Quyết định số 3347/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
154
lượt xem
40
download

Quyết định số 3347/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3347/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Thường quy kỹ thuật định lượng trực khuẩn mủ xanh - Pseudomonas aeruginosa - trong thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3347/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : 3347/2001/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH "THƯ NG QUY K THU T Đ NH LƯ NG TR C KHU N M XANH - PSEUDOMONAS AERUGINOSA - TRONG TH C PH M" B TRƯ NG B YT Căn c theo Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c theo Ngh đ nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c đ i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c theo Quy t đ nh s 14/1999/QĐ-TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; Theo đ ngh c a Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Đào t o, V trư ng V Pháp ch , Chánh thanh tra - B Y t và C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Thư ng quy k thu t đ nh lư ng tr c khu n m xanh - Pseudomonas aeruginosa - trong th c ph m”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c Đào t o, Pháp ch , Y t d phòng- B Y t ; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, Giám đ c S Y t các T nh,Thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Văn Truy n THƯ NG QUY K THU T Đ NH LƯ NG TR C KHU N M XANH (PSEUDOMONAS AERUGINOSA) TRONG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3347/ QĐ-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) I. NGUYÊN LÝ PHƯƠNG PHÁP S d ng phương pháp c y đ m Pseudomonas aeruginosa trên môi trư ng nuôi c y chuyên bi t, 0 sau khi m nhi t đ 42 C trong 48 gi . Ch n các khu n l c nghi ng xác đ nh Pseudomonas aeruginosa b ng các th nghi m sinh v t hóa h c theo thư ng quy. II. PH M VI ÁP D NG Phát hi n các ô nhi m do Pseudomonas aeruginosa trong s n ph m th c ph m ho c th c ph m đã đư c ch bi n s n. III. D NG C , MÔI TRƯ NG VÀ THU C TH 1. D ng c , thi t b D ng c và thi t b chuyên d ng trong phòng ki m nghi m vi sinh v t. 2. Môi trư ng, thu c th - Th ch Pseudomonas (Pseudomonas agar)
  2. - Th ch dinh dư ng (Nutrient agar) - Canh thang BHI (Brain Heart Infusion) - Nư c mu i đ m pepton 9‰ (Buffer Pepton Water - BPW) - Môi trư ng sinh v t hoá h c: Kligler (KIA); Lysin decarboxylaza (LDC), Citrat Simmon, Ure-indol - Thu c th oxidaza, Kowac. - B thu c nhu m Gram. IV. CHU N B MÔI TRƯ NG VÀ M U TH 1. Chu n b môi trư ng Môi trư ng nuôi c y, canh thang, nư c pha loãng và môi trư ng sinh v t hoá h c đư c đi u ch theo công th c. Các môi trư ng đư c đóng s n vào bình c u, bình nón, ng nghi m và đư c h p o o ti t trùng (110 C/30 phút ho c 121 C/15 phút). 2. Chu n b m u và dung d ch m u th 2.1. Chu n b m u M u th c ph m đư c c t nh ho c xay nhuy n b ng máy trong đi u ki n vô trùng cho t i khi đư c th đ ng nh t. -1 2.2. Chu n b dung d ch m u th 10 Cân chính xác 25g th c ph m đã đư c chu n b (ho c hút 25ml th c ph m l ng), cho vào bình nón ch a s n 225 ml nư c mu i đ m pepton (BPW) 9‰. L c đ u 2 - 3 phút, thu đư c dung d ch -1 m u th 10 . -2 -3 -4 2.3. Chu n b dung d ch m u th 10 ,10 ,10 .... -1 - Hút chính xác 1ml dung d ch m u th 10 cho sang ng nghi m ch a s n 9ml nư c mu i đ m -2 pepton 9‰. L c đ u trong 2-3phút, thu đư c dung d ch10 . -3 -4 -5 - Ti p t c làm tương t như v y, ta thu đư c các dung d ch m u th tương ng 10 , 10 , 10 .... (theo sơ đ ). 3. Phương pháp ti n hành Bư c 1: - Đánh d u lên đĩa th ch n ng đ dung d ch m u th . -1 - Dùng pipet 1ml vô trùng, hút chính xác 0,1 ml t dung d ch th 10 , nh lên b m t đĩa th ch Pseudomonas đã đánh d u n ng đ dung d ch m u th tương ng. - Dùng que c y kim lo i ho c que c y th y tinh ria đ u đ dung d ch m u đư c phân b kh p m t th ch sao cho các khu n l c m c phân tán đ u. 0 - 42 C/ 24 gi . Đ c k t qu . Lưu ý: Th ch nuôi c y ph i đư c hong khô trư c khi dùng. M i m u th c ph m ph i đư c nuôi c y ít nh t trong 3 đ m đ pha loãng. M i đ m đ pha loãng ph i đư c c y lên 2 đĩa th ch đ tính trung bình c ng c a m i đ m đ . Bư c 2: Đ c k t qu : - Đ c k t qu sau 24 gi : đ m toàn b các khu n l c có các đ c tính: tròn đ u, m t nh n, có sinh s c t màu xanh (nõn chu i, xanh lá m , xanh l c), có mùi thơm đ c trưng. Đánh d u các khu n 0 l c nghi ng . ti p 24 gi / 42 C. - Đ c k t qu sau 48 gi : Đ m các khu n l c nghi ng xu t hi n thêm (ch y u là các khu n l c có s c t xanh). Tính k t qu theo công th c: ΣC X= V(n1 + 0,1 n2) d Trong đó : Σ C: T ng s khu n l c đ m đư c trên t t c các đĩa đư c gi l i hai n ng đ pha loãng liên ti p, ít nh t có m t đĩa ch a trên 15 khu n l c.
  3. V: Th tích m u c y trên môi trư ng đĩa n1 : S đĩa đư c gi l i ng v i đ pha loãng ban đ u n2: S đĩa đư c gi l i ng v i đ pha loãng th 2 d: H s pha loãng th nh t đư c gi l i đ tính k t qu -2 Ví d : N ng đ 10 có 168 khu n l c (đĩa 1) và 215 khu n l c (đĩa 2) -3 N ng đ 10 có 14 khu n l c (đĩa 1) và 25 khu n l c (đĩa 2) 168 + 215 + 14 + 25 422 x -2 = = 191.818 0,1 (2 + 0,1 × 2) 10 0,0022 4 Như v y, có 19.10 vi khu n trong 1g m u th * Ghi chú: - Ch đ m các đĩa th ch có s khu n l c không vư t quá 300 đ tính k t qu . - N u các khu n l c phân b trên đĩa nuôi c y không rõ ràng thì ph i làm l i. Bư c 3: Xác đ nh hình th và tính ch t b t m u - L y khu n l c nghi ng nhu m Gram: Tr c khu n hình g y kích thư c 2 - 3µ, không b t m u thu c nhu m Gram, Gr (-) - Th test Oxidaza Bư c 4: Tăng sinh thu n ch ng và xác đ nh tính ch t sinh v t hoá h c 4.1. Tăng sinh thu n ch ng - Trích bi t khu n l c nghi ng cho vào ng canh thang BHI. 0 - m 37 C/ 24 gi . Thu đư c canh trùng thu n nh t. 4.2. Th tính ch t sinh v t hoá h c L y canh trùng thu n nh t đ th các tính ch t sinh v t hóa h c: - Lên men đư ng glucoza - Lên men đư ng lactoza, sinh hơi, sinh H2S. - S d ng carbon trong môi trư ng citrat simom - Kh năng sinh Indol - Kh năng sinh men decarboxylaza. N u c n: Ngưng k t v i kháng huy t thanh đa giá đ ch n đoán quy t đ nh tr c khu n m xanh l n lư t t serotyp P1 đ n P16. Tiêu chu n xác đ nh tr c khu n m xanh - Tr c khu n Gr (-) Oxidaza (+) Khu n l c có m u xanh - Glucoza (+) Lactoza (-) - Hơi (-) H2S (-) Citrat simom (-) - Indol (-) LDC (-) Sơ đ đ nh lư ng P. aeruginosa 1. Đ ng nh t m u
  4. Th ch Pseudomonas 3. m 0 Úp ngư c đĩa th ch, đ trong t m. Đ 42 C/ 20 - 24 gi . 4. Ch n đĩa th ch: Ch n đĩa có < 300 khu n l c đ đ m. 5. Tăng sinh thu n nh t 6. Xác đ nh tính ch t sinh v t hóa h c Glucoza: (+) Lactoza: (-) Hơi: (-) H2S: (-) Citrat simom: (-) Indol: (-) LDC: (-) Oxidaza: (+)
Đồng bộ tài khoản