intTypePromotion=3

Quyết định số 31/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 31/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2005/QĐ-BXD về việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh trung tâm hội nghị quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- ------------------------- S : 31/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ KI N TRÚC XÂY D NG KHU V C XUNG QUANH TRUNG TÂM H I NGH QU C GIA (*) B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Thông báo s 122/TB-VPCP ngày 24/6/2004 c a Văn phòng Chính ph v vi c giao B Xây d ng nghiên c u ban hành Quy ch qu n lý ki n trúc, xây d ng khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia; Theo đ ngh c a V trư ng V Ki n trúc Quy ho ch xây d ng và Vi n trư ng Vi n Quy ho ch đô th và nông thôn, QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch qu n lý ki n trúc xây d ng khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. UBND thành ph Hà N i, UBND qu n T Liêm, UBND qu n C u Gi y, UBND qu n Thanh Xuân, UBND xã M Trì, các ch đ u tư xây d ng t i khu v c, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n T n V n B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do - H nh phúc ----------------------- Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2005 QUY CH QU N LÝ KI N TRÚC – XÂY D NG KHU V C XUNG QUANH TRUNG TÂM H I NGH QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31/2005/QĐ-BXD ngày 28 tháng 9 năm 2005 c a B Xây d ng) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng
 2. Quy ch này quy đ nh v vi c qu n lý ki n trúc – xây d ng cho khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia bao g m: T ng Di n tích: 256 ha (1.600 m x 1.600 m) - Phía B c giáp khu đô th m i M Trì H ; - Phía Nam giáp phư ng Thanh Xuân B c, qu n Thanh Xuân; - Phía Đông giáp khu đô th m i Nam Trung Yên; - Phía Tây giáp thôn M Trì Thư ng, xã M Trì. - Ranh gi i phía Đông B c cách tâm nút ngã tư Ph m Hùng – Láng Hoà L c d c theo đư ng Tr n Duy Hưng trong gi i h n 460m. - Ranh gi i phía Tây Nam cách tâm nút ngã tư Ph m Hùng – Láng Hoà L c d c theo đư ng Láng Hoà L c trong gi i h n 1140m. - Ranh gi i phía Tây B c cách tâm nút ngã tư Ph m Hùng – Láng Hoà L c d c theo đư ng Ph m Hùng trong gi i h n 1250m. - Ranh gi i phía Đông Nam cách tâm nút ngã tư Ph m Hùng – Láng Hoà L c d c theo đư ng Khu t Duy Ti n trong gi i h n 350m. B NĐ QUY HO CH T CH C KHÔNG GIAN KI N TRÚC C NH QUAN + B n v v trí khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia Đi u 2: Nh ng nguyên t c 1. Công trình Trung tâm H i ngh qu c gia (trong Di n tích 64ha) bao g m Trung tâm H i ngh qu c gia, Khách s n, B o tàng Hà N i và các công trình ph tr như h nư c, bãi đ xe, công viên và sân phía trư c Trung tâm là công trình ki n trúc ch đ o trong khu v c. T t c nh ng công trình này ph i tuân th theo Quy t đ nh s 739/QĐ-BXD ngày 22/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu v c xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia. 2. Qu n th ki n trúc trong khu v c ph i đáp ng tính hi n đ i, ti n nghi. T t c nh ng công trình đã xây d ng không thích h p đư c hoàn thi n theo phong cách chung, nh ng công trình chưa xây d ng ph i tuân th theo Quy ch này.
 3. 3. Các công trình xây d ng xung quanh không gây c n tr nh ng ho t đ ng c a Trung tâm H i ngh Qu c gia, đ c bi t t i nh ng tr c giao thông chính. 4. Toàn b qu n th ki n trúc c nh quan ph i b c c hài hòa, có nh p đi u và không làm nh hư ng x u đ n các t m nhìn trong các t m nhìn trong các vùng kh ng ch chính di n và c nh bên (l y Trung tâm H i ngh Qu c gia và B o tàng Hà N i làm đi m nhìn chính đ xác đ nh kh ng ch ). 5. Các công trình ki n trúc ph i đáp ng các quy đ nh v an ninh, an toàn khi có các ho t đ ng quan tr ng di n ra t i Trung tâm H i ngh Qu c gia. Sơ đ 1: Sơ đ 2: Sơ đ 3 Sơ đ 4: Đi u 3: Các khu ch c năng Các khu đ t đư c xác đ nh theo ch c năng, cơ c u theo các đ án quy ho ch chi ti t đã th c hi n và phê duy t. Danh m c các khu đ t đư c trình bày t i B ng sau: Di n tích S th t Khu đ t Ký hi u (ha) I Khu Trung tâm H i ngh Qu c gia TT 64 II Khu đ t xây d ng công trình h n h p c p Thành CC 26,39 ph và khu v c Khu đô th Đông Nam đư ng Tr n Duy Hưng CC1 10,05 Trung tâm thương m i bourbon Thăng Long CC2 7,61 T h p văn phòng thương m i Viglacera CC3 7,26 Khu đ u giá CC4 1,47
 4. II Khu đ t xây d ng công trình văn hóa VH 6,45 (Nhà văn hóa Hà N i) IV Khu đ t xây d ng văn phòng VP 5,32 Khu v c các T ng công ty VP1 1,60 Khu v c các T ng công ty VP2 3,72 V Khu đ t đô th H 20,08 Khu nhà VIMECO H1 2,48 Khu đô th m i Nam Trung Yên H2, H3, H4 17,60 VI Khu đ t làng xóm LX (LX1-LX8) 37,29 VII Khu đ t quân s QS 3,75 (Ban ch huy quân s thành ph Hà N i) VIII Khu đ t xây d ng khu TDTT M Trì G 21,49 (Khu đ t xây d ng sân golf 9 l ) IX Khu cây xanh c nh quan CX 2,48 X Đ t giao thông 68,75 T NG 256 B N Đ PHÂN VÙNG KI M SOÁT XÂY D NG (Sơ đ 5) Chương 2: QUY Đ NH C TH Đi u 4: Quy đ nh chung toàn khu v c 1. Chi u cao công trình: - C t n n 0,00 đư c xác đ nh là c t v a hè hoàn thi n c a Trung tâm H i ngh Qu c gia đ tính đ cao cho phép c a các công trình. - Chi u cao t ng tiêu chu n tương ng v i 3,6m. - N u công trình lùi vào 5,0m so v i ch gi i xây d ng thì t ng cao công trình đư c tăng thêm 1 t ng (3,6m). - N u công trình lùi vào 10,0m so v i ch gi i xây d ng thì t ng cao công trình đư c tăng thêm 3 t ng (10,8m). - N u công trình lùi vào hơn 10,0m so v i ch gi i xây d ng thì t ng cao công trình đư c tăng thêm 5 t ng (18m). 2. Hình th c ki n trúc: Các khu v c này ph i đư c xây d ng đ ng b , hoàn thi n th ng nh t v phong cách ki n trúc v i xu hư ng hi n đ i, ti n ngh . C n chú ý đ n không gian ngo i th t c a công trình đ t o c nh quan cho khu v c. 3. Không gian ngoài công trình: - T t c các h th ng đư ng dây đư ng ng k thu t ph i đư c đi ng m. - C m dùng các v t li u sau đây: g ch men s , đá r a, đà mài p trên Di n tích r ng… - Các công trình không dùng màu quá m nh như tím, xanh lá cây, đ ; màu quá t i, quá s m, ho c các m ng màu k c nh có đ tương ph n l n. - Các màu sơn khi hoàn thi n đư c phép s d ng các màu sáng d u như: màu tr ng, màu v tr ng… Không nên dùng quá nhi u màu s c cho m t công trình.
 5. - Trên m t đ ng công trình nghiêm c m s d ng kính ph n quang. - Đ i v i khu chung cư h th ng máy đi u hòa, ăng ten, ch phơi qu n áo ph i đư c nghiên c u, b trí, thi t k t o m quan. C m các h gia đình t c i t o m t đ ng công trình. - Không đư c b trí bi n qu ng cáo trên nóc nhà, trên các tr c đư ng Ph m Hùng, Tr n Duy Hưng, Láng – Hòa L c, Khu t Duy Ti n làm nh hư ng đ n t m nhìn Trung tâm H i ngh Qu c gia. - Không xây hàng rào đ c, chi u cao hàng rào t i đa là 1,5m. Khuy n khích dùng hàng rào b ng cây xanh c t xén ho c s d ng v t li u hàng rào kim lo i, có đ thoáng v i t l đ c/r ng là 3/7. - Di n tích không gian tr ng c a các khu đ t ph i b trí sân vư ng, cây xanh c nh quan và bãi đ xe. Di n tích sân vư n ph i chi m ít nh t là 60% Di n tích đ t tr ng. - Khuy n khích các công trình xây d ng lùi vào so v i ch gi i xây d ng đã đư c duy t. 4. Bãi đ xe: - Bãi đ xe ng m đư c b trí ch y u t ng h m các công trình. - Bãi đ xe n i đư c b trí t i nh ng khu v c còn đ Di n tích làm bãi đ xe. Đi u 5: Khu Trung tâm h i ngh Qu c gia (64ha) M i quy đ nh trong khu v c này ph i tuân th theo quy ho ch chi ti t đã đư c phê duy t. Đi u 6: Khu đ t xây d ng công trình công c ng (CC1, CC2, CC3, CC4) 1. Khu đô th Đông Nam đư ng Tr n Duy Hưng (CC1): - Khu v c áp d ng có chi u ngang m t đư ng Khu t Duy Ti n gi i h n 340m, chi u dài m t đư ng Tr n Duy Hưng gi i h n 440m. - Cơ quan văn phòng, d ch v công c ng, nhà n công v cho thuê và nhà . - M t đ xây d ng t i đa 25%. - Chi u cao công trình t i đa trong khu d án là 88m. Đ i v i các công trình n m trong vùng kh ng ch s 2 (sơ đ 2) có kho ng cách 600m t đi m gi a c a s nh chính c a Trung tâm H i ngh Qu c gia không đư c cao quá 15 t ng (54m), ngoài kho ng cách 600m thì t ng cao t i đa là 25 t ng (sơ đ 3). - Chi u dài t i đa cho m t kh i nhà d c theo đư ng Tr n Duy Hưng và Khu t Duy Ti n là 60m. Kh ong cách gi a các kh i nhà này t i thi u b ng 25m. - Ch gi i xây d ng: + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Tr n Duy Hưng t i thi u 25m. + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Khu t Duy Ti n t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu đãi:
 6. + Hư ng ra đ o giao thông; + Hư ng tr c đư ng Khu t Duy Ti n; + Hư ng tr c đư ng Tr n Duy Hưng. - Ph i t o s đ ng b v hình th c ki n trúc gi a các công trình đ ng c nh nhau, nh t là chi u cao, c a s các t ng. - Đ i v i khu v c xây kh i văn phòng c n t ch c bãi đ xe trong và ngoài nhà đ đáp ng cho lưu lư ng phương ti n giao thông đ n làm vi c. - Đ i v i khu d ch v công c ng ph i đư c b trí t i các khu v c trung tâm quan tr ng và các hư ng nhìn ch y u. - Đ i v i các c m ven tr c đư ng Tr n Duy Hưng và Khu t Duy Ti n ph i xây d ng chung cư cao t ng. - Khuy n khích tăng cư ng h th ng cây xanh, m t nư c đ t o c nh quan và môi trư ng sinh thái cho khu v c. 2. Trung tâm thương m i Bourbon Thăng Long (CC2): - Ch c năng chính: Siêu th , văn phòng, khách s n, nhà . - M t đ xây d ng t i đa 30%. - Ch gi i xây d ng: + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Ph m Hùng t i thi u 25m. + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Tr n Duy Hưng t i thi u 25m. - T ng cao công trình t i đa là 15 t ng (54m) đ i v i các công trình n m trong vùng kh ng ch s 2 (xem sơ đ 2) có kho ng cách 600m t đi m gi a c a s nh chính c a Trung tâm H i ngh Qu c gia; ngoài kho ng cách 600m thì t ng cao t i đa là 25 t ng (xem sơ đ 3). - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng ra đ o giao thông; + Hư ng tr c đư ng Ph m Hùng; + Hư ng tr c đư ng Tr n Duy Hưng. - Ph i b o đ m Di n tích bãi đ xe và ph i b sung thêm cây tán r ng đ t o bóng mát cho bãi đ xe. - Các kh i nhà phía m t đư ng Ph m Hùng t i đa cao 4 t ng và ph i đư c xây d ng đ ng b , th ng nh t hình kh i ki n trúc và phong cách ki n trúc v i các công trình xung quanh. - Các công trình khách s n và chung cư cao t ng đư c b trí phía sau. - Ph i nghiên c u đ n h th ng cây xanh trang trí, ph i k t các cây hoa m u, đ c bi t là ph i t o không gian xanh trên m t đ ng b ng cách b trí cây xanh trên các ban công và t ng mái. 3. T h p văn phòng thương m i Viglacera (CC3): - Ch c năng chính: Văn phòng, d ch v thương m i, khách s n, nhà . - M t đ xây d ng t i đa 30%. - Ch gi i xây d ng: + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Láng – Hòa L c t i thi u 30m. + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Khu t Duy Ti n t i thi u 25m. - T ng cao t i đa: 15 t ng (54m). - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng ra đ o giao thông
 7. + Hư ng tr c đư ng Láng – Hòa L c + Hư ng tr c đư ng Khu t Duy Ti n. - Các kh i nhà ph i đư c xây d ng đ ng b , th ng nh t hình kh i ki n trúc và phong cách ki n trúc. - Hình th c ki n trúc ph i mang hi n đ i, không đư c quay các góc nh n, đ u h i v hư ng Trung tâm H i ngh Qu c gia. - Di chuy n khu phân xư ng s n xu t, chuy n đ i ch c năng khu v c này thành khu d ng chung cư, văn phòng làm vi c cao t ng. - Đ i v i các công trình n m trong vùng kh ng ch đ c bi t có kho ng cách 600m t tim c a s nh chính c a Trung tâm H i ngh Qu c gia: t ng cao t i đa là 9 t ng (32m); ngoài kho ng cách 600m thì t ng cao t i đa là 12 t ng (43,5m); ngoài kho ng cách 1000m thì t ng cao t i đa là 15 t ng (54m) (xem sơ đ 3). - Đ i v i các công trình n m trong vùng kh ng ch s 1 có kho ng cách 600m t tim c a s nh chính c a Trung tâm H i ngh Qu c gia: t ng cao t i đa là 9 t ng (32m); ngoài kho ng cách 600m thì t ng cao t i đa là 15 t ng (54m); ngoài kho ng cách 800m thì t ng cao t i đa là 22 t ng (80m) (xem sơ đ 3 và 9). 4. Khu đ u giá (CC4): - D ch v công c ng, văn phòng. - M t đ xây d ng t i đa 25%. - Chi u cao công trình t i đa trong khu d án là 88m. - Ch gi i xây d ng: + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Tr n Duy Hưng t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng tr c đư ng Tr n Duy Hưng. - Ph i t o s đ ng b v hình th c ki n trúc gi a các công trình đ ng c nh nhau, nh t là chi u cao, c a s các t ng. - C n t ch c bãi đ xe trong và ngoài nhà đ đáp ng cho lưu lư ng phương ti n giao thông đ n khu v c. Đi u 7: Khu đ t xây d ng công trình văn hóa (VH) - Khu v c áp d ng có chi u dài đư ng Ph m Hùng trong gi i h n 300 mét. - Khu đ t đư c phép xây d ng công trình s d ng h n h p văn hóa, thương m i d ch v . - Ch gi i xây d ng tuân th theo quy đ nh sau: + Cách ch gi i đư ng đ đư ng Ph m Hùng t i thi u 30m. + Cách ch gi i đư ng đ các đư ng m i m t i thi u 25m. - M t đ xây d ng t i đa 20%. - Chi u cao công trình t i đa 30m. - Hình th c ki n trúc hi n đ i – dân t c. - Kh i công trình ph i cách b o tàng Hà N i t i thi u 150m. Đi u 8. Khu đ t xây d ng Văn phòng (VP) 1. Khu v c VP1: Khu v c các T ng công ty. - Kh i văn phòng k t h p c a công ty cơ gi i l p máy và xây d ng (VIMEXCO); - Công ty c ph n vi n thông Hà N i (TELECOM); - Công ty đi n t Hà N i (HANEL);
 8. - H i tin h c Hà N i. Quy đ nh: - Khu v c áp d ng có chi u dài m t đư ng Ph m Hùng trong gi i h n 200m. - Ch c năng chính: Khu đ t đư c phép xây d ng ch y u là các công trình tr s cơ quan, văn phòng. - M t đ xây d ng t i đa 30%. - Ch gi i xây d ng: Cách ch gi i đư ng đ đư ng Ph m Hùng t i thi u 20m. - Công trình t i góc đư ng Ph m Hùng và đư ng ngăn cách khu Trung tâm thương m i Bourbon Thăng Long v i khu các T ng công ty đóng vai trò công trình đi m nh n có đ cao t i đa 100m. - Các công trình khác có đ cao t i đa 80m. - Hư ng nhìn ưu tiên cho công trình là tr c đư ng Ph m Hùng. - Các công trình xây d ng trên khu đ t này ph i có phong cách ki n trúc hi n đ i, t o s chuy n ti p hài hòa v i nhau. 2. Khu v c VP2: Khu v c các T ng công ty. Bao g m: - T ng Công ty xây d ng Thăng Long; - T ng Công ty Tư v n thi t k Giao thông v n t i; - T ng Công ty xây d ng công trình giao thông 1; - T ng Công ty CN t u thu ; - Công ty c ph n bưu chính vi n thông Sài Gòn; - T ng Công ty v n t i Hà N i. Quy đ nh: - Ch c năng chính: Khu đ t đư c phép xây d ng ch y u là các công trình tr s cơ quan, văn phòng. - Khu v c áp d ng có chi u dài m t đư ng Ph m Hùng trong gi i h n 300m. - M t đ xây d ng t i đa 30%. - Các kh i nhà cao 22 – 25 t ng. - Các công trình xây d ng sát ch gi i xây d ng có chi u cao t i đa 80m. - Hư ng nhìn ưu tiên cho công trình là tr c đư ng Ph m Hùng. - Hình th c ki n trúc các kh i nhà c a các T ng công ty ph i cùng nh p đi u và mang phong cách ki n trúc hi n đ i. Đi u 9: Khu đ t đô th (H1-H2-H3-H4) G m các d án: - Khu đô th m i Nam Trung Yên. - Khu nhà VIMECO. Quy đ nh: - Ch c năng chính: Khu đ t đư c phép xây d ng ch y u là các công trình nhà cao t ng. - M t đ xây d ng t i đa 30%. - Các công trình xây d ng sát ch gi i xây d ng có chi u cao t i đa 72m.
 9. - Các kh i nhà ph i đư c xây d ng đ ng b , hoàn thi n th ng nh t v phong cách ki n trúc. - T o m t đ ng các công trình sinh đ ng, tránh đơn đi u. - Các kh i nhà ph i t o mái d c màu xanh lá cây s m. - Trong khu ph i nghiên c u h th ng cây xanh trang trí và bóng mát, ph i k t các m ng cây hoa màu, đ c bi t c n t o không gian xanh trên m t đ ng b ng cách b trí cây xanh trên các ban công và t ng mái. - H th ng h t ng k thu t và xã h i ph i đư c đáp ng đ y đ . Các ti n ích c a khu ph i đ m b o t t nh t cho ngư i s d ng. - C n t ch c nh ng không gian công c ng (khu vui chơi gi i trí, cây xanh, m t nư c…) dành cho ngư i già, tr em và c ng đ ng. - Khu đô th có m t đ dân cư cao nên c n thi t k nhi u l i ra vào đ đ m b o lưu thông xe. Đi u 10. Khu làng xóm (LX1-LX8) Quy đ nh: - Ch c năng chính: Khu đ t đư c phép xây d ng ch y u là các công trình nhà vư n th p t ng. - Các kh i nhà trong khu LX1, LX3, LX6, LX7 ven theo tr c đư ng phía Tây và Tây B c khu Trung tâm H i ngh Qu c gia s chia thành 3 l p: + L p 1: Tr ng d i cây xanh tán r ng ven đư ng bao phía Tây và Tây B c khu Trung tâm H i ngh Qu c gia có chi u r ng t i thi u 5m. Đ cao c a dãi cây xanh này ph i đ t tư 5m tr lên. + L p 2: Có chi u sâu 20m ti p giáp v i d i cây xanh đư c phép xây d ng nh ng khu nhà vư n cho Di n tích 2 t i thi u 150m , m t đ xây d ng t i đa 50%. Nh ng ngôi nhà này có đ cao t i đa là 12m tương đương v i 3 t ng, đư c xây d ng v i hình th c ki n trúc đ p, hài hòa v i khu v c c nh quan phía trư c m t. + L p 3 – phía sau các dãy nhà vư n: Nh ng dãy nhà thu c dân cư các làng lân c n d ki n s ch nh trang l i hình th c ki n trúc cũng như c nh quan đư ng làng, ngõ xóm. M t đ XD t i đa 80%. T ng cao t i đa: 5 t ng (18m). - Hình th c ki n trúc ph i đ t m c tiêu là b o v đư c b n s c c a các khu làng xóm và ph i đem l i ch t lư ng cu c s ng cũng như ch t lư ng c nh quan. - T ch c l p các d án cho khu v c xây d ng thu c l p 1 tuỳ theo đi u ki n c th . Đi u 11: Khu đ t quân s (QS) Tr s Ban ch huy quân s thành ph Hà N i. - Khu v c áp d ng có chi u ngang m t đư ng Ph m Hùng là 270m và sâu 140m. - Ch c năng chính: Khu đ t đư c phép xây d ng văn phòng tr s Quân đ i. - Ch gi i xây d ng cách ch gi i đư ng đ đư ng Ph m Hùng t i thi u 30m. - M t đ xây d ng t i đa 20%. - Chi u cao công trình t i đa 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên là hư ng tr c đư ng Ph m Hùng. - Công trình xây d ng trên khu đ t này ph i có cùng m t phong cách ki n trúc v i các công trình xung quanh. - Xây d ng l i hàng rào th p b ng cây c t xén k t h p khung hàng rào kim lo i. - Màu s c c a công trình ph i hài hòa v i màu s c c a các tòa nhà xung quanh, mái đư c x lý d c có màu xanh lá cây s m, tư ng nhà màu sáng như xanh nh t, kem. - Bãi đ xe đư c b trí trong lô đ t c a d án.
 10. Đi u 12: Khu đ t luy n t p th thao và vui chơi gi i trí M Trì (G) - Ch c năng chính: Luy n t p th thao, vui chơi gi i trí. - Ch gi i xây d ng cách ch gi i đư ng đ đư ng Láng – Hòa L c t i thi u 30m. - M t đ xây d ng: 3%. - T ng cao t i đa: 3 t ng (12m). - Hư ng nhìn chính ưu tiên: Tr c đư ng Láng – Hòa L c. - T ch c không gian c a d án này c n ph i có s liên k t v i các d án xung quanh, cũng như ph i đón đư c tr c không gian chính hư ng t Trung tâm H i ngh Qu c gia sang. - Khu v c này ch y u là t ch c cây xanh và m t nư c đ t o thêm đư c m t không gian xanh cho đô th , đóng góp cho môi trư ng c nh quan xung quanh. - Các công trình ki n trúc ph i l a ch n hình kh i, v trí không quay đ u h i, phái nh n công trình v hư ng Trung tâm H i ngh Qu c gia, nh m t o đư c 1 đi m nhìn đ p khi đ ng t Trung tâm H i ngh Qu c gia nhìn sang. Đi u 13: Khu đ t cây xanh (CX1 – CX2) CX1: Khu vư n hoa phía B c Trung tâm H i ngh Qu c gia. CX2: Khu vư n hoa nút giao thông Ph m Hùng – Láng – Hòa L c, sát khu Viglacera. Yêu c u v t ch c cây xanh: - Cây xanh đư ng ph ph i tr ng ngay nh ng cây có tán r ng đ t o bóng mát cũng như đóng góp cho môi trư ng đô th . - Cây xanh trang trí khi đư c tr ng đ o giao thông, d i phân cách, vư n hoa c n chú ý đ n màu s c c a hoa t o đư c c nh quan đ p cho khu v c. - Cây xanh đư c tr ng theo hư ng tr c, tuy n, m ng, c m và có đ cao t i thi u đ có kh năng đóng góp ngay hi u qu th c t . Đi u 14: H t ng k thu t - H th ng đư ng dây, đư ng ng k thu t (bao g m tuy n cao th , c p nư c, cáp thông tin liên l c, đi n chi u sáng) trong khu v c ph i đư c đi ng m. - Các tuy n c ng thoát nư c không đư c làm mương h . Đi u 15: Các ti n ích đô th 1. Đèn chi u sáng: C n có thi t k chi ti t h th ng đèn chi u sáng đư ng ph và các công trình v i hình th c hi n đ i, phong phú. 2. M t lát hè ph : M t lát hè ph đư c làm b ng nh ng v t li u b n v ng, màu s c trang nhã, tránh thi t k đơn đi u. 3. Hàng rào: - Khuy n khích dùng hàng rào th p, hàng rào b ng cây xén ho c các v t ki n trúc ngăn chia không gian. - Hàng rào kim lo i đư c phép xây d ng ph i thưa, t l đ c/r ng là 3/7, sơn màu xanh lá cây s m, màu h t d , màu xanh da tr i s m. 4. Bi n báo: Bi n qu ng cáo, bi n ch d n, bi n báo ph i đư c thi t k đ p, h p d n, đ t th p, đ m b o không che ch n t m nhìn vào Trung tâm H i ngh Qu c gia, không c n tr giao thông và nh hư ng cho l i đi b nh m đ t hi u qu và ti n s d ng. 5. Các ti n ích đô th khác:
 11. - Thi t k l i h th ng l i xu ng đư ng ng m dành cho ngư i đi b đ m b o m thu t, chi u sáng và an ninh cho ngư i đi b , l i dành cho ngư i tàn t t. - Ki u dáng thùng rác công c ng và v trí đ t cũng ph i đư c nghiên c u và xác đ nh c th . 6. Công trình k thu t h tr : Các tr m đ u m i, các h th ng h tr như các n p h ga, tr m h th , c t đi n tho i công c ng, c t đi n chi u sáng và nh ng ti n ích khác đ u ph i đư c thi t k có ki u dáng đ p và tương ng v i t m vóc c a m t khu Trung tâm h i ngh Qu c gia. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 16: UBND thành ph Hà N i ch đ o các cơ quan chuyên môn, UBND các qu n, phư ng, xã trên đ a bàn có trách nhi m qu n lý xây d ng theo Quy ch . Đi u 17: Giao S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i ch trì ki m tra các d án đã c p phép xây d ng đ có phương án đi u ch nh h p lý, đ ng th i t ch c ph bi n quy ch này đ n các đ a phương, đơn v , cơ quan và nhân dân có công trình xây d ng trong khu v c này. Đi u 18: Quy ch qu n lý ki n trúc xây d ng này đư c n hành, ph bi n, công b và lưu tr t i các cơ quan sau đây đ các t ch c, cơ quan và nhân dân đư c bi t và th c hi n. + Văn phòng Chính ph + UBND thành ph Hà N i + S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i + S Xây d ng Hà N i + S Giao thông Công chính Hà N i + S Tài nguyên và Môi trư ng Hà N i + UBND huy n T Liêm + UBND qu n Thanh Xuân + UBND qu n C u Gi y + V Ki n trúc Quy ho ch xây d ng, B Xây d ng + Vi n Quy ho ch Đô th Nông thôn, B Xây d ng + Ban QLDA ĐTXD Nhà Qu c h i và H i trư ng (m i). Đi u 19: Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy ch này, n u có vư ng m c, có v n đ phát sinh thì báo cáo B Xây d ng xem xét quy t đ nh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản