Quyết định số 314/1999/QĐ-NHNN7

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 314/1999/QĐ-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 314/1999/QĐ-NHNN7 về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 418/1998/QĐ-NHNN7 ngày 11/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 314/1999/QĐ-NHNN7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 314/1999/Q -NHNN7 Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 314/1999/Q - NHNN7 NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C S A IM TS I MT I QUY T NNH S 418/1998/Q -NHNN7 NGÀY 11/12/1998 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c i u 1, Quy t nh s 180/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i kho n 1 i u 1, Quy t nh s 173/1998/Q -TTg ngày 12/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v nghĩa v bán và quy n mua ngo i t c a Ngư i cư trú là t ch c; Xét ngh c a V trư ng V Qu n lý ngo i h i, QUY T NNH i u 1. S a i i u 1, Quy t nh s 418/1998/Q -NHNN7 ngày 11/12/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung m t s i m t i Thông tư s 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Quy t nh s 173/1998/Q -TTg ngày 12/9/1998 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1.1. S a i kho n 1 i m 1.1 như sau: "a. i v i Ngư i cư trú là t ch c kinh t : Ngư i cư trú là t ch c kinh t bao g m: Doanh nghi p Nhà nư c. Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, Công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã và các t ch c kinh t thu c m i thành ph n kinh t c a Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c Chính ph Vi t Nam m b o h tr cân i ngo i t , các chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài k t khi có ngo i t t ngu n thu vãng lai chuy n vào tài kho n ti n g i ngo i t ph i bán ngay t i thi u 50% s ngo i t này cho Ngân hàng ư c phép, nơi t ch c kinh t m tài kho n ti n g i ngo i t . b. i v i Ngư i cư trú là t ch c phi l i nhu n (bao g m: Cơ quan Nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t ng t i Vi t Nam)
  2. v n th c hi n nghĩa v bán 100% s ngo i t thu ư c t ngu n thu vãng lai cho Ngân hàng ư c phép, nơi t ch c phi l i nhu n m tài kho n ti n g i ngo i t . c. Vi c bán ngo i t theo t l quy nh t i Kho n a, i u 1 c a Quy t nh này ư c th c hi n k t ngày 30/8/1999 theo Quy t nh s 180/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ." 1.2. Hu b i m 1.2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, th trư ng các V , C c t i Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , T ng giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng thương m i c ph n, Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài trong ph m vi ch c năng c a mình ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n, tri n khai th c hi n Quy t nh này. Dương Thu Hương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản