Quyết định số 339/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 339/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 339/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 339/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 339/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “ HƯ NG D N CH N ĐOÁN VÀ ĐI U TR B NH S T RÉT” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c vào biên b n cu c h p H i đ ng th m đ nh “ Hư ng d n ch n đoán và đi u tr b nh s t rét” ngày 25 tháng 12 năm 2006 t i B Y t . Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này “ Hư ng d n chu n đoán và đi u tr b nh s t rét”. Đi u 2: “ Hư ng d n ch n đoán và đi u tr b nh s t rét “ là tài li u hư ng d n đư c áp d ng trong t t c các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c và tư nhân. Đi u 3:Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây trái v i qui đ nh trong Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Đi u tr , Chánh Thanh tra, V trư ng các V . C c trư ng các C c thu c B Y t , Giám đ c b nh vi n tr c thu c Trung ương và Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n - Như đi u 4; - Văn phòng Chính ph ( V Văn Xã); - B trư ng Tr n Th Trung Chi n (đ b/c); - Các Th trư ng (đ bi t); -Trang website B Y t ; - Lưu: VT, ĐTr. Nguy n Th Xuyên HƯ NG D N CH N ĐOÁN VÀ ĐI U TR B NH S T RÉT Chương 1 QUY Đ NH CHUNG 1.1. Xác đ nh ca b nh 1.1.1. B nh nhân xác đ nh là m c s t rét Có ký sinh trùng s t rét trong máu: Xét nghi m lam máu có ký sinh trùng s t rét ho c các que th ch n đoán nhanh dương tính. 1.1.2. B nh nhân s t rét lâm sàng ( nghi ng m c b nh s t rét) Trư ng h p không đư c xét nghi m máu ho c xét nghi m máu âm tính v i ký sinh trùng s t rét ho c chưa có k t qu xét nghi m và có 4 đ c đi m sau: o - Hi n đang s t (> 37,5 C) ho c có s t rét trong vòng 3 ngày g n đây. - Không gi i thích đư c nguyên nhân gây s t khác. - Đang ho c qua l i vùng s t rét trong vòng 9 tháng g n đây.
 2. - Đi u tr b ng thu c s t rét có đáp ng t t trong vòng 3 ngày. 1.1.3. Th ng kê b nh nhân m c b nh s t rét G m các b nh nhân xác đ nh là m c b nh s t rét và b nh nhân s t rét lâm sàng. 1.2. Các ch đ nh s d ng thu c đi u tr b nh s t rét 1.2.1. Đi u tr b nh nhân s t rét Bao g m đi u tr b nh nhân xác đ nh là m c b nh s t rét và s t rét lâm sàng. 1.2.2. Đi u tr m r ng Ch áp d ng các d ch, v d ch. Trung tâm phòng ch ng s t rét/ Y t D phòng t nh là cơ quan y t quy t đ nh ch n đ i tư ng và ph m vi đi u tr m r ng. 1.2.3. C p thu c t đi u tr Cán B y t c p thu c và hư ng d n t đi u tr cho các đ i tư ng sau: - Ph n có thai s ng trong vùng s t rét. - Khách du l ch, ngư i m i vào vùng s t rét trong vòng 6 tháng. - Ngư i đi r ng ng r y, ngư i qua l i biên gi i vùng s t rét lưu hành. 1.3. Thu c thi t y u đi u tr b nh s t rét B ng 1: Thu c đi u tr b nh s t rét Tuy n s d ng Tên thu c Trung Huy n xã Thôn, p ương, t nh 1. Chloroquin (viên) + + + + 2. Dihydroarlemisiain - + - + + piperaquin (viên) 3. Artesunat (viên) + + + + 4. CV-8 (viên) + + + 5. Artesurat (đ t h u + + + môn) 6. Artesunat (tiêm) + - - 7. Quinin (tiêm) + - + 8. Cuinin (viên) - + + 9. Primaquin (viên) + + + 1.4. Phân tuy n đi u tr B ng 2. Phân tuy n đi u tr Tuy n đi u tr B nh vi n Th b nh B nh vi n huy n, y t Y t buôn Cơ s y t Trung ương, công nông Tr m y t xã thôn tư nhân t nh lâm trư ng xí nghi p S t rét th + + + + + thông thư ng S t rét ph + + + + n có thai
 3. S t rét th ác X trí ban X trí ban X trí ban + + tính đ u* đ u* đ u* * X trí ban đ u và chuy n b nh nhân lên tuy n trên Chương II CH N ĐOÁN B NH S T RÉT 2.1. Ch n đoán b nh s t rét th thông thư ng 2.1.1. D a vào 3 y u t : D ch t , lâm sàng, xét nghi m - D ch l : S ng trong vùng s t rét ho c vào vùng s t rét, ho c có ti n s s t rét trong 9 tháng g n đây. - Lâm sàng: + Cơn s t đi n hình: Rét run s t nóng - ra m hôi ho c + Cơn s t không đi n hình như: S t không thành cơn: n l nh, gai rét ( hay g p tr nh và ngư i s ng vùng s t rét lưu hành). S t liên t c ho c giao đ ng trong 5-7 ngày đ u, r i thành cơn ( b nh nhân b s t rét l n đ u) + Nh ng d u hi u khác: Thi u máu, lách to. - Ch n đoán xét nghi m: Xét nghi m máu có ky sinh trùng s t rét ( n u k t qu l n đ u âm tính, soi t i thi u 100 vi trùng, nên xét nghi m thêm 2-3 l n), ho c que th ch n đoán nhanh kháng nguyên s t rét dương tính. (Nơi không có kính hi n vi thì l y lam máu g i đ n đi m kính g n nh t) 2.1.2. Ch n đoán phân bi t Trư ng h p k t qu xét nghi m tìm ký sinh trùng s t rét âm tính c n phân bi t v i s t do các nguyên nhân khác như: S t xu t huy t Dengue, s t thương hàn,s t mò, c m, cúm, viêm h ng, viêm amidan… 2.2. Ch n đoán b nh s t rét th ác tính 2.2.1. Các d u hi u d báo s t rét th ác tính. - R i lo n ý th c nh thoáng qua. - S t cao liên t c. - Nôn nhi u l n trong ngày. - R i lo n tiêu hóa: Nôn m a liên t c, tiêu ch y m t nư c, đau b ng c p. - Nh c đ u d d i - M t đ ký sinh trùng cao (P. falcipaurum ++++ ho c ≥ 100.000KST/ µ l máu) - Thi u máu n ng. 2.2.2. Ch n đoán xác đ nh b nh s t rét th ác tính B nh s t rét th ác tính là trư ng h p s t rét n ng do p.falciparum ho c nhi m ph i h p trong đó có p.falciparum, có m t ho c nhi u bi n ch ng sau đây đe d a tính m ng b nh nhân c n ph i h i s c: - Hôn mê ( có th kèm theo co gi t); GLASGOW50 µ mol/l).
 4. - S c : M ch nh khó b t, chân tay l nh, vã m hôi, h huy t áp: Huy t áp t i đa 50 mmHg, PaO3
 5. 3.1.2. Theo dõi k t qu đi u tr 3.1.2.1. Theo dõi lâm sàng Ph i theo dõi b nh nhân trong quá trình đi u tr : - N u b nh di n bi n n ng hơn ho c trong 3 ngày đi u tr mà b nh nhân v n s t, ho c tình tr ng b nh x u đi và có ký sinh trùng s t rét thì ph i thay thu c s t rét khác. - N u b nh di n bi n n ng hơn ho c trong 3 ngày đi u tr mà b nh nhân v n s t, ho c tình tr ng b nh x u đi và không có ký sinh trùng s t rét thì tìm nguyên nhân khác. 3.1.2.2. Theo dõi ký sinh trùng L y lam máu xét nghi m, xác đ nh ch ng lo i ký sinh trùng. Đ m m t đ ký sinh trùng s t rét vào ngày b t đ u đi u tr , 2 ngày và 7 ngày sau đi u tr đ đánh giá hi u l c c a thu c s t rét đang đư c dùng. 3.1.2.3. Phân lo i đáp ng đi u tr - Đi u tr th t b i s m: Các tri u ch ng lâm sàng không gi m ho c n ng lên và còn ký sinh trùng s t rét trong máu t i ngày th 3. - Đi u tr th t b i mu n: B nh nhân xu t hi n s t tr l i và ho c có ký sinh trùng s t rét t ngày 4 đ n ngày 28 sau đi u tr > - Đi u tr kh i b nh: B nh nhân h t tri u ch ng lâm sàng và s ch ký sinh trùng s t rét sau 3 ngày đi u tr và không có ký sinh trùng s t rét trong su t th i gian đi u tr tính đ n ngày 28. ( N u k t qu xét nghi m ch có giao bào ( gametocyt) mà b nh nhân không s t thì không ph i là đi u tr th t b i, trư ng h p này c n dùng primaquin đ ch ng lây lan) 3.1.2.4. X trí các trư ng h p th t b i
 6. - Các trư ng h p đi u tr th t b i ph i đư c thay th b ng lo i thu c s t rét khác có hi u l c cao. - N u g p nhi u trư ng h p đi u tr th t b i v i m t lo i thu c s t rét t i cơ s đi u tr , c n báo lên tuy n trên đ ti n hành xác minh ký sinh trùng s t rét kháng thu c. 3.2. Đi u tr b nh s t rét th ác tính 3.2.1. Quy đ nh đi u tr b nh s t rét th ác tính t i thôn buôn và xã: - Y t thôn buôn: Theo dõi b nh nhân có m t trong các d u hi u d báo s t rét th ác tính, c n cho u ng ngay thu c artesunat ho c dihydroartemisinin piperaquin và đưa ngay b nh nhân lên tr m y t xã. - Tr m y t xã: Ch n đoán s m b nh nhân s t rét th thông thư ng, đi u tr s m thu c đ c hi u và theo dõi ch t ch ca b nh. B nh nhân có các d u hi u d báo s t rét th ác tính c n x trí như sau: - Tiêm ngay artesunat, n u không có thu c tiêm thì dùng viên artesunat đ t h u môn. Sau đó chuy n b nh nhân lên tuy n trên. N u th i gian v n chuy n quá dài thì c n cho các li u ti p theo ( xem b ng 8,11). - Không v n chuy n ngay nh ng trư ng h p b nh nhân đang trong tình tr ng s c ( m ch nhanh nh khó b t, chân tay l nh, vã m hôi, t t huy t áp), phù ph i c p, co gi t… - Trư ng h p không th chuy n lên tuy n trên đ ơc, c n đ ngh tuy n trên t i tăng cư ng b ng phương ti n nhanh nh t, đ ng th i ti p t c đi u tr tích c c trong khi ch đ i. 3.2.2.1. Đi u tr đ c hi u S d ng m t trong các thu c s t rét theo th t ưu tiên như sau: - Artesunat tiêm: L 60mg pha v i 1 mg natri bicarbonate 5%, l c k cho b t artesunat tan hoàn toàn, dung d ch trong su t, sau đó pha them 5 ml natriclorua 9‰ đ tiêm tĩnh m ch ho c tiêm b p th t (n u không tiêm đư c tĩnh m ch). - Viên artesunat đ t h u môn: Lo i 50 mg và 100mg. S d ng khi b nh nhân không u ng đu c, không tiêu ch y, nơi không có đi u ki n tiêm truy n, s t rét tr em( li u lư ng xem b ng 8) n - Quinin dichlohydrat: ng 500mg ( n u không có artesunat), thu c đư c pha trong natri clorua 99 /no ho c glucose 5%, truy n tĩnh m ch v i li u 20 mg/kg 8 gi đ u, sau đó 10 mg/kg 8 gi m t l n cho đ n khi b nh nhân t nh thì chuy n sang tiêm b p ho c viên u ng cho đ (li u lư ng xem chương IV m c 13). 3.2.2.2. Đi u tr tri u ch ng và bi n ch ng a) H nhi t và ch ng co gi t - Chư m mát ho c m th giá l nh. o o - Thu c h nhi t: N u nhi t đ ≥ 38,5 C v i tr em ho c 39 v i ngư i l n. Thu c h nhi t ch dùng paracetarmol 10 mg/kg/ l n v i tr em, không quá 4 l n trong 24 gi . - C t cơn co gi t: + Dùng diazepam ( seduxen), li u 0,1-0,2 mg/kg tiêm tĩnh m ch ch m ho c bơm vào h u môn (ngư i l n t i đa 10 mg 1 li u). Tiêm nh c l i li u trên n u còn cơn gi t. + Ng a cơn co gi t tái phát b ng Phenobarbital 200 mg tiêm b p ngư i l n, tr em 5 mg/kg cân n ng m t l n trong ngày ( dè d t khi có suy gan). b) X trí đư ng huy t Tiêm tĩnh m ch ch m 50 ml glucose ưu trương 30% ( tr em 1,2 ml/kg), sau đó truy n duy trì glucose 10%, lư ng d ch truy n tùy theo cân b ng nư c đi n gi i c a b nh nhân. c) X trí s c - C n đo áp l c tĩnh m ch trung tâm và duy trì áp l c tĩnh m ch trung tâm kho ng 10-15 cm H2O b nh nhân có suy hô h p ti n tri n và 6,5 - 7cm H2O b nh nhân có suy hô h p ti n tri n b ng dung
 7. d ch đ ng trư ng. N u huy t áp v n không c i thi n c n s d ng thêm các thu c v n m ch như dopamin, dobutamin. N u huy t áp v n không lên sau khi dùng dopamine quá 10 µ g/kg thì ph i thay b ng noradrenalin. - V i tr em có s c x trí như trên ( chú ý li u lư ng cho thích h p và b o đ m huy t áp tâm thu >50 mm Hg). - N u b nh nhân có loan huy t ( CO3H
 8. - Ng ng truy n d ch, tiêm furosemid tĩnh m ch. - Th oxy và h tr hô h p. - L c máu liên t c. i) Chăm sóc, nuôi dư ng: - Đ b nh nhân n m nơi s ch s , khô, thoáng mát, tránh gió lùa, xoay tr b nh nhân 2-3 gi m t l n tránh loét tư th . - Theo dõi b nh nhân ch t ch : + Nhi t đ , m ch, huy t áp, nh p th . + N u b nh nhân suy th n c p x trí như ph n trên ( m c e). + N u b nh nhân suy th n chưa có đi u ki n l c máu: Cho b nh nhân ăn l ng qua ng thông d dày, ch đ ăn đ m b o đ dinh dư ng, không cho ăn lư ng protit quá 0,5g/kg trong 24 gi . 3.3. Đi u tr b nh s t rét ác tính ph n có thai Ph n có thai m c s t rét d b thi u máu, h đư ng huy t, phù ph i c p, d chuy n thành s t rét ác tính. Ph n có thai khi b s t rét ác tính có th s y thai, thai ch t lưu, đ thi u tháng và d n đ n t vong. Tích c c đi u tr di t ký sinh trùng s t rét, tri u ch ng, bi n ch ng. 3.3.1. Đi u tr đ c hi u - Artesunat tiêm: L 60 mg pha v i 1 ml natri bicarbonate 5%, l c k cho b t artesunat tan hoàn toàn, dung d ch trong su t, sau đó pha thêm 5 ml dung d ch natri clorua 9‰ đ tiêm tĩnh m ch ho c tiêm b p (n u không tiêm đư c tĩnh m ch), li u lư ng xem b ng 11. - Quinin dichlohydrat: ng 500 mg ( n u không có artesunat), thu c đư c pha trong natri clorua 9‰ ho c glucose 5%, truy n tĩnh m ch v i li u 20 mg/kg 8 gi đ u, sau đó 10 mg/kg 8 gi m t l n cho đ n khi b nh nhân t nh thì chuy n sang tiêm b p và viên u ng cho đ đi u tr ( li u lư ng xem chương IV m c 13). 3.3.2. Đi u tr tri u ch ng, bi n ch ng: Như ph n đi u tr chung v s t rét th ác tính ( xem m c 3.2.2.2) nhưng c n chú ý: X trí h đư ng huy t, thi u máu, đi u ch nh tình tr ng m t nư c, r i lo n đi n gi i, ki m – toan. 3.4. Đi u tr b nh s t rét th ác tính tr em S t rét tr em n u không đi u tr k p th i đ chuy n nhanh sang s t rét ác tính, s t cao co gi t, thi u máu, h đư ng huy t, hôn mê và d t vong. 3.4.1. Đi u tr đ c bi t Artesunat viên đ t h u môn, artesunat tiêm ho c quinin ( li u lư ng thu c xem b ng 8,11,12 và m c 13). 3.4.2. Đi u tr tri u ch ng và bi n ch ng Như ph n đi u tr chung ( xem m c 3.2.2.2) nhưng c n chú ý: - Ch ng co gi t. - X trí h đư ng huy t. - X trí tình tr ng thi u máu. - Đi u ch nh tình tr ng m t nư c, r i lo n đi n gi i, ki m – toan. Chương IV LI U LƯ NG THU C 4.1. Thu c đi u tr b nh s t rét B ng 4: Chloroquin phosphat, viên 250 mg( ch a 150mg bazơ) Li u tính theo cân n ng : T ng li u 25 mg bazơ/kg, chia 3 ngày đi u tr như sau:
 9. - Ngày 1: 10 mg bazơ/kg, cân n ng. - Ngày 2: 10 mg bazơ/kg cân n ng. - Ngày 3: 5 mg bazơ /kg cân n ng. Li u tính theo l a tu i ( n u không có cân) như sau: Tu i Ngày 1 (viên) Ngày 2 (viên) Ngày 3 (viên) Dư i 1 tu i 1 1 1 2 2 2 1 - dư i 5 tu i 1 1 1 5 – dư i 12 tu i 2 2 1 12 – dư i 15 tu i 3 3 1 1 2 T 15 tu i tr lên 4 4 2 B ng 5: Artesunat, viên 50 mg Li u tĩnh theo cân n ng cơ th : T ng li u 16 mg/ kg, chia 7 ngày đi u tr như sau: - Ngày 1: u ng 4mg/kg. - Ngày 2 đ n ngày 7: u ng 2mg/kg. Li u tính theo l a tu i ( n u không có cân) như sau: Ngày 2 -7 Tu i Ngày 1 (viên) ( s viên/ 1 ngày) Dư i 1 tu i 1 1 2 1 - dư i 5 tu i 2 1 5 – dư i 12 tu i 3 1 1 2 12 – dư i 15 tu i 3 2 T 15 tu i tr lên 4 2 Chú ý: không dùng artesunat cho ph n có thai trong 3 tháng đ u , tr trư ng h p s t rét th ác tính. B ng 6: Viên thu c ph i h p dihydroartemisinin-piperaquin Là thu c ph i h p m i viên có hàm lư ng dihydroartemisimin 40 mg + piperaquin phosphate 320 mg. Đi u tr 3 ngày tính theo l a tu i. Li u lư ng tính theo l a tu i, đi u tr theo b ng sau: Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Tu i Gi đ u Sau 8 gi Sau 24 gi Sau 48 gi Dư i 3 tu i 1 viên 1 viên 1 viên 1 viên 2 2 2 2 3 – dư i 8 tu i 1 viên 1 viên 1 viên 1 viên 8 – dư i 15 tu i 1 1 viên 1 1 viên 1 1 viên 1 1 viên 2 2 2 2 T 15 tu i tr lên 2 viên 2 viên 2 viên 2 viên Chú ý: Không dùng cho ph n có thai 3 tháng đ u. B ng 7: Viên s t rét CV-8 M i viên CV-8 có 4 thành ph n g m:
 10. Dihydroartemisinin 32mg + piperaquin phosphate 320 mg + trimethoprim 90 mg+ primaquin phosphate 5mg. Đi u tr 3 ngày li u lư ng tính theo l a tu i. Li u lư ng theo l a tu i, đi u tr theo b ng sau: Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Tu i Gi đ u Sau 8 gi Sau 24 gi Sau 48 gi 3 – dư i 7 tu i 1 viên 1 viên 1 viên 1 viên 2 2 2 2 7 – dư i 12 tu i 1 viên 1 viên 1 viên 1 viên 12 – dư i 15 tu i 1 1 viên 1 1 viên 1 1 viên 1 1 viên 2 2 2 2 T 15 tu i tr lên 2 viên 2 viên 2 viên 2 viên Chú ý: Không dùng cho tr em dư i 3 tu i, ph n có thai, ngư i có b nh gan và ngư i thi u men G6PD. B ng 8: Artesunat viên đ t h u môn: Lo i 50 mg, 100mg. Li u tính theo l a tu i: Ngày đ u đ t 2 l n, ngày 2 đ n ngày 7 đ t m t l n m i ngày, li u như sau: Tu i Li u cho 1 l n đ t Ghi chú Dư i 1 tu i 50 mg - Không dùng cho b nh nhân a ch y ( tiêu ch y). 1 – dư i 5 tu i 100 mg - Khi b nh nhân t nh, có th 3 – dư i 15 tu i 200 mg u ng đư c ,chuy n sang u ng T 15 tu i tr lên 300 mg thu c cho đ 7 ngày. B ng 9: Quinin sulfat, viên 250 mg Li u tính theo cân n ng: Li u 30 mg/kg/24 gi ( chia làm 3 l n u ng m i ngày) đi u tr 7 ngày. Li u tính theo l a tu i ( n u không có cân) như sau: Tu i S viên/ngày x s ngày Ghi chú Dư i 1 tu i 1 x 7 ngày 1 - dư i 5 tu i 1 1 x 7 ngày 2 Chia 3 l n u ng m i 5 – dư i 12 tu i 3 x 7 ngày ngày. 12 – dư i 15 tu i 5 x 7 ngày T 15 tu i tr lên 6 x 7 ngày B ng 10: Primaquin, viên 13,2mg (trong đó có ch a 7,5 mg bazơ) Li u lư ng tính theo cân n ng: - Đi u tr giao bào p.falciparum li u 0,5 mg bazơ/kg/24 gi , đi u tr 1 l n đ ch ng lây lan. - Đi u tr p.vivax li u 0,5 mg/kg/ngày x 10 ngày ch ng tái phát. Li u tính theo l a tu i( n u không có cân) như sau: Tu i P. falciparum đi u tr 1 l n P. Vivax đi u tr 10 ngày 3 – dư i 5 tu i 1 viên u ng 1 l n 1 viên /ngày x 10 ngày 5 – dư i 12 tu i 2 viên u ng 1 l n 2 viên /ngày x 10 ngày 12 – dư i 15 tu i 3 viên u ng 1 l n 3 viên /ngày x 10 ngày T 15 tu i tr lên 4 viên u ng 1 l n 4 viên /ngày x 10 ngày Chú ý:
 11. - Không dùng primaquin cho tr em dư i 3 tu i và ph n có thai, ngư i có b nh gan và ngư i thi u men G6PD. - U ng primaquin sau b a ăn. B ng 11: Artesunat tiêm, l 60 mg Li u tính theo cân n ng: - Li u gi đ u 2,4 mg/kg, 24 gi sau tiêm nh c l i 1,2 mg/kg, sau đó m i ngày tiêm 1 li u 1,2 mg/kg cho đ n khi b nh nhân t nh, có th u ng đư c, chuy n sang thu c u ng cho đ 7 ngày. - Tiêm tĩnh m ch: Pha v i 1 ml natri bicarbonate 5 % l c k cho b t artesunat tan hoàn toàn, dung d ch trong su t, sau đó pha thêm 5 ml natri clorua 9‰. Li u tính theo l a tu i ( n u không có cân) như sau: Li u ngày th nh t ( dung Li u ngày 2-7 ( dung d ch sau Tu i d ch sau khi pha thu c) khi pha thu c ) Dư i 1 tu i 2 ml 1 ml 1 – dư i 5 tu i 4 ml 2 ml 5 – dư i 12 tu i 8ml 4 ml 12 – dư i 15 tu i 10l 5 ml T 15 tu i tr lên 12 ml ( 2 l ) 6 ml (1 l ) Chú ý: - Không dùng artesunat cho ph n có thai trong 3 tháng đ u tr trư ng h p s t rét th ác tính. - Vi c pha thêm 5 ml natri clorua 9 ‰ là đ chia li u lư ng chính xác cho b nh nhân là tr em. - Trư ng h p không tiêm đư c tĩnh m ch thì có th tiêm b p, trong trư ng h p tiêm b p n u b nh nhân là ngư i l n dùng h t li u 60 mg 1 l n, thì ch c n cho b t thu c v i 1 ml natri bicarbonate 5%, l c k cho b t artesunat tan hoàn toàn,dung d ch trong su t, r i tiêm b p. B ng 12. Quinin chlohydrat, ng 500 mg Li u theo cân n ng:Tiêm b p: 30 mg/kg/24 gi . M i đ t đi u tr 7 ngày. Li u tính theo l a tu i ( n u không có cân) như sau: Tu i S ng x s l n/ngày Dư i 1 tu i 1 ng x 3 l n/ngày 10 1 – dư i 5 tu i 1 - 1 ng x 3 l n/ngày 6 3 5 – dư i 12tu i 1 ng x 3 l n/ngày 2 12 – dư i 15 tu i 2 ng x 3 l n/ngày 3 T 15 tu i tr lên 1 ng x 3 l n/ngày Chú ý: Tiêm quinin d gây áp xe, c n tiêm b p sâu và b o đ m vô trùng 13. Quinin dichlohydrat, ng 500 mg Thu c đư c pha trong natri clorua 9 ‰ ho c glucoza 5% đ truy n tĩnh m ch. Truy n tĩnh m ch v i li u 20 mg/kg truy n l n đ u, sau 8 gi truy n 10 mg/kg, các ngày sau li u 30 mg/kg chia 3 l n trong ngày đ n khi b nh nhân t nh thì chuy n sang tiêm b p ho c viên u ng cho đ li u đi u tr . Thí d : 1 ngư i n ng 50 kg, li u truy n đ u tiên 1000 mg quinin dichlohydrat, sau đó m i l n truy n 500 mg, pha trong 500 ml natri clorua 9 ‰ ho c glucoza 5%, truy n trong 4 gi v i t c đ 10 gi t/ phút.
 12. Chú ý: Trư ng h p b nh nhân suy th n c u tính toán t ng lư ng d ch truy n thích h p, n u c n chuy n sang tiêm b p KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên PH L C 1: THANG ĐI M GLASGOW C A NGƯ I L N D u hi u lâm sàng Đi m 1. M t m -T m 4 - Khi g i to 3 - Khi kích thích đau 2 - Không đáp ng 1 2. V n đ ng: - Đáp ng theo yêu c u, l i nói 6 - Đáp ng v i kích thích đau + Chính xác 5 + Không chính xác 4 - V i tư th co c ng 3 - V i tư th du i c ng 2 - Không đáp ng 1 3. L i nói - Tr l i đúng, chính xác. 5 - Tr l i b ng, l i nói lú l n, sai. 4 - Tr l i b ng các t không thích h p 3 - Tr l i b ng nh ng âm thanh vô nghĩa 2 - Không tr l i gì c 1 PH L C 2: THANG ĐI M BLANTYRE C A TR EM D u hi u lâm sàng Đi m 1. C đ ng m t: - Theo hư ng ( ví d : Theo m t c a m ) 1 - Không nhìn theo 0 2. Đáp ng v n đ ng:
 13. - T i ch kích thích đau 2 - Co chi v i kích thích đau 1 - Không đ c hi u ho c không đáp ng 0 3. Đáp ng l i nói: - Khóc to bình thư ng 2 - Khóc y u rên r 1 - Không đáp ng 0
Đồng bộ tài khoản