intTypePromotion=3

Quyết định số 35/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 35/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2005/QĐ-BNN về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C CÔNGB VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh 16/2005 N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Xây d ng công trình, QUY T NNH: i u 1. Nay công b : Thông tư s 50/2001/TT/BNN-XDCB ngày 3/5/2001 hư ng d n th c hi n Quy ch u th u i v i các d án u tư thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành ã h t hi u l c pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c, tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Ph m H ng Giang ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản