. 3. T ch c tín d ng th c hi n b o lãnh h i phi u, l nh phi u theo quy nh c a pháp lu t v thương phi u và Quy ch này. i u 4. Khách hàng ư c t ch c tín d ng b o lãnh 1. Các doanh nghi p ang ho t ng kinh doanh h p pháp t i Vi t Nam. a. Doanh nghi p nhà nư c b. Công ty c ph n c. Công ty trách nhi m h u h n d. Công ty h p danh e. Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i g. Doanh nghi p liên doanh. h. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam i. Doanh nghi p tư nhân, h kinh doanh cá th . 2. Các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. 3. H p tác xã và các t ch c khác có i u ki n quy nh t i i u 94 c a B Lu t Dân s . 4. Các t ch c kinh t nư c ngoài tham gia các h p ng h p tác liên doanh và tham gia u th u các d án u tư t i Vi t Nam ho c vay v n th c hi n các d án u tư t i Vi t Nam. i u 5. Các lo i b o lãnh 1. B o lãnh vay v n. a. B o lãnh vay v n trong nư c. b. B o lãnh vay v n nư c ngoài. 2. B o lãnh thanh toán.
 5. 3. B o lãnh d th u. 4. B o lãnh th c hi n h p ng. 5. B o lãnh b o m ch t lư ng s n phNm. 6. B o lãnh hoàn thanh toán . 7. Các lo i b o lãnh khác. i u 6. Hình th c phát hành b o lãnh Phát hành thư b o lãnh, xác nh n b o lãnh. Ký xác nh n b o lãnh trên các h i phi u, l nh phi u. Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2 QUY NNH C TH i u 7. Ph m vi b o lãnh 1. Nghĩa v ư c b o lãnh bao g m m t, m t s ho c toàn b các nghĩa v sau ây: a. Nghĩa v tr n g c, lãi vay và các chi phí khác có liên quan n kho n vay; b. Nghĩa v thanh toán ti n mua v t tư, hàng hoá, máy móc, thi t b và các kho n chi phí khách hàng th c hi n các d án ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v i s ng, u tư phát tri n; c. Nghĩa v thanh toán các kho n thu , các nghĩa v tài chính khác i v i Nhà nư c. d. Nghĩa v c a khách hàng khi tham gia d th u, th c hi n h p ng theo các quy nh c a pháp lu t. . Các nghĩa v h p pháp khác do các bên tho thu n cam k t trong các h p ng liên quan. 2. T ng s dư b o lãnh c a t ch c tín d ng cho m t khách hàng không ư c vư t quá 15% (mư i lăm ph n trăm) v n t có c a t ch c tín d ng. Trư ng h p t ch c tín d ng ph i tr thay cho khách hàng d n n t ng dư n cho vay và dư n do tr thay vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng thì t ch c tín d ng ph i ng ng ngay vi c cho vay và b o lãnh m i i v i khách hàng ó, ng th i thu h i n m b o t ng m c dư n cho vay i v i m t khách hàng theo quy nh. Khách hàng có yêu c u b o lãnh vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng thì t ch c tín d ng cùng v i các t ch c tín d ng khác th c hi n vi c b o lãnh theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch này.
 6. 3. T ng s dư b o lãnh cho m t khách hàng c a Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài không ư c vư t quá 15% v n t có c a Ngân hàng nư c ngoài. 4. T ch c tín d ng xác nh t ng m c b o lãnh phù h p v i kh năng tài chính c a mình, b o m th c hi n theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v các t l m b o an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng. i u 8. i u ki n b o lãnh T ch c tín d ng xem xét và quy t nh b o lãnh khi khách hàng có các i u ki n sau: 1. Có y năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Có tín nhi m trong quan h tín d ng, thanh toán v i t ch c tín d ng. 3. Có b o m h p pháp cho nghĩa v ư c b o lãnh theo quy nh t i i u 21 c a Quy ch này. 4. Có d án u tư ho c phương án s n xu t kinh doanh kh thi, hi u qu khi ngh b o lãnh vay v n. 5. i v i trư ng h p b o lãnh h i phi u, l nh phi u khách hàng ph i b o m các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v thương phi u. 6. Trong trư ng h p vay v n nư c ngoài khách hàng ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v qu n lý vay và tr n nư c ngoài. 7. Khách hàng là các t ch c kinh t nư c ngoài ư c u tư, kinh doanh ho c ư c tham gia u th u t i Vi t Nam theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 9. H sơ ngh b o lãnh H sơ ngh b o lãnh c a khách hàng bao g m ngh b o lãnh (theo m u s 01/BL ính kèm) và các tài li u có liên quan n giao d ch b o lãnh do t ch c tín d ng quy nh. i u 10. H p ng b o lãnh 1. H p ng b o lãnh do t ch c tín d ng b o lãnh, khách hàng ư c b o lãnh và các bên liên quan (n u có) tho thu n bao g m các n i dung sau ây: a. Tên, a ch c a t ch c tín d ng và khách hàng; b. S ti n, th i h n b o lãnh và phí b o lãnh; c. M c ích, ph m vi, i tư ng b o lãnh; d. i u ki n th c hi n nghĩa v b o lãnh;
 7. . Hình th c b o m cho nghĩa v b o lãnh, giá tr tài s n làm b o m; e. Quy n và nghĩa v c a các bên; g. Quy nh v b i hoàn sau khi t ch c tín d ng th c hi n nghĩa v b o lãnh; h. Gi i quy t tranh ch p phát sinh; i. Chuy n như ng quy n và nghĩa v c a các bên; k. Nh ng tho thu n khác. 2. H p ng b o lãnh có th ư cs a i, b sung ho c hu b n u các bên liên quan có tho thu n. i u 11. Cam k t b o lãnh 1. Cam k t b o lãnh bao g m nh ng n i dung cơ b n sau ây: a. Tên, a ch c a t ch c tín d ng, khách hàng ư c b o lãnh, bên nh n b o lãnh; b. S ti n b o lãnh; c. Ph m vi, i tư ng và th i h n hi u l c c a b o lãnh; d. Hình th c và các i u ki n th c hi n nghĩa v b o lãnh; Ngoài các n i dung nêu trên, Cam k t b o lãnh có th có n i dung khác như quy n và nghĩa v c a các bên; gi i quy t tranh ch p phát sinh; chuy n như ng quy n, nghĩa v c a các bên và các n i dung khác. 2. Trong trư ng h p n i dung cam k t b o lãnh có quy nh vi c s d ng các tài li u liên quan n giao d ch b o lãnh (như h p ng gi a khách hàng v i bên nh n b o lãnh, xác nh n vi c khách hàng vi ph m c a bên th ba ho c các văn b n khác) là i u ki n th c hi n nghĩa v b o lãnh thì nghĩa v b o lãnh ư c th c hi n theo các i u ki n nêu trên. 3. Trư ng h p ký xác nh n b o lãnh trên các h i phi u, l nh phi u thì n i dung cam k t b o lãnh ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v thương phi u. 4. Cam k t b o lãnh có th ư cs a i, b sung ho c hu b n u các bên liên quan có tho thu n. i u 12. S d ng ngôn ng 1. Các văn b n liên quan n giao d ch b o lãnh ư c l p b ng ti ng Vi t Nam. 2. Các tài li u liên quan n giao d ch b o lãnh ư c s d ng b ng hai th ti ng: ti ng Vi t Nam và m t th ti ng nư c ngoài thông d ng do các bên tho thu n trong trư ng h p có bên nư c ngoài tham gia vào giao d ch b o lãnh.
 8. i u 13. Áp d ng các i u ư c và t p quán qu c t trong giao d ch b o lãnh khi có bên nư c ngoài tham gia 1. Các i u ư c qu c t v b o lãnh mà nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i quy nh t i Quy ch này, thì áp d ng quy nh t i i u ư c qu c t ó. 2. Các bên có th tho thu n áp d ng các quy t c, t p quán và thông l qu c t v b o lãnh n u các quy t c, t p quán và thông l ó không trái v i pháp lu t Vi t Nam. i u 14. Nhi u t ch c tín d ng cùng b o lãnh cho m t nghĩa v c a khách hàng 1. ng b o lãnh: a. T ch c tín d ng làm u m i phát hành b o lãnh cho bên nh n b o lãnh trên cơ s h p ng b o lãnh ư c ký gi a các t ch c tín d ng tham gia ng b o lãnh. b. Trư ng h p khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không y nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh, t ch c tín d ng u m i có trách nhi m th c hi n nghĩa v b o lãnh. Các t ch c tín d ng tham gia ng b o lãnh có trách nhi m hoàn l i s ti n mà t ch c tín d ng u m i ã tr theo nghĩa v ã cam k t trong h p ng b o lãnh liên i gi a các t ch c tín d ng tham gia ng b o lãnh. c. Trư ng h p t ch c tín d ng làm u m i không th c hi n ho c th c hi n không y nghĩa v b o lãnh i v i bên nh n b o lãnh thì bên nh n b o lãnh có quy n yêu c u b t c t ch c tín d ng nào trong s các t ch c tín d ng ng b o lãnh th c hi n nghĩa v b o lãnh. 2. Trư ng h p nghĩa v c a khách hàng có th chia thành các ph n nghĩa v riêng bi t, c l p thì m i t ch c tín d ng có th phát hành b o lãnh cho các ph n nghĩa v c l p c a khách hàng, không liên i trách nhi m v i nhau. M i t ch c tín d ng t ch u trách nhi m v nghĩa v ã cam k t. i u 15. T ch c tín d ng b o lãnh cho m t nghĩa v mà nhi u khách hàng cùng tham gia th c hi n và cùng ch u trách nhi m liên i. T ch c tín d ng ư c b o lãnh cho m t nghĩa v mà nhi u khách hàng cùng tham gia th c hi n và cùng ch u trách nhi m thông qua h p ng liên i trách nhi m gi a các bên, trên cơ s xem xét uy tín, kh năng tài chính và có b o m c a t ng bên tham gia th c hi n nghĩa v . i u 16. Quy n và nghĩa v c a t ch c tín d ng b o lãnh 1. T ch c tín d ng b o lãnh có quy n: a. ngh t ch c tín d ng khác xác nh n vi c b o lãnh c a mình i v i khách hàng; b. Ch p nh n ho c t ch i ngh b o lãnh c a khách hàng ho c c a t ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng trong th i h n t i a là 45 ngày k t ngày nh n h sơ ngh b o lãnh;
 9. c. Yêu c u khách hàng cung c p các tài li u v kh năng tài chính cũng như các tài li u liên quan n giao d ch b o lãnh; báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh; báo cáo tình hình th c hi n các h p ng và các nghĩa v có liên quan n giao d ch b o lãnh; d. Yêu c u khách hàng có b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh; . Thu phí b o lãnh theo tho thu n; e. Yêu c u khách hàng ho c bên phát hành b o lãnh i ng hoàn tr s ti n b o lãnh mà t ch c tín d ng ã tr thay; g. H ch toán ghi n khách hàng ho c bên phát hành b o lãnh i ng s ti n mà t ch c tín d ng ã tr thay th c hi n nghĩa v b o lãnh, n u sau 15 ngày k t ngày t ch c tín d ng tr thay mà khách hàng ho c bên phát hành b o lãnh i ng không nh n n ; h. X lý tài s n b o m c a khách hàng theo quy nh t i Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n Ngh nh này; i. Kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t khi khách hàng, bên phát hành b o lãnh i ng vi ph m H p ng b o lãnh; k. Có th chuy n như ng quy n, nghĩa v c a mình cho t ch c tín d ng khác quy nh t i i u 3 c a Quy ch này n u ư c bên nh n b o lãnh ch p thu n b ng văn b n. 2. T ch c tín d ng b o lãnh có nghĩa v : a. Th c hi n nghĩa v b o lãnh theo cam k t b o lãnh; b. ôn c khách hàng th c hi n y và úng nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh; c. Hoàn tr y tài s n b o m (n u có) và các gi y t có liên quan cho khách hàng khi khách hàng ã th c hi n y các nghĩa v i v i bên nh n b o lãnh. i u 17. Quy n và nghĩa v c a t ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng 1. T ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng có quy n: a. ngh t ch c tín d ng b o lãnh phát hành b o lãnh cho khách hàng c a mình; b. Ch p nh n ho c t ch i ngh phát hành b o lãnh i ng c a khách hàng ; c. Yêu c u khách hàng cung c p các tài li u v kh năng tài chính cũng như các tài li u liên quan n giao d ch b o lãnh; báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh; báo cáo tình hình th c hi n các h p ng và các nghĩa v có liên quan n giao d ch b o lãnh; d. Yêu c u khách hàng có b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh;
 10. . Thu phí b o lãnh theo tho thu n; e. Yêu c u khách hàng hoàn tr s ti n b o lãnh mà t ch c tín d ng ã tr thay; g. H ch toán ghi n khách hàng s ti n mà t ch c tín d ng ã tr thay th c hi n nghĩa v b o lãnh, n u sau 15 ngày k t ngày t ch c tín d ng tr thay mà khách hàng không nh n n ; h. X lý tài s n b o m c a khách hàng theo quy nh t i Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n Ngh nh này; i. Kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t khi khách hàng, t ch c tín d ng b o lãnh vi ph m H p ng b o lãnh; k. Có th chuy n như ng quy n, nghĩa v c a mình cho t ch c tín d ng khác quy nh t i i u 3 c a Quy ch này n u ư c t ch c tín d ng b o lãnh ch p thu n b ng văn b n. 2. T ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng có nghĩa v : a. Th c hi n nghĩa v b o lãnh theo cam k t b o lãnh; b. ôn c khách hàng th c hi n y và úng nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh và t ch c tín d ng b o lãnh; c. Hoàn tr y tài s n b o m ( n u có) và các gi y t có liên quan cho khách hàng khi khách hàng ã th c hi n y các nghĩa v i v i bên nh n b o lãnh. i u 18. Quy n và nghĩa v c a t ch c tín d ng xác nh n b o lãnh 1. T ch c tín d ng xác nh n b o lãnh có quy n: a. Ch p nh n ho c t ch i ngh xác nh n b o lãnh c a khách hàng ho c c a t ch c tín d ng tín d ng b o lãnh; b. Yêu c u khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh cung c p các tài li u v kh năng tài chính cũng như các tài li u liên quan n giao d ch b o lãnh; báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh; báo cáo tình hình th c hi n các h p ng và các nghĩa v có liên quan n giao d ch b o lãnh; c. Yêu c u khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh có b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh; d. Thu phí b o lãnh theo tho thu n; . Yêu c u khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh hoàn tr s ti n b o lãnh mà t ch c tín d ng ã tr thay;
 11. e. H ch toán ghi n khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh s ti n mà t ch c tín d ng ã tr thay th c hi n nghĩa v b o lãnh, n u sau 15 ngày k t ngày t ch c tín d ng tr thay mà khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh không nh n n ; g. X lý tài s n b o m c a khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh theo quy nh t i Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n Ngh nh này; h. Kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t khi khách hàng, ho c t ch c tín d ng b o lãnh vi ph m H p ng b o lãnh. i. Có th chuy n như ng quy n, nghĩa v c a mình cho t ch c tín d ng khác quy nh t i i u 3 c a Quy ch này n u ư c bên nh n b o lãnh ch p thu n b ng văn b n. 2. T ch c tín d ng xác nh n b o lãnh có nghĩa v : a. Th c hi n nghĩa v b o lãnh theo cam k t b o lãnh; b. ôn c khách hàng và t ch c tín d ng b o lãnh th c hi n y và úng nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh; c. Hoàn tr y tài s n b o m (n u có) và các gi y t có liên quan cho khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh khi khách hàng ho c t ch c tín d ng b o lãnh th c hi n y các nghĩa v i v i bên nh n b o lãnh. i u 19. Quy n và nghĩa v c a khách hàng 1. Khách hàng có quy n: a. Yêu c u t ch c tín d ng th c hi n úng cam k t v i bên nh n b o lãnh; b. Yêu c u t ch c tín d ng th c hi n úng tho thu n trong H p ng b o lãnh; c. Kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t n u t ch c tín d ng vi ph m H p ng b o lãnh; d. Có th chuy n như ng quy n, nghĩa v c a mình cho bên khác có i u ki n quy nh t i i u 8 c a Quy ch này n u ư c bên b o lãnh, bên nh n b o lãnh ch p thu n b ng văn b n. 2. Khách hàng có nghĩa v : a. Cung c p y , chính xác và trung th c tài li u và báo cáo có liên quan n giao d ch ư c b o lãnh theo yêu c u c a t ch c tín d ng b o lãnh ho c t ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng; b. Tr cho t ch c tín d ng b o lãnh t ch c tín d ng xác nh n b o lãnh, t ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng phí b o lãnh và các lo i phí khác có liên quan theo tho thu n;
 12. c. Nh n n và hoàn tr cho t ch c tín d ng b o lãnh ho c t ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng, t ch c tín d ng xác nh n b o lãnh s ti n ã tr thay th c hi n nghĩa v b o lãnh cho khách hàng bao g m c g c, lãi và các chi phí tr c ti p phát sinh t vi c th c hi n b o lãnh; d. Th c hi n úng và y nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh, t ch c tín d ng b o lãnh ho c t ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng; e. Ch u s ki m tra, ki m soát c a t ch c tín d ng b o lãnh ho c t ch c tín d ng phát hành b o lãnh i ng i v i các ho t ng có liên quan n giao d ch ư c b o lãnh. i u 20. ThNm quy n ký b o lãnh 1. Ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c tín d ng có thNm quy n ký các văn b n b o lãnh c a t ch c tín d ng. 2. Ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c tín d ng có th u quy n cho T ng Giám c ho c Giám c (trong trư ng h p Ch t ch H i ng qu n tr là ngư i i di n theo pháp lu t), Phó t ng Giám c ho c Phó Giám c, Giám c chi nhánh c a t ch c tín d ng ký các văn b n b o lãnh; ho c quy nh thNm quy n ký b o lãnh c a t ch c tín d ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t . i u 21. B o m cho b o lãnh 1. Căn c vào c i m c a tình hình s n xu t kinh doanh, kh năng tài chính và uy tín c a khách hàng, t ch c tín d ng và khách hàng th a thu n áp d ng ho c không áp d ng các bi n pháp b o m cho b o lãnh. Các hình th c b o m cho b o lãnh bao g m: ký qu , c m c tài s n, th ch p tài s n, b o lãnh c a bên th ba và các bi n pháp b o m khác theo quy nh pháp lu t. 2. Vi c dùng tài s n hình thành t v n vay b o m cho vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh ( i v i b o lãnh vay v n) ho c không áp d ng hình th c b o m b ng tài s n cho vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh th c hi n theo Ngh nh s 178/1999/N - CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và các văn b n hư ng d n Ngh nh này. i u 22. Phí b o lãnh 1. Khách hàng ph i tr cho t ch c tín d ng phí b o lãnh. M c phí do các bên tho thu n, không vư t quá 2%/ năm tính trên s ti n còn ang ư c b o lãnh. Trư ng h p m c phí b o lãnh tính theo t l này th p hơn 300.000 ng thì t ch c tín d ng ư c thu phí t i thi u 300.000 ng. Ngoài ra khách hàng ph i thanh toán cho t ch c tín d ng các chi phí h p lý khác phát sinh liên quan n giao d ch b o lãnh khi các bên có tho thu n b ng văn b n. 2. M c phí b o lãnh quy nh t i Kho n 1 i u này là m c phí t i a khách hàng ph i tr cho t ch c tín d ng trong trư ng h p có b o lãnh i ng và xác nh n b o lãnh. M c phí c th c a t ng t ch c tín d ng do các t ch c tín d ng tham gia b o lãnh tho thu n.
 13. 3. i v i trư ng h p ng b o lãnh khách hàng tr phí b o lãnh cho t ch c tín d ng làm u m i, sau ó các t ch c tín d ng s hư ng phí b o lãnh theo t l tham gia b o lãnh c a mình t t ch c tín d ng làm u m i theo quy nh t i Kho n 1 i u 14. 4. i v i trư ng h p t ch c tín d ng b o lãnh cho m t nghĩa v mà nhi u t ch c tham gia th c hi n thì các bên tham gia ph i tr phí b o lãnh cho t ch c tín d ng theo t l tương ng v i ph n nghĩa v c a mình trong nghĩa v chung. 5. Kỳ h n tính phí b o lãnh và phương th c thu phí c th do các bên tho thu n trong H p ng b o lãnh. 6. Khách hàng ch m thanh toán phí b o lãnh cho t ch c tín d ng s ch u lãi su t n quá h n không quá 150% lãi su t c a kho n vay ư c b o lãnh trong trư ng h p b o lãnh vay v n, ho c lãi su t cho vay ng n h n mà t ch c tín d ng ó ang th c hi n i v i s phí ch m tr c a các lo i b o lãnh khác, k t ngày n h n thanh toán cho th i gian ch m thanh toán s phí này. i u 23. Trình t và th t c c p b o lãnh T ch c tín d ng quy nh c th trình t , th t c, i u ki n và thNm quy n b o lãnh phù h p v i c i m c a t ng t ch c tín d ng và t ng lo i b o lãnh. i u 24. Th i h n c a b o lãnh 1. Th i h n c a b o lãnh ư c xác nh căn c vào th i h n th c hi n nghĩa v ư c b o lãnh c a khách hàng i v i bên nh n b o lãnh, tr trư ng h p có các tho thu n ho c cam k t khác. 2. Vi c gia h n b o lãnh ph i ư c bên nh n b o lãnh ch p thu n b ng văn b n. i u 25. Trình t th c hi n nghĩa v b o lãnh 1. T ch c tín d ng th c hi n nghĩa v b o lãnh i v i bên nh n b o lãnh khi có các i u ki n sau ây: a. Nghĩa v b o lãnh ã n h n; b. Bên nh n b o lãnh có văn b n ngh t ch c tín d ng th c hi n nghĩa v b o lãnh; c. Các tài li u ch ng minh khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không y nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh, n u cam k t b o lãnh có c p như là m t i u ki n th c hi n nghĩa v b o lãnh. T ch c tín d ng ki m tra các tài li u, n u phù h p v i cam k t b o lãnh thì th c hi n nghĩa v b o lãnh. 2. Sau khi th c hi n nghĩa v b o lãnh, t ch c tín d ng yêu c u khách hàng th c hi n vi c b i hoàn theo các bư c sau:
 14. a. Trư ng h p b o lãnh thông thư ng - T ch c tín d ng b o lãnh thông báo cho khách hàng kèm theo các tài li u liên quan, yêu c u khách hàng hoàn tr s ti n mà t ch c tín d ng ã tr thay. - Sau khi nh n ư c thông báo c a t ch c tín d ng, khách hàng có nghĩa v hoàn tr n ho c có văn b n xác nh n n v i t ch c tín d ng v s ti n mà t ch c tín d ng ã tr thay. Sau 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo, n u khách hàng chưa hoàn tr , ho c chưa có văn b n xác nh n n thì t ch c tín d ng h ch toán ghi n cho khách hàng (ngày h ch toán ghi n là ngày t ch c tín d ng ã th c hi n nghĩa v b o lãnh cho khách hàng). Khách hàng ph i ch u lãi su t n quá h n do các bên tho thu n nhưng không quá 150% lãi su t trong h p ng gi a khách hàng và bên nh n b o lãnh (trong trư ng h p b o lãnh vay v n) ho c lãi su t cho vay ng n h n mà t ch c tín d ng ang th c hi n, k t ngày t ch c tín d ng th c hi n nghĩa v b o lãnh i v i s ti n ã tr thay. - Trư ng h p vì lý do khách quan như thiên tai, ho ho n, nh ng khó khăn tài chính t m th i và nh ng lý do khách quan khác ho c vi c tr n cho bên nh n b o lãnh không phù h p v i chu kỳ s n xu t kinh doanh, khách hàng chưa th c hi n ư c nghĩa v úng h n v i bên nh n b o lãnh. Trên cơ s ngh c a khách hàng trong văn b n xác nh n n , t ch c tín d ng có th xem xét nh l i kỳ h n tr n và áp d ng lãi su t cho vay thông thư ng i v i s ti n mà t ch c tín d ng ã tr thay. - T ch c tín d ng b o lãnh có quy n th c hi n các bi n pháp như phát m i tài s n b o m, trích tài kho n c a khách hàng (n u có tho thu n), kh i ki n ra cơ quan pháp lu t và các bi n pháp x lý tài s n b o m khác theo quy nh t i Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh này thu h i s ti n ã tr thay. b. Trư ng h p b o lãnh i ng. Sau khi th c hi n nghĩa v b o lãnh i ng, bên phát hành b o lãnh i ng có quy n yêu c u khách hàng hoàn tr cho mình s ti n bên phát hành b o lãnh i ng ã tr cho t ch c tín d ng b o lãnh. Trình t th c hi n vi c hoàn tr n ho c nh n n gi a bên phát hành b o lãnh i ng và khách hàng th c hi n tương t như quy nh t i i m a, Kho n 2 i u này. c. Trư ng h p xác nh n b o lãnh Sau khi bên xác nh n b o lãnh th c hi n nghĩa v b o lãnh thay cho bên ư c xác nh n b o lãnh, bên xác nh n b o lãnh có quy n yêu c u bên ư c xác nh n b o lãnh hoàn tr cho mình s ti n bên xác nh n b o lãnh ã thanh toán cho bên nh n b o lãnh. Trình t th c hi n vi c hoàn tr n ho c nh n n c a bên ư c xác nh n b o lãnh i v i bên xác nh n b o lãnh th c hi n tương t như quy nh t i i m a, Kho n 2 i u này. d. i v i trư ng h p t ch c tín d ng b o lãnh cho m t nghĩa v mà nhi u khách hàng cùng tham gia th c hi n thì các bên tham gia có trách nhi m hoàn tr n ho c nh n n v i t ch c tín d ng theo t l tương ng v i ph n nghĩa v c a mình trong nghĩa v chung. N u m t trong các bên tham gia không th c hi n ư c ph n nghĩa v
 15. c a mình thì t ch c tín d ng có quy n yêu c u b t kỳ bên nào trong s các bên tham gia ph i th c hi n ph n nghĩa v ó. Trình t th c hi n vi c hoàn tr n và nh n n c a các bên tham gia i v i t ch c tín d ng ư c th c hi n theo quy nh t i i m a, Kho n 2 i u này. 3. Trư ng h p b o lãnh h i phi u, l nh phi u thì vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh và yêu c u khách hàng b i hoàn th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thương phi u. i u 26. Mi n th c hi n nghĩa v b o lãnh 1. Trong trư ng h p bên nh n b o lãnh mi n vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh cho t ch c tín d ng, thì khách hàng v n ph i th c hi n nghĩa v v i bên nh n b o lãnh, tr trư ng h p có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh t ch c tín d ng ph i th c hi n nghĩa v b o lãnh. 2. Trư ng h p ch m t t ch c tín d ng trong s nhi u t ch c tín d ng ng b o lãnh cho m t nghĩa v c a khách hàng ư c mi n vi c th c hi n ph n nghĩa v b o lãnh c a mình thì nh ng t ch c tín d ng khác v n ph i th c hi n nghĩa v b o lãnh c a mình nhưng không ph i ch u trách nhi m v ph n nghĩa v b o lãnh c a t ch c tín d ng ư c mi n. i u 27. Vi c b o lãnh ch m d t trong các trư ng h p sau 1. Nghĩa v b o lãnh ã ư c t ch c tín d ng b o lãnh th c hi n y . 2. Nghĩa v b o lãnh ch m d t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Bên ư c b o lãnh ã th c hi n y nghĩa v c a mình i v i bên nh n b o lãnh. 4. Bên nh n b o lãnh ng ý hu b b o lãnh theo các quy nh c a pháp lu t. 5. Vi c b o lãnh ư c thay th b ng bi n pháp b o m khác do các bên tho thu n. 6. Th i h n c a b o lãnh ã h t hi u l c trong trư ng h p b o lãnh có quy nh v th i h n hi u l c c a b o lãnh. 7. T ch c tín d ng b o lãnh ch m d t ho t ng thì nghĩa v b o lãnh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. Chương 3 CH KI M TRA, THÔNG TIN BÁO CÁO i u 28. Ch ki m tra, giám sát i v i kho n b o lãnh 1. Khách hàng ph i ch u s ki m tra, giám sát c a t ch c tín d ng b o lãnh trong th i gian hi u l c c a b o lãnh.
 16. 2. T ch c tín d ng ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh hi n hành. i u 29. Ch h ch toán và thông tin báo cáo 1. Vi c h ch toán và theo dõi các kho n b o lãnh c a các t ch c tín d ng ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Khách hàng có trách nhi m báo cáo theo nh kỳ ho c t xu t cho t ch c tín d ng v tình hình ho t ng có liên quan n giao d ch ư c b o lãnh. 3. T ch c tín d ng t ng h p tình hình ho t ng b o lãnh c a ơn v mình báo cáo Ngân hàng Nhà nư c theo ch thông tin báo cáo hi n hành. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 30. T ch c tín d ng và khách hàng có trách nhi m thi hành Quy ch này. Căn c Quy ch này và các quy nh c a văn b n pháp lu t có liên quan, t ch c tín d ng ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v c th phù h p v i i u ki n, c i m và i u l c a mình. i u 31. Vi c b sung, s a i Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản