Quyết định số 3392/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 3392/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3392/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn thành công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3392/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3392/Q -UB TP H Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CÔNG TY TƯ V N NA C SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY C PH N TƯ V N KINH DOANH NA C SÀI GÒN. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 15/2002/TT-L TBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Quy t nh s 3391 /Q -UB ngày 06 tháng 7 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa công ty Tư v n a c Sài Gòn ; Xét t trình s 176/ MDN ngày 06 tháng 5 năm 2004 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa Doanh nghi p Nhà nư c Công ty Tư v n a c Sài Gòn tr c thu c T ng Công ty a c Sài Gòn như sau : 1. V n i u l Công ty c ph n : 2.200.000.000 ng. Trong ó : - T l c ph n Nhà nư c : 34,00 % v n i u l . - T l c ph n bán cho cán b công nhân viên trong doanh nghi p : 49,95% v n i u l (trong ó quy n ư c mua c ph n theo giá ưu ãi chi m 12,48% v n i u l ).
  2. - T l c ph n bán u giá cho c ông ngoài doanh nghi p : 16,05% v n i u l . 2. Giá tr doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m c ph n hóa ngày 31 tháng 12 năm 2002 : - Giá tr th c t c a doanh nghi p : 3.695.943.369 ng. - Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c : 930.287.636 ng. 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : T ng s c ph n bán giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p (theo phương án ư c duy t) : 2.745 c ph n. Ph n giá tr ư c ưu ãi : 82.350.000 ng. i u 2. Giao cho Công ty Tư v n a c Sài Gòn tr c ti p t ch c bán 3.533 c ph n cho các c ông bên ngoài theo hình th c u giá (tương ương 16,05% v n i u l c a Công ty c ph n). Các ơn v : Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , T ng Công ty a c Sài Gòn và Công ty Tư v n a c Sài Gòn có trách nhi m c ngư i tham gia H i ng u giá bán c ph n ; danh sách g i v Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph ra Quy t nh thành l p H i ng u giá, hư ng d n và giám sát ho t ng bán u giá c ph n t i Công ty Tư v n a c Sài Gòn . i u 3. Chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty Tư v n a c Sài Gòn thành Công ty c ph n : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n kinh doanh a c Sài Gòn ; - Tên giao d ch qu c t : Sài Gòn Real Estate Consulting Trading Joint - Stock Company ; - Tên vi t t t : Resco ; - Văn phòng chính (tr s chính) t t i : 62 Võ Văn T n, phư ng 6, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 4. Công ty c ph n Tư v n Kinh doanh a c Sài Gòn s n xu r kinh doanh các ngành ngh sau : - Thi t k công trình dân d ng công nghi p. Thi t k quy ho ch chi ti t các khu dân cư và d ch v . L p h a hi n tr ng nhà và các d ch v h p th c hóa mua bán nhà trong nhân dân theo quy nh c a Nhà nư c. - Tư v n pháp lu t v a c và th c hi n các d ch v pháp lý v nhà , t , nhà làm vi c cho các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c. Cung ng thông tin, gi i thi u theo yêu c u c a khách hàng v vi c mua bán, chuy n như ng, cho thuê nhà t.
  3. Kh o sát thi t k và giám sát thi công các công trình xây d ng dân d ng trên các quy mô. Th c hi n tư v n các công trình xây d ng dân d ng trên các quy mô. Th c hi n tư v n u tư và xây d ng trên các lĩnh v c sau : L p các d án u tư xây d ng ti n kh thi và kh thi, tư v n v u th u và h p ng kinh t , qu n lý d án u tư. - Thi t k công trình h t ng k thu t ô th . - ThNm nh thi t k k thu t và d toán các công trình xây d ng. - Xây d ng m ng lư i a chính và o v , thành l p b n a chính. o v và hi u ch nh b n a hình t l l n. o c ph c v kh o sát, thi t k thi công công trình. i u 5. Công ty c ph n Tư v n Kinh doanh a c Sài Gòn : - Là pháp nhân theo Lu t doanh nghi p Vi t Nam k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo qui nh c a pháp lu t. Ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và K toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c Công ty Tư v n a c Sài Gòn có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n Tư v n kinh doanh a c Sài Gòn. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 8232/Q -UB-CN ngày 06 tháng 12 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c sáp nh p Công ty Tư v n a c Sài Gòn vào xí nghi p Kh o sát thi t k và tư v n u tư Gò V p và i tên thành Công ty Tư v n a c Sài Gòn, sau khi Công ty c ph n Tư v n Kinh doanh a c Sài Gòn ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo lu t nh. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi C c Trư ng Chi c c tài chính doanh nghi p thành ph , T ng Giám c T ng Công ty a c Sài Gòn, Giám c Công ty Tư v n a c Sài Gòn và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 7 - BC M và PTDN Trung ương PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - B KH- T, B Tài chính - TT/TU, TT/H ND TP - Thư ng tr c UBND TP - Văn phòng Thành y - TT Ban MQLDN. TP - S Lao ng-TB và XH Nguy n Thi n Nhân - C c Thu thành ph - Kho b c Nhà nư c TP - Công an thành ph - Chi nhánh NHNN/TP - VPH -UB : các PVP - T CNN
  4. - Lưu (CNN.K).
Đồng bộ tài khoản