Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- --------------- S : 31/2008/Q -UBND TP, H Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH QU N LÝ, D Y NGH VÀ GI I QUY T VI C LÀM I V I NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 c a Qu c h i v vi c th c hi n thí i m t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 205/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 146/2004/N -CP ngày 19 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph Quy nh th t c, th m quy n quy t nh ưa vào cơ s qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy; Xét ngh c a S Tư pháp t i T trình s 856/TTr-STP-VB ngày 28 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 246/2003/Q -UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; c th như sau: 1. Kho n 1 i u 5 Quy ch ư cs a i như sau: “1. Ngư i có kh năng tái nghi n cao là ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau: a) ã ư c cai nghi n b t bu c t i các cơ s cai nghi n t l n th hai tr lên; b) Trong th i gian cai nghi n có hành vi vi ph m n i quy c a cơ s ch a b nh, b thi hành k lu t t hai l n tr lên v i hình th c t c nh cáo tr lên; ho c trong th i gian cai nghi n có hành vi nh n, gi , s d ng các ch t ma túy, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n không ư c phép lưu hành t i cơ s ch a b nh mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ;
  2. c) Không có cam k t c a gia ình, cơ quan, ơn v , doanh nghi p, nhà trư ng v m b o vi c làm ho c ti p t c h c t p khi tr v c ng ng.” 2. i u 8 Quy ch ư cs a i, b sung như sau: “ i u 8. Xét duy t ưa vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n: 1. i v i ngư i t nguy n ăng ký áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n: ch m nh t mư i lăm ngày trư c khi k t thúc th i gian cai nghi n, Giám c cơ s ch a b nh có trách nhi m chuy n h sơ n Giám c S Lao ng -Thương binh và Xã h i (n u cơ s d y ngh , gi i quy t vi c làm thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i) ho c Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph (n u cơ s d y ngh , gi i quy t vi c làm thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ) quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n. 2. i v i ngư i không t nguy n nhưng có kh năng tái nghi n cao: Giám c cơ s cai nghi n thành l p H i ng xét duy t ưa ngư i vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. Thành ph n H i ng g m: Giám c cơ s cai nghi n làm Ch t ch H i ng, Các Phó Giám c ph trách công tác t ch c, công tác giáo d c làm Phó Ch t ch H i ng, i di n các Phòng nghi p v t ch c, giáo d c, y t , b o v và i trư ng i qu n lý h c viên cai nghi n làm thành viên H i ng. H i ng xét duy t có nhi m v : căn c vào th i gian s d ng ma túy, th i gian cai nghi n, s l n cai nghi n, l a tu i, trình h c v n, ngh nghi p, tình tr ng s c kh e, tâm lý c a h c viên, k t qu h c t p, lao ng, rèn luy n nh n xét, ánh giá kh năng tái nghi n c a ngư i ch p hành xong th i gian cai nghi n và xu t hư ng gi i quy t i v i t ng trư ng h p. Trong trư ng h p c n thi t, Giám c cơ s ch a b nh có th ngh y ban nhân dân c p xã và các cơ quan, t ch c có liên quan cung c p thông tin nh m xác minh kh năng tái nghi n c a ngư i ã ư c cai nghi n ma túy n u ư c ưa tr l i c ng ng. Vi c ánh giá, k t lu n kh năng tái nghi n và ngh hư ng gi i quy t i v i ngư i sau cai nghi n ph i ư c th hi n b ng văn b n c a Ch t ch H i ng xét duy t. 3. Ch m nh t là mư i lăm ngày trư c khi k t thúc th i gian cai nghi n, Giám c cơ s cai nghi n có trách nhi m hoàn thi n h sơ chuy n S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph báo cáo H i ng tư v n thành ph xem xét, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n i v i ngư i không t nguy n nhưng có kh năng tái nghi n cao.” 3. i u 12 Quy ch ư cs a i như sau: “ i u 12. ThNm quy n quy t nh ưa vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n:
  3. 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh ưa vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i không t nguy n nhưng có kh năng tái nghi n cao. 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph quy t nh ưa vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i t nguy n.” 4. Kho n 2 i u 17 Quy ch ư cs a i, b sung như sau: “2. ThNm quy n, th i gian cho ngư i sau cai nghi n v phép: a) Ch t ch y ban nhân dân thành ph cho phép ngư i sau cai nghi n v phép theo quy nh t i kho n 1 i u này. Th i gian cho v phép t i a là mư i ngày. b) Cơ quan ti p nh n yêu c u v phép c a ngư i sau cai nghi n: - i v i các trư ng h p v phép theo quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này (v phép tang, phép cư i), Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i thành ph ch u trách nhi m ti p nh n h sơ t gia ình ngư i sau cai nghi n và trình ngay cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. - i v i trư ng h p v phép theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này (phép thư ng), Giám c cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm l p h sơ theo quy nh, chuy n S Lao ng- Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh.” 5. i u 42 Quy ch ư cs a i, b sung như sau: “ i u 42. Ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý ngư i sau cai nghi n Ngư i sau cai nghi n ư c ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý khi: 1. ã ch p hành xong quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n nêu t i i u 12 và i u 50 Quy ch này. 2. ư c ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n trư c th i h n do có nhi u thành tích trong th i gian lao ng, h c t p, rèn luy n t i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n theo i u 43 Quy ch này. 3. ư c ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý trư c th i h n tái hòa nh p c ng ng theo nguy n v ng c a cá nhân và gia ình ngư i sau cai nghi n theo quy nh t i Quy t nh s 113/2004/Q -UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph quy nh v xét duy t cho h i gia i v i h c viên cai nghi n ma túy và ngư i sau cai nghi n. 4. ư c gi i quy t tái hòa nh p c ng ng theo K ho ch c a y ban nhân dân thành ph v gi i quy t tái hòa nh p c ng ng cho ngư i ch p hành t t th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n.” 6. i u 43 Quy ch ư cs a i, b sung như sau:
  4. “ i u 43. i u ki n xét gi i quy t ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý trư c th i h n do có nhi u thành tích trong th i gian làm vi c t i các cơ s gi i quy t vi c làm 1. Ngư i sau cai nghi n ư c xét ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n trư c th i h n khi có các i u ki n sau: a) Không thu c i tư ng có kh năng tái nghi n cao theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Quy ch này. b) Có th i gian th c hi n bi n pháp qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t mư i hai tháng tr lên. c) Là ngư i l p ư c nhi u thành tích trong lao ng, h c t p, ư c t p th ngư i sau cai nghi n bình ch n và ư c Giám c cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm khen thư ng trong các phong trào thi ua t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 2. Giám c cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm thành l p H i ng xét duy t cơ s xem xét, xu t gi i quy t i v i nh ng trư ng h p t i kho n 1 i u này, hoàn thi n h sơ chuy n S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên Xung phong thành ph báo cáo H i ng tư v n thành ph xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. Thành ph n c a H i ng xét duy t cơ s bao g m các thành viên như H i ng xét duy t ưa vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n.” 7. i u 46 Quy ch ư cs a i như sau: “ i u 46. 1. i v i trư ng h p i u ki n ch m d t bi n pháp qu n lý sau cai nghi n trư c th i h n: Giám c cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm thành l p H i ng xét duy t cơ s xem xét, xu t hư ng gi i quy t, hoàn thi n h sơ chuy n n S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph báo cáo H i ng tư v n thành ph , trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh gi i quy t tái hòa nh p c ng ng. 2. Trư ng h p ngư i sau cai nghi n ch p hành th i gian qu n lý sau cai nghi n: trong th i h n mư i ngày trư c khi k t thúc th i gian qu n lý sau cai nghi n, Giám c cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm c p “Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong bi n pháp qu n lý sau cai nghi n” và hoàn thi n h sơ chuy n S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph xem xét, rà soát h sơ t ng trư ng h p c th . Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph có trách nhi m ra thông báo v vi c tái hòa nh p c ng ng cho ngư i sau cai nghi n khi h t th i h n ch p hành bi n pháp qu n lý sau cai nghi n. 3. Quy t nh ho c thông báo v vi c gi i quy t tái hòa nh p c ng ng ph i ư c g i cho: cá nhân và gia ình ngư i tái hòa nh p c ng ng; y ban nhân dân qu n -
  5. huy n, phư ng - xã, th tr n nơi ngư i sau tái hòa nh p c ng ng cư trú; t ch c, ơn v ti p nh n ngư i tái hòa nh p c ng ng nh cư, làm vi c.” 8. i u 47 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 47. 1. Ngư i ch p hành xong bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c ch n m t trong các phương th c làm vi c, tái hòa nh p c ng ng sau ây: a) Tr v gia ình ti p t c làm vi c, sinh s ng, ư c s giúp và ch u s qu n lý c a gia ình, c ng ng dân cư, chính quy n a phương nơi cư trú. b) Làm vi c và t i C m Công nghi p và Khu dân cư ô th m i Nh Xuân. c) Làm vi c t i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v do gia ình ngư i sau cai nghi n và các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t u tư. d) Làm vi c và nh cư t i các cơ s cai nghi n, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 2. Giám c cơ s gi i quy t vi c làm có trách nhi m t ch c tư v n cho ngư i sau cai nghi n trong vi c l a ch n các phương th c tái hòa nh p c ng ng. Nghiêm c m các hành vi ép bu c, c n tr ngư i sau cai nghi n l a ch n phương th c tái hòa nh p c ng ng.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c Công an thành ph , Giám c S Y t , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n Thành Tài - Các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - VPH -UB: Các PVP, các Phòng CV; - Lưu: VT, (VX-LC) H.
Đồng bộ tài khoản