intTypePromotion=1

Quyết định số 325/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Chia sẻ: An Lac Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:80

0
1
lượt xem
0
download

Quyết định số 325/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 325/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 325/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 325/QĐ­UBND Bạc Liêu, ngày 27 tháng 02 năm 2019    QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU  LỊCH TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 243/QĐ­UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc  Liêu về việc hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành  lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 64/TTr­ SVHTTTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cụ  thể: Danh mục gồm 162 (một trăm sáu mươi hai) thủ tục hành chính (tại các quyết định: Quyết định  số 1327/QĐ­UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số  2324/QĐ­UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số  1859/QĐ­UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số  135/QĐ­UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số  2157/QĐ­UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số  1994/QĐ­UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 2044/QĐ­UBND ngày 02/12/2016;  Quyết định số 1310/QĐ­UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;  Quyết định số 136/QĐ­UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;  Quyết định số 954/QĐ­UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu),  được sửa đổi, bổ sung tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết và phí, lệ phí thủ tục hành chính.
 2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và  Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c); ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ Các PCVP UBND tỉnh; ­ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu; ­ Cổng TT điện tử tỉnh; ­ VP UBND tỉnh: Ph. KGVX; Lâm Thị Sang ­ Lưu: VT, KSTT­19(TT).   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI  QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU (Ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ­UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu) NỘI DUNG  SỬA ĐỔI, BỔ  SỐ HỒ SƠ  SUNG THỦ  TTHCSỐ HỒ  TỤC HÀNH  SƠ TTHCSỐ  CHÍNHNỘI  HỒ SƠ  DUNG SỬA  SỐ  SỐ HỒ SƠ  TTHCSỐ HỒ  NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ  ĐỔI, BỔ  TT TTHC SƠ TTHCSỐ  SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SUNG THỦ  HỒ SƠ  TỤC HÀNH  TTHCTÊN  CHÍNHCĂN  THỦ TỤC  CỨ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH (Quy định sửa   đổi, bổ sung  TTHC) I LĨNH VỰC VĂN HÓA (47 TTHC) A1. Di sản văn hóa 01 BVH­BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết Cơ quan có  278823 278823BVH­ TTHC. thẩm quyền giải  BLI­ quyết TTHC.Cơ 
 3. quan có thẩm  quyền giải  quyết  TTHC.Quyết  định số 243/QĐ­ 278823BVH­ UBND ngày 14  BLI­ tháng 11 năm  278823BVH­ 2018 của Ủy ban  BLI­ nhân dân tỉnh  278823BVH­ Bạc Liêu về  BLI­ việc hợp nhất  278823Đăng ký  Sở Văn hóa,  di vật, cổ vật,  Thể thao và Du  bảo vật quốc  lịch với Sở  gia Thông tin và  Truyền thông,  thành lập Sở  Văn hóa, Thông  tin, Thể thao và  Du lịch. BVH­BLI­ 278824BVH­ BLI­ 278824BVH­ BLI­ 278824BVH­ BLI­ 278824BVH­ Cơ quan có  BLI­ thẩm quyền giải  BVH­BLI­ 278824Cấp  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  02 278824 phép cho người TTHC. quan có thẩm  Việt Nam định  quyền giải  cư ở nước  quyết TTHC.nt ngoài, tổ chức,  cá nhân nước  ngoài tiến hành  nghiên cứu sưu  tầm di sản văn  hóa phi vật thể  tại địa phương 03 BVH­BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  Cơ quan có  278825 278825BVH­ TTHC. thẩm quyền giải  BLI­ quyết TTHC.Cơ  278825BVH­ quan có thẩm  BLI­ quyền giải  278825BVH­ quyết TTHC.nt BLI­ 278825BVH­
 4. BLI­278825Xác  nhận đủ điều  kiện cấp giấy  phép hoạt động  đối với bảo  tàng ngoài công  lập BVH­BLI­ 278826BVH­ BLI­ 278826BVH­ Cơ quan có  BLI­ thẩm quyền giải  278826BVH­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  04 BLI­ 278826 TTHC. quan có thẩm  278826BVH­ quyền giải  BLI­ quyết TTHC.nt 278826Cấp  giấy phép hoạt  động bảo tàng  ngoài công lập BVH­BLI­ 278827BVH­ BLI­ 278827BVH­ Cơ quan có  BLI­ thẩm quyền giải  BVH­BLI­ 278827BVH­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  05 278827 BLI­ TTHC. quan có thẩm  278827BVH­ quyền giải  BLI­ quyết TTHC.nt 278827Cấp  giấy phép khai  quật khẩn cấp 06 BVH­BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  Cơ quan có  278828 278828BVH­ TTHC. thẩm quyền giải  BLI­ quyết TTHC.Cơ  278828BVH­ quan có thẩm  BLI­ quyền giải  278828BVH­ quyết TTHC.nt BLI­ 278828BVH­ BLI­ 278828Cấp  chứng chỉ hành  nghề mua bán  di vật, cổ vật,  bảo vật quốc  gia
 5. BVH­BLI­ 278829BVH­ BLI­ 278829BVH­ BLI­ 278829BVH­ Cơ quan có  BLI­ thẩm quyền giải  BVH­BLI­ 278829BVH­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  07 278829 BLI­ TTHC. quan có thẩm  278829Công  quyền giải  nhận bảo vật  quyết TTHC.nt quốc gia đối  với bảo tàng  cấp tỉnh, ban  hoặc trung tâm  quản lý di tích BVH­BLI­ 278830BVH­ BLI­ 278830BVH­ BLI­ 278830BVH­ BLI­ Cơ quan có  278830BVH­ thẩm quyền giải  BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  08 278830Công  278830 TTHC. quan có thẩm  nhận bảo vật  quyền giải  quốc gia đối  quyết TTHC.nt với bảo tàng  ngoài công lập,  tổ chức, cá  nhân là chủ sở  hữu hoặc đang  quản lý hợp  pháp hiện vật 09 BVH­BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  Cơ quan có  278831 278831BVH­ TTHC. thẩm quyền giải  BLI­ quyết TTHC.Cơ  278831BVH­ quan có thẩm  BLI­ quyền giải  278831BVH­ quyết TTHC.nt BLI­ 278831BVH­ BLI­ 278831Cấp  giấy chứng  nhận đủ điều  kiện kinh doanh 
 6. giám định cổ  vật BLI­ 289240BLI­ 289240BLI­ Cơ quan có  289240BLI­ thẩm quyền giải  289240BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  10 BLI­289240 289240Cấp lại  TTHC. quan có thẩm  giấy chứng  quyền giải  nhận đủ điều  quyết TTHC.nt kiện kinh doanh  giám định cổ  vật BLI­ 289241BLI­ Cơ quan có  289241BLI­ thẩm quyền giải  289241BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  11 BLI­289241 289241BLI­ TTHC. quan có thẩm  289241Cấp  quyền giải  chứng chỉ hành  quyết TTHC.nt nghề tu bổ di  tích BLI­ 289242BLI­ Cơ quan có  289242BLI­ thẩm quyền giải  289242BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  12 BLI­289242 289242BLI­ TTHC. quan có thẩm  289242Cấp lại  quyền giải  chứng chỉ hành  quyết TTHC.nt nghề tu bổ di  tích BVH­BLI­ 278821BVH­ BLI­ 278821BVH­ BLI­ Cơ quan có  278821BVH­ thẩm quyền giải  BVH­BLI­ BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  13 278821 278821BVH­ TTHC. quan có thẩm  BLI­ quyền giải  278821Cấp  quyết TTHC.nt giấy chứng  nhận đủ điều  kiện hành nghề  tu bổ di tích 14 BVH­BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  Cơ quan có  278822 278822BVH­ TTHC. thẩm quyền giải 
 7. BLI­ 278822BVH­ BLI­ 278822BVH­ BLI­ quyết TTHC.Cơ  278822BVH­ quan có thẩm  BLI­ quyền giải  278822Cấp lại  quyết TTHC.nt giấy chứng  nhận đủ điều  kiện hành nghề  tu bổ di tích A2. 15 BVH­BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  Cơ quan có  278863 278863BVH­ TTHC. thẩm quyền giải  BLI­ quyết TTHC.Cơ  Điện ảnh 278863BVH­ quan có thẩm  BLI­ quyền giải  278863BVH­ quyết TTHC.nt BLI­ 278863BVH­ BLI­ 278863Cấp  giấy phép phổ  biến phim  (­ Phim tài liệu,  phim khoa học,  phim hoạt hình  do cơ sở điện  ảnh thuộc địa  phương sản  xuất hoặc nhập  khẩu; ­ Cấp giấy  phép phổ biến  phim truyện khi  năm trước liền  kề, các cơ sở  điện ảnh thuộc  địa phương đáp  ứng các điều  kiện: + Sản xuất ít  nhất 10 phim  truyện nhựa 
 8. được phép phổ  biến; + Nhập khẩu ít  nhất 40 phim  truyện nhựa  được phép phổ  biến) BVH­BLI­ 278865BVH­ BLI­ 278865BVH­ BLI­ 278865BVH­ BLI­ 278865BVH­ BLI­ Cơ quan có  278865Cấp  thẩm quyền giải  BVH­BLI­ giấy phép phố  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  16 278865 biển phim có  TTHC. quan có thẩm  sử dụng hiệu  quyền giải  ứng đặc biệt  quyết TTHC.nt tác động đến  người xem  phim (do các cơ  sở điện ảnh  thuộc địa  phương sản  xuất hoặc nhập  khẩu) A3. BVH­BLI­ 278799BVH­ BLI­ 278799BVH­ BLI­ 278799BVH­ Cơ quan có  BLI­ thẩm quyền giải  278799BVH­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  17 BLI­ 278799 TTHC. quan có thẩm  278799Tiếp  quyền giải  nhận thông báo  quyết TTHC.nt tổ chức thi sáng  tác tác phẩm  mỹ thuật (thẩm  quyền của Sở  Văn hóa, Thể  thao và Du lịch)
 9. BVH­BLI­ 278800BVH­ BLI­ 278800BVH­ BLI­ 278800BVH­ Cơ quan có  BLI­ thẩm quyền giải  BVH­BLI­ 278800BVH­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  18 278800 BLI­ TTHC. quan có thẩm  278800Cấp  quyền giải  giấy phép triển  quyết TTHC.nt lãm mỹ thuật  (thẩm quyền  của Ủy ban  nhân dân cấp  tỉnh) BVH­BLI­ 278801BVH­ BLI­ 278801BVH­ BLI­ 278801BVH­ Cơ quan có  BLI­ thẩm quyền giải  BVH­BLI­ 278801BVH­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  19 278801 BLI­ TTHC. quan có thẩm  278801Cấp  quyền giải  giấy phép sao  quyết TTHC.nt chép tác phẩm  mỹ thuật về  danh nhân văn  hóa, anh hùng  dân tộc, lãnh tụ BVH­BLI­ 278802BVH­ BLI­ 278802BVH­ BLI­ Cơ quan có  278802BVH­ thẩm quyền giải  BVH­BLI­ BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  20 278802 278802BVH­ TTHC. quan có thẩm  BLI­ quyền giải  278802Cấp  quyết TTHC.nt giấy phép xây  dựng tượng đài,  tranh hoành  tráng 21 BVH­BLI­ BVH­BLI­ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  Cơ quan có  278803 278803BVH­ TTHC. thẩm quyền giải 
 10. BLI­ 278803BVH­ BLI­ 278803BVH­ BLI­ 278803BVH­ quyết TTHC.Cơ  BLI­ quan có thẩm  278803Cấp  quyền giải  giấy phép tổ  quyết TTHC.nt chức trại sáng  tác điêu khắc  (thẩm quyền  của Ủy ban  nhân dân cấp  tỉnh) BLI­ 289246BLI­ 289246BLI­ 289246BLI­ 289246BLI­ Cơ quan có  289246Cấp  thẩm quyền giải  giấy phép triển  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  22 BLI­289246 lãm tác phẩm  TTHC. quan có thẩm  nhiếp ảnh tại  quyền giải  Việt Nam  quyết TTHC.nt (thẩm quyền  của Ủy ban  nhân dân cấp  tỉnh) BLI­ 289247BLI­ 289247BLI­ 289247BLI­ 289247BLI­ Cơ quan có  289247Cấp  thẩm quyền giải  giấy phép đưa  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.Cơ  23 BLI­289247 tác phẩm nhiếp  TTHC. quan có thẩm  ảnh từ Việt  quyền giải  Nam ra nước  quyết TTHC.nt ngoài triển lãm  (thẩm quyền  của Ủy ban  nhân dân cấp  tỉnh) A4. 24 BVH­BLI­ BVH­BLI­278969BVH­ Cấp giấy phép tổ chức  Cơ quan có  278969 BLI­278969BVH­BLI­ biểu diễn nghệ thuật,  thẩm quyền giải 
 11. 278969BVH­BLI­ 278969BVH­BLI­ trình diễn thời trang cho  278969Cấp giấy phép tổ  các tổ chức thuộc địa  Nghệ thuật  chức biểu diễn nghệ  phươngCơ quan có  quyết TTHC.nt biểu diễn thuật, trình diễn thời trang  thẩm quyền giải quyết  cho các tổ chức thuộc địa  TTHC. phương BVH­BLI­278970BVH­ BLI­278970BVH­BLI­ Cấp giấy phép cho phép  278970BVH­BLI­ tổ chức, cá nhân Việt  278970BVH­BLI­ Nam thuộc địa phương  Cơ quan có  BVH­BLI­ 278970Cấp giấy phép cho  ra nước ngoài biểu diễn  25 thẩm quyền giải  278970 phép tổ chức, cá nhân Việt nghệ thuật, trình diễn  quyết TTHC.nt Nam thuộc địa phương ra  thời trangCơ quan có  nước ngoài biểu diễn  thẩm quyền giải quyết  nghệ thuật, trình diễn thời  TTHC. trang BVH­BLI­278972BVH­ Cấp giấy phép cho đối  BLI­278972BVH­BLI­ tượng thuộc địa phương  278972BVH­BLI­ mời tổ chức, cá nhân  278972BVH­BLI­ nước ngoài vào biểu  Cơ quan có  BVH­BLI­ 278972Cấp giấy phép cho  26 diễn nghệ thuật, trình  thẩm quyền giải  278972 đối tượng thuộc địa  diễn thời trang tại địa  quyết TTHC.nt phương mời tổ chức, cá  phươngCơ quan có  nhân nước ngoài vào biểu  thẩm quyền giải quyết  diễn nghệ thuật, trình diễn  TTHC. thời trang tại địa phương BVH­BLI­278974BVH­ BLI­278974BVH­BLI­ Cấp giấy phép tổ chức  278974BVH­BLI­ thi người đẹp, người  Cơ quan có  BVH­BLI­ 278974BVH­BLI­ mẫu trong phạm vi địa  27 thẩm quyền giải  278974 278974Cấp giấy phép tổ  phươngCơ quan có  quyết TTHC.nt chức thi người đẹp, người thẩm quyền giải quyết  mẫu trong phạm vi địa  TTHC. phương BVH­BLI­278976BVH­ Cấp giấy phép phê  BLI­278976BVH­BLI­ duyệt nội dung bản ghi  278976BVH­BLI­ âm, ghi hình ca múa  278976BVH­BLI­ Cơ quan có  BVH­BLI­ nhạc, sân khấu cho các  28 278976Cấp giấy phép phê  thẩm quyền giải  278976 tổ chức thuộc địa  duyệt nội dung bản ghi  quyết TTHC.nt phươngCơ quan có  âm, ghi hình ca múa nhạc,  thẩm quyền giải quyết  sân khấu cho các tổ chức  TTHC. thuộc địa phương 29 BVH­BLI­ BVH­BLI­278977BVH­ Thông báo tổ chức biểu  Cơ quan có  278977 BLI­278977BVH­BLI­ diễn nghệ thuật, trình  thẩm quyền giải  278977BVH­BLI­ diễn thời trang; thi  quyết TTHC.nt
 12. 278977BVH­BLI­ người đẹp, người  278977Thông báo tổ chức  mẫuCơ quan có thẩm  biểu diễn nghệ thuật, trình  quyền giải quyết  diễn thời trang; thi người  TTHC. đẹp, người mẫu BVH­BLI­278978BVH­ BLI­278978BVH­BLI­ Chấp thuận địa điểm  278978BVH­BLI­ đăng cai vòng chung kết  Cơ quan có  BVH­BLI­ 278978BVH­BLI­ cuộc thi người đẹp,  30 thẩm quyền giải  278978 278978Chấp thuận địa  người mẫuCơ quan có  quyết TTHC.nt điểm đăng cai vòng chung  thẩm quyền giải quyết  kết cuộc thi người đẹp,  TTHC. người mẫu A5. BVH­BLI­278900BVH­ Cấp giấy phép kinh  BLI­278900BVH­BLI­ doanh karaoke (do Sở  278900BVH­BLI­ Văn hóa, Thể thao và  Cơ quan có  BVH­BLI­ 278900BVH­BLI­ Du lịch cấp)Cơ quan có  31 thẩm quyền giải  278900 278900Cấp giấy phép kinh thẩm quyền giải quyết  quyết TTHC.nt doanh karaoke (do Sở Văn  TTHC. hóa, Thể thao và Du lịch  cấp) BVH­BLI­278903BVH­ BLI­278903BVH­BLI­ Cấp giấy phép kinh  Cơ quan có  BVH­BLI­ 278903BVH­BLI­ doanh vũ trườngCơ  32 thẩm quyền giải  278903 278903BVH­BLI­ quan có thẩm quyền  Quyết TTHC.nt 278903Cấp giấy phép kinh giải Quyết TTHC. doanh vũ trường BVH­BLI­278908BVH­ Công nhận lại “Cơ  BLI­278908BVH­BLI­ quan đạt chuẩn văn  278908BVH­BLI­ hóa”, “Đơn vị đạt  278908BVH­BLI­ Cơ quan có  BVH­BLI­ chuẩn văn hóa”, “Doanh  33 278908Công nhận lại “Cơ  thẩm quyền giải  278908 nghiệp đạt chuẩn văn  quan đạt chuẩn văn hóa”,  quyết TTHC.nt hóa”Cơ quan có thẩm  “Đơn vị đạt chuẩn văn  quyền giải quyết  hóa”, “Doanh nghiệp đạt  TTHC. chuẩn văn hóa” A6. Quảng cáo BVH­BLI­278911BVH­ BLI­278911BVH­BLI­ Tiếp nhận hồ sơ thông  278911BVH­BLI­ báo sản phẩm quảng  Cơ quan có  BVH­BLI­ 278911BVH­BLI­ cáo trên bảng quảng  34 thẩm quyền giải  278911 278911Tiếp nhận hồ sơ  cáo, băng­rônCơ quan  quyết TTHC.nt thông báo sản phẩm quảng có thẩm quyền giải  cáo trên bảng quảng cáo,  quyết TTHC. băng­rôn
 13. BVH­BLI­278913BVH­ BLI­278913BVH­BLI­ Tiếp nhận thông báo tổ  278913BVH­BLI­ chức đoàn người thực  Cơ quan có  BVH­BLI­ 35 278913BVH­BLI­ hiện quảng cáoCơ quan thẩm quyền giải  278913 278913Tiếp nhận thông  có thẩm quyền giải  quyết TTHC.nt báo tổ chức đoàn người  quyết TTHC. thực hiện quảng cáo BVH­BLI­278915BVH­ BLI­278915BVH­BLI­ Cấp Giấy phép thành  278915BVH­BLI­ lập Văn phòng đại diện  278915BVH­BLI­ của doanh nghiệp  Cơ quan có  BVH­BLI­ 36 278915Cấp Giấy phép  quảng cáo nước ngoài  thẩm quyền giải  278915 thành lập Văn phòng đại  tại Việt NamCơ quan  quyết TTHC.nt diện của doanh nghiệp  có thẩm quyền giải  quảng cáo nước ngoài tại  quyết TTHC. Việt Nam BVH­BLI­278919BVH­ Cấp sửa đổi, bổ sung  BLI­278919BVH­BLI­ Giấy phép thành lập  278919BVH­BLI­ Văn phòng đại diện của  278919BVH­BLI­ Cơ quan có  BVH­BLI­ doanh nghiệp quảng cáo  37 278919Cấp sửa đổi, bổ  thẩm quyền giải  278919 nước ngoài tại Việt  sung Giấy phép thành lập  quyết TTHC.nt NamCơ quan có thẩm  Văn phòng đại diện của  quyền giải quyết  doanh nghiệp quảng cáo  TTHC. nước ngoài tại Việt Nam BVH­BLI­278921BVH­ BLI­278921BVH­BLI­ Cấp lại Giấy phép  278921BVH­BLI­ thành lập Văn phòng  278921BVH­BLI­ đại diện của doanh  Cơ quan có  BVH­BLI­ 38 278921Cấp lại Giấy phép  nghiệp quảng cáo nước  thẩm quyền giải  278921 thành lập Văn phòng đại  ngoài tại Việt NamCơ  quyết TTHC.nt diện của doanh nghiệp  quan có thẩm quyền  quảng cáo nước ngoài tại  giải quyết TTHC. Việt Nam A7. Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 39 BVH­BLI­ BVH­BLI­278945BVH­BLI­ Cấp phép nhập khẩu  Cơ quan có  278945 278945BVH­BLI­ văn hóa phẩm không  thẩm quyền giải  278945Cấp phép nhập khẩu nhằm mục đích kinh  quyết TTHC.nt văn hóa phẩm không nhằm  doanh thuộc thẩm  mục đích kinh doanh thuộc  quyền của Sở Văn hóa,  thẩm quyền của Sở Văn  Thể thao và Du lịchCấp  hóa, Thể thao và Du lịch phép nhập khẩu văn hóa  phẩm không nhằm mục  đích kinh doanh thuộc  thẩm quyền của Sở  Văn hóa, Thể thao và  Du lịchCấp phép nhập 
 14. khẩu văn hóa phẩm  không nhằm mục đích  kinh doanh thuộc thẩm  quyền của Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịchCơ  quan có thẩm quyền  giải quyết TTHC. Giám định văn hóa  phẩm xuất khẩu không  nhằm mục đích kinh  doanh của cá nhân, tổ  chức ở địa phươngGiám  định văn hóa phẩm xuất  khẩu không nhằm mục  đích kinh doanh của cá  Cơ quan có  BVH­BLI­ 40 nhân, tổ chức ở địa  thẩm quyền giải  279062 phươngGiám định văn  quyết TTHC.nt BVH­BLI­279062BVH­BLI­ hóa phẩm xuất khẩu  279062BVH­BLI­ không nhằm mục đích  279062Giám định văn hóa  kinh doanh của cá nhân,  phẩm xuất khẩu không  tổ chức ở địa  nhằm mục đích kinh doanh  phươngCơ quan có  của cá nhân, tổ chức ở địa  thẩm quyền giải quyết  phương TTHC. Thủ tục phê duyệt nội  dung tác phẩm tạo hình,  mỹ thuật ứng dụng, tác  phẩm nhiếp ảnh nhập  khẩuThủ tục phê duyệt  nội dung tác phẩm tạo  hình, mỹ thuật ứng  Cơ quan có  BVH­BLI­ dụng, tác phẩm nhiếp  41 thẩm quyền giải  278947 ảnh nhập khẩuThủ tục  quyết TTHC.nt phê duyệt nội dung tác  BVH­BLI­278947BVH­BLI­ phẩm tạo hình, mỹ  278947BVH­BLI­ thuật ứng dụng, tác  278947Thủ tục phê duyệt  phẩm nhiếp ảnh nhập  nội dung tác phẩm tạo hình,  khẩuCơ quan có thẩm  mỹ thuật ứng dụng, tác  quyền giải quyết  phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu TTHC. 42 BVH­BLI­ BVH­BLI­278948BVH­BLI­ Thủ tục phê duyệt nội  Cơ quan có  278948 278948BVH­BLI­ dung tác phẩm điện ảnh thẩm quyền giải  278948Thủ tục phê duyệt  nhập khẩuThủ tục phê  quyết TTHC.nt nội dung tác phẩm điện ảnh duyệt nội dung tác  nhập khẩu phẩm điện ảnh nhập  khẩuThủ tục phê duyệt  nội dung tác phẩm điện  ảnh nhập khẩuCơ quan 
 15. có thẩm quyền giải  quyết TTHC. Thủ tục xác nhận danh  mục sản phẩm nghe  nhìn có nội dung vui  chơi giải trí nhập  khẩuThủ tục xác nhận  danh mục sản phẩm  nghe nhìn có nội dung  Cơ quan có  BVH­BLI­ 43 vui chơi giải trí nhập  thẩm quyền giải  278949 khẩuThủ tục xác nhận  quyết TTHC.nt BVH­BLI­278949BVH­BLI­ danh mục sản phẩm  278949BVH­BLI­ nghe nhìn có nội dung  278949Thủ tục xác nhận  vui chơi giải trí nhập  danh mục sản phẩm nghe  khẩuCơ quan có thẩm  nhìn có nội dung vui chơi  quyền giải quyết  giải trí nhập khẩu TTHC. A8. Đăng ký hoạt động thư  Thư viện viện tư nhân có vốn  sách ban đầu từ 2.000  bản trở lênĐăng ký  BVH­BLI­204801BVH­BLI­ hoạt động thư viện tư  204801BVH­BLI­ nhân có vốn sách ban  Cơ quan có  BVH­BLI­ 204801Đăng ký hoạt động  44 đầu từ 2.000 bản trở  thẩm quyền giải  204801 thư viện tư nhân có vốn  lênĐăng ký hoạt động  quyết TTHC.nt sách ban đầu từ 2.000 bản  thư viện tư nhân có vốn  trở lên sách ban đầu từ 2.000  bản trở lênCơ quan có  thẩm quyền giải quyết  TTHC. A9. Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 45 BVH­BLI­ BVH­BLI­278892BVH­BLI­ Thủ tục cho phép tổ  Cơ quan có  278892 278892BVH­BLI­ chức triển khai sử dụng thẩm quyền giải  278892Thủ tục cho phép tổ  vũ khí quân dụng, súng  quyết TTHC.nt chức triển khai sử dụng vũ  săn, vũ khí thể thao, vật  khí quân dụng, súng săn, vũ  liệu nổ, công cụ hỗ trợ  khí thể thao, vật liệu nổ,  còn tính năng, tác dụng 
 16. công cụ hỗ trợ còn tính  được sử dụng làm đạo  năng, tác dụng được sử  cụThủ tục cho phép tổ  dụng làm đạo cụ chức triển khai sử dụng  vũ khí quân dụng, súng  săn, vũ khí thể thao, vật  liệu nổ, công cụ hỗ trợ  còn tính năng, tác dụng  được sử dụng làm đạo  cụThủ tục cho phép tổ  chức triển khai sử dụng  vũ khí quân dụng, súng  săn, vũ khí thể thao, vật  liệu nổ, công cụ hỗ trợ  còn tính năng, tác dụng  được sử dụng làm đạo  cụCơ quan có thẩm  quyền giải quyết  TTHC. A10. Thủ tục đăng ký tổ  chức lễ hộiThủ tục  đăng ký tổ chức lễ  hộiThủ tục đăng ký tổ  chức lễ hộiThủ tục  BVH­ Cơ quan có  đăng ký tổ chức lễ  46 BLI­ Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội thẩm quyền giải  hộiThủ tục đăng ký tổ  279065 quyết TTHC.nt chức lễ hộiThủ tục  đăng ký tổ chức lễ  hộiCơ quan có thẩm  quyền giải quyết  TTHC. 47 BVH­ Thủ tục thông báo tổ chức lễ  Thủ tục thông báo tổ  Cơ quan có  BLI­ hội chức lễ hộiThủ tục  thẩm quyền giải  279066 thông báo tổ chức lễ  quyết TTHC.nt hộiThủ tục thông báo  tổ chức lễ hộiThủ tục  thông báo tổ chức lễ  hộiThủ tục thông báo  tổ chức lễ hộiThủ tục  thông báo tổ chức lễ  hộiCơ quan có thẩm  quyền giải quyết  TTHC. II A1. Phát thanh, truyền hình và thông tin ­ điện tử 01 BTT­ Cấp giấy phép thiết lập trang  Cấp giấy phép thiết lập Cơ quan có 
 17. thẩm quyền giải  Quyết  trang thông tin điện tử  TTHC.Quyết  tổng hợpCấp giấy phép  định số 243/QĐ­ thiết lập trang thông tin  UBND ngày 14  điện tử tổng hợpCấp  tháng 11 năm  giấy phép thiết lập  2018 của Ủy ban  trang thông tin điện tử  nhân dân tỉnh  tổng hợpCấp giấy phép  Bạc Liêu về  BLI­ thiết lập trang thông tin  thông tin điện tử tổng hợp việc hợp nhất  264736 điện tử tổng hợpCấp  Sở Văn hóa,  giấy phép thiết lập  Thể thao và Du  trang thông tin điện tử  lịch với Sở  tổng hợpCấp giấy phép  Thông tin và  thiết lập trang thông tin  Truyền thông,  điện tử tổng hợpCơ  thành lập Sở  quan có thẩm quyền  Văn hóa, Thông  giải Quyết TTHC. tin, Thể thao và  Du lịch. Sửa đổi, bổ sung giấy phép  Sửa đổi, bổ sung giấy  thiết lập trang thông tin điện tử phép thiết lập trang  tổng hợp thông tin điện tử tổng  hợpSửa đổi, bổ sung  giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  tổng hợpSửa đổi, bổ  sung giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  BTT­ tổng hợpSửa đổi, bổ  Cơ quan có  02 BLI­ sung giấy phép thiết lập thẩm quyền giải  264740 trang thông tin điện tử  quyết TTHC.nt tổng hợpSửa đổi, bổ  sung giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  tổng hợpSửa đổi, bổ  sung giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  tổng hợpCơ quan có  thẩm quyền giải quyết  TTHC. 03 BTT­ Cấp lại giấy phép thiết lập  Cấp lại giấy phép thiết  Cơ quan có  BLI­ trang thông tin điện tử tổng  lập trang thông tin điện  thẩm quyền giải  264743 hợp tử tổng hợpCấp lại  quyết TTHC.nt giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  tổng hợpCấp lại giấy  phép thiết lập trang  thông tin điện tử tổng 
 18. hợpCấp lại giấy phép  thiết lập trang thông tin  điện tử tổng hợpCấp  lại giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  tổng hợpCấp lại giấy  phép thiết lập trang  thông tin điện tử tổng  hợpCơ quan có thẩm  quyền giải quyết  TTHC. Gia hạn giấy phép thiết  lập trang thông tin điện  tử tổng hợpGia hạn  giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  tổng hợpGia hạn giấy  phép thiết lập trang  thông tin điện tử tổng  BTT­ hợpGia hạn giấy phép  Cơ quan có  04 BLI­ thiết lập trang thông tin  thẩm quyền giải  264741 điện tử tổng hợpGia  quyết TTHC.nt hạn giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử  tổng hợpGia hạn giấy  phép thiết lập trang  thông tin điện tử tổng  Gia hạn giấy phép thiết lập  hợpCơ quan có thẩm  trang thông tin điện tử tổng  quyền giải quyết  hợp TTHC. 05 BTT­ Thông báo thay đổi trụ sở  Thông báo thay đổi trụ  Cơ quan có  BLI­ chính, văn phòng giao dịch, địa  sở chính, văn phòng  thẩm quyền giải  279973 chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ  giao dịch, địa chỉ đặt  quyết TTHC.nt của doanh nghiệp cung cấp  hoặc cho thuê máy chủ  dịch vụ trò chơi điện tử G1  của doanh nghiệp cung  trên mạng cấp dịch vụ trò chơi  điện tử G1 trên  mạngThông báo thay  đổi trụ sở chính, văn  phòng giao dịch, địa chỉ  đặt hoặc cho thuê máy  chủ của doanh nghiệp  cung cấp dịch vụ trò  chơi điện tử G1 trên  mạngThông báo thay  đổi trụ sở chính, văn  phòng giao dịch, địa chỉ  đặt hoặc cho thuê máy 
 19. chủ của doanh nghiệp  cung cấp dịch vụ trò  chơi điện tử G1 trên  mạngThông báo thay  đổi trụ sở chính, văn  phòng giao dịch, địa chỉ  đặt hoặc cho thuê máy  chủ của doanh nghiệp  cung cấp dịch vụ trò  chơi điện tử G1 trên  mạngThông báo thay  đổi trụ sở chính, văn  phòng giao dịch, địa chỉ  đặt hoặc cho thuê máy  chủ của doanh nghiệp  cung cấp dịch vụ trò  chơi điện tử G1 trên  mạngThông báo thay  đổi trụ sở chính, văn  phòng giao dịch, địa chỉ  đặt hoặc cho thuê máy  chủ của doanh nghiệp  cung cấp dịch vụ trò  chơi điện tử G1 trên  mạngCơ quan có thẩm  quyền giải quyết  TTHC. 06 BTT­ Thông báo thay đổi cơ cấu tổ  Thông báo thay đổi cơ  Cơ quan có  BLI­ chức của doanh nghiệp cung  cấu tổ chức của doanh  thẩm quyền giải  279974 cấp dịch vụ trò chơi điện tử  nghiệp cung cấp dịch  quyết TTHC.nt G1 trên mạng do chia tách, hợp vụ trò chơi điện tử G1  nhất, sát nhập, chuyển đổi  trên mạng do chia tách,  công ty theo quy định của pháp  hợp nhất, sát nhập,  luật về doanh nghiệp; thay đổi  chuyển đổi công ty theo  phần vốn góp dẫn đến thay  quy định của pháp luật  đổi thành viên góp vốn (hoặc  về doanh nghiệp; thay  cổ đông) có phần vốn góp từ  đổi phần vốn góp dẫn  30% vốn điều lệ trở lên đến thay đổi thành viên  góp vốn (hoặc cổ đông)  có phần vốn góp từ  30% vốn điều lệ trở  lênThông báo thay đổi  cơ cấu tổ chức của  doanh nghiệp cung cấp  dịch vụ trò chơi điện tử  G1 trên mạng do chia  tách, hợp nhất, sát  nhập, chuyển đổi công  ty theo quy định của 
 20. pháp luật về doanh  nghiệp; thay đổi phần  vốn góp dẫn đến thay  đổi thành viên góp vốn  (hoặc cổ đông) có phần  vốn góp từ 30% vốn  điều lệ trở lênThông  báo thay đổi cơ cấu tổ  chức của doanh nghiệp  cung cấp dịch vụ trò  chơi điện tử G1 trên  mạng do chia tách, hợp  nhất, sát nhập, chuyển  đổi công ty theo quy  định của pháp luật về  doanh nghiệp; thay đổi  phần vốn góp dẫn đến  thay đổi thành viên góp  vốn (hoặc cổ đông) có  phần vốn góp từ 30%  vốn điều lệ trở  lênThông báo thay đổi  cơ cấu tổ chức của  doanh nghiệp cung cấp  dịch vụ trò chơi điện tử  G1 trên mạng do chia  tách, hợp nhất, sát  nhập, chuyển đổi công  ty theo quy định của  pháp luật về doanh  nghiệp; thay đổi phần  vốn góp dẫn đến thay  đổi thành viên góp vốn  (hoặc cổ đông) có phần  vốn góp từ 30% vốn  điều lệ trở lênThông  báo thay đổi cơ cấu tổ  chức của doanh nghiệp  cung cấp dịch vụ trò  chơi điện tử G1 trên  mạng do chia tách, hợp  nhất, sát nhập, chuyển  đổi công ty theo quy  định của pháp luật về  doanh nghiệp; thay đổi  phần vốn góp dẫn đến  thay đổi thành viên góp  vốn (hoặc cổ đông) có  phần vốn góp từ 30% 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản