intTypePromotion=3

Quyết định số 3031/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 3031/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3031/QĐ-BGTVT về việc duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu hạng mục tư vấn giám sát độc lập công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn 1) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3031/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3031/Q -BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH DUY T B SUNG K HO CH U TH U H NG M C TƯ V N GIÁM SÁT C L P CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C N I BÀI – LÀO CAI (GIAI O N 1) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B GTVT; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và ư c s a i, b sung m t s i u b ng Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 3415/Q -BGTVT ngày 05/11/2007 c a B GTVT phê duy t u tư d án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai (giai o n 1); Căn c Biên b n àm phán Hi p nh kho n vay u tư d án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai (giai o n 1); Căn c Quy t nh s 4060/Q -BGTVT ngày 25/12/2007 c a B GTVT phê duy t k ho ch u th u D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai (giai o n 1); Căn c Văn b n s 609/TTg-KTN ngày 25/4/2008 c a Th tư ng Chính ph cho phép ch nh th u các công vi c liên quan n công tác GPMB D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai; Căn c Văn b n s 7080/BGTVT-KH T ngày 26/9/2008 c a B GTVT v ch trương th c hi n công tác giám sát c l p tái nh cư D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai; Xét t trình s 879/TTr-VEC-DA ngày 18/9/2008 c a Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC) v vi c xin ch trương th c hi n công tác giám sát c l p tái nh cư D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai (giai o n 1); Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, kèm theo báo cáo th m nh s 1283/QLXD-MBG ngày 01/10/2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t b sung k ho ch u th u H ng m c tư v n giám sát c l p công tác gi i phóng m t b ng D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai (giai o n 1), v i n i dung c th như sau: - Tên gói th u: Tư v n giám sát c l p công tác gi i phóng m t b ng D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai (giai o n 1); - Giá gói th u ư c tính (t m duy t): 3.000.000.000 ng; - Ngu n v n: V n i ng do VEC phát hành trái phi u công trình; - Hình th c l a ch n nhà th u: Ch nh th u; - Hình th c h p ng: H p ng theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý IV năm 2008;
  2. - Th i gian th c hi n h p ng: 24 tháng. i u 2. Căn c n i dung duy t b sung k ho ch u th u t i i u 1 c a Quy t nh này VEC khNn trương th c hi n các bư c ti p theo l a ch n nhà th u th c hi n tư v n giám sát c l p công tác gi i phóng m t b ng D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai (giai o n 1) m b o úng theo quy nh c a hi p nh ư c ký k t, các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, B GTVT. y quy n cho T ng Giám c Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam t ch c thNm nh và phê duy t k t qu ch nh th u tư v n giám sát c l p công tác gi i phóng m t b ng m b o ch t lư ng và áp ng ti n D án. i u 3. C c trư ng C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, V trư ng các V K ho ch u tư, V Tài chính, V Khoa h c Công ngh , T ng Giám c Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 3; B trư ng ( b/c); Kho b c NN TW; VEC (3 b n); Lưu: VT, QLXD (4). Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản