intTypePromotion=1

Quyết định số 2913/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
14
download

Quyết định số 2913/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm "Trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho các trường trung học phổ thông" thuộc dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2913/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÀ RNA – VŨNG TÀU c l p – T do – H nh phúc ****** ****** S : 2913/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 04 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U VÀ H SƠ M I TH U MUA S M ''TRANG THI T BN PHÒNG MÁY VI TÍNH D Y H C CHO CÁC TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG'' THU C D ÁN TĂNG CƯ NG CƠ S V T CH T TRƯ NG H C NĂM 2007 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Xét ngh c a S Giáo d c - ào t o t nh t i Công văn s 634/SGD-KHTC ngày 10 tháng 07 năm 2007 và c a S Tài chính t i T trình s 1688/TTr-STC ngày 23 tháng 08 năm 2007, QUY T NNH : i u 1:. Nay phê duy t k ho ch u th u và h sơ m i th u mua s m ''trang thi t b phòng máy vi tính d y h c cho các trư ng trung h c ph thông'' thu c d án tăng cư ng cơ s v t ch t trư ng h c năm 2007 như sau: 1. K ho ch u th u do ơn v trình: 1.1. Cơ s pháp lý. Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Quy t nh s 521/2007/Q -BKH ngày 22 tháng 05 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư ban hành m u h sơ m i th u mua s m hàng hóa; Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng c a cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c; Căn c Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c giao ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2007 cho S Giáo d c - ào t o, 1.2. Phân chia gói th u. Toàn b gói th u mua s m ''trang thi t b phòng máy vi tính d y h c cho 09 trư ng trung h c ph thông thu c d án tăng cư ng cơ s v t ch t trư ng h c năm 2007'' ph i mua s m ư c ưa vào m t gói th u, v i t ng giá tr : 2.499.880.000 ng (Hai t , b n trăm chín mươi chín tri u, tám trăm tám mươi ngàn ng ch n). - Hình th c l a ch n nhà th u cho gói th u: u th u r ng rãi.
  2. - Ngu n v n u tư: v n chương trình m c tiêu qu c gia v giáo d c và ào t o c a trung ương năm 2007 (theo Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh). - Phương th c u th u cho gói th u: u th u 01 túi h sơ - Th i gian t ch c u th u: trong quý 3 năm 2007. - Lo i h p ng cho gói th u: h p ng tr n gói. - Th i gian th c hi n h p ng: không quá 15 ngày k t ngày ký h p ng. - Gói th u mua s m ''trang thi t b phòng máy vi tính d y h c cho các trư ng trung h c ph thông thu c d án tăng cư ng cơ s v t ch t trư ng h c năm 2007'' c a ơn v trình bao g m các lo i thi t b như sau: ơn v STT Tên thi t b - c i m kinh t k thu t S lư ng tính 1 - Máy ch : (thương hi u Vi t Nam, qu n lý ch t 10 b lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000) + MAINBOARD: SOCKET 775, BUS 1066, SOUND - VGA - LAN ONBOARD, PCI-EXPRESS 16X, 4 SATAII, 214 PCI, dual channel 2 DDRII 667, ATA 100, USB 2.0, S/P CORE 2 DUO, CPU 3.2GHZ. + CPU: t c 3.2GHz Bus 800 MHz 2 MB 775 pin PCN Intel 64 bit + HDD 80GB SATA2 7200 rpm + DVD ROM 16x DVD IDE, ghi CD/VCD, c DVD 16x - FDD 1.44MB + RAM: DDRII 1 GB, bus 533 01 thanh. CRT 17'' Màn hình ph ng tuy t i; tiêu i m nh; 0,20 mm; phân gi i: 1280 x 1024@65Hz; t n s i m nh t n 110 MHz; t n s quét ngang 30-70 KHz, d c 50 -160 Hz; hi n th t n 325 x 244 mm; màu s c trung th c, nét cao. + Headphone trùm tai + Case ATX for PIV with 450 Vatt ki u dáng p + Keyboard, Mouse kèm mouse pan + Ph n m m: (mi n phí) h i u hành Linnux, ph n m m làm văn b n, b ng tính, ch ng virus. K t n i m ng LAN. 2 - Máy tr m: (thương hi u Vi t Nam, qu n lý ch t 231 b lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000) + MAINBOARD SOCKET 775, BUS 1066, SOUND & VGA & LAN ONBOARD, PCI-EXPRESS 16x, 4
  3. SATAII, 2/4 PCI, dual channel 2 DDRII 667, ATA 100, USB 2.0, S/F CORE 2 DUO CPU 3,0 GHz. + CPU: 3.0 GHz Bus 800 MHz 2MB 775 pin Intel 64 bit + HDD 80GB SATA 7200 rpm + FDD 1.44 MB + RAM: DDRII 512 MB, bus 533 + CD ROM 52X + CRT 17” màn hình ph ng tuy t i; tiêu i m nh: 0,20 mm; phân gi i 1280 x 1024 @ 65 Hz, t n s i m nh t n 110 MHz; t n s quét ngang 30-70 kHz, d c 50- 160Hz; hi n th t n 325 x 244 mm; màu s c trung th c, nét cao. + Headphone trùm tai. + Case ATX for PIV with 350 Watt ki u dáng p. + Keyboard, mouse: mitsumi (ho c tương ương) kèm mouse pad + Ph n m m: (mi n phí) h i u hành Linnux, ph n m m làm văn b n, b ng tính, ch ng virus. K t n i m ng LAN. 3 Swich 16 Port 10/100 19 cái 4 u n i RJ 45 600 cái 5 Dây m ng UTP 10 thùng 6 UPS Offline 500 VA 10 cái 7 - Máy in: 10 cái + Kh in: A4 +T c in: lên t i 19 trang/phút, th i gian in trang u
  4. 8 n áp 20 kVA, i n áp vào 150~250, i n áp ra 10 cái 110V-220V ± 1,5~2%. 9 c m i n 3 phích c m có dây 180 cái 10 Dây ng, lõi ơn Cadivi 20 400 mét 11 N p dây i n: n p nh a vuông d p (r ng 2 cm, cao 1 400 mét cm) b c dây i n 12 N p dây m ng: n p nh a vuông d p (r ng 4 cm, cao 400 mét 2 cm) b c dây m ng. 13 N p nhôm vuông d p (r ng 7 cm, cao 3 cm) dày 30 mét nhôm 4 mm, kèm vít b t n p xu ng n n, dùng b c n p dây i n và n p dây m ng qua l i i 14 inh óng n p nh a 40 gói 15 Băng keo en dùng băng u m i dây i n 100 cu n 16 Bàn gh giao viên: máy ch m i bàn 01 máy tính 10 b kèm thao 01 gh , (mô t m u bàn gh ) 17 Bàn gh trung h c ph thông: bàn ôi m i bàn 02 116 b máy vi tính và 02 gh (mô t m u bàn gh ) 18 B ng vi t ph n tr ng ch ng lóa làm b ng tôn cán, 10 cái khung nhôm (dài 2,4 m x r ng 1,2 m) 19 - Máy i u hòa: 19 b + 2 c c 1 chi u, b l c Neo Plasma. + Công su t 12000 BTU, 2 c c 1 chi u. + B l c kh mùi. + L nh l nh nhanh. + T m t n nhi t m vàng. + H th ng o khí t ng. + i u khi n hư ng gió. + i u khi n t xa. + Ch i u khi n t ng. + Ch c năng t chuNn oán s c . + H n gi . 2. H sơ m i th u do ơn v trình bao g m các lo i h sơ sau: - Thông báo m i th u; - M u ơn d th u; - M u b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p ng; - M t s quy nh và ch d n i v i nhà th u; - B ng d li u u th u;
  5. - Tiêu chuNn ánh giá và n i dung xác nh giá ánh giá; - Ph m vi cung c p và ti n cung c p; - i u ki n chung c a h p ng; - i u ki n c th c a h p ng; - Danh m c g i th u yêu c u k thu t, s lư ng thi t b , b o hành; - Các bi u m u khác. 3. Tiêu chuNn ánh giá nhà th u do ơn v trình: Sau khi xem xét tính h p l và s áp ng cơ b n c a h sơ d th u, i u ch nh các sai sót v s h c, các h sơ d th u ư c ánh giá và so sánh theo các ch tiêu sau: a) ánh giá v m t năng l c và kinh nghi m c a nhà th u ( bư c ánh giá sơ b h sơ d th u): ánh giá STT N i dung ( t/không t) 1 - Kinh nghi m: + ã th c hi n ít nh t 01 gói th u có n i dung và giá tr tương t gói th u này; có kinh nghi m ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c thi t b tin h c t i thi u 4 năm tr lên, có h th ng phân ph i ho c h p ng b o hành cho gói th u này v i i tác t i t nh Bà R a - Vũng Tàu 2 - Năng l c s n xu t kinh doanh: + Có s lư ng cán b k thu t, công ngh k thu t th c hi n thi công d án và b o hành thi t b (kèm h p ng lao ng, b ng c p photo công ch ng ch ng minh) 3 - Năng l c tài chính: + Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , v n lưu ng, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p ng ang th c hi n d dang và có kh năng cung c p tài chính thi công hoàn thành công trình theo ti n (báo cáo tài chính 3 năm g n nh t 2004, 2005, 2006) 4 ánh giá t ng h p: là “ t” khi t t c các tiêu chuNn trên u t yêu c u; ho c “không t” khi có m t trong nh ng tiêu chuNn trên không t yêu c u b) Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n: N i dung cho i m (thang i m 100 i m) i mt i a 1. c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chuNn s n xu t và các 70 n i dung khác: 1.1. Nêu rõ ràng ngu n g c, xu t x , nhãn hi u và chi ti t các c tính 3 k thu t c a t ng thi t b . Kèm theo catalogue cho t ng thi t b ; riêng bàn, gh và b ng vi t ph i có hàng m u 1.2. Có gi y h tr k thu t/bán hàng c a nhà s n xu t i v i máy 3
  6. tính, máy in, UPS, Switch, bàn gh (n u thi u s b tr i m tùy thu c vào giá tr thi t b nhưng t ng i m tr không quá 3 i m) 1.3. c tính k thu t i v i t ng thi t b : 60 - Máy ch : + Mainboard, CPU và RAM: áp ng h sơ m i th u ho c có c u hình cao hơn ư c 1,5 i m. + Các thi t b còn l i c a máy ch : áp ng h sơ m i th u ư c 0,5 i m - Máy tr m: + Mainboard: áp ng h sơ m i th u ho c có c u hình cao hơn ư c 11,5 i m. + CPU: áp ng h sơ m i th u ho c có c u hình cao hơn ư c 14,5 i m. + RAM: áp ng h sơ m i th u ho c có c u hình cao hơn ư c 5 i m. + HDD: áp ng h sơ m i th u ho c có c u hình cao hơn ư c 6,5 i m. + Monitor: áp ng h sơ m i th u ho c có c u hình cao hơn ư c 11,5 i m. - Các thi t b còn l i c a máy tr m: áp ng h sơ m i th u ư c 4 i m - Các thi t b còn l i: áp ng h sơ m i th u ư c c ng 1 i m - Bàn gh : + N u hàng m u t yêu c u v k thu t, ch t lư ng, thNm m ư c4 i m + N u không t m t trong các chuNn trên ư c 0 i m. 1.4. Có xư ng s n xu t l p ráp máy tính theo dây chuy n (có gi y xác 2 nh n c a cơ quan có thNm quy n) 1.5. Có phòng ki m nh ch t, lư ng các thi t b máy vi tính (có gi y 2 xác nh n c a cơ quan có thNm quy n) 2. Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n 5 pháp t ch c cung c p hàng hóa 2.1. Có các gi i pháp k thu t rõ ràng, chi ti t và h p lý 3 2.2. Có bi n pháp cung ng hàng hóa và cách gi i quy t các tình hu ng 2 gi nh có th x y ra h p lý. 3. M c áp ng các yêu c u v b o hành 23 3.1. Có cam k t b o hành t n nơi t thi t b (h p ng v i i lý ho c 10 nhà phân ph i v d án này) và l p k ho ch ho c phương th c b o hành
  7. 3.2. Cam k t s ký qu b o hành là 2% t ng giá tr thi t b b o hành 1 v i th i h n là 02 năm k t ngày th c hi n b o hành khi trúng th u. 3.3. B o hành tr n b v i th i gian 3 năm tr lên i v i máy vi tính 4 và b o hành các thi t b còn l i theo nhà s n xu t 3.4. Có cam k t ki m tra nh kỳ và ti n x lý b o hành các thi t b 2 trong th i gian b o hành ít nh t là nh kỳ 4 tháng và ti n x lý 4 ngày. 3.5. Năng l c c a ơn v làm b o hành t i Vũng Tàu: 6 - ã t ng b o hành các h p ng máy vi tính có giá tr tương ương gói th u này và có trên 10 nhân viên k thu t ( ư c 6 i m). - ã t ng b o hành các h p ng máy vi tính có giá tr tương ương gói th u này và có trên 5 nhân viên k thu t ( ư c 3 i m). - ã t ng b o hành các h p ng máy vi tính có giá nh hơn gói th u này ( ư c 1 i m) (B n sao h p ng b o hành, văn b ng và b n h p ng lao ng ch ng minh). 4. Ti n th c hi n gói th u: 2 - Th i gian cung c p và l p t úng b ng th i gian quy nh trong h sơ m i th u (15 ngày) ho c ng n hơn. Vi c ánh giá chi ti t h sơ d th u ư c th c hi n qua 2 bư c sau Bư c 1: ánh giá v m t k thu t. Các h sơ d th u t t 80% i m tr lên ư c ánh giá là t v m t k thu t s ư c ch n và danh sách ng n ti p t c ánh giá v m t tài chính, thương m i xác nh và x p h ng theo giá ánh giá. Bư c 2: ánh giá v m t tài chính thương m i: Nh m xác nh giá ánh giá ư c xác nh như sau: 1. Giá d th u; 2. Giá d th u ã ư c s a l i s h c; 3. Giá d th u ư c hi u ch nh các sai l ch; 4. Giá d th u ã ư c s a l i s h c và hi u ch nh các sai l ch ư c ưa v m t m t b ng so sánh; 5. Xác nh giá ánh giá trên cơ s th c hi n các bư c 1, 2, 3, 4. Nhà th u nào có h sơ h p l , áp ng cơ b n các yêu c u c a h sơ m i th u, có giá ánh giá th p nh t, không vư t quá giá k ho ch c a gói th u ư c xem xét ki n ngh trúng th u. - Trong quá trình u th u c n lưu ý nh ng i m sau: + Bên m i th u ph i thông báo trên các t báo ph thông hàng ngày t i thi u 03 s báo liên t c; th i gian thông báo m i th u t i thi u là 10 ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u; th i gian chuNn b h sơ d th u t i thi u là 15 ngày k t ngày phát hành h sơ m i th u. Không h n ch s lư ng h sơ m i th u phát hành. + Quy nh rõ th i i m óng th u t i thi u là 15 ngày k t ngày phát hành h sơ m i th u. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u là 60 ngày k t ngày óng th u, trư ng h p gia h n ph i có ý ki n c a y ban nhân dân t nh.
  8. + Vi c m th u ư c ti n hành công khai ngay sau th i i m óng th u theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u. + Trong h sơ m i th u không ư c yêu c u v nhãn hi u, xu t x c th c a hàng hóa. + H sơ d th u khi có t ng s i m t t m c i m t i thi u tr lên ư c quy nh trong tiêu chuNn ánh giá nhưng theo nguyên t c không ư c quy nh th p hơn 70% t ng s i m v m t k thu t, i v i gói th u có k thu t cao, m c i m t i thi u quy nh không th p hơn 80% t ng s i m v m t k thu t, ư c coi là áp ng yêu c u v m t k thu t. + T chuyên gia và bên m i th u ph i ký xác nh n vào b n chính c a h sơ d th u ngay sau khi m th u. Vi c ánh giá h sơ d th u ph i ư c ti n hànhtheo b n sao. Trư c khi ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n, t chuyên gia ph i l p biên b n ánh giá chi ti t t ng h sơ d th u c a gói th u theo nh ng n i dung tiêu chuNn v m t k thu t ã ư c duy t, nh ng ý ki n chưa th ng nh t gi a các thành viên trong t chuyên gia (n u có) ph i ư c th hi n y trong biên b n này. - T chuyên gia giúp vi c do ch u tư quy t nh thành l p v i thành ph n, tiêu chuNn, trách nhi m và quy n h n theo Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. i u 2:. S Giáo d c – ào t o t nh là ch u tư và t chuyên gia giúp vi c u th u có trách nhi m t ch c úng Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; i u 3:. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : Giáo d c – ào t o, Tài chính và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Thành Kỳ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản