Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
5
download

Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 29/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH B NHI M, B NHI M L I, LUÂN CHUY N, T CH C, MI N NHI M CÁN B , VIÊN CH C LÃNH Đ O TRONG CÁC ĐƠN V S NGHI P TR C THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , viên ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch B nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh đ o; Căn c Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP c a Chính ph ; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , B Y t , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch B nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , viên ch c lãnh đ o trong các đơn v s nghi p tr c thu c B Y t ” Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh trong Quy ch này đ u bãi b . Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , các V trư ng, các C c trư ng, Chánh Thanh tra - B Y t và Th trư ng các đơn v s nghi p tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy dinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản