Quyết định số 3/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 3/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3/2000/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý Xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Yên Hoà quận Cầu Giấy - Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3/2000/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3/2000/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I YÊN HOÀ QU N C U GI Y - HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD/ T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 2/2000/Q -UB ngày 10 tháng 01 năm 2000 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Yên Hoà, qu n C u Gi y, Hà N i, t l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Yên Hoà, qu n C u Gi y, Hà N i - T l 1/500". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính- Nhà t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Ch t ch U ban nhân dân Qu n C u Gi y; Ch t ch U ban nhân dân phư ng Yên Hoà; Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Hoàng Ân I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I YÊN HOÀ, QU N C U GI Y, HÀ N I T L 1/500 (Ban hành kèm quy t nh s 3/2000/Q -UB ngày 10 tháng 01 năm 2000 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng và s d ng các công trình theo úng quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Yên Hoà, qu n C u Gi y, Hà N i, t l 1/500 ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c Yên Hoà còn ph i th c hi n theo úng quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i do các c p có thNm quy n quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: UBND Thành ph giao cho UBND qu n C u Gi y qu n lý xây d ng t i khu ô th Yên Hoà và ph i h p v i các S , Ngành ch c năng thu c thành ph hư ng d n các ch u tư và nhân dân th c hi n u tư, xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i Khu ô th m i Yên Hoà có t ng di n tích t là 39,9024ha. - Phía B c và ông B c giáp sông Tô L ch. - Phía ông và ông Nam giáp khu ô th m i Trung Yên. - Phía Nam và Tây nam giáp ư ng hi n có, theo d ki n quy ho ch là ư ng c p ô th . - Phía Tây và Tây B c giáp làng xóm thu c thôn Yên Quy t H c a phư ng Yên Hoà qu n C u Gi y. - Toàn b khu v c Yên Hoà n m trong ranh gi i c a phư ng Yên Hoà, qu n C u Gi y.
 3. i u 6: Khu ô th m i Yên Hoà ư c quy ho ch v i các ch c năng sau: - t xây d ng các công trình công c ng ơn v . - t xây d ng cơ quan, Vi n nghiên c u. - t xây d ng trư ng h c, nhà tr m u giáo. - t dành cho xây d ng nhà . - t cây xanh th d c th thao. - t xây d ng các công trình k thu t, bãi xe. i u 7: t xây d ng các công trình công c ng ơn v , bao g m: Siêu th k t h p ch , tr s UBND, Công an, Y t , ... + T ng di n tích t: 12.497m2 + T ng di n tích sàn: 13.565m2 + T ng cao xây d ng: 2-3 +M t xây d ng : 41,3 +H s s d ng t 1.09 7.1- Siêu th k t h p ch (ký hi u A1): - Di n tích t: 8.608m2 - Di n tích sàn : 9.680m2 - T ng cao trung bình: 2,5 -M t xây d ng : 45% - H s s d ng t: 1,12 7.2- Tr s UBND , Công an, Y t (ký hi u A2) - Di n tích t: 3.889m2 - Di n tích sàn : 3.885m2 - T ng cao trung bình: 3,0 -M t xây d ng : 33% - H s s d ng t : 0,99 - Công trình 3 - 4 t ng, ư c xây d ng d c theo tr c ư ng 22 c t ngang khu ô th . Công trình phía m t ư ng 22 ư c xây d ng cách ch gi i ư ng ít nh t là 3m t ch c cây xanh và nơi xe ư c xây d ng tho d ng h p kh i, ki n trúc hi n i gây ư c n tư ng t t song ph i hài hoà v i công trình xung quanh. Có th s d ng tư ng rào cao dư i 1,8m, v t li u sát thoáng không che ch n t m nhìn.
 4. - V k thu t: · Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: nư c th i sinh ho t sau khi ư c x lý qua b t ho i t tiêu chuNn v sinh môi trư ng sau ó thoát ra h th ng c ng bên ngoài t i phía ông ô t. Rác sinh ho t ư c ký h p ng v i Công ty Môi trư ng ô th Hà N i thu gom và v n chuy n n khu x lý rác th i c a Thành ph . · Thoát nư c mưa: nư c mưa ư c thoát vào các h thu nư c bên trong ô t r i thoát vào h th ng c ng t t i tr c ư ng quy ho ch. B trí thu nư c t i các i m th p c a khu v c thu nư c ư c tri t . Các h thu ph i có lư i ch n rác, gi ng thăm ph i d ki m tra và ph i ư c n o vét theo nh kỳ. · C p nư c: nư c c p cho công trình ư c l y tr c ti p t tuy n ng phân ph i chính t trong khu v c. · Giao thông: ph i m b o thi t k các v trí xe cho b n thân công trình. · C p i n: c n xây d ng tr m bi n áp c p i n riêng cho khu v c n m trong ph m vi ô t. i u 8: t xây d ng các công trình cơ quan, vi n nghiên c u (ký hi u B1¸B5). V trí n m phía ông Nam khu v c nghiên c u. + T ng di n tích t : 29.125m2 + T ng di n tích sàn : 25.009m2 + T ng cao xây d ng: 2-5 +M t xây d ng : 25% +H s s d ng t : 0,9 8.1- Công ty Xây d ng h t ng (ký hi u B1): - Di n tích t: 6.173m2 - Di n tích sàn : 7.650m2 - T ng cao trung bình: 4,4 -M t xây d ng : 28% - H s s d ng t: 1,24 8.2- Công ty Xây d ng h t ng (ký hi u B2): - Di n tích t: 5.625m2 - Di n tích sàn : 2.674m2 - T ng cao trung bình: 3,5 -M t xây d ng : 24% - H s s d ng t: 0,48
 5. 8.3- Văn phòng cho thuê (ký hi u B3): - Di n tích t: 9.238m2 - Di n tích sàn : 9.435m2 - T ng cao trung bình: 5 -M t xây d ng : 20,4% - H s s d ng t: 1,02 8.4- Vi n cơ i n nông nghi p (ký hi u B4): - Di n tích t: 5.348m2 - Di n tích sàn : 4.497m2 - T ng cao trung bình: 3 -M t xây d ng : 28% - H s s d ng t: 0,84 8.5- Xư ng ch th B GTVT (ký hi u B5): - Di n tích t: 2.741m2 - Di n tích sàn : 1.644m2 - T ng cao trung bình: 2 -M t xây d ng : 30% - H s s d ng t: 0,60 không gian ki n trúc cũng như m t b ng không b ơn di u, khi xây d ng c n tuân th nghiêm ng t các di u ki n kh ng ch . C ng giao d ch ti p khách và c ng ph b trí các tr c ư ng khác nhau tuỳ theo v trí chính ph c a ư ng. Các công trình ư c xây d ng theo ki u h p kh i, ng b và hài hoà v i c nh quan khu v c. - V k thu t: Như i u 7. i u 9: t xây d ng trư ng h c, nhà tr , trư ng d y ngh (ký hi u C1¸C6). V trí: xác nh trên b n v QH-05. + T ng di n tích t: 41.042m2 + T ng di n tích sàn : 31.370m2 + T ng cao xây d ng : 2,4 +M t xây d ng : 32% +H s s d ng t: 0,76 9.1- Trư ng ti u h c (ký hi u C1):
 6. - Di n tích t: 7.185m2 - Di n tích sàn : 4.740m2 - T ng cao trung bình: 3,0 -M t xây d ng : 22% - H s s d ng t: 0,66 9.2- Trư ng trung h c cơ s (ký hi u C2): - Di n tích t: 6.048m2 - Di n tích sàn : 4.530m2 - T ng cao trung bình: 3,0 -M t xây d ng : 25% - H s s d ng t: 0,75 9.3- Nhà tr 1 (ký hi u C3): - Di n tích t: 5.507m2 - Di n tích sàn : 1.036m2 - T ng cao trung bình: 1,0 -M t xây d ng : 30% - H s s d ng t: 0,30 9.4- Nhà tr 2 (ký hi u C4): - Di n tích t: 4.380m2 - Di n tích sàn : 1.240m2 - T ng cao trung bình: 1,0 -M t xây d ng : 28% - H s s d ng t: 0,28 9.5- Trư ng PTTH Yên Hoà (ký hi u C5): - Di n tích t: 14.654m2 - Di n tích sàn : 17.348m2 - T ng cao trung bình: 3,4 -M t xây d ng : 35% - H s s d ng t: 1,20 9.6- Trư ng công nhân KTXD s 2 (ký hi u C6):
 7. - Di n tích t: 5.268m2 - Di n tích sàn : 6.450m2 - T ng cao trung bình: 3,4 -M t xây d ng : 35% - H s s d ng t: 1,20 - Công trình xây d ng tho hư ng B c - Nam m b o án sáng và l y gió t nhiên ư c t t. Trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s c n b trí l i vào sân bãi và sân vư n riêng bi t. Sân bãi th d c th thao có th s d ng sân chung khu v c, ư c b trí trong khu cây xanh. Chi u cao t ng, di n tích phòng h c, tiêu chuNn ánh sáng, thông thoáng... ph i tính toán theo quy ph m. Tư ng quy t vôi màu sáng, mái b ng ho c d c. - V k thu t: Như i u 7. i u 10: t quân i - Tr m xá sư oàn 361 (ký hi u D1) - V trí: phía ông B c khu v c nghiên c u giáp ư ng 17m ven sông Tô L ch. - Di n tích t: 4219m2 - Di n tích sàn : 3795m2 - T ng cao trung bình: 3 -M t xây d ng : 30% - H s s d ng t: 0,9 -Xây d ng công trình v i hình th c ki n trúc p, ng b t ki n trúc n cây xanh sân vư n, h t ng k thu t, c ng tư ng rào. - V k thu t: như i u 7. i u 11: t cây xanh - V trí: xem b n v QH05 (ký hi u L1¸ L4) - T ng di n tích: 21.887m2 - Ch tiêu t: 2.2m2/ngư i. - Cây tr ng s d ng nhi u ch ng lo i, t o ư c tươi xanh cho c 4 mùa, b trí sân bãi th thao, các ư ng d o, gh á... s d ng h p lý, thu n ti n, tư ng rào thóng không che ch n t m nhìn. - Vê k thu t: h th ng k thu t m b o d n t i t ng khu v c ti n chi u sáng, tư i nư c, m b o v sinh môi trư ng và c nh quan khu v c. Các ư ng d o có b r ng 1,8m n 3m. K t c u ư ng a d ng, song ph i thu n ti n cho vi c i l i.
 8. i u 12: t xây d ng nhà : - T ng di n tích t xây d ng : 19,7537 ha v i t l sau: · t cũ t ch nh trang theo quy ho ch: 6,2413ha (31,60%) · t xây d ng nhà cao t ng (>9 t ng): 2,4188 ha (12.24%) · t xây d ng nhà chung cư 5 t ng: 2,0536 ha (10,40%) · t xây d ng nhà chung cư cao c p 5 t ng: 2,9315 ha (14,84%) · t xây d ng nhà k t h p d ch v 5 t ng: 1,1462 ha (5,80%)` · t xây d ng nhà li n k 2- 3 t ng: 1,9225 ha (9,73%) · t xây d ng nhà li n k 3 t ng: 3,0398 ha (15,39%) vM t xây d ng trung bình t : 44,51% v H s s d ng t : 1,66 v T ng cao trung bình t : 3.74 v T ng di n tích sàn nhà xây d ng m i: 223.091 m2 v T ng th p nh t: 3 t ng v T ng cao nh t: 16 t ng v S ngư i d ki n trong khu v c nghiên c u: 10.000 ngư i B NG T NG H P CÁC CH TIÊU PH N T KÝ CH C NĂNG DT DT XD DT M T T NG H HI U T(M2) (M2) SÀN CAO S (M2) XD (%) TB SD Nhà cao t ng (>9 t ng 24.188 7.213 52.263 29,82 3,0 1,80 ) E1 Nhà cao t ng 1 6.892 2.200 11.670 31,92 5,3 1,69 E2 Nhà cao t ng 2 6.462 1.761 13.021 27,25 7,4 2,02 E3 Nhà cao t ng 3 5.252 1.626 13.786 30,96 8,48 2,63 E4 Nhà cao t ng 4 5.582 1.626 13.786 29,13 8,48 2,47 Nhà chung cư 5 t ng 20.536 8.086 40.945 39,00 5,0 1,99 F1 Nhà chung cư 3.500 1.483 6.923 42,00 4,7 1,98 1 F2 Nhà chung cư 4.344 1.790 8.212 41,00 6,7 1.89 2 F3 Nhà chung cư 5.707 1.969 9.845 35,00 5,0 1,72 3 F4 Nhà chung cư 4.045 1.820 10.845 45,00 6,0 2,68
 9. 4 F5 Nhà chung cư 2.940 1.024 5.120 35,00 5,0 1,74 5 Nhà chung cư cao c p 5 29.315 10.164 50.820 34,67 5,0 1,73 t ng G1 Nhà chung cư 6.046 2.156 10.780 35,70 5,0 1,78 cao c p 1 G2 Nhà chung cư 7.028 3.080 15.400 43,80 5,0 2,19 cao c p 2 G3 Nhà chung cư 10.615 3.696 18.480 35,00 5,0 1,74 cao câp 3 G4 Nhà chung cư 5.626 1,232 6.160 22,00 5,0 1,10 cao câp 4 Nhà + d ch v 5 t ng 11.462 3.078 15.390 26,85 5,0 1,34 M1 Nhà +d ch v 4.092 1.230 6.150 30,00 5,0 1,50 1 M2 Nhà + d ch 7.370 1.848 9.240 25,00 5,0 1,25 v 2 Bi t th 2 - 3 t ng 19.225 5.487 13,718 28,54 2,5 0,71 H1 Bi t th 1 11.533 2.952 7.380 25,60 2,5 0,64 H2 Bi t th 2 7.692 2.535 6.338 33,00 2,5 0,82 Nhà li n k 3 t ng 30.398 16.717 49.955 54,99 3,0 1,64 I1 Nhà li n k 1 2.796 1.538 4.614 55,00 3,0 1,65 I2 Nhà li n k 2 6.389 3.514 10.542 55,00 3,0 1,65 I3 Nhà li n k 3 7.961 4.378 13.134 55,00 3,0 1,65 I4 Nhà li n k 4 7.476 4.110 12.134 55,00 3,0 1,62 I5 Nhà li n k 5 2.563 1.410 4.230 55,00 3,0 1,65 I6 Nhà li n k 6 3.213 1.767 5.301 55,00 3,0 1,65 Khu dân cư t ch nh 62.572 37.176 59,41 3,0 1,80 trang K1 Khu nhà giãn 4.570 2.704 60,00 3,0 1,80 dân phư ng Yên Hoà K2 Khu nhà bán 22.765 13.659 60,00 3,0 1,80 CTXD h t ng
 10. K3 Khu nhà 12.119 7.271 60,00 3,0 1,80 CBCNV Sư oàn 261 K4 Khu giãn dân 5.704 3.422 60,00 3,0 1,80 phư ng Yên Hoà K5 Nhà CBCNV 7.001 4.200 60,00 3,0 1,80 trư ng TH an ninh T36 K6 Dân cư làng 2.615 1.299 50,00 3,0 1,50 Cót K7 Dân cư phư ng 7.702 4.621 60,00 3,0 1,80 Yên Hoà T ng c ng 197.537 87.921 223.091 44,51 3,74 1,66 V k thu t: + Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: như i u 7. + Thoát nư c mưa: như i u 7. + C p nư c: - i v i nhà th p (< 5 t ng) ư c c p nư c tr c ti p t tuy n ng phân ph i chính t trong khu v c. - i v i nhà cao t ng c bi t ư c c p nư c thông qua tr m bơm, b ch a d ki n t riêng cho t ng nhà. + Giao thông: mb o ch xe, trong quá trình thi t k c n m b o yêu c u v bãi xe cho t ng công trình, c bi t v i các nhà cao t ng c n dành t ng 1 (ho c t ng h m) làm ga ra. + C p i n: i n h th t tr m bi n ám công c ng ư c d n n u h i c a t ng nhà ho c t ng ơn nguyên c n m b o an toàn theo tiêu chuNn hi n hành. i u 13: t k thu t, bãi xe: - T ng di n tích t: 8000m2 (di n tích này ã tính vào di n tích t ). - Bãi xe ư c s d ng cho c khu v c, b trí l i ra vào riêng bi t. Ph i có bi n pháp trông gi xe và phòng ho ho n. i u 14: Các công trình k thu t u m i: 14.1 San n n:
 11. - d c n n: i = 0,004 - Chi u cao p n n: xác nh căn c vào cao tim ư ng t ô t. - T ng kh i lư ng p: 450.830 m3. 14.2 Thoát nư c mưa và thoát nư c bNn: - Hư ng thoát: sông Tô L ch, mương thoát nư c vành ai Thăng Long. - T ng chi u dài ư ng c ng thoát nư c mưa: 5719m - T ng chi u dài ư ng c ng thoát nư c bNn: 3275 m. 14.3 C p nư c: - Ngu n: nhà máy nư c Mai D ch. - ng truy n d n: D600mm. - ng phân ph i: D62 mm - D266 mm. - T ng chi u dài ư ng ng c p nư c: 6.345m. 14.4 C p i n: - Ngu n: tr m 110/22KV Thanh Xuân B c thông qua tr m c t. 14.5 Thông tin - Bưu i n: - ư c l y t t ng ài Trung Hoà công su t 5000 s cho khu v c t phiá Tây Nam cách khu nhà Yên Hoà kho ng 200m. i u 15: Các m ng ư ng tuân th theo úng b n v quy ho ch giao thông và b n v ch gi i ư ng . Vi c i u ch nh ch gi i ư ng ph i ư c các c p có thNm quy n cho phép. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 17: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c vào án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a i u l qu n lý xây d ng này có các văn b n hư ng d n th c hi n theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 18: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 12. i u 19: án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Yên Hoà t l 1/500 ban hành và lưu gi t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t, ki m tra, giám sát và th c hi n: - U ban nhân dân Thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph Hà N i. -S a chính - Nhà t, S Xây d ng. - U ban nhân dân Qu n C u Gi y. - Công ty Xây d ng dân d ng Hà N i. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản