Quyết định số 30/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 30/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2007/QĐ-BYT về việc giao đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 30/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 2007 QUY T NNH V VI C GIAO U M I TH C HI N NHI M V B O V MÔI TRƯ NG C AB YT B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v môi trư ng s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23/5/2007 c a Chính ph quy nh t ch c b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan Nhà nư c và doanh nghi p Nhà nư c; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam và V trư ng V Y t T ch c cán b - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Giao C c Y t d phòng Vi t Nam làm u m i giúp B trư ng B Y t th c hi n nhi m v b o v môi trư ng c a B Y t . i u 2. C c Y t d phòng Vi t Nam có trách nhi m s p x p cơ c u t ch c tri n khai th c hi n nhi m v b o v môi trư ng c a B Y t theo úng các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam – B Y t , lãnh o các V , C c và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản