intTypePromotion=1

Quyết định số: 2929/QĐ-EVNNPT

Chia sẻ: Quang Tùng Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
389
lượt xem
65
download

Quyết định số: 2929/QĐ-EVNNPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2929/QĐ-EVNNPT về việc ban hành quy định khối lượng và tiêu chuẩn thí nghiệm thiết bị thứ nhất, căn cứ Quyết định số 324/QD-EVN, căn cứ thông tư số 40/2009/TT-BCT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 2929/QĐ-EVNNPT

 1. A ~?_ ( CONG TY TRUYEN TAl BIEN 1 • PHIEU XU LY CONG VAN so CONG VAN DEN: . .,633.4- Ngity eX.. G Thting 12 Niim 2014 VAN PHONG TRiNH GIAM DOC CONG TY ) of, 9
 2. TAP DoAN DIeN urc VIeT NAM CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM TONG CONG TY DQclip - Tv do - H~nh phuc TRUYEN TAl f)I~N Qu6c GIA S6: 2 929 IQD-EVNNPT Ha N
 3. ® TONG CONG TY TRUYEN TAl BIeN MasB: Ngay sua d6i: QUOCGIA Lin sua d6i: QUYBlNH EVNNPT KHOI LUQNG vA TIEU CHUAN TID Trang: Ngay hi~u life: NGHIeM THIET Bl NHAT TIID 2/26 NGl101 BI1C}C PHAN PHOI: 1 EVN (de hie) 1 2 HQi dong thanh vien (de hie) 4 3 Tong Giam doe 1 4 Pho Tong Giam doc 3 5 Cac Ban KT, KH, QLDT, QLXD, DT, VT, CNTT, TCKT, HTQT, TTBV, PC, TC&NS, VP, KSNB, TH HDTV 15 6 AO, AI, A2, A3 4 7 Cac don vi tnrc thuoc EVNNPT 7 THANH PHAN CHU TRi SO~N THAo: BON VI SOAN THAo: Ban Ky thuat NGl101 KIEM TRA Chir ky: Chir ky: "------ .(t~ ... -- ---- ---- ---- --- - IRQ va ten: Phan Le Vinh Chirc vu: Truong Ban Ky thu~t aQ r va ten: Nguyfri Tuin Tung Chirc vu: Ph6 T6ng Glam dac THAM GIA XEM XET vA GOP Y KIEN: 1. Ban PC 2. Ban AT 3. Cong ty Truyen tai di~n 1,2,3,4 NGI1ClI DUY~T ~f3,068_ t T6N~. -I!..y. ~/' ._;- c6~G T; t~ RUYE I t) EN :.r: QUO'e liA' '0. ~ ,~ ~ '(-'?- ~J«(&M ~.'? II"".I _ K \. y u N gQCM'ID h - Chirc vu: T6ng Giam dac TOM TAT SUA BOI: LAN SUA NGAYSUA TOM TAT NOr DUNG SUA cor Ban hanh moo
 4. TONG CONG TY TRUYEN TAl BIeN Ma sa: Ngay sua dBi: QUOC GIA LAn sua dih: QUYBlNH EVNNPTr-~------------4-----~----~ KHOI LlfQNG vA TIEU CHuAN THI Trang: N gay hi~u hFC: NGHI$M THIET BI NHAT THU 3/42 NQIDUNG I. MVCBICH 4 II. cAc TAl LI~U LIEN QUAN 4 III. NOI DUNG CHINH 6 CHUONG 1. cAc QUY BJNH CHUNG 6 Bi~u 1. Pham vi di~u chinh va d6i tuong ap dung 6 Bi~u 2. Cac khai niern va giai thich til ngtr. 6 Bi~u 3. Cac yeu cdu chung 7 CHUONG 2. QUY BJNH THI NGHI~M THIET BJ NHAT THU 9 Bi~u 4. Cong tac chuan hi tnroc khi thi nghiern thith hi 9 Bi~u 5. Cac yeu cdu v~ thi nghiem thiet hi nh~t thir 9 Bi~u 6. Danh gia k~t qua thi nghiern thiet hi nh~t tlnr 9 Diin 7. Cong tac thi nghiem dinh ky thiet bj nh~t thir -- ..._- 10 Bi~u 8. Yeu cdu d6i voi thiet hi thi nghiern va thi nghiem vien 10 CHUONG3. . KHOI LUONG vA TIEU cHuAN THI NGHIEM . THIET \ ~ BJ NHAT THU 11 ... < Bi~u 9. Thi nghiem MBA luc va Khang ddu 11 Bi~u 10. Thi nghiem May hi~n dong dien 16 Bi~u 11. Thi nghiem May bien dien ap 20 Bi~u 12. Thi nghi~m May c~t 23 Bi~u 13. Thi nghi~m Dao cach ly, Dao ti~p dia 28 Bi~u 14. Thi nghi~m Tv di~n 30 Bi~u 15. Thi nghi~m Ch6ng set van 30 Bi~u 16. Thi nghi~m Khang 15ikhong khi 31 CHUONG4. TO CHUC THV'C HI~N 32 Bi~u 17. T6 chuc th\Ic hi~n 32 Bi~u 18. Hi~u l\Ic thi hanh 32
 5. TONG CONG TY TRUYEN TAl DleN Mil s8: Ngay sua dBi: QUOC GIA Lin sua dBi: QUYDlNH EVNNPT~--------------+------4 ~ KHOI LlfONG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u l\l'c: NGHleM THIET Bl NHAT TOO 4/42 I. MVCDicH Quy dinh nay dtra ra nhung yeu cAu v€ cong tac thi nghiem thiet bi nhfrt tlnr, cac chuong trinh, thai han va khf>ihrong thi nghiem thiet bi nhfrt thir va nhtmg tieu chuan d6 danh gia tinh trang thiet bi nhfrt thir tai cac tram di~n tren lucri Truyen tai di~n Quoc gia, nham phat hien cac khiem khuyet, lnr hong thiet bi nhfrt thir neu e6 d6 kip thai sua chua thay th€ dam bao thi€t bi v~n hanh an toan, tin cay, ngan ngira sir ef>xay ra. II. cAc TAl LI¥U LIEN QUAN Tai li~u tham chi~u [I] Quy chuan Quoc gia v€ Icy thu~t dien t~p 5: QCVN QT-05: 2009-BCT ban hanh thea -Thong tu sf> 40/2009/TT~BGT eua Be-Cong thuO'ng-ngay··· 31112/2009; [2] Quy dinh h~ thf>ng di~n truy€n tai ban hfmh thea Thong tu s6 12/2010/TT- BCT ngay 15/4/2010 eua B3075IEVN-KTLD ngay 14/07/2003 eua T6ng Cong ty Di~n l\le Vi~tNam; [9] Quy dinh chung, Khf>i IUQ'llgva tieu ehuAn Thi nghi~m MBA h;cethea Quy€t dinh sf>495/QD-NPT ngay 09106/2011 eua T6ng Cong ty Truy€n tai di~n
 6. TONG CONG TY TRUYEN TAl BI$N Ma sa: Ngay sua dAi: QUOCGlA Lin sua dAi: QUYBlNH EVNNPT~--------------4-----~----~ KHOl LTJQNG vA TIEU CHUAN THI Trang: Ngay hi~u l\fc: NGHI$M THlET Bl NHAT TOO 5/42 Quoc gia; [10] Quy dinh chung, Kh6i hrong va tieu chuan Thi nghiem nhi thir thea Quyet dinh s6 0229/QD-NPT ngay 05/03/2012 cua T6ng Cong ty Truyen tai di~n Quoc gia.
 7. TONG CONG TY TRUYEN TAl DI:¬ ::N Mii sB: Ngay sua dBi: QU6CGIA Lin sua dBi: QUYDINH EVNNPT~----------------+-------r-----~ KHOI LlfQNG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u l\fc: NGHI:¬ ::M THIET BI NHAT THO' 6/42 III. NQI DUNG CHiNH CHUONG 1. cAc QUY IlJNH CHUNG Ili~u 1. Pham vi di~u chinh va d6i nrong ap dung 1. Quy dinh nay nham dua ra cac yeu cAutrong cong tac thi nghiem thiet bi nhi thir, d6ng thai quy dinh khci hrong cling nhir tieu chuan lien quan d~n cong tac thi nghiem thiet bi nhit thir sau lip di;itmoi, sau mot nam v~n hanh, thi nghiem dinh ky, sau dai tu, sau su c6, tai cac tram di~n tren hroi Truyen Uti di~n Quoc gia. 2. Quy dinh nay ap dung d6i voi cac Ban chirc nang va cac don vi true thU9C EVNNPT . Cae khai niemva .·lji~u-:t. giai thfch tir rigu Trong Quy dinh nay cac khai niem va ill ngu duoi day duoc hieu nhir sau: 1. EVN : T~p doan Dien hrc Vi~t Nam. 2. EVNNPT : T5ng cong ty Truy~n tai di~n Qu6c gia. 3. TBA : Tr~ bi~n ap. 4. MBA : May bi~n ap. 5. TI : Bi~n dong di~n 6. TU : Bi~n di~n ap. 7. DZ : Duang day, duang cap truy~n tai di~n. 8. Don vi QLVH : Truy~n tM di~n, TBA. 9. TNDK : Thi nghi~m dinh kY. 1O.BBTN : Bien ban thi nghi~m. 11. TTD : Truy~n tai di~n. 12. Thi~t bi nhdt thu la nhUng thi~t bi di~n nhu may phcit di~n, may bi~n ap, may cit di~n, dao cach ly, may bi~n dong di~n, may bi~n di~n ap, ch6ng set van, CU9n khang, t\1 di~n, duang day truy~n tM di~n rna nha co cac thi~t bi nay nang lUQ'ngdi~n duQ'ctC;lora, truy~n tai va phan ph6i. 13. Thi~t bi thi nghi~m la thi~t bi dung d€ ki€m tra mQt hC;lngmvc hay nhi~u hC;lng mvc cua thi~t bi. 14. Tieu chu§.n thi nghi~m thi~t bi la t~p hQ'p cac s6 li~u chuan do nha nuac, nganh di~n hay nhit san xUdt thi~t bi quy dinh lam co sa so sanh danh gia chdt lUQ1lg thi~t bi vi dv Tieu chu§.n BQ Cong Thuong, Tieu chuan ngfmh di~n ,IEC, IEEE, ['OCT.
 8. TONG CONG TY TRUYEN TAl Dn~N Mi s6: Ngay sua dBi: QUOCGlA Lin sua dBi: QUYDlNH EVNNPTr-~----~~~--~------~----~ KHOl LUONG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u ly'c: NGHIJ;:MTHlET Bl NHAT TOO 7/42 15.Ngiroi thi nghiem hi nhan vien diroc dao tao d~ thuc hien cac phep do luang, thir nghiem, 16.Thi nghiem sau lip moi la thi nghiem danh gia chftt luong thiet bi dien lfrn dfrutruce khi dong dien dua VaGsir dung, 17.Thi nghiem sau dai tu la thi nghiem danh gia chftt hrong thiet bi di~n sau dai tu phuc h6i chftt luong thiet bi. 18.Thi nghiem dinh ky la thi nghiem kiem tra d6i chien kc§tqua do cac hang muc thi nghiem thiet bi voi gia tri xuftt xirong, s6 lieu khoi dfru va voi tieu chuan cua nganh, chAndoan, phong ngira su c6 d6i vai thic§tbi di~n sau mQt khoang thai gian lam vi~c thea quy dinh. 19.M(rc cach di~n la dQ b€n cach di~n duQ'cth€ hi~n trong di€u ki~n chiu dvng cac gia tri di~n ap. i- .. _lli~u3. Cae yeu cfruchung 1. Cac quy dinh chung a) Danh m\lCthic§tbi nhftt th(r TNBK hang nam cua Cong ty TTD do dan vi QLVH l~p va dUQ'cGiam d6c Cong ty ban hanh. b) BBTN do dan vi th\l'c hi~n thi nghi~m ban hanh va chiu trach nhi~m v€ tinh phap ly va dQ chinh xac s6 li~u cua BBTN, cac thic§tbi chi dUQ'ccoi da TNDK khi co BBTN. c) Cong tac thi nghi~m thic§tbi nhftt th(r TBA, DZ bit bUQcphai duQ'cthvc hi~n thea dung quy dinh nay. d) Cong tac thi nghi~m thic§tbi nhi th(r TBA th\l'c hi~n thea Quy dinh chung, Kh6i luqng va tieu chuAnThi nghi~m nhi th(r thea Quyc§tdinh s6 0229/QD-NPT ngay 05/03/2012 cua T6ng Cong ty Truy€n tai di~n Qu6c gia. 2. Cac yeu cfruv€ thi nghi~m thic§tbi nhfttth(r a) Thi nghi~m thic§tbi phai tuan thu nhung yeu cfrucua Quy trinh an toan di~n. b) Cac thic§tbi thi nghi~m duQ'csir d\lng cfrnphai duQ'cki€m dinh thea Quy dinh v€ ho~t dQngki~m dinh, hi~u chuAnthir nghi~m phuang ti~n do. c) Tinh tr~ng thic§tbi nhftt th(r v€ m~t ky thu~t dUQ'cdanh gia khong nhung bftng cac so sanh kc§tqua thi nghi~m cac h~ng m\lCthi nghi~m vai gia tri tieu chuAnrna con bftng qua trinh t6ng hQ'pthea d5i kc§tqua thi nghi~m trong thvc tc§v~n hfmh. d) Gia tri thi nghi~m trong m9i truang hQ'pd€u phai d6i chic§uvai gia tri do duQ'ccua cac pha khac cua thic§tbi, cac thic§tbi cling lo~i, quan tr9ng la vai gia tri th' nghi~m xuftt xu6ng, gia tri thi nghi~m sau lip d~t, gia tri thi nghi~m sau d~i tu va gia
 9. TONG CONG TY TRUYEN TAl BIEN Mil s6: Ngay sua d6i: QUOCGIA L§n sua d6i: QUYBlNH EVNNPT~--------------4-----~ ~ KHOI LlJQNG vA rrsu CHuAN THI Trang: Ngay hi~uh,e: NGHIEM THIET BI NHAT THU 8/42 tri thi nghiem li~n k~ tnroc d6 d~ danh gia, d6i chieu de)sai lech dira vao Tieu chuan Quoc gia, Quoc te v~ cong tac thi nghiem, huang d~n cua nha che tao thiet bi va quy trinh v?n hanh thiet bi. e) Nhtmg gia tri thi nghiern vuot qua gioi han cho phep duoc xem xet la d~u hieu cua khiern khuyet thiet bi. !)~ danh gia khiem khuyet cua thiet thi c~ dua vao ke1 qua thi nghiern t6ng th~ va neu c~ thiet phai c6 cac hang muc thi nghiem b6 sung ngoai quy dinh. f) Chu ky thi nghiem thiet bi du phong chua qua sir dung trong kho thuc hien thea quy dinh cua nha san xu~t thiet bi, d6i v6i thiet bi da qua sir dVng nhung ch~1 luqng v~ du tieu chuftn v?n hanh sau khi nh?p kho dinh ky hang nam phai duQ'cthi nghi~m me)ts6 h~ng mvc co ban dcinhgia ch~t luqng cach di~n cua thiet bi. g) Kh6i luqng va thai h~n thi nghi~m thiet bi c6 th~ thay d6i tuy thea tinh tr~g ch~t luqng thiet bi, tinh tr~g mang tai, tinh tr~ng di~n ap va s6 nam da v?n hanh CUB '~'.'--J:.-----'-..•-----'---'-",--~'-"~-~-;------"" •.." ~·.o_._._" .•. _- -.._"1.,._ -- -------,,--_. ,;t------------ - ..-.,,~~- -----oj ..----.--.- -.---- --_.. ",;t.- -'j;-~- --- - --.--.- __. _ -.-..-.~--.-;-~~.- .•• _ thlet bI. Cac Pho Glam doc ky thu~t cua cac dan VI co the quyet aIM bo sung h~g mvc va rut ng~n thai h~n thi nghi~m thiet bi cling nhu d~ xu~t l~p di;ltthiet bi giam sa1 trvc tuyen ch~t luqng thiet bi (cach di~n, de)ftm,ham lUQ'ngkhi, ap 19c,dong ro, nhi~1 de»)d~ phat hi~n kip thai cac khiem khuyet thiet bi. h) Chi thgc hi~n thi nghi~m chiu dlJllg di~n ap xoay chi~u tAn s6 cong nghi~p tang cao cho cac thiet bi khi xet th~y c~ c6 thi nghi~m b6 sung va c6 ngu6n di~n d€ thi nghi~m. i) Neu ket qua thi nghi~m thiet bi VUQ't gia tri gi6i h~ thea tieu chuftnthi d~ xac dinh chinh xac nguyen nhan cAnphai thgc hi~n cac thi nghi~m b6 sung.
 10. TONG CONG TY TRUYEN TAl BIEN Mil sB: Ngay sua dBi: QUOCGIA Lin sua dBi: QUYBlNH EVNNPTr-~----~~--~~~-----4----~ KHOI LU'QNG vA TIEU CHuAN THI Trang: N gay hifU 11}'c: NGHIEM THIET Bl NHAT THU 9/42 CHUONG2. QUY DINH THi NGHI~M THIET BI NHAT THU Di~u 4. Cong tac chuan bi tnroc khi thi nghiem thiet bi - Tai li~u thi€t bi cua nha ch€ tao; m~u bien ban d~ ghi k€t qua thi nghiem; bien ban thi nghiem xuAt xirong (voi thi€t bi moi), bien ban thi nghiem sau l~p dat, bien ban thi nghiem sau dai tu (voi thiet bi v~n hanh lau nam), bien ban thi nghiem gan nhAt. - Nhan lire, phirong tien va thiet bi thi nghiem can thiet d~ dam bao thirc hien thi nghiem thiet bi dap irng cac yeu cau. - Phuong an tf>clnrc thirc hien thi nghiem cho tung thiet bi cu th~ d~ dam bao thi nghiem thiet bi day du cac hang muc va an toan tuyet d6i cho ngiroi, thi€t bi (co th€ l~p phuong an m~u cho tUng lo~i thi€t bi). -" ~~~~Tru6~-kh~ithinghi~m thi~tbiphaiki~~ i~a toan bQ thi€t biba.~gm~t. -- .. - Chi ti€n hanh thi nghi~m khi dff thvc hi~n du cac bi~n phap an toan can thi€t. Di~u 5. Cac yeu cau v~ thi nghi~m thi€t bi nhAt thfr - Thi€t bi nhAt thfr phai duQ'cthi nghi~m sau l~p d~t mai, sau 1 nam v~n hanh, dinh ky trong v~n hanh va sau m6i ky d~i tu. - Truac khi thi nghi~m do di~n tra cach di~n, thi€t bi phai dUQ'cv~ sinh va lam kho b~ m~t ben ngoai cach di~n cua thi€t bi. - Cac k€t qua thi nghi~m phai duQ'cquy v~ nhi~t dQtieu chuAn theo quy dinh. Di~u 6. Danh gia k€t qua thi nghi~m thi€t bi nhAt thfr - Danh gia k€t qua thi nghi~m theo tieu chuAn Qu6c gia v~ cong tac thi nghi~m; Quy dinh cua EVN, EVNNPT; Tai li~u huang d~n cua nha ch€ t~o; Tieu chuAn Qu6c t€. - Khi k€t thuc cong vi~c thi nghi~m thi€t bi, nhom cong tac thi nghi~m pha' ghi vao sf>sua chua thi€t bi cac cong vi~c nhom cong tac da lam, k€t qua thi nghi~m, tinh tr~ng cua thi€t bi va kh~ng dinh vi~c s~n sang dua thi€t bi vao v~n hanh. - Bon vi thi nghi~m thi€t bi nhAt thfr phai ban giao cho don vi quan ly v~n hanh: BBTN cua thi€t bi trong yang 10 ngay lam vi~c sau khi thi nghi~m thi€t bi. - BBTN phai dUQ'cluu tru t~i: TBA, dQi quan ly BZ va Dan vi thi nghi~m (co th~ luu trfr trong kho du li~u s6 dung chung cua Cong ty).
 11. TONG CONG TY TRUYEN TAl BIEN Mil sB: Ngay sua dBi: QUOCGIA QUYBlNH EVNNPT~~----~~--~~~----~----~ KHOI LUONG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hifU hrc: NGHIEM THIET Bl NHAT TmJ 10/42 _ Cac Cong ty TTD thirc hien t6ng hop k€t qua thirc hien cong tac thi nghiem thi~t bi nhAtthir bao cao EVNNPTvao ngay 25 hang thang thea bi€u m~u 02. Khi thi~1 bi nhAtthir co khiem khuyet bAtthuong, thuc hien bao cao nhu S1)'c6 thiet bi. Di@u7. Cong tac thi nghiem dinh ky thiet bi nhat thir a) L~p va thuc hien k€ hoach TNBK hang nam - Tnroc ngay 01 thang 08 hang nam, cac Cong ty TTD phai ban hanh Danb muc thi€t bi TNBK cua nam sau va trien khai d€ hoan thanh cong tac TNDK thea Danh muc cua nam tnroc thang 10 hang nam thea bieu m~u 01. - Cong tac Dang Icy voi cApdi~u dQ co quyen di~u khien d€ tach thi€t bi ra TNBK th1)'chi~n thea Quy trinh I~p k~ ho~ch bao duOng, sua chua thi~t bi di~n trong h~ th6ng di~n Truy~n tai kern thea Quy~t dinh s6 14/QD-DTDL cua Cl,lCDi~u ti~1 Di~n hJc - BQCong thuong ban hanh ngay 02/05/2013. 1- -_. Uutien th1)'chi~nTNDK thi~t bi t~icac TB-Ava DZ cApdi~n cho cactrung tam phl,ltai quan tr
 12. ffi TONG eONG TY TRUYEN TAl Dli;:N Mas6: Ngay sua dai: Quae GIA Lin sua dai: QUYDlNH EVNNPT KHOI Ll1QNG vA TIEU eHUAN THI Trang: Ngay hi~u Ivc: NGHli;:M THIET Bl NHAT THU 11142 - Don vi thuc hien thi nghiem thi€t bi nh~t thir tren lucri dien Truyen Uti phai co gi~y phep hoat dong trong linh V\l'C thi nghiem thiet bi lucri di~n 220, 500 (kV). - Cac thi nghiem vien phai duoc dao tao, huan luyen dap irng yeu cfiu v~ ch~1 hrong thi nghiem thi€t bi nham phat hien chinh xac va kip thai cac khiem khuyet thi€1 bi, ngan ngira sir c6, dam bao c~p di~n an toan 6n dinh cho phu tai. CHUONG3. . KHOI LUONG vA TIEU cHuAN THi NGHIEM THIET BI .. NHATTmJ f)i~u 9. Thi nghiern MBA hrc va Khang dfiu - " a. Kh6i hrong va thai han thi nghiem ~- -- -- --- Thi Thi nghi~m nghi~m dinh ki 1 '- may Sau 1 moo GIDCUU TT ~GMVC nam Hip khi Hip 1 3 d~t d~tI nam nam khi d,i tu 1 Kiem tra ben ngoai x x x 2 Do di~n tro-each di~n 15itil x x 3 Do di~n tro-each di~n gong ill x x VO; may c6 di~n ap tU 110kV tnJ len, Thi nghi~m di~n ap tang eao tAn s6 chi th\Ic hi~n 4 x x eong nghi~p khi c6 ngu6n di~n ap phil h9'P 5 Thi nghi~m dQkin va may x x 6 Ki€m tra h~ th6ng lam mat x x x Kiem tra S\l" ho~t dong eua cae dong x x 7 x h6 do nhi~t dOeUQnday Kiem tra do ehinh xae eua cae dong x x 8 x h6 do nhi~t de;,d§.u,muc d§.u 9 Do dong khong Uti x x 10 Do t6n th~t co tAi x Di~n tro-cach di~n eua cac m~ch dieu x x 11 x khi€n
 13. ffi TONG CONG TY TRUYEN TAl BIeN Mas6: Ngay sua dBi: QU6CGIA LAn sua dBi: QUYBlNH EVNNPT KHOI LU'QNG vA TIEU CHUAN THI Trang: Ngay hi~u h,e: NGHleM THIET BI NHAT THU 12142 Thi Thi nghi~m nghi~m dinh ki may Sau 1 moo TT ~GMVC khi lip nam lip cm cnn d~t 1 3 d~t/ nam nam khi d,i tu Do di~n tro each di~n cac cuon day 12 x x x R60 va R601R15 Do tAn hao di~n moi tgo va di~n dung 13 x x x cua cac cuon day Do tAn hao di~n moi tgo va di~n dung 14 x x x cua su dAu vao 11OkV tro len Do di~n tro 1 chieu cua cac cuon day 15 x x x
 14. ffi TONG CONG TY TRUYEN TAl BIEN Mas8: Ngay sua ctBi: QUOC GIA L§n sua ctBi: QUYB1NH EVNNPT KHOI LVQNG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u hrc: NGHIEM THIET Bl NHAT THV 13/42 Thi Thi nghi~m nghi~m djnh ki may Sau 1 mOi TT ~GMVC nam Hip GHICmJ khi Hip d~t 1 3 d~t/ nam nam khi d:;ti tu 23.1 Do di~n ap choc thung Uct x x x 23.2 Do d9 chap chay x x x 23.3 Do ham hrong KOH x x x 23.4 Do ham luong axit x x x 23.5 Do ham IUQ11gtap chAt CO' hoc x x x 23.6 Do t6n hao di~n moi tgo x x x Chi lam doi vaiMBA ... - .. 11QkYJrg' len va MBA tit 35kV tro 23,7 Do ham IUQ11gmroc trong dAu x x x len co cong suAt tit lOMVA tro len. Chi lam d6i voi dfiu trong thung dfiu 23.8 Do ham IUQ11gkhi trong dfiu x x x chinh cua MBA llOkV tro len - Thi nghiem dinh ky nam/ 1 Idn khong c~t di~n chi thuc hien kiem tra ben ngoai va thir mau ddu. Sau khi phan tich k~t qua kiem tra k~t hop voi phan tich cac s6 lieu th~o d5i trong van hanh, n~u thdy c6 d~u hieu b~t thirong se xac dinh lam cac hang muc tiep theo. - D6i voi MBA phu tM h~ng m\lc 23 (thi nghi~m dAu cach di~n) th\Ic hi~n 3 nam! 1 IAn va chi lam h~ng m\lC 23.1. D6i v6i MBA kho va MBA kin khong lam th nghi~m ddu, chi th\Ic hi~n cac h~ng m\lC con l~i 3 nam! 1 IAn. D6i v6i cac MBA c6 ham IUQ11gkhi trong ddu cach di~n tang cao VUQtqua gia tri gi6i h~n cAn th\IC hi~n thl nghi~m tang cuemg t6i thi€u 6 thang! 1 IAn. b. Thi nghi~m di~n tra cach di~n MBA - Chi do di~n tra cach di~n ~o khi nhi~t dQ cUQn day til 10°C tra len v6i MBA til 150kV tra xu6ng, va til 30°C tra xu6ng v6i MBA til 220 kV tra len.
 15. TONG CONG TY TRUYEN TAl BIeN MA sB: Ngay stra dai: ffi EVNNPT GIAouoc QUYBlNH LAn stra dai: KHOI LVQNG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u ll}'c: NGHIeM THIET Bl NHAT TmJ 14142 - Nhiet dQ cuon day MBA duoc quy d6i theo cong thirc sau: r,= Rxl Ro (235+ To)- 235 a [ Ro- di~n tro do nhiet dQ To;R, - di~n tro do nhiet dQ T x ] a - D5i voi MBA 110kV, cong suAt 80MY A tro len hoac dien ap 220kV tro len, a nen do nhiet dQ sai khac khong qua +50C. D5i voi MBA co dien ap < 150kV, cong suAt duoi 80MY A sai khac nhiet dQ khong qua ±lOoC, Khi nhiet dQ tai hien tnrong sa· khac so voi nha ch6 tao, d.n quy d6i v€ cling mot nhiet dQK} theo bang sau: DQchenh nhi~t dQ (oC) 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 H~ s& quy 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,5 1,84 2,25 2,27 3,4 - --- - --- I-~ d6iKi - D5i voi MBA 110kV tro len truce khi do di~n tro each dien c~n ti6p dia cuon day khong diroi 120 giay, N6u do ti6p l~n sau c~ ti6p dia vai thai gian khong dua· 300 giay. N6u khong co quy dinh cua nhit ch6 t~o (s5li~u xuAt xu6'ng hoi;icthi nghi~m sau l~p di;it)thi tham khao gia tri t5i thi~u trong bang sau: Bang ghi trj di~n trO' each di~n (MQ) f)i~n Nhi~t dQ cUQn day (oC) ap danh djnh cUQn cao ap 30 40 50 60 70 10 20 Til' 35 kV tra xu5ng co cong 450 300 200 130 90 60 40 suAt duai 10 MY A Til' 35 kV co cong suAt 10 900 600 400 260 180 120 80 MY A tra len va 110 kV tra len khong ph\! thuQc cong suAt - Di~n tra cach di~n cua cac m~ch di€u khi~n vai dAt do b~ng Megommet 500V co tri s5 phai Ian han 2 MO. c. Thi nghi~m tgcS - N6u khong co quy dinh cua nhit ch6 t~o d~ danh gia k6t qua thi nghi~m tgcS(s5 li~u xuAt xuang hoi;icthi nghi~m sau l~p di;it)thi co th~ tham khao bang sau:
 16. ffi TONG CONG TY TRUYEN TAl BIeN Mil s8: N gay sua dfii: QUOCGIA Lin sua dfii: QUYB{NH EVNNPT KHOI LU'QNG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u l\fc: NGHI$M THIET BI NHAT THU 15142 Bang ghi tr] tgo cUQn day MBA J)i~n ap danh djnh cUQn Nhi~t dQ cUQn day (oC) cao ap 50 60 70 10 20 30 40 Tit 35 kV tro xuong co cong 1,2 1,5 2,0 2,6 3,4 4,5 6,0 sUdt duoi 10 MY A Tit 35 kV co cong sUdt 10 0,8 1,0 1,3 1,7 2,3 3,0 4,0 MY A tro len va 110 kV tro "- len khong phu thuoc cong sudt - Truong h9'P nhiet dQ sai khac voi nhiet dQ do trong bien ban xUdt xirong, cAn quy d6i y~~img_nbi~tg9thea h~ s§_K2JronglJapg sau: --_._ ... - - -- --~"+ Chenh l~ch nhi~t dQ (oC) 1 2 3 4 5 10 15 16 H~ s6 quy d6i K2 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,55 1,95 2,4 - Bdt k~ tgo cac cuon day do duoc khi xudt xuong la bao nhieu n~u tgd do tai hien tnrong co tri s6 :s 1% d€u duoc coi la dat tieu chuan. d. Thi nghiem ty s6 bien MBA - Gia tri chenh lech ty s6 bi~n gitra k~t qua do voi k~t qua xudt xuang pha· nh6 han 0,5%. e. Thi nghi~m di~n tra mQt chi€u MBA - S\I chenh l~ch gifra k~t qua do di~n tra mQt chi€u cUQnday vai k~t qua xud xuang phai nh6 han 2%. f. Thi nghi~m dAu MBA - Di;ictinh cach di~n cua dAucach di~n MBA tra thea bang sau:
 17. TONG CONG TY TRUYEN TAl UIBN Mi sa: Ngay sua d8i: ffi EVNNPT QUOCGIA QUYUlNH KHOI LTJQNG vA TIEU CHuAN THi Trang: L§n sua d8i: Ngay hi~u ll}'c: NGHIBM THIET Bl NHAT THU' 16/42 Dl} b~n di~n BAA Qam Tang ham Tang Bi~n tro' A. hreng khi hreng axit suit moi trong diu trong diu 500kV >70kV/ 2,5 mm
 18. ffi TONG CONG TY TRUYEN TAI VIBN Mas6: Ngay sua d6i: ouoc GIA Lin sua d6i: QUYVlNH EVNNPT KHOI LOQNG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u l\fc: NGHIBM THIET Bl NHAT THU' 17/42 Thi Dghi~m Thi Thi Dghi~m diDh ki khi Hip Dghi~m TT ~GMVC d~t sao 1 GIDCHU m6il Dam Hip khi d,i d~t to 1 3 6 Dam Dam Dam Khong do d6i 6 Do t6n hao di~n moi tgo x x x voi TI co U:S 35kV Kiem tra d~c tinh tit hoa x 7 x x V~A 8 :Ki~mtra qrc tinh - .. -x I - - ._- - . -- ..... 9 Do ti s6 bien x x 10 Do di~n tro mot chieu x x x 11 Thi nghiem dAu each dien x x * 12 Ki~m tra do hrong x x x x Ghi chu: - (*) thuc hien khi phdt hien TI co Sl! Mit thuong cdc so lieu each cii?n a muc 2, 3, 4, 5; hoac thea quy dinh cua nha scm xudt. - Niu cia lam hang muc 12 thi khans; cdn lam han muc 7, 8, 9. II DOl v61 cAc TI KIEU KiN CACH D:Q:NDAu 1 Ki~m tra ben ngoai x x x x Do di~n tro each di~n cua x 2 x x cuon day so cAp voi vo Do dien tro each di~n CUQll 3 day so cAp voi CUQll day x x x tlnr cap Do di~n tro each .di~n cuon x 4 x x day thir cap voi vo 5 Do di~ll tra cach di~ll CUQll x x x day thu d.p v6i nhau Khong do d6i Do t6n hao di~n moi tgo x vo·j TI co U :S 6 x x cUQn day sO"cAp 35kV Kiem tra d~c tinh tit hoa x 7 x x V~A
 19. ffi TONG CDNG TY TRUYEN TAl BIeN Mas8: Ngay sua d6i: QUOC GIA Lin sua tt6i: QUYBJNH EVNNPT KHOI LlfQNG vA TIEU CHuAN THI Trang: Ngay hi~u h,rc: NGHIeM THIET BJ NHAT TOO 18/42 Thi Dghi~m Thi Thi Dghi~m diDh ki khi Hip Dghi~m TT I4NGMVC d,t sao 1 cm cao mOil Dam Hip khi d,i d,t to 1 3 6 Dam Dam Dam 8 Kiem tra eire tinh x 9 Do ti s6 biSn x x 10 Do di~n tro mQt chieu x x x Theo quy dinh 11 ..Thi nghi~m dAu Clieh di~n ---- -* I·· - ---- ct'ia NliI chS tao. 12 Kiem tra do hrong x x x Ghi chu: - (*) thuc hien khi TI mat a(j kin; hoac phdt hien co ~~ bat thuong cac so lieu each ai?n a muc 2, 3, 4, 5; hoac theo quy dinh cua nha scm xudt .. - N€u ail lam ht;l'!Kmuc 12 thi kho'!K can lam han muc 7, 8, 9. ill DOl VOl TI CACH DI¥N KHi SF6 1 Ki€m tra ben ngoai x x x x 2 Kiem tra ap hrc khi SF6 x x x V ~n hanh tren Kiem tra dQ b va ham 10 nam, chi 3 thirc hien khi IUQ11gkhi SF6 trong TI muc 5 co bieu hien sllY giam Do di~n tro each di~n cua 4 x x x cuon day sa cAp voi vo Do di~n tra each di~n cuon 5 day sa dp voi cuon day x x x thu efip 6 Do di~n tra each di~n eUQn x x day thu efip v&i va x 7 Do di~n tra each di~n eUQn x x day thu cfip v&i nhau x Kiem tra d~e tinh tir hoa 8 x x x V~A 9 Ki€m tra q:rc tinh x
 20. ffi TONG eONG TY TRUYEN TAl BIEN MasB: Ngay sua d6i: ouoc OIA LAn sua d6i: QUYDJNH EVNNPT KHOI LVQNG vA TIEU eHUAN THI Trang: Ngay hi~u 11!c: NGHIEM THIET Bl NHAT TmJ 19/42 Thi nghi~m Thi Thi nghi~m dinh ki khi Hip nghi~m TT ~GMVC d~t sau 1 GHICmJ moo/ nam Hip khi d~i d~t tu 1 3 6 nam nam nam 10 Do ti 56 biSn x x 11 Do di~n tro mot chiSu x x x 12 Ki€m tra do hrong x x x --- - Do di~n~ trocach di~n cllQnddy so cap,_gia tri di~ntra each di~nd6j.voi II kieu su, tuan thu thea bang sau: f)i~D tro- each di~D CUQDday TI (MO) 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C ~ . Caohon66kV 1200 600 300 150 75 20-35kV 1000 500 250 125 65 10-15kV 800 400 200 100 50 Th~p hon 10kV 400 200 100 50 25 - Khong edn thiet phai do dien tro each dien cua cuon day sa e~p d6i voi loai TI kieu str xuyen. - Gia tri dien tro each dien cua cac mach thir e~p va mach di6u khien phai ducc do bang megommet 500V, dien tro phai khong thap hon 2 MO. - Do t6n hao di~n moi tgo phai ducc do eho TI voi di~n ap 11OkVho~e 1611 han. Gia tri tgo, n~u khong co quy dinh eua cae hang eh~ t~o thi quy d6i v6 20°C khong dUQ'eVUQ'tqua cae gia tri trong bang sau:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2