Quyết định số 298/2003/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 298/2003/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 298/2003/qđ-ub về việc ủy quyền cho ban quản lý khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 298/2003/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 298/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V Y QUY N CHO BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH C P PHÉP U TƯ CHO CÁC D ÁN U TƯ TRONG NƯ C U TƯ VÀO KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH . CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công ngh cao ; Xét ngh c a Trư ng Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph t i Công văn s 562/CV-KCNC ngày 04 tháng 9 năm 2003 và c a Giám c S K ho ch và u tư t i Công văn s 4902/KH T-KT ngày 04 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. y quy n cho Trư ng Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph c p phép các d án trong nư c u tư vào Khu công ngh cao thành ph theo n i dung và ph m vi qui nh sau : 1.- i v i các d án trong nư c u tư vào Khu công ngh cao thành ph s d ng v n ngân sách Nhà nư c và thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân thành ph : y quy n cho Trư ng Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph ti p nh n h sơ, c p, i u ch nh, thu h i quy t nh u tư các d án u tư nhóm B, C có s d ng v n ngân sách (v n ngân sách chi m t l 30% tr lên trong t ng v n u tư c a d án) trên cơ s ch trương u tư c a t ng d án ph i ư c y ban nhân dân thành ph thông qua. 2.- i v i các d án trong nư c u tư vào Khu công ngh cao thành ph , không s d ng v n ngân sách Nhà nư c : V nguyên t c ch u tư t quy t nh u tư và ch u trách nhi m v hi u qu s n xu t - kinh doanh. Trên cơ s quy ho ch chi ti t Khu công ngh cao thành ph ã ư c phê duy t và h p ng thuê l i t, ch u tư ký k t v i Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph , ch u tư ăng ký u tư v i Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph như khai báo hành chính.
  2. 3.- i v i vi c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) cho các d án trong nư c u tư vào Khu công ngh cao thành ph : y quy n cho Trư ng Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph ti p nh n h sơ, c p, i u ch nh, thu h i Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho các d án trong nư c u tư vào Khu công ngh cao thành ph và thu c thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư c a y ban nhân dân thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph , PH - B K ho ch và u tư CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Các Ban ng Thành y - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - CATP, VKSND/TP, TAND/TP Lê Thanh H i - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản