intTypePromotion=3

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND-GL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND-GL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND-GL về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn KBang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND-GL

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 32/2006/Q -UBND-GL Pleiku, ngày 24 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V/V PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THN TR N KBANG, HUY N KBANG, T NH GIA LAI N NĂM 2020 U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ban hành năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ban hành năm 2003; , Căn c Ngh nh s : 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a UBND huy n KBang t i T trình s 95/TT-UB ngày 29/12/2005 v vi c xin phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng th tr n K'Bang huy n K'Bang và Báo cáo th m nh c a S Xây d ng s 21/BCT - SXD ngày 13/04/2006, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng th tr n K'Bang, huy n K'Bang, t nh Gia Lai theo các n i dung sau: 1/ Tên Quy ho ch: i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng th tr n K'Bang. 2/ a i m Quy ho ch: Th tr n K'Bang, huy n K'Bang t nh Gia Lai. * Ranh gi i Quy ho ch: - Phía B c giáp : Xã ông - Phía Nam giáp : Xã ông - Phía ông giáp: Xã ông - Phía Tây giáp : Xã ông, xã Lơ Ku. 3/ Tính ch t và c p ô th : - Th tr n K'Bang là trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa, giáo d c, th d c th thao, thương m i và an ninh qu c phòng c a huy n K'Bang, t nh Gia Lai. - C p ô th : ô th lo i V.
  2. 4/ Quy mô, quy ho ch: * Quy mô dân s : - n năm 2010: 18.000 ngư i. - n năm 2015: 21.500 ngư i. - n năm 2020: 25.000 ngư i. * Quy mô t ai: - n năm 2010: 350 ha - n năm 2020: 420 ha 5/ Quy ho ch s , d ng t: Cơ c u s d ng t xây d ng ô th (Giai o n t nay n 2020). T ng di n tích t t nhiên 1.812 ha, trong ó: * t dân d ng : 420 ha; chi m t l 23,2%. - t : 233 ha; chi m t l 12,8%. + t hi n tr ng : 173 ha. + t QH m i : 60 ha. - t công trình công c ng : 44 ha, chi m t l 2,4%. + t công trình công c ng hi n tr ng : 29 ha. + t công trình công c ng QH m i : 15 ha. - t công viên cây xanh - TDTT : 34 ha; chi m t l 1,9%. - t làng ng bào dân t c thi u s : 14 ha; chi m t l 0,8%. - t giao thông n i th : 95 ha; chi m t l 5,3% * t ngoài dân d ng : 455 ha; chi m t l 25,1%. - t d phòng phát tri n : 105 ha; chi m t l 5,8%. - t làng ng bào dân t c thi u s ngo i th : 45 ha; chi m t l 2,48%. - t d phòng phát tri n làng ng bào dân t c thi u s : 30 ha; chi m t l 1,62%.
  3. - t lâm viên cây xanh - sông ngòi : 219ha; chi m t l : 12,08%. - t công trình h t ng u m i k thu t : 10 ha; chi m t l : 0,55%. - t Giao thông i ngo i : 26 ha; chi m t l 1,45%. - Ti u th công Nghi p : 20 ha. chi m t l : l,12%. * t khác: - t nông nghi p, i núi, Sông ngòi... : 937 ha; chi m t l : 51,7%. * Ngoài ra còn b trí m t s v trí: - t công nghi p : 37,5 ha; - t nghĩa trang : 30 ha; - Bãi x lý rác : 20 ha; 6/ Quy ho ch ki n trúc c nh quan: - ư ng tránh c a th tr n g m: ư ng Qu c l ông Trư ng Sơn và ư ng tránh t nh l 669 (Vành ai phía ông); hai ư ng giao thông này phân nh ranh gi i t quy ho ch xây d ng ô th . - L y ư ng Quang Trung, ư ng Ngô Mây, ư ng Tr n Hưng o, ư ng Lê Văn Tám...làm h tr c giao thông chính n i th . K t h p v i các tuy n ư ng giao thông song song v i các tr c chính t o thành m ng lư i giao thông hoàn ch nh. Xây d ng m i 02 c u qua sông Ba; Nâng c p c u K'Nák nh m t o i u ki n thông xe gi a hai khu v c ông và Tây sông Ba. - Khu trung tâm hành chính công c ng Th tr n ư c ch nh trang t khu trung tâm hi n có. M r ng, n i dài tuy n ư ng Tr n Hưng o t o thành tr c c nh quan cho khu trung tâm hành chính c a th tr n. u tư phát tri n các công trình công c ng m i d c theo hai bên tr c này cho phù h p v ch c năng cũng như quy mô c a ô th lo i V. - B trí khu trung tâm thương m i và m t ch khu v c áp ng nhu c u phát tri n trong lĩnh v c thương m i cho th tr n. B trí b n xe v trí phía Nam trung tâm th tr n. Trong giai o n trư c m t s d ng b n xe hi n có. - Trong khu v c n i th phân thành 8 ơn v , quy mô m i ơn v d ki n kho ng 3150 ngư i. xu t m i ơn v l y m t khu t công c ng di n tích kho ng 500m2, trong ó g m nhà t h p dân ph , trư ng M u giáo, sân sinh ho t c ng ng... làm h t nhân. t có m t cao ch y u phân b d c theo tuy n ư ng chính, như ư ng Quang Trung, Lý Tháí T , Ngô Mây... có m t xây d ng 60-80%. Quy ho ch t dân cư m i tuy n 2, tuy n 3 ch y u là nhà m t th p và nhà vư n v im t xây d ng 50-60%. Nh ng tr c ư ng chính có giá tr v thương m i, d ch v quy ho ch nhà dãy ph thương m i, m t xây d ng 80 -100%.
  4. - i v i t các làng ng bào dân t c ư c gi nguyên hi n tr ng v ranh gi i và quy ho ch t d phòng phát tri n. T ch c không gian làng theo truy n th ng, hình thành làng b n văn hoá gi gìn b n s c a phương, thu hút khách tham quan du l ch. - Quy ho ch hai bên b sông Ba là công viên cây xanh. Ch nh trang l i công viên có di tích 3,6 ha n m trên tr c cũ ư ng Quang Trung, chuy n i di n tích Sân v n ng hi n nay n m ngã tư ư ng Tr n Hưng o và ư ng Quang Trung làm qu ng trư ng. Xây d ng khu công viên cây xanh, Th d c th thao, d ch v vui chơi gi i trí m i có t ng di n tích là 12,5 ha bên b Tây sông Ba. - Hình thành các qu t d phòng các công trình công c ng, d ch v , các khu dân cư m i... 7/ Quy ho ch h t ng k thu t: a/ Quy ho ch giao thông: - ư ng qu c l ông Trư ng Sơn có ch gi i 50m, lòng ư ng 21m, gi i phân cách 2m, v a hè 13,5m - ư ng vành ai ông ch gi i 35m, lòng ư ng 21m, dãi phân cách 21m, v a hè. - ư ng Quang Trung có l gi i là 34m, lòng ư ng 21m, dãi phân cách 2m, hè ph m i bên 5,5 m. ây là tr c chính c a khu trung tâm. - ư ng giao thông trong n i th , khu dân cư có 4 lo i: + Lo i ch gi i 30m, lòng ư ng 15m, v a hè m i bên r ng 5,75m. + Lo i ch gi i 22m, lòng ư ng l0,5m, v a hè m i bên r ng 5,75m. + Lo i ch gi i 18m, lòng ư ng 10,5m, v a hè m i bên r ng 3,75m. + Lo i ch gi i 13m-14m, lòng ư ng 7m, v a hè m i bên r ng 3m-3,5m. b/ Quy ho ch thoát nư c và v sinh môi trư ng: * Thoát nư c mưa: Xây d ng h th ng mương thoát nư c xây á h c B=800 sâu 1000 và ng c ng bê tông ly tâm có ư ng kính D1000 - D1500. * Thoát nư c b n: H th ng c ng thoát nư c c a khu v c d ki n quy ho ch s s d ng h th ng c ng thoát nư c chung m t n a. Xây d ng 02 tr m x lý nư c th i n m hai bên sông Ba và các b x lý sinh h c khu v c t thu .
  5. Tuy nhiên nư c th i sinh ho t c a các h gia ình và các công trình công c ng ph i ư c x lý sơ b (b ng b t ho i có ngăn l c) trư c khi x vào c ng chung c a th tr n. Toàn b nư c th i và m t ph n nư c mưa ư c ưa v khu v c tr m x lý nư c bNn. T i tr m x lý nư c xây d ng 2 b ch a dung tích W1=800 m3/ b d phòng khi mưa l n và có van x s c , dây chuy n x lý nư c th i bao g m lý hóa và vi sinh, nư c th i b o m x ra môi trư ng t tiêu chuNn lo i A - TCVN. M ng lư i thoát nư c như Báo cáo thNm nh c a S Xây d ng. * V sinh môi trư n: - i v i nư c th i khu Ti u th công nghi p ư c x lý c c b trong khuôn viên nhà máy t tiêu chNn lo i B - TCVN 5945-1995 m i ư c x vào h th ng c ng chung ưa v khu x lý nư c th i t p trung r i th i ra môi trư ng nư c t lo i A - TCVN. - T i mi ng x c a c ng thoát nư c chung ph i ư c xây d ng lư í ch n rác. - Rác th i ư c phân lo i trong các h gia ình, rác h u cơ và vô cơ riêng. - Rác h u cơ ư c thu gom hàng ngày b ng xe chuyên dùng, s lư ng xe c n thu gom rác n =5 - 8 xe. Rác vô cơ m t tu n thu gom m t l n. c/ Quy ho ch c p nư c: B trí hai nhà máy c p nư c: * Nhà máy c p nư c 01: Là nâng c p nhà máy c p nư c hi n t i, v trí phía ông c a th tr n l y ngu n nư c t su i ăk L p. Cung c p nư c ch y u cho b ông sông - Công su t c p nư c c a nhà máy nư c này kho ng 2.500 m3/ ngày êm * Nhà máy c p nư c 02: Xây d ng nhà máy c p nư c m i, v trí phía B c th tr n, l y ngu n nư c t h thu i n An Khê- Ka Nát. Cung c p nư c ch y u cho b Tây sông Ba. - Công su t c p nư c c a nhà máy c p nư c này kho ng 1.500m3/ngày êm. * T ng công su t c p nư c cho toàn th : 4000 m3/ ngày êm. d/ Quy ho ch c p i n: - Xây d ng ư ng dây 110kV An Khê - K'Bang. ng th i nâng c p tr m i n trung gian 35/10kV phía ông Nam th tr n lên 6300kVA 110/22kV. H th ng ư ng dây trung h th và tr m bi n áp trên toàn th tr n c i t o và b trí l i cho phù h p v i tiêu chuNn. - khu v c n i th , các tr c ư ng l n, trong các khu công viên t p trung dùng cáp ng m 0,4KV c p i n chi u sáng i chung c t v i m ng h áp.
  6. - T ng công su t c p i n cho th tr n: 7005 Kw. e/ M ng thông tin: - Hi n t i ã ph sóng truy n hình. - Thông tin liên l c: n năm 2010 t ch tiêu 10 máy i n / 100 dân. i u 2. U ban nhân dân huy n KBang ch trì ph i h p v i các S , ngành có liên quan và UBND th tr n KBang t ch c công b quy ho ch các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan th c hi n. Căn c quy ho ch ã ư c phê duy t qu n lý xây d ng ô th theo quy ho ch, l p và phê duy t các quy ho ch xây d ng chi ti t theo úng quy nh nhà nư c hi n hành. i u 3. Các ông Chánh Văn Phòng UBND t nh, Giám c các S : N i v , K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông V n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Công nghi p, Nông nghi p và PTNT, Bưu chính Vi n thông, Ch huy trư ng B ch huy Quân s t nh, Giám c Công an t nh, Ch t ch UBND huy n K'Bang và Th trư ng các S , Ban ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản