intTypePromotion=3

Quyết định số 3132/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 3132/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Quang Trung, quận Hà Đông do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3132/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 3132/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T CH TRƯƠNG U TƯ D ÁN H NG M CÁC Ư NG DÂY I N I TRÊN TUY N Ư NG QUANG TRUNG, QU N HÀ ÔNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 60/2009/Q -UBND ngày 09/04/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph Hà N i; Căn c K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Căn c Quy t nh s 1595/Q -UBND ngày 07/4/2009 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t danh m c các D án ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i tri n khai th c hi n năm 2009 ( t 1/2009); Xét ngh c a S Giao thông V n t i t i T trình s 592/TTr-GTVT ngày 01/6/2009 v vi c xin phê duy t ch trương u tư D án h ng m các ư ng dây i n i trên tuy n ư ng Quang Trung, qu n Hà ông; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 836/TTr-KH& T ngày 19/06/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t ch trương u tư D án h ng m các ư ng dây i n i trên tuy n ư ng Quang Trung, qu n Hà ông theo các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: D án h ng m các ư ng dây i n i trên tuy n ư ng Quang Trung, qu n Hà ông. 2. Ch u tư: S Giao thông V n t i Hà N i. 3. a i m d ki n xây d ng công trình: Qu n Hà ông, Hà N i.
  2. 4. M c tiêu u tư: Góp ph n th c hi n m c tiêu xây d ng phát tri n Th ô Hà N i; gi m thi u s c tai n n; c i t o c nh quan ô th và t o d ng tuy n ph văn minh, hi n i k ni m i l 1000 năm Thăng Long – Hà N i. 5. Quy mô u tư d ki n: H ng m các tuy n ư ng dây i n i trên tuy n ư ng Quang Trung, qu n Hà ông. T ng chi u dài toàn tuy n: 3.200m, i m u: C u Hà ông; i m cu i: Ba La. 6. N i dung chuNn b u tư: i u tra thu th p s li u; Kh o sát ph c v l p d án và thi t k cơ s ; Kh o sát a hình, i u tra h th ng công trình ng m ph c v l p d án u tư; L p d án u tư; ThNm nh d án u tư; chi phí cho qu n lý d án giai o n chuNn b u tư. 7. D ki n t ng m c u tư: 71.920 tri u ng. 8. Kinh phí chuNn b u tư (T m tính): 615 tri u ng (Sáu trăm mư i lăm tri u ng) Kinh phí chuNn b u tư trên là t m tính và s ư c chuNn xác sau khi d toán kinh phí chuNn b u tư c a d án ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. 9. Ngu n v n: Ngân sách Thành ph c p. 10. Th i gian hoàn thành chuNn b u tư: Quý III/2009. i u 2. Trách nhi m c a S Giao thông V n t i: T ch c tri n khai l p d án u tư m b o ti n , ch t lư ng và tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng; Kh o sát c th hi n tr ng tuy n ư ng, các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n ư ng Quang Trung, qu n Hà ông, phương án phá d các công trình hi n có khi trình phê duy t d án; Ph i h p ch t ch v i các S , Ngành Thành ph th a thu n các s li u v k thu t, m b o tính th ng nh t, m quan ô th trong tri n khai th c hi n. Cơ c u ngu n v n ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . Lưu ý v n i dung u tư tránh trùng l p v i D án khác trên a bàn. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S ; K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông V n t i, Xây d ng, Quy ho ch – Ki n trúc, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin & Truy n thông, Văn hóa – Th thao – Du l ch, Công thương, Ch t ch UBND qu n Hà ông; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công an Thành ph Hà N i; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./ TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND Thành ph ( b/c); - PCT Nguy n Văn Khôi; - PVP Ph m Chí Công; - GT, GTH i (2 b n), TH;
  3. - Lưu: VT, KH& T. Nguy n Văn Khôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản