Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 34/2008/Q -UBND M Tho, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ C P GI Y PHÉP HO T NG I N L C TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và L phí s 38/2001/PL-UBTVQH.K10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 170/2008/NQ-H ND ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Ti n Giang quy nh m c thu, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép ho t ng i n l c trên a bàn t nh Ti n Giang; Xét ngh c a Giám c S Công Thương t nh Ti n Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m c thu, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép ho t ng i n l c trên a bàn t nh Ti n Giang như sau: 1. i tư ng thu: g m các t ch c, cá nhân ư c y ban nhân dân t nh Ti n Giang c p gi y phép ho t ng i n l c. 2. M c thu a) i v i c p m i gi y phép ho t ng i n l c: ơn v tính: ng/gi y phép S N i dung c p gi y phép ho t ng i n l c M c thu
  2. TT Tư v n quy ho ch, thi t k , giám sát và các hình th c tư v n 1 700.000 khác i v i d án, công trình i n 2 Qu n lý và v n hành nhà máy i n 700.000 3 Phân ph i và kinh doanh i n 700.000 b) i v i s a i, b sung gi y phép ho t ng i n l c: m c thu b ng 50% m c thu c p m i gi y phép ho t ng i n l c theo các n i dung tương ng. 3. Qu n lý và s d ng ti n thu l phí a) Th c hi n theo Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính. b) Cơ quan thu l phí c p gi y phép ho t ng i n l c có trách nhi m: - Niêm y t công khai m c thu l phí t i tr s cơ quan nơi thu l phí; - Khi thu ti n l phí ph i c p cho ngư i n p ti n biên lai thu ti n do C c thu t nh Ti n Giang c p; biên lai thu ph i ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a B Tài chính; - Th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p, quy t toán ti n l phí theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính. c) Cơ quan thu l phí ư c trích l i 75% trên t ng s ti n l phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c th c hi n thu l phí, c th chi theo các n i dung sau: - Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c th c hi n công vi c và thu l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, thông tin liên l c, i n, nư c theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; - Chi mua s m v t tư, nguyên li u và các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c th c hi n công vi c và thu l phí; - Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b tr c ti p th c hi n công vi c và thu l phí trong ơn v theo nguyên t c bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá ba tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và t i a b ng hai tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c, sau khi m b o các chi phí quy nh t i các n i dung 1 và 2 c a i m này; Toàn b s ti n l phí ư c trích theo quy nh, cơ quan thu l phí ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo ch quy nh và quy t toán năm; n u s ti n
  3. l phí s d ng không h t trong năm thì ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. d) S ti n còn l i (25%) cơ quan thu l phí ph i n p vào ngân sách nhà nư c và ư c qu n lý, s d ng theo các quy nh hi n hành. ) Hàng năm, căn c m c thu l phí c p gi y phép ho t ng i n l c, n i dung chi theo hư ng d n t i quy nh này và ch chi tiêu tài chính hi n hành, cơ quan thu l phí c p gi y phép ho t ng i n l c l p d toán thu, chi ti n l phí g i cơ quan tài chính ng c p có thNm quy n phê duy t. e) Th c hi n quy t toán l phí cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. Hàng năm cơ quan thu l phí th c hi n quy t toán vi c s d ng biên lai thu l phí, s ti n l phí thu ư c, s ti n trích l i cho ơn v , s ti n ph i n p vào ngân sách, s ti n ã n p và s ti n còn ph i n p ngân sách nhà nư c v i cơ quan thu ; quy t toán vi c s d ng s ti n ư c trích l i v i cơ quan tài chính ng c p theo úng quy nh. i u 2. Giao trách nhi m - Giám c S Công Thương ph i h p v i S Tài chính, C c Thu t nh t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này; - S Công Thương là cơ quan thu l phí c p gi y phép ho t ng i n l c trên a bàn t nh Ti n Giang úng theo các quy nh c a Nhà nư c và Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký, các quy nh trư c ây c a y ban nhân dân t nh trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các cơ quan: S Tài chính, S Công Thương, C c Thu t nh, Kho b c Nhà nư c t nh và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Phòng
Đồng bộ tài khoản