intTypePromotion=3

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Văn Toàn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
9
lượt xem
0
download

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<br /> Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn<br /> Cơ quan: Văn phòng Chính phủ<br /> Thời gian ký: 01.08.2018 10:51:28 +07:00<br /> <br /> THD TlfONG CHiNH PHD<br /> <br /> ~---:-_-:--:,_S~6_:.,...30/2018/QB- TT g<br /> <br /> CONG HOA xA HOI CHD NGHiA VI:E:TNAM<br /> DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc<br /> <br /> Ha N(Ji, ngay 31 thang 7 nam 2018<br /> <br /> CONG THONG TIN DrtN Tt! CHiNH ~U<br /> <br /> OENGiil:,<br /> <br /> .. , J(, 'J' '.'.,<br /> <br /> Ngay: , , .111.<br /> <br /> JJ1t :.<br /> <br /> QUYETDINH<br /> Quy dinh trinh tl}',thu t1].cxac nh~n h~mg hoa sir d1}ng trl}'Cti~p cho ph at tri~n<br /> ho~t dQng U'om t~o cong ngh~, U'om ~o doanh nghi~p khoa hQCva cong ngh~,<br /> dAi moo cong ngh~; phU'O'ng ti~n v~n tai chuyen dung trong day chuy~n<br /> cong ngh~ sir d1}ng trl}'c ti~p cho ho~t dQng san xu~t cua dl}' an dftu to'<br /> <br /> Can cu Lwjt t6 chuc Chinh phu ngay 19 thang 6 nam 2015;<br /> Can cu Luq,t thui xudt khdu, thui nhq,p khdu ngay 06 thang 4 nam 2016;<br /> Can cu Nghf afnh s6 134/2016/ND-CP ngay 01 thang 9 nam 2016 quy<br /> afnh chi tiit m(Jts6 aiJu va bi?npoop thi hanh Lu4t thui xudt kMu, thui nhq,pkJuiu;<br /> Can cu Nghf quyit s6 82/NQ-CP ngay 26 thang 6 nam 2018 cua Chinh<br /> phu v~ vi?c ban hanh Quyit afnh cua Thu tuang Chinh phu quy afnh trinh t{f,<br /> thu t'¥c xac nhq,n hang hoa sir d,¥ng tr{fC nip cho phat triin hoq,t a(Jng uam<br /> tq,o cong ngh?, uam tq,o doanh nghi?p khoa h9C va cong ngh?, a6i mai cong<br /> ngh?; phuang ti?n vq,n tai chuyen dung trong day chuy~n cong ngh? sir d,¥ng<br /> tr{fCnip cho hoq,t a(Jng san xudt cua d{f an adu tu;<br /> Theo a~ nghf cua B(J truang B(JKhoa h9C va Cong ngh?;<br /> Thu tuang Chinh phu ban hemh Quyit afnh quy afnh trinh t{f, thu t'¥cxac<br /> nhgn hang hoa sir d,¥ng tr{fC nip cho phat triin hoq,t a(Jng uam tq,o cong<br /> ngh?, uam tq,o doanh nghi?p khoa h9C va cong ngh?, a6i mai cong ngh?;<br /> phuang ti?n vgn tai chuyen dung trong day chuy~n cong ngh? sir d1:lngtr{fC<br /> nip cho hoq,t a(Jng san xudt cua d{f an adu tu.<br /> Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh va dai tU'Q'ng ap d1}ng<br /> <br /> 1. QuySt dinh mly quy dinh chi tiSt va hu6ng d~n thi hanh cac di~m b, c<br /> khofm 4 DiSu 19 va di~m e khmln 2 DiSu 31 Nghi dinh s6 134/2016IND-CP<br /> ngay 01 thang 9 nam 2016 quy dinh chi tiSt mQt s6 diSu va bi~n phap thi hanh<br /> Lu~t thuS xuat khAu, thuS nh~p khAu vS trinh t\1',thu t\lC xac nh~n hang h6a sir<br /> d\lng tr\1'c tiSp cho phat tri~n hO:;ltdQng uom t:;lOcong ngh~, uom t:;lOdoanh<br /> nghi~p khoa hQC va cong ngh~, d6i m6i cong ngh~; phuong ti~n v~n hii<br /> chuyen dung trong day chuySn cong ngh~ sir d\lng tf1JCtiSp cho hO:;ltdQng san<br /> xuat cua d\1'an dftu tu.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2. QuySt dinh nay ap d\lng d6i v6i cO' 9uan, t6 chilc, ~a nhan lien quan<br /> dSn viec xac nhan hang hoa su d\lng tf\IC tiep cho phat trien ho~! dQng uam<br /> t~o co~g ngh~, ~am t~o doanh nghi~p khoa hQc va con"gn~h~, doi ~~i cong<br /> ngh~; phuong ti~n v~ wi chuyen dUng tron,g day chuyen cong ngh~ su d\lllg<br /> tf\Ic tiSp cho ho~t dQng san xuat cua dV an dau tu.<br /> I>i~u 2. H3 SO'd~ nght xac nh~n hang hoa sir dl}ng tr1fc ti~p cho phat<br /> tri~n ho~t dQng U'O'mt~o cong ngh~, U'O'mt~o doanh nghi~p khoa hQCva<br /> cong ngh~, dAi m6'i cong ngh~<br /> 1. Van bim dS nghi xac nh~n (theo Mftu s6 01).<br /> 2. ThuySt minh vS hang hoa thuQc Danh m\lc ho~c dap Ung tieu chi theo<br /> quy dinh cua BQ Khoa hQc va Cong ngh~ vS hang hoa su d\lllg trvc tiSp cho<br /> phat triSn ho~t dQng uam t~o cong ngh~, uam t~o doanh nghi~p khoa hQc va<br /> cong ngh~ ho~c d6i m6i cong ngh~.<br /> 3. Hqp d6ng mua ban ho~c hqp d6ng uy thac (ban sao co chUng thgc<br /> ho~c bim sao xuftt trinh kern bim chinh dS d6i chiSu) ho~c cac tai li~u khac<br /> lien quan dS xac dinh giao dich mua ban, nh~,pkh~u.<br /> 4. Ngom cac till li~utren, t6 chuc, ca nhan d~nghi xac nh~ nQpcac giftyto' sau:<br /> a) Ban sao co chUng thvc (ho~c ban sao xuftt trinh kern ban chinh dS d6i<br /> chiSu): Gifty chUng nh~n dang kY dfiu tu, gifty chUng nh~n dang kY doanh<br /> nghi~p (nSu co);<br /> b) Danh m\lc may moc, thiSt bi, ph\l tlmg, v~t tu dS thvc hi~n nhi~m V\l<br /> khoa hQc va cong ngh~ cua cO' sa uam t~o cong ngh~, cO' sa uam t~o doanh<br /> nghi~p khoa hQc va cong ngh~ (d6i v6i twang hQ'PdS nghi xac nh~n hang hoa<br /> la may moc, thiSt bi, ph\l tung, v~t tu chuyen dUng su d\lng trvc tiSp cho phat<br /> triSn ho~t dQng uam ~o cong ngh~, uam ~o doanh nghi~p khoa hQcva cong ngh~);<br /> c) Danh m\lc may moc, thiSt bi dS thvc hi~n nhi~m V\l khoa hQc va cong<br /> ngh~ ho~c dv an dfiu tu d6i m6i cong ngh~: (d6i v6i twang hqp dS nghi xac<br /> nh~n hang hoa la may moc, thiSt bi chuyen dung su d\lng trvc tiSp cho d6i<br /> m6i cong ngh~).<br /> I>i~u 3. Trinh t"l}',thn tl}c xac nh~n bang hoa sir dl}ng tr1fc ti~p cho<br /> phat tri~n ho~t dQng U'O'mt~o cong ngh~, U'O'mt~o doanh nghi~p khoa hQC<br /> va cong ngh~<br /> 1. T6 chuc, ca nhan l~p 01 bQ h6 sa theo quy dinh t~i DiSu 2 cua QuySt<br /> dinh nay gui tf\IC tiSp ho~c qua duang buu di~n vS Uy ban nhan dan tinh,<br /> thanh ph6 nai co dvan, Co' uam t~o cong ngh~, uam t~odoanh nghi~p<br /> khoa hQc va cong ngh~ ho~c vS bQ chu quan dv an, Co' uam t~o cong ngh~,<br /> uam ~o doanh nghi~p khoa hQcva cong ngh~:(trong twang hqp co bQchu quan).<br /> <br /> sa<br /> <br /> sa<br /> <br /> 2. Trong thai h~n 03 ngay lam vi~c kS tir ngay nh~n duQ'c h6 sO',Co' quan<br /> co th~m quySn quy dinh t~i khoan 1 DiSu nay xem xet h6 So' va thong bao cho<br /> t6 chuc, ca nhan nSu h6 So' khong hQ'Pl~, din b6 sung ho~c sua d6i.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Trong thai h~n 10 ngay kS tu ngay nh~n duQ'Ch6 sa hQ'Pl~, cO'quan<br /> co th~m quySn quy dinh t~i khoan 1 DiSu nay co van ban tra lai t6 chilc, ca.<br /> nhan (theo Mfiu s6 02) trong do xac dinh ro danh m\lc hang hoa su d\lng tf\l'c<br /> tiSp cho phat triSn ho~t dQng UO'ffit~o cong ngh~, UO'ffit~o doanh nghi~p khoa<br /> hQCva cong ngh~; truang hQ'Pill ch6i xac nh~ phai co van ban neu ro ly do.<br /> CO'quan co th~m quySn quy dinh t~i khoan 1 DiSu nay co van ban thong<br /> bao cho t6 chilc, ca nhan vS vi~c gia h~n thai gian tra lai trong truang hQ'P<br /> phai th~m tra h6 sa theo quy dinh t~i khoan 4 DiSu nay.<br /> 4. Truang hQ'P c~n thiSt, cO'quan co th~m quySn quy dinh t~i khoan 1<br /> DiSu nay t6 chilc hQi d6ng dS th~m tra h6 sa truac khi co van ban tra lai. Thai<br /> gian th~m tra va tra lai khong qua 20 ngay kS tu ngay nh~n duQ'ch6 sa hQ'Pl~;<br /> truang hQ'Ptu ch6i xac nh~n phai co van ban neu ro ly do.<br /> Kinh phi t6 chilc hQi d6ng dS th~m tra h6 sa duQ'c dam bao b&ng ngan<br /> sach nha nuac.<br /> Di~u 4. Trinh tl}', thu t1}cxac nh~n himg hoa srr d1}ng trl}'c ti~p cho<br /> d8i m6'i cong ngh~<br /> 1. T6 chilc, ca nhan l~p 01 bQh6 sa theo quy diM ~i DiSu 2 cua QuySt dinh<br /> <br /> nay gm tl1JctiSp ho~c qua duang buu di~n vS BQKhoa hQcva Cong ngh~.<br /> 2. Trong thai h~n 03 ngay lam vi~c kS tu ngay nh~n duQ'c h6 sO', BQ<br /> Khoa hQCva Cong ngh~ xem xet h6 sa va thong bao cho t6 chilc, ca nhan nSu<br /> h6 sa khong hQ'Pl~, d.n b6 sung ho~c sua d6i.<br /> 3. Trong thai h~n 10 ngay kS tu ngay nh~ duQ'c h6 sa hQ'Pl~, BQ Khoa<br /> hQCva Cong ngh~ co van ban tra lai t6 chilc, ca nhan (theo Mfiu s6 02) trong<br /> do xac dinh ro danh m\lc hang hoa su d\lng tr\fc tiSp cho d6i mai cong ngh~;<br /> truang hQ'Ptu ch6i xac nh~n phai co van ban neu ro ly do.<br /> BQ Khoa hQCva Cong ngh~ co van ban thong bao cho t6 chilc, ca nhan<br /> vS vi~c gia h~n thai gian tra lai trong truang hQ'Pphai th~m tra h6 sa theo quy<br /> dinh t~i khoan 4 DiSu nay.<br /> 4. Truang hQ'Pc~n thiSt, BQ Khoa hQCva Cong ngh~ t6 chilc hQi d6ng dS<br /> th~m tra h6 sa truac khi co van ban tra lai. Thai gian th~m tra va tra lai khong<br /> qua 20 ngay kS tu ngay nh~n duQ'ch6 sa hQ'Pl~; truang hQ'Ptu ch6i xac nh~n<br /> phai co van b~mneu ro ly do.<br /> Kinh phi t6 chilc hQi d6ng dS th~m tra h6 sa duQ'c dam bao b&ng ngan<br /> sach nha nuac.<br /> Di~u 5. H8 SO'd~ nghi xac nh~n phU'O'ng ti~n v~n tii chuyen dung<br /> trong day c~uy~n cong ngh~ srr d1}ng trl}'c ti~p cho ho~t dQng san xuftt<br /> cua dl}'an dau tU'<br /> 1. Van ban dS nghi xac nh~n (theo Mfiu s6 03).<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. Thuy@t minh vS phuong ti~n v~ t,U chuyen dung dap Ung tieu chi<br /> theo quy diOOcua BQ Khoa hQCva Cong ngh~ vS ~huong ti~n v?n tai chuye?<br /> dUng trong day chuySn cong ngh~ su d\lng tl'\fCtiep cho ho~t dQng san xuat<br /> cua d\f an d~u tu.<br /> 3. Tai li~u ky thu?t cua phuong ti~n v?n tai chuyen dung, thS hi~n r5 ten<br /> phuong ti~n, nam san xu~t, tiOOnang ky thu?t, tiOOtr~ng phuong ti~n, cong<br /> su~t, chilc nang va aOOch\lp phuong ti~n v?n tai chuyen dung.<br /> 4. Hgp d6ng mua ban ho?c hgp d6ng uy thac (ban sao co chUng th\fc<br /> ho?c ban sao xu~t triOO kern ban chiOOdS d6i chi@u) ho?c cac tai li~u khac<br /> lien quan dS xac diOOquan h~ mua ban, OO?Pkh~u.<br /> 5. Daoo m\lc may moc, thi@tbi cua d\f an d~u tu dft duQ'c chu d~u tu phe<br /> duy~t theo quy diOOcua phap lu?t.<br /> 6. Ngoai cac tai li~u tren, t&chilc, ca nhan dS nghi xac OO?nnQp ban sao<br /> co chUng th\fc (ho?c ban sao xu~t triOOkern ban chiOOdS d6i chi@u)cac gi~y<br /> to' sau (n@uco): Gi~y chUng OO?ndang kyod~u tu, gi~y chUng OO?ndang kY<br /> doaOOnghi~p.<br /> Di~u 6. Trinh tl}', thn t1}cxac nh~n phll'O'ng ti~n v~n tai chuyen dung<br /> trong day chuy~n cong ngh~ sir d1}ng trl}'c ti~p cho ho~t d{)ng san xu~t<br /> cna dl}' an d~u tll'<br /> 1. T& chilc, ca OOanl?p 01 bQ h6 sa theo quy dinh t~i DiSu 5 cua Quy@t<br /> diOOnay gui tf\lCti@pho?c qua duemg buu di~n vS BQKhoa hQCva Cong ngh~.<br /> 2. Trong thai h~n 03 ngay him vi~c kS tiI ngay OO?n duQ'c h6 sO', BQ<br /> Khoa hQCva Cong ngh~ xem xet h6 sa va thong bao cho t& chilc, ca OOann@u<br /> h6 sa khong hgp 1~,c~n b& sung ho?c sua d&i.<br /> 3. Trong thai h~ 10 ngay kS tiI ngay OO?nduQ'Ch6 sa hgp 1~,BQ Khoa<br /> hQc va Cong ngh~ co van ban tra lai tel chilc, ca nhan (theo Mfiu s6 04);<br /> truemg hgp tiI ch6i xac OO?nphai co van ban neu r5 ly do.<br /> .<br /> BQ Khoa hQCva Cong ngh~ co van ban thong bao cho t& chilc, ca nhan<br /> vS vi~c gia h~n thai gian tra lai trong truong hQ'Pphai th~m tra h6 sa theo quy<br /> dinh t~i khoan 4 DiSu nay.<br /> 4. Truang hgp c~n thi@t,BQ Khoa hQCva Cong ngh~ t& chilc hQi d6ng dS<br /> th~m tra h6 sa truac khi co van ban tra laL Thai gian th~m tra va tra lai khong<br /> qua 20 ngay kS tiI ngay OO?nduQ'ch6 sa hgp 1~;truemg hgp tiI ch6i xac nh?n<br /> phai co van ban neu r51y do.<br /> KiOOphi t& chilc hQi d6ng dS th~m tra h6 sa duQ'c dam bao b&ng ngan<br /> sach nha nuac.<br /> Di~u 7. Di~u khoan thi hanh<br /> 1. Quy@tdinh nay co hi~u l\fc thi hanh tiI ngay 15 thang 9 nam 2018.<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2. Cac BQ truang, Thu truang ca quan ngang bQ, Thu truang ca quan<br /> thuQc Chfnh phll, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 tr\fc thuQc trlIDg<br /> uang va cac ca quan lien quan chiu tTach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.!<br /> <br /> ~--~<br /> <br /> ~~~.~~~Q{.aNG<br /> <br /> No'i nh#n:<br /> - Ban Bi tim Trung uang Dang;<br /> - TM tu6ng, cac PM ThlJ tuo'ng Chinh pM;<br /> - Cac bQ, CO' quan ngang bQ, CO' qua~ thuQc Chinh phl\;<br /> <br /> !};;:)~'<br /> ~-::..Z!:~~"<br /> -j;. \<br /> <br /> ~:.'r ~:'?~<br /> ~t ~ . i<br /> .\\lj{1f\.L..~;.rfl ~1<br /> <br /> i f-,;;.t<br /> ;\<br /> <br /> t'~<br /> <br /> f~tf;'-:y<br /> <br /> - HDND, VBND cac Hnh, thanh pho tn,rc thuQc trung ua~;<br /> - Van phbng T.r:ung Hang va cac Ban clla Dang;<br /> '\ ?~

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản