Quyết định số 33/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 33/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2004/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 33/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM B O V TH C V T PHÍA NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 88/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm B o v th c v t phía Nam là ơn v s nghi p b o v th c v t tr c thu c C c B o v th c v t, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo quy nh c a Pháp lu t. Tr s c a Trung tâm t t i xã Long inh, huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang. Ph m vi ho t ng c a Trung tâm g m các t nh t Ninh Thu n tr vào. i u 2. Nhi m v và quy n h n Giúp C c trư ng C c B o v th c v t th c hi n công tác b o v th c v t t i các t nh trong vùng ph trách. 1. Theo dõi, t ng h p, d báo, thông báo tình hình di n bi n c a sinh v t gây h i, sinh v t có ích i v i tài nguyên th c v t cho C c B o v th c v t và các t nh trong vùng ph trách; 2. Tham gia vi c ch o phòng tr sinh v t h i tài nguyên th c v t; xác minh, t ng h p tình hình d ch h i trong vùng báo cáo C c;
  2. 3. Hu n luy n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b b o v th c v t các t nh trong vùng; 4. Th c hi n khuy n nông v b o v th c v t theo phân công c a C c trư ng: 4.1. ào t o, b i dư ng gi ng viên qu n lý d ch h i t ng h p, phương pháp khuy n nông b o v th c vât; 4. 2. Xây d ng, chuy n giao và tuyên truy n các mô hình trình di n ng d ng khoa h c công ngh trong b o v th c v t; 5. Tham gia xây d ng tiêu chuNn, quy trình và th c hi n các d án, tài nghiên c u, kh o sát th c nghi m v b o v th c v t; 6. Nhân nuôi sinh v t có ích, ch phNm có ngu n g c sinh h c s d ng trong b o v th c v t; 7. Xác nh và phân lo i sinh v t gây h i tài nguyên th c v t, sinh v t có ích; 8. Theo dõi, xu t vi c xây d ng và c ng c h th ng t ch c m ng lư i b o v th c v t cơ s theo quy nh c a pháp lu t; 9. Th c hi n các d ch v v b o v th c v t; 10. Tham gia các chương trình h p tác qu c t v b o v th c v t; 11. Qu n lý viên ch c, tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c C c giao; 12. Th c hi n nhi m v khác ư c C c trư ng C c B o v th c v t giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm: Lãnh o Trung tâm có Giám c và các Phó Giám c do C c trư ng C c B o v th c v t b nhi m theo quy nh; Giám c i u hành ho t ng c a Trung tâm, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v ho t ng c a Trung tâm và v nhi m v ư c giao; Phó Giám c giúp vi c Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó Giám c không quá 2 ngư i. 2. B máy giúp vi c Giám c Trung tâm: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng K thu t;
  3. c) Phòng D báo và Chuy n giao. C c trư ng C c B o v th c v t qui nh Quy ch làm vi c c a ơn v . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; Quy t nh này thay th Quy t nh s 67/NN-TCCB/Q ngày 07 tháng 02 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Trung tâm B o v th c v t phía Nam. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng b , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B và Giám c Trung tâm B o v th c v t phía Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản