intTypePromotion=3

Quyết định số 3469/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
7
download

Quyết định số 3469/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3469/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt đề cương, dự toán và áp dụng hình thức chỉ định thầu hạng mục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3469/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3469/Q -BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CƯƠNG, D TOÁN VÀ ÁP D NG HÌNH TH C CH NNH TH U H NG M C L P BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG D ÁN U TƯ XÂY D NG TUY N TRÁNH THN TR N M CÀY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/08/2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v Môi trư ng năm 2005; Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28/02/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 80/2006/N -CP; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Căn c Quy t nh s 2551/Q -BGTVT ngày 23/08/2004 c a B Giao thông v n t i v vi c cho phép th c hi n chu n b u tư; Quy t nh s 746/Q -BGTVT ngày 24/03/2008 c a B Giao thông v n t i v vi c i u ch nh tên và giao nhi m v b sung l p d án u tư xây d ng tuy n tránh th tr n M Cày t nh B n Tre; Xét T trình s 224/TTr-SGTVT ngày 29/10/2008 c a S Giao thông v n t i t nh B n Tre ngh phê duy t cương, d toán và áp d ng hình th c ch nh th u h ng m c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư xây d ng tuy n tránh th tr n M Cày, t nh B n Tre; Theo ngh c a V trư ng V Môi trư ng, QUY T NNH i u 1. Duy t cương và d toán kinh phí l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư xây d ng tuy n tránh th tr n M Cày như sau: 1. V cương: Ch p thu n n i dung kh o sát, i u tra, nghiên c u l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án t i cương trình kèm T trình s 224/TTr-SGTVT ngày 29/10/2008 c a S Giao thông v n t i t nh B n Tre; H ng m c kh o sát, i u tra, l y m u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án ư c duy t chi ti t trong Ph l c I kèm theo. 2. V d toán: Duy t d toán kinh phí l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án là: 285.000.000 ng (Hai trăm tám mươi lăm tri u ng ch n). Chi ti t như Ph l c I kèm theo. i u 2. Ch p thu n áp d ng hình th c ch nh th u tư v n l p báo cáo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư xây d ng tuy n tránh th tr n M Cày.
  2. i u 3. S Giao thông v n t i t nh B n Tre khNn trương ti n hành các bư c ti p theo b o m ti n , th c hi n úng quy nh hi n hành c a nhà nư c v qu n lý u th u và ánh giá tác ng môi trư ng. i u 4. V trư ng các V : Môi trư ng, K ho ch u tư, Tài chính; Giám c S Giao thông v n t i t nh B n Tre và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - Kho b c Nhà nư c TW; - Lưu: VT, MT. Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản