Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
97
lượt xem
3
download

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 35/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M TRONG CÔNG TÁC QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ T T TOÁN TÀI KHO N T I KHO B C NHÀ NƯ C I V I CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Pháp l nh cán b công ch c ngày 26/02/1998; Căn c Ngh nh 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà; Căn c Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 16/2005/N -CP; Căn c Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007, Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H i ng Nhân dân Thành ph Hà N i phân c p m t s lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh 216/2005/Q -UB ngày 09/12/2005 c a UBND Thành ph v x lý vi ph m trong công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n t ngu n v n ngân sách c a Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh 214/2006/Q -UB ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh 986/Q -UBND ngày 15/3/2007 c a UBND Thành ph v vi c thành l p Ban ch o công tác quy t toán v n u tư; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 1425/TTr-STC ngày 16/5/2008, QUY T NNH:
  2. i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh trách nhi m trong công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n và t t toán tài kho n t i Kho b c Nhà nư c i v i các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; các ch u tư thu c Thành ph , Giám c các ban qu n lý d án và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - VP Chính ph ; ( b/c) - B Tài chính, B Tư pháp; ( b/c) - TT TU, TT H ND TP; ( b/c) - /c Ch t ch UBND Tp; ( b/c) - Các /c PCT UBND TP; - CPVP, Các phòng CV; - ài PTTHHN, Báo HNM, Báo KT T ( ưa tin); Hoàng M nh Hi n - Lưu VT. QUY NNH TRÁCH NHI M TRONG CÔNG TÁC QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ T T TOÁN TÀI KHO N T I KHO B C NHÀ NƯ C I V I CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2008/Q -UBND ngày 23/06/2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh B n quy nh này quy nh trách nhi m và các bi n pháp x lý khi có vi ph m c a các cơ quan, ơn v và nhà th u trong công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n và t t toán tài kho n t i Kho b c Nhà nư c i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c c a Thành ph Hà N i. i u 2. Nguyên t c xác nh trách nhi m 1. Ch u tư ch u trách nhi m toàn di n v qu n lý chi phí u tư xây d ng t giai o n chuNn b u tư n khi k t thúc d án; có trách nhi m quy t toán v n u tư và
  3. t t toán tài kho n các d án ã k t thúc u tư, còn s dư tài kho n t i Kho b c Nhà nư c Thành ph và kho b c Nhà nư c các Qu n, Huy n. 2. H th ng Kho b c Nhà nư c Hà N i và các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n (ngoài ch c năng làm ch u tư) có trách nhi m ph i h p gi i quy t các khó khăn, vư ng m c c a các ch u tư i v i nh ng n i dung thu c ph m vi qu n lý trong lĩnh v c u tư xây d ng, t o i u ki n ch u tư hoàn thành công tác quy t toán và t t toán tài kho n theo quy nh. i u 3. Trách nhi m quy t toán và t t toán tài kho n i v i các d án ư c Thành ph c p ho c h tr m t ph n v n ngân sách 1. Ch u tư là doanh nghi p ho c các cơ quan, ơn v th c hi n các d án s d ng v n h n h p ư c UBND Thành ph quy t nh u tư trư c th i i m Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph có hi u l c: a) Trư ng h p ph n v n ngân sách chi m t tr ng l n hơn so v i các thành ph n v n khác (v n t có, v n vay, v n huy ng), ch u tư l p h sơ báo cáo quy t toán g i S Tài chính thNm tra, trình phê duy t quy t toán v n u tư theo thNm quy n. b) Trư ng h p ph n v n ngân sách chi m t tr ng nh hơn trong t ng m c u tư: - Ch u tư t t ch c thNm tra, phê duy t quy t toán toàn b d án và t t toán tài kho n v n ngân sách t i h th ng Kho b c Nhà nư c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c UBND Thành ph v vi c qu n lý th c hi n d án và công tác thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư. - Riêng i v i ph n v n ngân sách c p ho c h tr , n u tách ư c thành các h ng m c, công vi c c l p, ch u tư ch u trách nhi m l p h sơ quy t toán các h ng m c, công vi c th c hi n b ng v n ngân sách g i S Tài chính thNm tra, làm cơ s cho ch u tư phê duy t quy t toán toàn b d án. 2. Ch u tư là doanh nghi p ho c các cơ quan, ơn v th c hi n các d án s d ng v n h n h p sau th i i m Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph có hi u l c có trách nhi m l p h sơ quy t toán trình ngư i quy t nh u tư t ch c thNm tra, phê duy t theo thNm quy n. 3. Ch u tư là các doanh nghi p nhà nư c th c hi n các d án ư c Ngân sách c p ho c h tr ; chưa quy t toán v n u tư, n u doanh nghi p ã chuy n sang công ty c ph n nhưng trong quá trình c ph n hóa chưa h ch toán ph n v n ngân sách nhà nư c c p ho c h tr cho d án ghi tăng v n nhà nư c thì công ty c ph n m i có nghĩa v l p, thNm tra, phê duy t quy t toán theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, báo cáo S Tài chính x lý h u c ph n hóa. Chương 2. QUY NNH C TH i u 4. Trách nhi m c a Ch u tư
  4. 1. i v i công tác qu n lý, th c hi n d án: Th c hi n úng ch c năng, nhi m v c a ch u tư theo Lu t Xây d ng, Ngh nh c a Chính ph , Thông tư hư ng d n c a các B , Ngành và quy nh c a UBND Thành ph v qu n lý u tư xây d ng công trình. 2. i v i công tác l p, trình duy t h sơ quy t toán v n u tư và t t toán tài kho n. a) Ch u tư ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành, h ng m c công trình ho c công trình hoàn thành ưa vào khai thác s d ng m b o th i gian và n i dung theo quy nh t i Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 và Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán d án hoàn thành. b) Ch u tư ch u trách nhi m l a ch n doanh nghi p ki m toán c l p th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán d án hoàn thành i v i các d án nhóm B tr lên theo phân lo i d án t i Ngh nh 112/2006/N -CP trư c khi trình c p có thNm quy n thNm tra, phê duy t quy t toán. c) Trình duy t, qu n lý h sơ quy t toán úng quy nh. Ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u quy t toán, tính pháp lý i v i h sơ trình duy t quy t toán. d) Cung c p y tài li u liên quan n công tác quy t toán theo yêu c u c a cơ quan thNm tra, ki m toán. e) Sau 6 tháng k t ngày ban hành quy t nh phê duy t quy t toán, ch u tư có trách nhi m gi i quy t xong công n và hoàn thi n vi c t t toán tài kho n u tư c a d án. Ch u tư thông báo b ng văn b n cho các nhà th u n thanh toán công n theo quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n ch m nh t sau 15 ngày k t khi ch u tư nh n ư c quy t nh. Sau 3 l n ôn c b ng văn b n, n u nhà th u nào không ch p hành vi c thanh toán công n thì ch u tư có văn b n báo cáo y ban nhân dân và các cơ quan liên quan x lý vi ph m theo quy nh. 3. i v i công tác u th u, l a ch n nhà th u: a) C p nh t danh sách các nhà th u ã vi ph m công tác quy t toán và t t toán tài kho n d án s d ng v n ngân sách theo thông báo c a S K ho ch và u tư. b) Quy nh i u ki n tiên quy t trong h sơ m i th u lo i b h sơ d th u i v i các nhà th u vi ph m trong công tác quy t toán và t t toán tài kho n các d án s d ng v n ngân sách Thành ph . 4. X lý các khó khăn, vư ng m c: a) Ch u tư ch ng ph i h p v i các cơ quan có liên quan gi i quy t các khó khăn, vư ng m c liên quan n công tác l p, hoàn ch nh h sơ quy t toán và t t toán tài kho n.
  5. b) Nh ng v n vư ng m c ngoài ph m vi gi i quy t, ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư, xu t bi n pháp gi i quy t và làm vi c v i các cơ quan ơn v liên quan ư c xem xét x lý. 5. i v i công tác báo cáo, trao i thông tin: a) Nghiêm túc th c hi n ch báo cáo nh kỳ tình hình quy t toán d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý quy nh t i Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính và theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b) L p danh sách các nhà th u không ch p hành quy t nh thu h i n theo quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n i v i các d án ư c giao qu n lý (n u có), g i S Tài chính và Kho b c Nhà nư c Hà N i t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét x lý. i u 5. Trách nhi m c a các nhà th u. 1. Quy t toán giá tr th c hi n theo h p ng ã ký k t v i ch u tư và các quy nh hi n hành và qu n lý u tư và xây d ng. Hoàn ch nh h sơ quy t toán thu c ph m vi trách nhi m c a nhà th u, ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u quy t toán và tính pháp lý i v i các tài li u có liên quan cung c p cho ch u tư l p h sơ báo cáo quy t toán v n u tư. 2. Ph i h p v i ch u tư và các cơ quan có liên quan x lý d t i m các v n phát sinh, t n t i trong quá trình l p h sơ, báo cáo quy t toán. Hoàn tr y , k p th i s ti n ã ư c thanh toán vư t so v i quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n. i u 6. Trách nhi m c a các S , Ban, ngành 1. Ch u trách nhi m toàn di n trư c UBND Thành ph v th i gian, ch t lư ng, hi u qu công tác quy t toán và t t toán tài kho n i v i các d án ư c Thành ph giao làm ch u tư, y quy n quy t nh u tư. a) Th c hi n trách nhi m ch u tư theo quy nh t i i u 4. b) Ch o, ki m tra, ôn c ban qu n lý d án tr c thu c th c hi n quy t toán v n u tư và t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c nhà nư c Thành ph theo quy nh. 2. Ch ng ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i n ph i tr ngân sách (n u có) c a các nhà th u theo quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n i v i nh ng d án thu c trách nhi m qu n lý. 3. Ch o, ph i h p x lý các khó khăn vư ng m c c a các ch u tư có liên quan i v i nh ng công vi c thu c trách nhi m qu n lý nhà nư c các ch u tư hoàn ch nh h sơ quy t toán v n u tư theo úng th i h n quy nh. 4. Các S chuyên ngành ch o các cơ quan tr c thu c ph i h p v i ch u tư qu n lý, giám sát và ti p nh n bàn giao ngay sau khi các công trình, h ng m c công trình hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng theo ch c năng nhi m v ư c giao.
  6. i u 7. Trách nhi m c a UBND các Qu n, Huy n 1. Ch u trách nhi m toàn di n trư c UBND Thành ph v th i gian, ch t lư ng, hi u qu công tác quy t toán và t t toán tài kho n i v i các d án thu c ngân sách qu n huy n, xã phư ng, các d án ư c Thành ph giao làm ch u tư: a) Th c hi n trách nhi m ch u tư theo quy nh t i i u 4. b) Ch o, ki m tra, ôn c các Ch u tư, ban qu n lý d án tr c thu c th c hi n công tác quy t toán v n u tư và t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c nhà nư c theo quy nh. 2. Ch ng ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i n ph i tr ngân sách (n u có) c a các nhà th u theo quy t nh phê duy t quy t toán c a c p có thNm quy n i v i nh ng d án thu c trách nhi m qu n lý. 3. K p th i tháo g các khó khăn vư ng m c c a các ch u tư có liên quan n nh ng t n t i trong công tác gi i phóng m t b ng trên a bàn và nh ng n i dung khác thu c trách nhi m qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý u tư xây d ng các ch u tư hoàn ch nh h sơ quy t toán v n u tư. i u 8. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư 1. Là u m i ti p nh n x lý các khó khăn, vư ng m c c a ch u tư và các phát sinh có liên quan n vi c thay i ch trương, quy mô u tư theo thNm quy n ho c xu t báo cáo UBND Thành ph gi i quy t ch u tư hoàn ch nh h sơ quy t toán theo quy nh. 2. Ch trì ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c Hà N i và các ch u tư có liên quan t ng h p báo cáo UBND Thành ph v danh m c c th các d án quy ho ch, chuNn b u tư, d án u tư d dang, d ng th c hi n; ch o ch u tư l p báo cáo giám sát, ánh giá u tư làm cơ s xu t báo cáo UBND Thành ph quy t nh cho phép d ng th c hi n d án quy t toán kh i lư ng ã th c hi n ho c gi i quy t các vư ng m c ti p t c th c hi n d án. 3. Thông báo công khai các nhà th u vi ph m công tác quy t toán và t t toán tài kho n (theo danh sách ư c Ban ch o công tác quy t toán v n u tư phê duy t) không cho các nhà th u này tham gia u th u các gói th u s d ng v n ngân sách c a Thành ph . i u 9. Trách nhi m c a S Tài chính 1. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư th c hi n công tác quy t toán v n u tư, m b o th i gian, n i dung và bi u m u theo quy nh; Hư ng d n ch u tư gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình quy t toán. 2. T ch c thNm tra báo cáo quy t toán y n i dung, yêu c u theo quy nh. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm tra trên cơ s h sơ quy t toán do ch u tư cung c p.
  7. a) ThNm tra, trình UBND Thành ph phê duy t quy t toán v n u tư d án nhóm A, B. b) ThNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm C (tr các d án phân c p cho UBND Qu n, Huy n quy t nh u tư). 3. Căn c giá tr quy t toán ư c duy t c a các d án và ngu n v n cân i ngân sách ư c duy t, th ng nh t v i S K ho ch và u tư trình UBND Thành ph phê duy t danh m c k ho ch v n thanh toán n hàng năm cho các d án; Ph i h p v i các S , Ngành có liên quan hư ng d n, ôn c, t o i u ki n v pháp lý ch u tư hoàn t t vi c gi i quy t công n và t t toán tài kho n sau khi phê duy t quy t toán. 4. Th c hi n ch c năng thư ng tr c Ban ch o quy t toán v n u tư c a Thành ph , ch trì T công tác giúp vi c Ban ch o, ph i h p ch t ch v i các S , ngành, UBND các Qu n, Huy n xem xét x lý nh ng t n t i, vư ng m c trong công tác quy t toán c a các ch u tư. 5. Ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c Hà N i t ng h p danh sách các ch u tư, các t ch c, cá nhân và nhà th u vi ph m trong công tác quy t toán, trình Ban ch o công tác quy t toán v n u tư c a Thành ph phê duy t làm cơ s ph c v H i ng Thi ua Khen thư ng Thành ph ánh giá thi ua khen thư ng hàng năm và làm cơ s S K ho ch và u tư công khai danh sách nhà th u vi ph m. i u 10. Trách nhi m c a h th ng Kho b c Nhà nư c trên a bàn Thành ph . 1. Ki m tra, i chi u, xác nh n v n ngân sách u tư thanh toán i v i d án, ng th i có nh n xét, ánh giá, ki n ngh v i cơ quan thNm tra, phê duy t quy t toán v vi c ch p hành trình t th t c qu n lý u tư và xây d ng, ch p hành ch qu n lý tài chính theo quy nh. 2. Ph i h p v i ch u tư thu h i s v n ã chi tr cho các cá nhân, ơn v sai so v i ch quy nh. 3. ôn c, hư ng d n, ph i h p v i ch u tư gi i quy t công n hoàn thành vi c thanh toán, t t toán tài kho n các d án ã phê duy t quy t toán. 4. nh kỳ ngày 10 tháng u tiên hàng quý, t ng h p danh m c các d án ã k t thúc u tư nhưng chưa t t toán tài kho n t i h th ng Kho b c nhà nư c, phân tích nguyên nhân, ôn c gi i quy t t n t i, ki n ngh bi n pháp x lý g i S Tài chính ch trì ph i h p v i t công tác quy t toán v n u tư xem xét x lý, t ng h p báo cáo UBND Thành ph . Chương 3. X LÝ VI PH M i u 11. Ch u tư
  8. 1. Ch u tư có hành vi nghi m thu kh ng, nghi m thu sai kh i lư ng, làm sai l ch giá tr thanh toán, quy t toán d án hoàn thành s b xem xét x ph t theo Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/05/2004 c a Chính ph và các quy nh c a pháp lu t tùy theo m c vi ph m. 2. Ch u tư ch m l p h sơ báo cáo quy t toán theo quy nh ho c kéo dài th i gian hoàn ch nh, b sung h sơ quy t toán theo yêu c u c a cơ quan thNm tra s b xem xét x lý theo quy t nh s 216/2005/Q -UB ngày 09/12/2005 c a UBND Thành ph v vi c x lý vi ph m trong công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n t ngu n v n ngân sách c a Thành ph Hà N i. 3. Ch u tư vi ph m các quy nh v t t toán tài kho n, không ch ng th c hi n vi c thu h i và thanh toán công n ; không báo cáo k p th i v i các cơ quan có thNm quy n ph i hoàn toàn ch u trách nhi m t x lý công n và t t toán tài kho n theo các quy nh c a B Tài chính và UBND Thành ph v vi c hư ng d n x lý t n ng trong t t toán tài kho n c p phát và thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n. 4. Ngư i ng u và các cán b có liên quan c a ch u tư vi ph m quy nh này s không ư c xem xét b t, b nhi m ho c thuyên chuy n công tác khi chưa gi i quy t d t i m các t n t i, ng th i tùy theo m c vi ph m có th b xem xét k lu t theo các quy nh c a Pháp l nh cán b công ch c. 5. Danh sách các ch u tư và các cán b vi ph m quy nh này s g i H i ng thi ua khen thư ng Thành ph không ư c xem xét ánh giá các danh hi u thi ua hàng năm. i u 12. Các nhà th u 1. Nhà th u có hành vi kéo dài th i gian hoàn ch nh h sơ, tài li u ph c v cho công tác nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình theo quy nh; nghi m thu kh ng, nghi m thu sai kh i lư ng; làm sai l ch giá tr thanh toán, quy t toán s b xem xét x ph t theo Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph và các quy nh c a Pháp lu t tùy theo m c vi ph m. 2. Nhà th u c tình không ch p hành n p ngân sách s ti n ã thanh toán vư t giá tr quy t toán ư c duy t theo th i gian quy nh s không ư c tham gia u th u d án s d ng v n ngân sách thu c Thành ph . i u 13. Các s ngành, UBND các qu n, huy n, cơ quan tài chính và Kho b c nhà nư c 1. Cá nhân, ơn v vi ph m quy ch gây khó khăn cho ch u tư và các nhà th u, c tình ch m tr kéo dài th i gian gi i quy t công vi c s b x lý k lu t theo Pháp l nh Cán b Công ch c tùy theo m c vi ph m. 2. Danh sách các cơ quan, ơn v vi ph m quy nh này s giao H i ng thi ua khen thư ng Thành ph không xem xét ánh giá các danh hi u thi ua hàng năm. Chương 4.
  9. T CH C TH C HI N i u 14. Công tác thanh tra, i u tra phát hi n sai ph m Ch u tư, các nhà th u và các cơ quan có liên quan có hành vi c tình làm sai l ch giá tr quy t toán do nghi m thu kh ng, sai, kh i lư ng, ch t lư ng công trình; các nhà th u c tình không th c hi n n p ngân sách s ti n ã thanh toán vư t giá tr quy t toán ư c duy t, Ban ch o quy t toán v n u tư Thành ph s xem xét chuy n sang các cơ quan thanh tra chuyên ngành thu c Thành ph ưa vào k ho ch thanh tra xác nh nguyên nhân, m c vi ph m. Tùy t ng trư ng h p c th , cơ quan thanh tra s xem xét g i h sơ sang cơ quan i u tra làm rõ sai ph m. i u 15. X lý chuy n ti p 1. Chuy n ti p trách nhi m c a các cơ quan, ơn v . a) Các d án ã ư c phê duy t t năm 2006 tr v trư c ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư giao cho các Ban qu n lý d án là ch u tư thì các Ban qu n lý d án có nghĩa v th c hi n trách nhi m c a Ch u tư theo quy nh này. b) i v i d án th c hi n qua nhi u năm, có s thay i v t ch c ban qu n lý d án, h sơ quy t toán d án không y khi bàn giao thì các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n (cơ quan qu n lý c p trên c a các Ban qu n lý d án) ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v vi c ch o Giám c Ban qu n lý d án x lý nh ng t n t i vư ng m c trong công tác quy t toán và t t toán tài kho n t i Kho b c nhà nư c theo quy nh này. 2. X lý chuy n ti p trong công tác u th u: a) i v i các gói th u ang trong quá trình l p h sơ m i th u, phê duy t h sơ m i th u: Ch u tư có trách nhi m b sung i u ki n tiên quy t lo i b h sơ d th u theo quy nh t i kho n 3, i u 4. b) i v i các d án ang tri n khai công tác u th u. Nhà th u vi ph m công tác quy t toán và t t toán tài kho n theo thông báo công khai c a S K ho ch và u tư ch ư c công nh n trúng th u khi có cam k t gi i quy t các t n t i v công n v i ngân sách Thành ph (n u có). 3. X lý chuy n ti p các d án quy ho ch: Ch u tư các d án quy ho ch ã b trí b ng ngu n v n u tư xây d ng cơ b n ư c x lý chuy n ti p sang th c hi n b ng ngu n v n s nghi p kinh t theo quy nh c a Thông tư 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 c a B Tài chính có nghĩa v th c hi n ti p trách nhi m c a ch u tư theo quy nh này. i u 16. i u kho n thi hành Các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n, Ch u tư, các nhà th u th c hi n d án, các ơn v liên quan ph i nghiêm ch nh ch p hành quy nh này. Trong quá trình th c hi n
  10. n u có vư ng m c, c n ph n ánh k p th i v S Tài chính t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét i u ch nh, b sung cho phù h p. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản