intTypePromotion=1

Quyết định số 3038/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 3038/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3038/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Gành Hào thuộc hạng mục bổ sung dự án WB3” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3038/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3038/Q -BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C "PHÊ DUY T DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG CHO D ÁN XÂY D NG C U GÀNH HÀO THU C H NG M C B SUNG D ÁN WB3” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 24/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; - Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m, hàng hoá s 05/2007/QH12 c a Qu c h i nư c C ng hoà XHCH Vi t Nam; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP; - Căn c Quy t nh s 09/2005/Q -BXD ngày 07/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam” và Quy t nh s 35/2006/Q -BXD, ngày 22/11/2006 c a B trư ng B Xây d ng v vi c b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 09/2005/Q -BXD; - Căn c Quy t nh s 25/2005/Q -BGTVT ngày 13/5/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành "Quy nh v vi c áp d ng tiêu chu n trong xây d ng công trình giao thông"; - Căn c Quy t nh s 1301/Q -BGTVT ngày 03/5/2008 c a B GTVT v vi c u tư xây d ng c u Gành Hào m i trên QL1 - a ph n thành ph Cà Mau, t nh Cà Mau (H ng m c b sung thu c d án WB3); - Căn c Công văn s 4525/BGTVT-KH T ngày 20/3/2006 c a B GTVT v vi c ch p nh n danh m c u tư các tuy n ư ng t nh l thu c nhóm ưu tiên 2, h ng m c ư ng nhánh ng b ng sông C u Long - D án WB3; - Xét ngh c a Ban QLDA 1 t i Công văn s 1897/PMU1-QLDA3 ngày 29/8/2008 v vi c phê duy t danh m c tiêu chu n áp d ng cho D án xây d ng c u Gành Hào và các tuy n ư ng t nh l thu c d án WB3; - Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh ; QUY T NNH: i u 1. 1.1. Phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho D án xây d ng c u Gành Hào thu c h ng m c b sung D án WB3 (có danh m c tiêu chuNn kèm theo).
  2. 1.2. Trong quá trình áp d ng các tiêu chuNn này, các cơ quan, ơn v áp d ng n u phát hi n có i u kho n nào c a các tiêu chuNn nói trên chưa phù h p ho c c n b sung tiêu chuNn áp d ng thì ngh b ng văn b n qua Ban QLDA 1 t p h p trình B xem xét gi i quy t. i u 2. Ban QLDA 1 căn c vào danh m c tiêu chuNn ã ư c phê duy t trong Quy t nh này và các quy nh hi n hành yêu c u các ơn v liên quan tuân th trong quá trình th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : Khoa h c công ngh , K ho ch u tư, Tài chính, C c trư ng C c QLXD và CLCTGT, T ng Giám c Ban QLDA 1 và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, KHCN (2). Ngô Th nh c DANH M C TIÊU CHU N Kèm theo Quy t nh s 3038/Q -BGTVT ngày 08/10/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho D án xây d ng c u Gành Hào thu c h ng m c b sung d án WB3. TT Tên tiêu chuNn Mã hi u Quy ph m o v b n t l : 1/500;1//1000; 1 96 TCN 43-90 1/2000; 1/5000. 2 Quy trình kh o sát ư ng ô tô 22 TCN 263-2000 Quy trình kh o sát thi t k ư ng ô tô trên n n t 3 22 TCN 262-2000 y u 4 Quy trình khoan thăm dò a ch t công trình 22 TCN 259-2000 Công tác tr c a trong xây d ng công trình - Yêu 5 TCXDVN 309:2004 c u chung 6 Phân c p k thu t ư ng thu n i a TCVN 5664:92 7 Tiêu chuNn tính toán các c trưng dòng ch y lũ 22 TCN 220-1995 8 ư ng ô tô - Yêu c u thi t k TCVN 4054:2005 9 ư ng ô th - Yêu c u thi t k TCXDVN 104:2007 10 Tiêu chuNn thi t k áo ư ng m m 22 TCN 211-06
  3. 11 i u l báo hi u ư ng b 22 TCN 237-2001 V i a k thu t trong xây d ng n n p trên t 12 22 TCN 248-98 y u - Tiêu chuNn thi t k , thi công và nghi m thu 13 Quy trình thí nghi m xuyên tĩnh (CPT và CPTU) 22 TCN 317-04 Kh o sát k thu t ph c v cho thi t k và thi công 14 20 TCN 160-87 móng c c 15 T i tr ng và tác ng TCVN 2737-95 16 Tiêu chuNn thi t k c u 22 TCN 272-05 17 Thi t k công trình ch u ng t TCXDVN 375:2006 18 Móng c c - Tiêu chuNn thi t k TCXD 205:1998 19 G i cao su b n thép AASHTO M251-2006 20 Khe co giãn cao su AASHTO M297-2006 21 S i thép d ng l c cho BTCT DƯL ASTM A416M-06 22 B neo bê tông d ng l c T13, T15 & D13, D15 22 TCN 267-2000 Tiêu chuNn thi t k chi u sáng ư ng, ư ng ph 23 TCXDVN 259:2001 và qu ng trư ng Tiêu chuNn ki m tra và ánh giá b ng ph ng m t 24 22 TCN 277-01 ư ng thông qua ch s g gh qu c t IRI Quy trình th nghi m xác nh Mô un àn h i 25 chung c a áo ư ng b ng cân o võng 22 TCN 251-98 Benkelman Quy trình thí nghi m xác nh ch t n n móng 26 22 TCN 346-06 ư ng b ng ph u rót cát Quy trình m nén t, á dăm trong phòng thí 27 22 TCN 333-06 nghi m Thi công và nghi m thu l p móng c p ph i á dăm 28 22 TCN 334-06 trong k t c u áo ư ng ô tô mài mòn c a c p ph i nh phương pháp Los 29 22 TCN 318-04 Angeles Quy trình k thu t thi công và nghi m thu cáp l p 30 22 TCN 304-03 k t c u áo ư ng b ng c p ph i thiên nhiên Yêu c u k thu t và phương pháp thí nghi m - Tiêu 31 22 TCN 279-01 chuNn v t li u nh a ư ng c 32 C t li u cho bê tông và v a - Yêu c u k thu t TCVN 7570:2006 33 C t li u cho bê tông và v a - Phương pháp th TCVN 7572:2006 34 Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u k thu t TCXDVN 302:2004 35 ng bê tông c t thép thoát nư c TCVN 372:2006
  4. Thoát nư c - M ng lư i bên ngoài và công trình - 36 TCVN 51:1984 Tiêu chuNn thi t k Quy trình thi công và nghi m thu d m bê tông c t 37 22 TCN 247-98 thép d ng l c K t c u bê tông và bê tông c t thép - Tiêu chuNn 38 TCXDVN 356:2005 thi t k K t c u bê tông và bê tông c t thép - Hư ng d n k 39 thu t phòng ch ng n t dư i tác ng c a khí h u TCXDVN 313:2004 nóng Nm K t c u bê tông và bê tông c t thép - Yêu c u b o 40 TCXDVN 327:2004 v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n S n phNm bê tông ng su t trư c - Yêu c u k thu t 41 TCXDVN 389:2007 và nghi m thu K t c u bê tông và bê tông c t thép toàn kh i - Quy 42 TCVN 4453:1995 ph m thi công và nghi m thu 43 V a xây d ng - Yêu c u k thu t TCVN 4314:2003 44 V a xây d ng - Phương pháp th TCVN 3121:2003 22 TCN 282- 02 n Sơn tín hi u giao thông - Yêu c u k thu t và 45 phương pháp th 22 TCN 285-02 Sơn tín hi u giao thông d ng l ng trên n n bê tông 46 64-TCN 93-95 xi măng và bê tông nh a ư ng - Phương pháp th 47 L p ph ph n quang AASHTO M268-08 C c khoan nh i - Tiêu chuNn thi công và nghi m 48 TCXDVN 326-2004 thu óng và ép c c - Tiêu chuNn thi công và nghi m 49 TCXDVN 286-2003 thu C c khoan nh i - Phương pháp xung siêu âm xác 50 TCXDVN 358:2005 nh tính ng nh t c a bê tông C c - Phương pháp thí nghi m b ng t i tr ng tĩnh 51 TCXDVN 269:2002 ép d c tr c C c - Phương pháp thí nghi m ng bi n d ng l n 52 ASTM 4945-00 PDA C c - Phương pháp thí nghi m ki m tra b ng 53 TCXDVN 359:2005 phương pháp ng bi n d ng nh Quy trình thi t k các công trình ph tr thi công 54 22 TCN 200-89 c u t xây d ng - Phương pháp thí nghi m hi n 55 TCXDVN 226:1999 trư ng, thí nghi m xuyên tiêu chuNn
  5. 56 Công tác t - Quy pham thi công và nghi m thu TCVN 4447:1987 57 t xây d ng - Phân lo i TCVN 5747:1993 Quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t 58 22 TCN 249-98 ư ng bê tông nh a - Yêu c u k thu t H n h p bê tông n ng - Phương pháp xác nh th i 59 TCXDVN 376:2006 gian ông k t TCVN 3106:1993 n 60 H n h p bê tông n ng - Phương pháp th TCVN 3111:1993 TCVN 3112:1993 n 61 Bê tông n ng - Phương pháp thí nghi m TCVN 3120:1993 H n h p bê tông n ng - Phương pháp l y m u, ch 62 TCVN 3105:1993 t o và b o dư ng m u 63 Xi măng Pooclăng TCVN 2682:1992 TCVN 4029:1985 n TCVN 4032:1985 64 Xi măng - Các phương pháp th TCVN 6016:1995 n TCVN 6017:1995 65 Xi măng Pooclăng b n Sunphát - Yêu c u k thu t TCVN 6067:1995 66 Ph gia hoá h c cho bê tông TCXDVN 325:2004

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản