intTypePromotion=3

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Dao Van Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
12
lượt xem
0
download

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 32/2017/QĐ­UBND Nam Định, ngày 14 tháng 11 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2015/QĐ­UBND NGÀY 19/6/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC  BAN HÀNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH  NAM ĐỊNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa  khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y  tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán  chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 187/TTr­SYT ngày 13/11/2017 về việc bãi bỏ Quyết  định số 17/2015/QĐ­UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ  khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi  quản lý của tỉnh Nam Định, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ­UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban  hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà  nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh,  Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà  nước trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Bộ Y tế;
  2. ­ Bộ Tư pháp (Cục KTVB); ­ TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ­ Như điều 3; ­ Công báo tỉnh; Website tỉnh; Phạm Đình Nghị ­ Lưu: VP1, VP7.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản