Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định tiêu chuẩn lâm sàng, tiêu chuẩn cận lâm sàng và các trường hợp không áp dụng các tiêu chuẩn lâm sàng để xác định chết não” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ********* Đ c l p - T do - H nh phúc *********** S : 32/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH TIÊU CHU N LÂM SÀNG, TIÊU CHU N C N LÂM SÀNG VÀ CÁC TRƯ NG H P KHÔNG ÁP D NG CÁC TIÊU CHU N LÂM SÀNG Đ XÁC Đ NH CH T NÃO” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác s 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006 c a Qu c h i; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr và V trư ng V Pháp ch - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh tiêu chu n lâm sàng, tiêu chu n c n lâm sàng và các trư ng h p không áp d ng các tiêu chu n lâm sàng đ xác đ nh ch t não”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t ; Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t ; Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên QUY Đ NH TIÊU CHU N LÂM SÀNG, TIÊU CHU N C N LÂM SÀNG VÀ CÁC TRƯ NG H P KHÔNG ÁP D NG CÁC TIÊU CHU N LÂM SÀNG Đ XÁC Đ NH CH T NÃO (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32/2007/QĐ-BYT ngày 15/8/2007 c a B trư ng B Y t ) I. TIÊU CHU N LÂM SÀNG, NGHI M PHÁP TH NGHI M LÂM SÀNG VÀ TIÊU CHU N TH I GIAN Đ XÁC Đ NH CH T NÃO 1. Tiêu chu n lâm sàng đ xác đ nh ch t não bao g m: a) Hôn mê sâu (thang đi m hôn mê Glasgow b ng 3 đi m); b) Đ ng t c đ nh (đ ng t hai bên giãn trên 4 mm); c) Đ ng t m t ph n x v i ánh sáng (ánh sáng đèn Pin); d) M t ph n x giác m c; đ) M t ph n x ho khi kích thích ph qu n: Khi hút đ m, nghi m pháp gây ho âm tính; e) Không có ph n x đ u - m t: M t ph n x m t búp bê; g) M t không quay khi bơm 50 ml nư c l nh vào tai: Ph n x m t - ti n đình âm tính; h) M t kh năng t th khi b máy th : Nghi m pháp ng ng th dương tính.
  2. 2. Các nghi m pháp th nghi m lâm sàng đ xác đ nh ch t não: a) Nghi m pháp gây ho khi hút đ m âm tính: M t ph n x ho khi kích thích b ng ng thông nơi phân chia ph qu n g c ph i và trái qua ng n i khí qu n; b) Ph n x m t búp bê: Bình thư ng khi nghiêng đ u b nh nhân sang m t bên, hai m t s đ o ngư c sang bên đ i di n, khi ch t não nhãn c u không c đ ng; o c) Ph n x m t-ti n đình: Bình thư ng khi bơm 50 ml nư c l nh kho ng 5-6 C vào l n lư t hai tai, m t quay v phía bơm (nhưng ph i có màng nhĩ bình thư ng). Tìm ph n x này thay cho ph n x m t búp bê khi nghi ng có ch n thương c t s ng c ho c ph n x đ u - m t không rõ; d) Nghi m pháp ng ng th : Cho b nh nhân th máy v i ô xy 100% trong 10 phút sau đó tháo máy th kh i b nh nhân, đưa qua ng n i khí qu n 6 lít/phút ô xy 100% trong 10 phút, n u b nh nhân không th đư c thì nghi m pháp dương tính. II. TIÊU CHU N C N LÂM SÀNG Đ XÁC Đ NH CH T NÃO Xác đ nh tiêu chu n c n lâm sàng đ xác đ nh ch t não, ph i s d ng m t trong các k t qu k thu t chuyên môn sau đây: 1. Ghi đi n não: M t sóng đi n não (đ ng đi n). 2. Ch p c t l p vi tính xuyên não: Ch p c t l p vi tính s não có bơm thu c c n quang tĩnh m ch nhưng không th y m ch máu não ng m thu c. 3. Ch p siêu âm Doppler xuyên s : Không th y sóng Doppler c a hình nh siêu âm (trên gi y siêu âm) ho c m t dòng tâm trương, ch còn các đ nh sóng tâm thu nh kh i đ u kỳ tâm thu. 4. Ch p X quang đ ng m ch não: Không th y đ ng m ch não ng m thu c c n quang. 5. Ch p đ ng v phóng x : Bơm ch t đ ng v phóng x vào máu nhưng không th y hình nh ch t phóng x trong não phút th 30, phút th 60 và phút th 120 sau khi bơm. III. TIÊU CHU N TH I GIAN 1. Tiêu chu n th i gian đ xác đ nh ch t não ít nh t là 12 gi , k t khi ngư i b nh có đ các tiêu chu n lâm sàng và không h i ph c m i đư c ch n đoán ch t não. 2. Khi ti n hành xác đ nh ch t não ph i có ba bác s đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 27 c a Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác cùng đánh giá, có ý ki n đ c l p và ký biên b n riêng cho m i ngư i vào ba th i đi m: B t đ u xác đ nh chét não và hai th i đi m ti p theo là 6 gi và 12 gi k t khi b t đ u xác đ nh ch t não (Ph l c Quy trình đánh giá ch t não kèm theo). IV.CÁC TRƯ NG H P KHÔNG ÁP D NG TIÊU CHU N LÂM SÀNG Đ XÁC Đ NH CH T NÃO Nh ng trư ng h p sau không đưa vào đ đánh giá ch t não: 1. Chưa có ch n đoán nguyên nhân rõ ràng có th gi i thích tình tr ng hôn mê và ch t não lâm sàng. o 2. Thân nhi t dư i 32 C. 3. B nh nhân nghi ng ng đ c thu c hay đang dùng các thu c c ch th n kinh - cơ. 4. Phong b th n kinh - cơ. 5. R i lo n n i ti t và chuy n hóa. 6. Gây mê sâu. 7. Có tình tr ng s c ho c t t huy t áp. 8. Tr ng thái c ch tâm th n: Không đáp ng v i m i kích thích m c dù b nh nhân v n còn đang s ng. 9. H i ch ng Guillain - Barré n ng. 10. R n đ c c n ph i th máy./.
  3. PH L C QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T NÃO I. HÀNH CHÍNH - H và tên b nh nhân (n n nhân) c n đánh giá ch t não: .................................................................. , Gi i: .............................................. Tu i: ............................................................................................. - Th i gian đánh giá ch t não: ............. gi , ngày............. tháng ................ năm ............................... - H và tên chuyên gia đánh giá ch t não: .......................................................................................... II. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHU N LÂM SÀNG Đ XÁC Đ NH CH T NÃO STT Tiêu chu n L n1 L n2 L n3 (Sau l n 1: 6 gi ) (Sau l n 1: 12 gi ) … gi …, ngày … … gi …, ngày … … gi …, ngày … tháng … năm …. tháng … năm …. tháng … năm …. 1 Hôn mê sâu 2 Đ ng t giãn trên 4 mm 3 Đ ng t m t ph n x v i ánh sáng 4 M t ph n x giác m c 5 M t ph n x m t búp bê 6 M t ph n x m t - ti n đình (ch c n th c hi n khi ph n x m t búp bê không rõ) 7 M t ph n x ho khi kích thích ph qu n 8 Nghi m pháp ng ng th dương tính Khi xác đ nh l n 3 (sau l n 1: 12 gi ), rút ng n i khí qu n r i ti n hành th c hi n các nghi m pháp th nghi m lâm sàng đ xác đ nh ch t não và đánh giá hôn mê b ng thang đi m Glasgow. III. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHU N C N LÂM SÀNG Đ XÁC Đ NH CH T NÃO, PH I TH C HI N M T TRONG NH NG K THU T CHUYÊN MÔN SAU 1. Ghi đi n não 2. Ch p c t l p vi tính s não. 3. Làm siêu âm Doppler xuyên s . 4. Ch p X quang đ ng m ch não. 5. Ch p đ ng v phóng x não. K t qu xác nh n là ch t não quy đ nh t i “Quy đ nh tiêu chu n lâm sàng, tiêu chu n c n lâm sàng và các trư ng h p không áp d ng các tiêu chu n lâm sàng đ xác đ nh ch t não”. IV. CÁC TRƯ NG H P XÁC Đ NH KHÔNG CÓ CÁC TR NG THÁI SAU 1. Chưa có ch n đoán nguyên nhân rõ ràng có th gi i thích tình tr ng hôn mê và ch t não trên lâm sàng. o 2. Thân nhi t dư i 32 C. 3. B nh nhân nghi ng ng đ c thu c hay dùng các thu c c ch th n kinh - cơ. 4. Phong b th n kinh - cơ. 5. R i lo n n i ti t và chuy n hóa.
  4. 6. Gây mê sâu. 7. Có tình tr ng s c ho c t t huy t áp. 8. Tr ng thái c ch tâm th n: Không đáp ng v i m i kích thích m c dù b nh nhân v n còn đang s ng. 9. H i ch ng Guillain - Barré n ng. 10. R n đ c c n ph i th máy. V. K T LU N CH T NÃO Sau khi ki m tra theo đúng quy trình đánh giá ch t não, tôi tuyên b b nh nhân (n n nhân) tên là: ................................ tu i ......... gi i ........... đã ch t não. Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính xác th c c a k t lu n xác đ nh ch t não này. … gi …, ngày … tháng … năm … CHUYÊN GIA XÁC Đ NH CH T NÃO (Ký và ghi rõ h tên) (Công báo s 632+633 ngày 01/9/2007)
Đồng bộ tài khoản