intTypePromotion=1

Quyết định số 329/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Chia sẻ: An Lac Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
2
lượt xem
0
download

Quyết định số 329/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 329/2019/QĐ-UBND công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 329/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 329/QĐ­UBND Bến Tre, ngày 22 tháng 02 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC  BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ BẾN TRE CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ vào Quyết định số 7291/QĐ­BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về  việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng  quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ­CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính  phủ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 362/TTr­SYT ngày 14 tháng 02 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong  lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre. Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có  liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.   CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Như Điều 2; ­ Bộ Y tế; ­ Cục Kiểm soát TTHC ­ VPCP; ­ Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; ­ Các PCVP.UBND tỉnh; ­ Sở Y tế (kèm hồ sơ); ­ Phòng KSTT (kèm hồ sơ); Cao Văn Trọng ­ Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  2. ­ Lưu: VT.   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN  GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE (Ban hành kèm theo Quyết định số: 329/QĐ­UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân tỉnh Bến Tre) Địa điểm  Số  Tên thủ tục  Thời hạn  thực  Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý TT hành chính giải quyết hiện + Luật khám bệnh, chữa  bệnh; + Luật Bảo hiểm y tế năm  2008; + Luật sửa đổi, bổ sung  Thực hiện theo  một số điều của Luật Bảo  Thông tư số  hiểm y tế năm 2014; 15/2018/TT­ BYT ngày  + Nghị định số  30/05/2018 của  146/2018/NĐ­CP ngày  Bộ Y tế quy  17/10/2018 của Chính phủ  định thống nhất quy định chi tiết và hướng  giá dịch vụ  dẫn biện pháp thi hành một  Giải quyết  Các cơ sở khám bệnh,  số điều của Luật Bảo hiểm  Khám bệnh,  ngay sau khi  khám  chữa bệnh bảo  y tế; chữa bệnh  1 xuất trình thẻ  bệnh,  hiểm y tế giữa  bảo hiểm y  bảo hiểm y  chữa  các bệnh viện  + Quyết định số  tế. tế. bệnh. cùng hạng trên  1895/1997/QĐ­BYT ngày  toàn quốc và  19/9/1997 của Bộ Y tế về  hướng dẫn áp  việc ban hành quy chế bệnh  dụng giá, thanh  viện; toán chi phí  khám bệnh,  + Thông tư số 15/2018/TT­ chữa bệnh trong BYT ngày 30/05/2018 của  một số trường  Bộ Y tế quy định thống  hợp. nhất giá dịch vụ khám  bệnh, chữa bệnh bảo hiểm  y tế giữa các bệnh viện  cùng hạng trên toàn quốc và  hướng dẫn áp dụng giá,  thanh toán chi phí khám  bệnh, chữa bệnh trong một  số trường hợp.
  3.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản