Quyết định số 31/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 31/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2006/QĐ-BYT về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V VI C GIA H N TH I H N HI U L C C A QUY T NNH S 17/2006/Q - BYT NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 C A B TRƯ NG B Y T BAN HÀNH QUY NNH T M TH I VI C NH P KH U THU C THÀNH PH M CHƯA CÓ S ĂNG KÝ B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 năm 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 79/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c; Căn c công văn s 1545/TTg-KTTH ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Ngh nh s 12/2006/N -CP; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Gia h n th i h n hi u l c c a Quy t nh s 17/2006/Q -BYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Y t ban hành Quy nh t m th i vi c nh p khNu thu c thành phNm chưa có s ăng ký n h t ngày 31 tháng 12 năm 2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, V trư ng V Y h c C truy n, Giám c S Y t các t nh thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành, các Doanh nghi p xu t nh p khNu thu c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  2. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản