intTypePromotion=1

Quyết định số 291/QĐ-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 291/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 291/qđ-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 291/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 291/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B LÃI SU T CHO VAY TÍN D NG U TƯ, TÍN D NG XU T KH U C A NHÀ NƯ C VÀ M C CHÊNH L CH LÃI SU T Ư C TÍNH H TR SAU U TƯ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách, ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc y s n xu t, kích c u u tư và tiêu dùng, duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh xã h i; Căn c Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Thông tư s 16/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 c a B Tài chính hư ng d n s a i Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH i u 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 6,9%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 5,4%/năm. i u 2. M c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư i v i d án vay v n b ng ng Vi t Nam là 2,1%/năm, i v i d án vay v n b ng ngo i t là 0,6%/năm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 114/2008/Q -BTC ngày 5 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v lãi su t cho vay tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư.
  2. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph , Website BTC; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, V TCNH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản