intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 3416/QĐ-UBND năm 2017

Chia sẻ: Trang Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
12
lượt xem
0
download

Quyết định số 3416/QĐ-UBND năm 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3416/QĐ-UBND năm 2017

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 3416/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4523/TTr- SKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2017. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo phụ lục. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 803/QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Từ ngày ban hành đến hết ngày 31/12/2017 các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đến ngày 01/01/2018 tất cả các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại "Quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh". Địa chỉ: số 24, Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC; - Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh; - Lưu: VT, KSTTHC. Nguyễn Ngọc Hai PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH
 2. THUẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH TTHC do CƠ QUAN Số Trung TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC GHI CHÚ TT ương HIỆN ban hành I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 05 TTHC này - Luật Doanh nghiệp số được tách từ 68/2014/QH13 ngày TTHC "Đăng ký 26/11/2014 (Luật Doanh thành lập doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Phòng nghiệp (đối với Đăng ký doanh nghiệp tư Đăng ký thành lập - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh nhân, công ty 1 doanh nghiệp tư CP ngày 14 tháng 9 năm x - Sở Kế TNHH, công ty cổ nhân 2015 về đăng ký doanh hoạch và phần, công ty nghiệp (Nghị định số Đầu tư hợp danh" ban 78/2015/NĐ-CP); hành kèm theo - Thông tư số 20/2015/TT- Quyết định số BKHĐT. 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015 - Luật Doanh nghiệp số Phòng 68/2014/QH13; Đăng ký Đăng ký thành lập - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 2 công ty TNHH một x CP; - Sở Kế thành viên hoạch và - Thông tư số 20/2015/TT- Đầu tư BKHĐT. - Luật Doanh nghiệp số Phòng 68/2014/QH13; Đăng ký Đăng ký thành lập - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 3 công ty TNHH hai x CP; - Sở Kế thành viên trở lên hoạch và - Thông tư số 20/2015/TT- Đầu tư BKHĐT. - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp); Phòng Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- Đăng ký thành lập kinh doanh 4 CP ngày 14 tháng 9 năm x công ty cổ phần - Sở Kế 2015 về đăng ký doanh hoạch và nghiệp (Nghị định số Đầu tư 78/2015/NĐ-CP); - Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT. 5 Đăng ký thành lập - Luật Doanh nghiệp số Phòng x công ty hợp danh 68/2014/QH13 ngày Đăng ký 26/11/2014 (Luật Doanh kinh doanh
 3. nghiệp); - Nghị định số 78/2015/NĐ- CP ngày 14 tháng 9 năm - Sở Kế 2015 về đăng ký doanh hoạch và nghiệp (Nghị định số Đầu tư 78/2015/NĐ-CP); - Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT. 14 TTHC (từ số 6 đến số 19) được tách từ TTHC "Đăng ký thay đổi nội dung Giấy Đăng ký thay đổi địa chứng nhận đăng - Luật Doanh nghiệp; Phòng chỉ trụ sở chính của ký doanh nghiệp Đăng ký doanh nghiệp (đối với - Nghị định số 78/2015/NĐ- (đối với doanh kinh doanh 6 doanh nghiệp tư CP; x nghiệp tư nhân, - Sở Kế nhân, công ty TNHH, công ty TNHH, - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và công ty cổ phần, công ty cổ phần, BKHĐT. Đầu tư công ty hợp danh) công ty hợp danh)" ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015 Đăng ký đổi tên - Luật Doanh nghiệp; Phòng doanh nghiệp (đối với Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- doanh nghiệp tư kinh doanh 7 CP; x nhân, công ty TNHH, - Sở Kế công ty cổ phần, - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và công ty hợp danh) BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp;Phòng Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- Đăng ký thay đổi kinh doanh 8 CP; x thành viên hợp danh - Sở Kế - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thay đổi Đăng ký người đại diện theo - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 9 pháp luật của công ty CP; x - Sở Kế trách nhiệm hữu hạn, - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và công ty cổ phần BKHĐT. Đầu tư Đăng ký thay đổi vốn - Luật Doanh nghiệp; Phòng điều lệ, thay đổi tỷ lệ Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- vốn góp (đối với công kinh doanh 10 CP; x ty TNHH, công ty cổ - Sở Kế phần, công ty hợp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và danh) BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thay đổi Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- thành viên công ty kinh doanh 11 CP; x trách nhiệm hữu hạn - Sở Kế hai thành viên trở lên - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư
 4. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một - Luật Doanh nghiệp; Phòng thành viên đối với Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- trường hợp chủ sở kinh doanh 12 CP; x hữu công ty chuyển - Sở Kế nhượng toàn bộ vốn - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và điều lệ cho một cá BKHĐT. Đầu tư nhân hoặc một tổ chức Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách - Luật Doanh nghiệp; Phòng nhiệm hữu hạn một Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- thành viên theo quyết kinh doanh 13 CP; x định của cơ quan có - Sở Kế thẩm quyền về sắp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và xếp, đổi mới doanh BKHĐT. Đầu tư nghiệp nhà nước - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thay đổi chủ Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- sở hữu công ty trách kinh doanh 14 CP; x nhiệm hữu hạn một - Sở Kế thành viên do thừa kế - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá - Luật Doanh nghiệp; Phòng nhân hoặc nhiều hơn Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- một tổ chức được kinh doanh 15 CP; x thừa kế phần vốn của - Sở Kế chủ sở hữu, công ty - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và đăng ký chuyển đổi BKHĐT. Đầu tư sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đăng ký thay đổi chủ - Luật Doanh nghiệp; Phòng sở hữu công ty trách Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- nhiệm hữu hạn một kinh doanh 16 CP; x thành viên do tặng - Sở Kế cho toàn bộ phần vốn - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và góp BKHĐT. Đầu tư Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một - Luật Doanh nghiệp; Phòng thành viên do chuyển Đăng ký nhượng, tặng cho - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 17 một phần vốn điều lệ CP; x - Sở Kế cho tổ chức hoặc cá - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và nhân khác hoặc công BKHĐT. Đầu tư ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác 18 Đăng ký thay đổi chủ - Luật Doanh nghiệp; Phòng x doanh nghiệp tư Đăng ký
 5. nhân trong trường - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh hợp bán, tặng cho CP; - Sở Kế doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư mất tích Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội - Luật Doanh nghiệp; Phòng dung đăng ký kinh Đăng ký doanh trong Giấy - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 19 phép đầu tư, Giấy CP; x - Sở Kế chứng nhận đầu tư - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và hoặc các giấy tờ có BKHĐT. Đầu tư giá trị pháp lý tương đương khác 05 TTHC (từ số 20 đến số 24) được tách từ TTHC "Thông báo thay đổi nội Thông báo bổ sung, dung đăng ký - Luật Doanh nghiệp; Phòng thay đổi ngành, nghề doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh (đối với - Nghị định số 78/2015/NĐ- (đối với doanh kinh doanh 20 doanh nghiệp tư CP; x nghiệp tư nhân, - Sở Kế nhân, công ty TNHH, công ty TNHH, - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và công ty cổ phần, công ty cổ phần, BKHĐT. Đầu tư công ty hợp danh) công ty hợp danh)" ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015 - Luật Doanh nghiệp; Phòng Thông báo thay đổi Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- vốn đầu tư của chủ kinh doanh 21 CP; x doanh nghiệp tư - Sở Kế nhân - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Thông báo thay đổi Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- thông tin của cổ đông kinh doanh 22 CP; x sáng lập công ty cổ - Sở Kế phần. - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Thông báo thay đổi Đăng ký cổ đông là nhà đầu - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 23 tư nước ngoài trong CP; x - Sở Kế công ty cổ phần chưa - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và niêm yết BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký Thông báo thay đổi - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 24 nội dung đăng ký CP; x - Sở Kế thuế - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư 25 Thông báo thay đổi - Luật Doanh nghiệp; Phòng x
 6. thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại - Nghị định số 78/2015/NĐ- Đăng ký diện theo ủy quyền CP; kinh doanh (đối với doanh nghiệp - Sở Kế tư nhân, công ty - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và TNHH, công ty cổ BKHĐT. Đầu tư phần, công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Công bố nội dung hoạch và - Luật Doanh nghiệp; đăng ký doanh Đầu tư nghiệp (đối với doanh - Nghị định số 78/2015/NĐ- Trung tâm 26 nghiệp tư nhân, công CP; hỗ trợ x ty TNHH, công ty cổ nghiệp vụ - Thông tư số 20/2015/TT- phần, công ty hợp đăng ký BKHĐT. danh) kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Thông báo sử dụng, - Luật Doanh nghiệp; Phòng thay đổi, hủy mẫu Đăng ký con dấu (đối với - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 27 doanh nghiệp tư CP; x Thay đổi tên gọi - Sở Kế nhân, công ty TNHH, - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và công ty cổ phần, BKHĐT. Đầu tư công ty hợp danh) 06 TTHC (từ số 28 đến số 33) được tách từ Đăng ký hoạt động TTHC "Đăng ký chi nhánh, văn phòng - Luật Doanh nghiệp; Phòng hoạt động chi đại diện trong nước Đăng ký nhánh, văn - Nghị định số 78/2015/NĐ- (đối với doanh nghiệp kinh doanh phòng đại diện, 28 CP; x tư nhân, công ty - Sở Kế thông báo lập địa TNHH, công ty cổ - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và điểm kinh doanh" phần, công ty hợp BKHĐT. Đầu tư ban hành kèm danh) theo Quyết định số 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại - Luật Doanh nghiệp; Phòng diện ở nước ngoài Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- (đối với doanh nghiệp kinh doanh 29 CP; x tư nhân, công ty - Sở Kế TNHH, công ty cổ - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và phần, công ty hợp BKHĐT. Đầu tư danh) 30 Đăng ký hoạt động - Luật Doanh nghiệp; Phòng x chi nhánh, văn phòng Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- đại diện (đối với kinh doanh CP; doanh nghiệp hoạt - Sở Kế động theo Giấy phép hoạch và
 7. đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các - Thông tư số 20/2015/TT- Đầu tư giấy tờ có giá trị pháp BKHĐT. lý tương đương) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động - Luật Doanh nghiệp; Phòng trong Giấy chứng Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- nhận đầu tư hoặc kinh doanh 31 CP; X Giấy chứng nhận - Sở Kế đăng ký hoạt động - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và chi nhánh, văn phòng BKHĐT. Đầu tư đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Thông báo lập địa - Luật Doanh nghiệp; Phòng điểm doanh (đối với Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- doanh nghiệp tư kinh doanh 32 CP; x nhân, công ty TNHH, - Sở Kế công ty cổ phần, - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và công ty hợp danh) BKHĐT. Đầu tư Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối - Luật Doanh nghiệp; Phòng với doanh nghiệp Đăng ký hoạt động theo Giấy - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 33 phép đầu tư, Giấy CP; x - Sở Kế chứng nhận đầu tư - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và hoặc các giấy tờ có BKHĐT. Đầu tư giá trị pháp lý tương đương) 03 TTHC (từ số Đăng ký thay đổi nội 34 đến số 36) dung đăng ký hoạt được tách từ động của chi nhánh, - Luật Doanh nghiệp; Phòng TTHC "Đăng ký văn phòng đại diện, Đăng ký thay đổi nội dung - Nghị định số 78/2015/NĐ- địa điểm kinh doanh kinh doanh đăng ký hoạt 34 CP; x (đối với doanh nghiệp - Sở Kế động của chi tư nhân, công ty - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và nhánh, văn TNHH, công ty cổ BKHĐT. Đầu tư phòng đại diện, phần, công ty hợp địa điểm kinh danh) doanh" ban hành kèm theo 35 Đăng ký thay đổi nội - Luật Doanh nghiệp; Phòng x dung đăng ký hoạt Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- động chi nhánh, văn kinh doanh CP; phòng đại diện (đối - Sở Kế với doanh nghiệp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và hoạt động theo Giấy BKHĐT. Đầu tư phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương
 8. đương) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối - Luật Doanh nghiệp; Phòng với doanh nghiệp Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- Quyết định số hoạt động theo Giấy kinh doanh 36 CP; x 1811/QĐ-BKHĐT phép đầu tư, Giấy - Sở Kế ngày 30/11/2015 chứng nhận đầu tư - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và hoặc các giấy tờ có BKHĐT. Đầu tư giá trị pháp lý tương đương) - Luật Doanh nghiệp; Phòng Thông báo chào bán Đăng ký cổ phần riêng lẻ của - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 37 công ty cổ phần CP; x - Sở Kế không phải là công ty - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và cổ phần đại chúng BKHĐT. Đầu tư Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là - Luật Doanh nghiệp; Phòng cá nhân nước ngoài, Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- người đại diện theo kinh doanh 38 CP; x ủy quyền của cổ - Sở Kế đông là tổ chức nước - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và ngoài (đối với công ty BKHĐT. Đầu tư cổ phần) - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký Thông báo cho thuê - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 39 doanh nghiệp tư CP; x - Sở Kế nhân - Thông tư số 20/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư 03 TTHC (từ số 41 đến số 43) được tách từ TTHC "Chia - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thành lập doanh nghiệp Đăng ký công ty trách nhiệm - Nghị định số 78/2015/NĐ- (đối với công ty kinh doanh 40 hữu hạn một thành CP; x trách nhiệm hữu - Sở Kế viên từ việc chia hạn và công ty cổ - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và doanh nghiệp phần)" ban hành BKHĐT. Đầu tư kèm theo Quyết định số 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015 - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thành lập Đăng ký công ty trách nhiệm - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 41 hữu hạn hai thành CP; x - Sở Kế viên trở lên từ việc - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và chia doanh nghiệp BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thành lập Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- công ty cổ phần từ kinh doanh 42 CP; x việc chia doanh - Sở Kế nghiệp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư
 9. 03 TTHC (từ số 44 đến số 46) được tách từ TTHC "Tách - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thành lập doanh nghiệp Đăng ký công ty trách nhiệm - Nghị định số 78/2015/NĐ- (đối với công ty kinh doanh 43 hữu hạn một thành CP; x trách nhiệm hữu - Sở Kế viên từ việc tách hạn và công ty cổ - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và doanh nghiệp phần)" ban hành BKHĐT. Đầu tư kèm theo Quyết định số 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015 - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thành lập Đăng ký công ty trách nhiệm - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 44 hữu hạn hai thành CP; x - Sở Kế viên trở lên từ việc - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và tách doanh nghiệp BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký thành lập Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- công ty cổ phần từ kinh doanh 45 CP; x việc tách doanh - Sở Kế nghiệp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Hợp nhất doanh Đăng ký Thay đổi tên so nghiệp (đối với công - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh với Quyết định 46 ty TNHH, công ty cổ CP; x - Sở Kế 1811/QĐ- phần và công ty hợp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. danh) BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Sáp nhập doanh Đăng ký nghiệp (đối với công - Nghị định số 78/2015/NĐ- Thay đổi tên so kinh doanh 47 ty TNHH, công ty cổ CP; x với Quyết định - Sở Kế phần và công ty hợp 1811/QĐ-BKHĐT. - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và danh) BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Chuyển đổi công ty Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- trách nhiệm hữu hạn kinh doanh 48 CP; x thành công ty cổ - Sở Kế phần - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Chuyển đổi công ty Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- cổ phần thành công kinh doanh 49 CP; x ty trách nhiệm hữu - Sở Kế hạn một thành viên - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Chuyển đổi công ty Đăng ký cổ phần thành công - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 50 ty trách nhiệm hữu CP; x - Sở Kế hạn hai thành viên trở - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và lên BKHĐT. Đầu tư
 10. - Luật Doanh nghiệp; Phòng Chuyển đổi doanh Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- nghiệp tư nhân thành kinh doanh 51 CP; x công ty trách nhiệm - Sở Kế hữu hạn - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- Thông báo tạm kinh doanh 52 CP; x ngừng kinh doanh - Sở Kế - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Thông báo về việc Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- tiếp tục kinh doanh kinh doanh 53 CP; x trước thời hạn đã - Sở Kế thông báo - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- Giải thể doanh kinh doanh 54 CP; x nghiệp - Sở Kế - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT Đầu tư Giải thể doanh - Luật Doanh nghiệp; Phòng nghiệp trong trường Đăng ký hợp bị thu hồi Giấy - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 55 chứng nhận đăng ký CP; x - Sở Kế doanh nghiệp hoặc - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và theo quyết định của BKHĐT Đầu tư Tòa án - Luật Doanh nghiệp; Phòng Chấm dứt hoạt động Đăng ký - Nghị định số 78/2015/NĐ- chi nhánh, văn phòng kinh doanh 56 CP; x đại diện, địa điểm - Sở Kế kinh doanh - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký 02 TTHC (từ số Cấp lại Giấy chứng - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 58 đến số 59) 57 nhận đăng ký doanh CP; x - Sở Kế được tách từ nghiệp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và TTHC BKHĐT. Đầu tư Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy "Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký - Luật Doanh nghiệp; Phòng chứng nhận đăng kinh doanh và đăng Đăng ký ký doanh nghiệp" - Nghị định số 78/2015/NĐ- ký thuế sang Giấy kinh doanh ban hành kèm 58 CP; x chứng nhận đăng ký - Sở Kế theo Quyết định doanh nghiệp nhưng - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và số 1811/QĐ- không thay đổi nội BKHĐT. Đầu tư BKHĐT ngày dung đăng ký kinh 30/11/2015 doanh và đăng ký thuế 59 Hiệu đính thông tin - Luật Doanh nghiệp; Phòng x 02 TTHC (từ số
 11. 60 đến số 61) được tách từ TTHC "Hiệu đính, - Nghị định số 78/2015/NĐ- Đăng ký cập nhật bổ sung CP; kinh doanh thông tin đăng ký đăng ký doanh - Sở Kế doanh nghiệp" nghiệp - Thông tư số 20/2015/TT- hoạch và ban hành kèm BKHĐT. Đầu tư theo Quyết định số 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015. - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Phòng Đăng ký Cập nhật bổ sung - Nghị định số 78/2015/NĐ- kinh doanh 60 thông tin đăng ký CP ngày 14 tháng 9 năm x - Sở Kế doanh nghiệp 2015 về đăng ký doanh hoạch và nghiệp (Nghị định số Đầu tư 78/2015/NĐ-CP); - Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT. Mục 2. Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Sửa đổi, bổ sung: Thành lập công ty - Thành phần hồ TNHH một thành viên Nghị định số 172/2013/NĐ- 1 UBND tỉnh x sơ, do UBND cấp tỉnh CP quyết định thành lập - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Hợp nhất, sáp nhập Sửa đổi, bổ sung: công ty TNHH một - Thành phần hồ thành viên do UBND Nghị định số 172/2013/NĐ- 2 UBND tỉnh x sơ; cấp tỉnh quyết định CP thành lập, hoặc được - Tên mẫu đơn, giao quản lý mẫu tờ khai Sửa đổi, bổ sung: Chia, tách công ty - Thành phần hồ TNHH một thành viên sơ; do UBND cấp tỉnh Nghị định số 172/2013/NĐ- 3 UBND tỉnh x - Thời hạn giải quyết định thành lập CP hoặc được giao quản quyết lý - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 4 Tạm ngừng kinh Nghị định số 172/2013/NĐ- - Người x Sửa đổi, bổ sung: doanh công ty TNHH CP quyết định - Trình tự thực một thành viên thành lập hiện, quyết định tạm ngừng - Thành phần hồ kinh doanh; sơ, - Sở Kế - Thời hạn giải hoạch và quyết, Đầu tư cấp - Kết quả thực tỉnh thực hiện, hiện thủ tục
 12. - Căn cứ pháp lý, … Giải thể công ty Nghị định số 172/2013/NĐ- 5 UBND tỉnh x TNHH một thành viên CP Mục 3. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội - Luật Doanh nghiệp; - Nghị định số 96/2015/NĐ- CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp (Nghị định số 96/2015/NĐ-CP); TTHC được - Thông tư số 04/2016/TT- thống kê, cập Thông báo Cam kết BKHĐT ngày 17 tháng 5 Sở Kế nhật tại Quyết 1 thực hiện mục tiêu xã năm 2016 của Bộ Kế hoạch hoạch và định số 1574/QĐ- hội, môi trường và Đầu tư quy định các biểu Đầu tư BKHĐT ngày mẫu văn bản sử dụng trong 28/10/2016 đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp (Thông tư số 04/2016/TT- BKHĐT). - Luật Doanh nghiệp; TTHC được Thông báo thay đổi thống kê, cập - Nghị định số 96/2015/NĐ- Sở Kế nội dung Cam kết nhật tại Quyết 2 CP; hoạch và thực hiện mục tiêu xã định số 1574/QĐ- Đầu tư hội, môi trường - Thông tư số 04/2016/TT- BKHĐT ngày BKHĐT. 28/10/2016 - Luật Doanh nghiệp; TTHC được Thông báo chấm dứt thống kê, cập - Nghị định số 96/2015/NĐ- Sở Kế Cam kết thực hiện nhật tại Quyết 3 CP; hoạch và mục tiêu xã hội, môi định số 1574/QĐ- Đầu tư trường - Thông tư số 04/2016/TT- BKHĐT ngày BKHĐT. 28/10/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ - Luật Doanh nghiệp; quan quản TTHC được lý viện trợ, thống kê, cập - Nghị định số 96/2015/NĐ- Thông báo tiếp nhận tài trợ nhật tại Quyết 4 CP; viện trợ, tài trợ thuộc Ủy định số 1574/QĐ- - Thông tư số 04/2016/TT- ban nhân BKHĐT ngày BKHĐT. dân tỉnh, 28/10/2016 thành phố trực thuộc Trung ương 5 Thông báo thay đổi - Luật Doanh nghiệp; Sở Kế TTHC được nội dung tiếp nhận hoạch và thống kê, cập - Nghị định số 96/2015/NĐ- viện trợ, tài trợ Đầu tư nhật tại Quyết CP; hoặc cơ định số 1574/QĐ-
 13. quan quản lý viện trợ, - Thông tư số 04/2016/TT- tài trợ BKHĐT ngày BKHĐT. thuộc Ủy 28/10/2016 ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư - Luật Doanh nghiệp; TTHC được hoặc cơ thống kê, cập Công khai hoạt động - Nghị định số 96/2015/NĐ- quan quản nhật tại Quyết 6 của doanh nghiệp xã CP; lý viện trợ, định số 1574/QĐ- hội tài trợ - Thông tư số 04/2016/TT- BKHĐT ngày thuộc Ủy BKHĐT. 28/10/2016 ban nhân dân cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư TTHC được Cung cấp thông tin, - Luật Doanh nghiệp; hoặc cơ thống kê, cập bản sao Báo cáo quan quản nhật tại Quyết 7 đánh giá tác động xã - Nghị định số 96/2015/NĐ- lý viện trợ, định số 1574/QĐ- hội và Văn bản tiếp CP. tài trợ BKHĐT ngày nhận viện trợ, tài trợ thuộc Ủy 28/10/2016 ban nhân dân tỉnh - Luật Doanh nghiệp; TTHC được Chuyển cơ sở bảo thống kê, cập - Nghị định số 96/2015/NĐ- Sở Kế trợ xã hội, quỹ xã hội, nhật tại Quyết 8 CP; hoạch và quỹ từ thiện thành định số 1574/QĐ- Đầu tư doanh nghiệp xã hội - Thông tư số 04/2016/TT- BKHĐT ngày BKHĐT. 28/10/2016 Nộp lại con dấu và Cơ quan TTHC được Giấy chứng nhận công an thống kê, cập đăng ký mẫu dấu cho - Luật Doanh nghiệp; nơi đã cấp nhật tại Quyết 9 cơ quan công an nơi - Nghị định số 96/2015/NĐ- Giấy chứng định số 1574/QĐ- đã cấp Giấy chứng CP; nhận đăng BKHĐT ngày nhận đăng ký mẫu ký mẫu dấu 28/10/2016 dấu II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 1 Đăng ký liên hiệp hợp - Luật Hợp tác xã số Phòng x Sửa đổi, bổ sung: tác xã 23/2012/QH13 ngày Đăng ký - Thành phần hồ 20/11/2012 (Luật Hợp tác kinh doanh sơ, xã); - Sở Kế hoạch và - Lệ phí - Nghị định số Đầu tư 193/2013/NĐ-CP ngày - Yêu cầu, điều 21/11/2013 của Chính phủ kiện. quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP); - Thông tư số 03/2014/TT- BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo
 14. tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT). - Luật Hợp tác xã; Phòng Đăng ký thành lập chi Đăng ký nhánh, văn phòng đại - Nghị định số kinh doanh 2 diện, địa điểm kinh 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí - Sở Kế doanh của liên hiệp - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và hợp tác xã BKHĐT. Đầu tư Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản - Luật Hợp tác xã; Phòng xuất, kinh doanh, vốn Đăng ký - Nghị định số điều lệ, người đại kinh doanh 3 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí diện theo pháp luật; - Sở Kế tên, địa chỉ, người đại - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và diện chi nhánh, văn BKHĐT. Đầu tư phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Sửa đổi, bổ sung: - Luật Hợp tác xã; Phòng Đăng ký - Thành phần hồ - Nghị định số sơ, Đăng ký khi liên hiệp kinh doanh 4 193/2013/NĐ-CP; x hợp tác xã chia - Sở Kế - Lệ phí; - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Yêu cầu, điều kiện. Sửa đổi, bổ sung: - Luật Hợp tác xã; Phòng Đăng ký - Thành phần hồ - Nghị định số sơ, Đăng ký khi liên hiệp kinh doanh 5 193/2013/NĐ-CP; x hợp tác xã tách - Sở Kế - Lệ phí - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Yêu cầu, điều kiện - Luật Hợp tác xã; Phòng Sửa đổi, bổ sung: Đăng ký - Nghị định số - Thành phần hồ Đăng ký khi liên hiệp kinh doanh 6 193/2013/NĐ-CP; x sơ, hợp tác xã hợp nhất - Sở Kế - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và - Yêu cầu, điều BKHĐT. Đầu tư kiện. - Luật Hợp tác xã; Phòng Đăng ký - Nghị định số Đăng ký khi liên hiệp kinh doanh 7 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí hợp tác xã sáp nhập - Sở Kế - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Hợp tác xã; Phòng Cấp lại giấy chứng Đăng ký - Nghị định số nhận đăng ký liên kinh doanh 8 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí hiệp hợp tác xã (khi - Sở Kế bị mất) - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư 9 Cấp lại giấy chứng - Luật Hợp tác xã; Phòng x Sửa đổi: - Lệ phí nhận đăng ký chi Đăng ký - Nghị định số nhánh, văn phòng đại kinh doanh 193/2013/NĐ-CP; diện liên hiệp hợp tác - Sở Kế
 15. - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và xã (khi bị mất) BKHĐT. Đầu tư - Luật Hợp tác xã; Phòng Cấp lại giấy chứng Đăng ký - Nghị định số nhận đăng ký liên kinh doanh 10 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí hiệp hợp tác xã (khi - Sở Kế bị hư hỏng) - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Hợp tác xã; Phòng Cấp lại giấy chứng Đăng ký nhận đăng ký chi - Nghị định số kinh doanh 11 nhánh, văn phòng đại 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí - Sở Kế diện liên hiệp hợp tác - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và xã (khi bị hư hỏng) BKHĐT. Đầu tư Thu hồi Giấy chứng - Luật Hợp tác xã; Phòng nhận đăng ký liên Đăng ký - Nghị định số hiệp hợp tác xã (đối kinh doanh 12 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí với trường hợp liên - Sở Kế hiệp hợp tác xã giải - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và thể tự nguyện) BKHĐT. Đầu tư Đăng ký thay đổi nội - Luật Hợp tác xã; Phòng dung đăng ký chi Đăng ký - Nghị định số nhánh, văn phòng đại kinh doanh 13 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí diện, địa điểm kinh - Sở Kế doanh của liên hiệp - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và hợp tác xã BKHĐT. Đầu tư - Luật Hợp tác xã; Phòng Đăng ký Sửa đổi, bổ sung: Thông báo thay đổi - Nghị định số kinh doanh 14 nội dung đăng ký liên 193/2013/NĐ-CP; x - Thành phần hồ - Sở Kế hiệp hợp tác xã sơ - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư - Luật Hợp tác xã; Phòng Thông báo về việc Đăng ký góp vốn, mua cổ - Nghị định số kinh doanh 15 phần, thành lập 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí - Sở Kế doanh nghiệp của - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và liên hiệp hợp tác xã BKHĐT. Đầu tư Tạm ngừng hoạt - Luật Hợp tác xã; Phòng động của liên hiệp Đăng ký hợp tác xã, chi - Nghị định số kinh doanh 16 nhánh, văn phòng đại 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí - Sở Kế diện, địa điểm kinh - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và doanh của liên hiệp BKHĐT. Đầu tư hợp tác xã - Luật Hợp tác xã; Phòng Chấm dứt hoạt động Đăng ký của chi nhánh, văn - Nghị định số kinh doanh 17 phòng đại diện, địa 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí - Sở Kế điểm kinh doanh của - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và liên hiệp hợp tác xã BKHĐT. Đầu tư 18 Cấp lại giấy chứng - Luật Hợp tác xã; Phòng x Sửa đổi: - Lệ phí nhận đăng ký liên Đăng ký - Nghị định số hiệp hợp tác xã (khi kinh doanh 193/2013/NĐ-CP; đổi từ giấy chứng - Sở Kế
 16. nhận đăng ký kinh doanh sang giấy - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và chứng nhận đăng ký BKHĐT. Đầu tư liên hiệp hợp tác xã) - Luật Hợp tác xã; Phòng Đăng ký Thay đổi cơ quan - Nghị định số kinh doanh 19 đăng ký liên hiệp hợp 193/2013/NĐ-CP; x Sửa đổi: - Lệ phí - Sở Kế tác xã - Thông tư số 03/2014/TT- hoạch và BKHĐT. Đầu tư III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Mục 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Luật Đầu tư; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một Sửa đổi, bổ sung: Quyết định chủ số điều của Luật Đầu tư trương đầu tư của Ủy (Nghị định số 118/2015/NĐ- - Thời hạn giải ban nhân dân cấp Sở Kế quyết; CP); 1 tỉnh (đối với dự án hoạch và x - Đối tượng thực không thuộc diện cấp - Thông tư số 16/2015/TT- Đầu tư hiện; Giấy chứng nhận BKHĐT ngày 18 tháng 11 đăng ký đầu tư) năm 2015 của Bộ Kế hoạch - Yêu cầu, điều và Đầu tư quy định biểu kiện thực hiện. mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT). Sửa đổi, bổ sung: - Thành phần hồ Quyết định chủ - Luật Đầu tư; sơ; trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế - Thời hạn giải 2 (đối với dự án không CP; hoạch và x quyết; thuộc diện cấp Giấy Đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- - Đối tượng thực chứng nhận đăng ký BKHĐT. hiện; đầu tư) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Quyết định chủ - Luật Đầu tư; Sửa đổi, bổ sung: trương đầu tư của - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế - Đối tượng thực Quốc hội (đối với dự 3 CP; hoạch và x hiện; án không thuộc diện Đầu tư cấp Giấy chứng nhận - Thông tư số 16/2015/TT- - Yêu cầu, điều đăng ký đầu tư) BKHĐT. kiện thực hiện. 4 Điều chỉnh quyết định - Luật Đầu tư; Sở Kế x Sửa đổi, bổ sung: chủ trương đầu tư hoạch và - Nghị định số 118/2015/NĐ- - Thành phần hồ của Thủ tướng Chính Đầu tư CP; sơ; phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- - Thời hạn giải không thuộc diện cấp BKHĐT. quyết; Giấy chứng nhận - Đối tượng thực đăng ký đầu tư) hiện; - Yêu cầu, điều
 17. kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: - Luật Đầu tư; - Trình tự thực Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế hiện; 5 đối với dự án không CP; hoạch và x - Đối tượng thực thuộc diện quyết định Đầu tư hiện; - Thông tư số 16/2015/TT- chủ trương đầu tư BKHĐT. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: - Trình tự thực hiện; - Luật Đầu tư; - Thành phần hồ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế sơ; 6 đối với dự án thuộc CP; hoạch và x - Thời hạn giải diện quyết định chủ Đầu tư quyết; - Thông tư số 16/2015/TT- trương đầu tư BKHĐT. - Đối tượng thực hiện; - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. - Luật Đầu tư; Sửa đổi, bổ sung: Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế - Đối tượng thực 7 nhà đầu tư trong CP; hoạch và x hiện; Giấy chứng nhận Đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- - Yêu cầu, điều đăng ký đầu tư BKHĐT. kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: Điều chỉnh nội dung - dự án đầu tư trong - Luật Đầu tư; Giấy chứng nhận Thành phần hồ - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế sơ; đăng ký đầu tư (đối 8 CP; hoạch và x với trường hợp - Đối tượng thực Đầu tư không điều chỉnh - Thông tư số 16/2015/TT- hiện; quyết định chủ BKHĐT. trương đầu tư) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: Điều chỉnh Giấy - Thành phần hồ chứng nhận đăng ký - Luật Đầu tư; sơ; đầu tư đối với dự án - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế - Thời hạn giải đầu tư thuộc diện 9 CP; hoạch và x quyết; điều chỉnh quyết định Đầu tư chủ trương đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- - Đối tượng thực của Ủy ban nhân dân BKHĐT. hiện; cấp tỉnh - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. 10 Điều chỉnh Giấy - Luật Đầu tư; Sở Kế x Sửa đổi, bổ sung: chứng nhận đăng ký hoạch và - Nghị định số 118/2015/NĐ- - Thành phần hồ đầu tư đối với dự án Đầu tư CP; sơ; đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định - Thông tư số 16/2015/TT- - Thời hạn giải chủ trương đầu tư BKHĐT. quyết; của Thủ tướng Chính - Đối tượng thực
 18. hiện; phủ - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. - Luật Đầu tư; Sửa đổi, bổ sung: - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế - Thời hạn giải Chuyển nhượng dự 11 CP; hoạch và x quyết; án đầu tư Đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- - Yêu cầu, điều BKHĐT. kiện thực hiện. Điều chỉnh dự án đầu - Luật Đầu tư; tư trong trường hợp - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế chia, tách, hợp nhất, 12 CP; hoạch và x sáp nhập, chuyển đổi Đầu tư loại hình tổ chức kinh - Thông tư số 16/2015/TT- tế BKHĐT. - Luật Đầu tư; Điều chỉnh dự án đầu - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế tư theo bản án, quyết 13 CP; hoạch và x định của tòa án, trọng Đầu tư tài - Thông tư số 16/2015/TT- BKHĐT. - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế Cấp lại Giấy chứng CP; 14 hoạch và x nhận đăng ký đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- Đầu tư BKHĐT. - Nghị định số 118/2015/NĐ- Hiệu đính thông tin CP; Sở Kế 15 trên Giấy chứng nhận hoạch và x đăng ký đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- Đầu tư BKHĐT. Sở Kế Nộp lại Giấy chứng Nghị định số 118/2015/NĐ- 16 hoạch và x nhận đăng ký đầu tư CP. Đầu tư Sửa đổi, bổ sung: - Trình tự thực - Luật Đầu tư; Sở Kế hiện; 17 Giãn tiến độ đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- hoạch và x - Đối tượng thực BKHĐT. Đầu tư hiện; - Yêu cầu thực hiện. Tạm ngừng hoạt - Luật Đầu tư; Sở Kế 18 động của dự án đầu - Thông tư số 16/2015/TT- hoạch và x tư BKHĐT. Đầu tư - Luật Đầu tư; Sửa đổi, bổ sung: - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế - Đối tượng thực Chấm dứt hoạt động 19 CP; hoạch và x hiện; của dự án đầu tư Đầu tư - Thông tư số 16/2015/TT- - Yêu cầu, điều BKHĐT kiện thực hiện 20 Thành lập văn phòng - Luật Đầu tư; Sở Kế x Sửa đổi, bổ sung: điều hành của nhà hoạch và - Thông tư số 16/2015/TT- - Đối tượng thực đầu tư nước ngoài Đầu tư BKHĐT.
 19. hiện; trong hợp đồng BCC - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành - Luật Đầu tư; Sở Kế - Đối tượng thực 21 của nhà đầu tư nước - Thông tư số 16/2015/TT- hoạch và x hiện; ngoài trong hợp đồng BKHĐT. Đầu tư - Yêu cầu, điều BCC kiện thực hiện. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho - Luật Đầu tư; Sửa đổi, bổ sung: dự án hoạt động theo - Nghị định số 118/2015/NĐ- Sở Kế - Đối tượng thực Giấy phép đầu tư, 22 CP; hoạch và x hiện; Giấy chứng nhận đầu Đầu tư tư hoặc giấy tờ khác - Thông tư số 16/2015/TT- - Yêu cầu, điều có giá trị pháp lý BKHĐT. kiện thực hiện. tương đương Sở Kế Cung cấp thông tin Nghị định số 118/2015/NĐ- 23 hoạch và x về dự án đầu tư CP. Đầu tư Bảo đảm đầu tư trong trường hợp - Luật Đầu tư; Sở Kế 24 không được tiếp tục - Nghị định số 118/2015/NĐ- hoạch và x áp dụng ưu đãi đầu CP; Đầu tư tư Sở Kế Sửa đổi, bổ sung: - Luật Đầu tư; hoạch và - Thành phần hồ Góp vốn, mua cổ Đầu tư sơ; phần, phần vốn góp - Nghị định số 118/2015/NĐ- (Phòng 25 vào tổ chức kinh tế CP; x - Đối tượng thực đăng ký của nhà đầu tư nước hiện; - Thông tư số 16/2015/TT- kinh, ngoài BKHĐT. Phòng Hợp - Yêu cầu, điều tác đầu tư) kiện thực hiện. Mục 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) Sửa đổi, bổ sung: Quyết định chủ - Luật Đầu tư; - Thời hạn giải trương đầu tư của Ủy Ban Quản quyết; ban nhân dân cấp - Nghị định số 118/2015/NĐ- lý các khu 1 tỉnh (đối với dự án CP; x - Đối tượng thực công không thuộc diện cấp hiện; - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp Giấy chứng nhận BKHĐT. - Yêu cầu, điều đăng ký đầu tư) kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: Quyết định chủ - Luật Đầu tư; - Thời hạn giải trương đầu tư của Ban Quản quyết; Thủ tướng Chính phủ - Nghị định số 118/2015/NĐ- lý các khu 2 (đối với dự án không CP; x - Đối tượng thực công thuộc diện cấp Giấy hiện; - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp chứng nhận đăng ký BKHĐT. - Yêu cầu, điều đầu tư) kiện thực hiện. 3 Quyết định chủ - Luật Đầu tư; Ban Quản x Sửa đổi, bổ sung: trương đầu tư của lý các khu
 20. Quốc hội (đối với dự - Nghị định số 118/2015/NĐ- - Đối tượng thực án không thuộc diện CP; công hiện; cấp Giấy chứng nhận - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp - Yêu cầu, điều đăng ký đầu tư) BKHĐT. kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: Điều chỉnh quyết định - Thành phần hồ chủ trương đầu tư - Luật Đầu tư; sơ; của Thủ tướng Chính Ban Quản - Nghị định số 118/2015/NĐ- - Thời hạn giải phủ, UBND cấp tỉnh lý các khu 4 CP; x quyết; (đối với dự án đầu tư công không thuộc diện cấp - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp - Đối tượng thực Giấy chứng nhận BKHĐT. hiện; đăng ký đầu tư) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: - Luật Đầu tư; - Trình tự thực Cấp Giấy chứng Ban Quản hiện; nhận đăng ký đầu tư - Nghị định số 118/2015/NĐ- lý các khu 5 đối với dự án không CP; x - Đối tượng thực công thuộc diện quyết định hiện; - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp chủ trương đầu tư BKHĐT. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực - Luật Đầu tư; hiện; Thành phần Cấp Giấy chứng Ban Quản hồ sơ; Thời hạn nhận đăng ký đầu tư - Nghị định số 118/2015/NĐ- lý các khu giải quyết; 6 đối với dự án thuộc CP; x công diện quyết định chủ Đối tượng thực - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp trương đầu tư hiện; BKHĐT. Yêu cầu, điều kiện thực hiện. - Luật Đầu tư; Sửa đổi, bổ sung: Điều chỉnh tên dự án Ban Quản đầu tư, tên và địa chỉ - Nghị định số 118/2015/NĐ- - Đối tượng thực lý các khu 7 nhà đầu tư trong CP; x hiện; công Giấy chứng nhận - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp - Yêu cầu, điều đăng ký đầu tư BKHĐT. kiện thực hiện. Điều chỉnh nội dung Sửa đổi, bổ sung: dự án đầu tư trong - Luật Đầu tư; - Thành phần hồ Giấy chứng nhận Ban Quản sơ; - Nghị định số 118/2015/NĐ- đăng ký đầu tư (đối lý các khu 8 CP; x - Đối tượng thực với trường hợp công không điều chỉnh - Thông tư số 16/2015/TT- nghiệp hiện; quyết định chủ BKHĐT. - Yêu cầu, điều trương đầu tư) kiện thực hiện. 9 Điều chỉnh Giấy - Luật Đầu tư; Ban Quản x Sửa đổi, bổ sung: chứng nhận đăng ký lý các khu Thành phần hồ - Nghị định số 118/2015/NĐ- đầu tư đối với dự án công sơ; CP; đầu tư thuộc diện nghiệp Thời hạn giải điều chỉnh quyết định - Thông tư số 16/2015/TT- quyết; chủ trương đầu tư BKHĐT. của Ủy ban nhân dân Đối tượng thực cấp tỉnh hiện;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản