intTypePromotion=1

Quyết định số 3109/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 3109/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3109/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp QL3B đoạn xuất Hoá - cửa khẩu Pò Mã, tỉnh Bắc Cạn và Lạng Sơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3109/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3109/Q -BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG CHO D ÁN C I T O NÂNG C P QL3B O N XU T HOÁ - C A KH U PÒ MÃ, T NH B C C N VÀ L NG SƠN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c Lu t ch t lư ng, s n ph m hàng hoá s 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 c a Qu c h i; - Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP; - Căn c Quy t nh s 09/2005/Q -BXD ngày 7/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam” và Quy t nh s 35/2006/Q -BXD ngày 22/11/2006 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 09/2005/Q -BXD; - Căn c Quy t nh s 25/2005/Q -BGTVT ngày 13/5/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành "Quy nh v vi c áp d ng tiêu chu n trong xây d ng công trình giao thông"; - Căn c Quy t nh s 2704/Q -GTVT ngày 16/9/2003 c a B trư ng B GTVT v vi c l p d án u tư c i t o nâng c p QL3B o n Xu t Hoá - C a kh u Pò Mã , t nh B c C n và t nh L ng Sơn ; - Xét ngh c a C c ư ng b Vi t Nam t i T trình s 4198/C BVN-T ngày 08/10/2008 v vi c ngh phê duy t danh m c tiêu chu n áp d ng cho d án c i t o nâng c p QL3B o n Xu t Hoá - C a kh u Pò Mã , t nh B c C n, t nh L ng Sơn; - Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. 1.1. Phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho D án c i t o nâng c p QL3B o n Xu t Hoá - C a khNu Pò Mã, t nh B c C n và L ng Sơn (có danh m c tiêu chuNn kèm theo). 1.2. Trong quá trình áp d ng các tiêu chuNn này, các cơ quan, ơn v áp d ng th y có i u kho n nào c a các tiêu chuNn nói trên chưa phù h p, c n i u ch nh, b sung thì
  2. ngh b ng văn b n qua C c ư ng b Vi t Nam t p h p trình B GTVT xem xét, gi i quy t. i u 2. S GTVT Tuyên Quang căn c vào danh m c tiêu chuNn ã ư c phê duy t trong quy t nh này và các quy nh có liên quan yêu c u các ơn v tư v n thi t k , tư v n giám sát, các nhà th u tuân th trong quá trình th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V K ho ch u tư; C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT, S GTVT Tuyên Quang và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, KHCN. Nguy n H ng Trư ng DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG Kèm theo Quy t nh s : 3109/Q -BGTVT, ngày 13/10/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho D án c i t o nâng c p QL3B o n Xu t Hoá - C a khNu Pò Mã, t nh B c C n và L ng Sơn. TT Tên tiêu chuNn Mã hi u 1 Quy ph m o v b n 96 TCN 43-90 2 Quy trình kh o sát ư ng ô tô 22 TCN 263 - 2000 Tiêu chuNn thí nghi m t xây d ng TCVN 4195 n TCVN 3 4202 : 1995 4 Quy trình khoan thăm dò a ch t 22 TCN 259 - 2000 5 Tiêu chuNn k thu t o và x lý s li u GPS TCXDVN 364: 2006 Quy trình kh o sát, thi t k n n ư ng ô tô trên n n t 22 TCN 262 - 2000 6 y u Quy trình kh o sát a ch t công trình và thi t k , bi n 7 22 TCN 171 - 87 pháp n nh n n ư ng vùng có ho t ng trư t, s t l 8 Thí nghi m xuyên tiêu chuNn TCXD 226 : 1999 9 Công tác t - Quy ph m thi công và nghi m thu TCVN 4447 : 1987 10 C t li u dùng cho bê tông và v a TCVN 7572 : 2006
  3. t xây d ng - phương pháp l y bao gói, v n chuy n và TCXD 2683 : 1991 11 b o qu n m u t xây d ng - phương pháp ch nh lý th ng kê các k t TCXD 74 : 1987 12 qu xác nh các c trưng c a chúng Ch d n k thu t công tác kh o sát a ch t công trình cho TCXDVN 366 : 2006 13 xây d ng trong vùng karst Quy trình phân tích nư c dùng trong công trình giao 22 TCN 61 - 1984 14 thông 15 Kh o sát k thu t ph c v thi công móng c c 20 TCN 160 - 1987 Quy trình th nghi m xác nh mô un àn h i chung c a 16 22 TCN 251-98 áo ư ng m m b ng c n o võng Benkelman 17 ư ng ô tô - yêu c u thi t k TCVN 4054 - 2005 18 ư ng giao thông nông thôn - tiêu chuNn thi t k 22 TCN 210 - 1992 19 ư ng ô th - Yêu c u thi t k TCXDVN 104 : 2007 20 Quy trình thi t k áo ư ng m m 22 TCN 211 - 06 21 Áo ư ng c ng ư ng ô tô - tiêu chuNn thi t k 22 TCN 223 - 95 22 ng BTCT thoát nư c ( ng c ng) TCXDVN 372 : 2006 23 Quy ph m n i t và n i không các thi t b i n TCVN 4756 : 1989 24 Tiêu chuNn thi t k c u 22 TCN 272 - 05 25 Quy trình thi t k công trình ph tr thi công c u 22 TCN 200 - 1989 Quy trình thi t k x lý t y u b ng b c th m trong xây 22 TCN 244 - 98 26 d ng n n ư ng V i a k thu t trong xây d ng n n p trên ty u- 22 TCN 248 - 98 27 Tiêu chuNn thi t k , thi công và nghi m thu 28 Thi t k công trình tính ch u ng t TCXDVN 375 : 2006 29 Tính toán các c trưng dòng ch y lũ 22 TCN 220 - 95 30 i u l báo hi u ư ng b (*) 22 TCN 237 - 01 31 C c khoan nh i – tiêu chuNn thi công và nghi m thu TCXDVN 326 : 2004 32 Tiêu chuNn thi t k m ng lư i thoát nư c 22 TCN 51-84 33 T i tr ng và tác ng - tiêu chuNn thi t k TCVN 2737 : 1995 34 Neo bê tông d ng l c T13, T15&D13, D15 22 TCN 267-2000 35 S i thép d ng l c ASTM A416M 36 Thanh thép d ng l c ASTM A706M 37 Thép c t bê tông cán nóng TCVN 1651 : 1985 38 Móng c c - tiêu chuNn thi t k TCXD 205 : 1998
  4. Tiêu chuNn k thu t g i c u cao su c t b n thép AASHTO M251-06-UL 39 ASTM D4014-03(2007) AASHTO M297 - 96 40 Tiêu chuNn k thu t khe co giãn AASHTO M183 - 96 Tiêu chuNn thi t k chi u sáng nhân t o ư ng, ư ng 41 TCXDVN 259 : 2001 ph và qu ng trư ng ô th 42 Quy trình ánh giá tác ng môi trư ng 22 TCN 242 - 98 43 Quy ho ch cây xanh s d ng công c ng trong các ô th TCXDVN 262 : 2005 Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi TCVN 4252 : 1988 44 công 45 Tiêu chuNn thi t k ư ng ô tô (ph n nút giao thông) 22 TCN 273 - 01 46 Phân c p k thu t ư ng th y n i a TCVN 5664 : 1992 Tiêu chuNn v t li u nh a ư ng c – Yêu c u k thu t 47 22 TCN 279-01 và phương pháp thí nghi m 48 Quy trình thí nghi m xuyên tĩnh (CPT và CPTU) 22 TCN 317 - 2004 t xây d ng - Phương pháp thí nghi m hi n trư ng, thí 49 TCXD 226 : 1999 nghi m xuyên tiêu chuNn (SPT) 50 Quy trình thí nghi m c t cánh hi n trư ng 22 TCN 355 - 2006 Ghi chú: - (*) Tiêu chuNn này s thay i trong th i gian t i, lưu ý c p nh t. - Có th tham kh o tiêu chuNn "22TCN18-79 Quy trình thi t k c u c ng theo tr ng thái gi i h n" trong thi t k m r ng c u, c ng cũ trên tuy n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản