Quyết định số 36/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 36/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGIÃ VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 36/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TH M NNH VÀ PHÊ DUY T CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Y T S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t Xây d ng, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph , Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005 c a Qu c h i khoá 11 và Ngh nh s 111/2006/N -CP, ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Theo ngh c a các ông V trư ng các V : Trang thi t b - Công trình y t , K ho ch - Tài chính, Pháp ch và Văn phòng B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: “Quy trình thNm nh và phê duy t các d án u tư xây d ng công trình y t s d ng v n ngân sách nhà nư c”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, V trư ng các V , C c, Thanh tra B Y t , các Ch u tư d án xây d ng công trình y t s d ng ngân sách nhà nư c và các cơ quan, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
  2. QUY TRÌNH TH M NNH VÀ PHÊ DUY T CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Y T S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2007/Q -BYT ngày 23/10/2007 c a B trư ng B Yt ) Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Quy trình này quy nh vi c thNm nh và phê duy t các d án u tư xây d ng công trình y t s d ng v n ngân sách nhà nư c. 2. i tư ng áp d ng: Quy trình này áp d ng i v i các ơn v , ch u tư tr c thu c B Y t và các B , cơ quan ngang B , a phương có d án u tư xây d ng công trình y t theo quy nh ph i ư c B Y t thNm nh và phê duy t ho c có ý ki n th a thu n trư c khi phê duy t i v i các d án u tư xây d ng b nh vi n các ngành, a phương là d án nhóm A ho c các d án u tư b nh vi n có quy mô nh hơn nhưng theo yêu c u c a ngư i quy t nh u tư c n có ý ki n th a thu n c a B Y t . Quy trình này không áp d ng i v i các d án u tư áp d ng v n vi n tr nư c ngoài – ODA và ngu n tư nhân, dân l p. Ph n 2: TH M NNH CÁC D ÁN U TƯ 1. Ti p nh n h sơ: H sơ d án u tư ư c g i qua Văn thư c a B Y t . H sơ do Ch u tư trình ph i áp ng yêu c u v n i dung theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP và Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Lãnh o V Trang thi t b và Công trình y t (V TTB-CTYT) s phân công chuyên viên th lý h sơ (Chuyên viên chuyên qu n), ki m tra tính h p lý, pháp lý c a h sơ sau ó báo cáo Lãnh o V b trí l ch thNm tra. 2. Trình duy t h sơ:
  3. Trình bày, b o v : Ch u tư và Tư v n 2.1. ThNm tra Thi t k sơ b : 2.1.1. V TTB-CTYT ti n hành thNm tra thi t k sơ b nh m m b o các yêu c u v quy ho ch, dây chuy n ho t ng và quy mô u tư c a d án. H sơ ngh thNm tra bao g m: - Thuy t minh thi t k sơ b - Trong ó có b n nhi m v thi t k phù h p v i Quy ho ch phát tri n t ng th c a ơn v , các Tiêu chuNn thi t k chuyên ngành, Tiêu chuNn xây d ng hi n hành. - B n v các phương án xây d ng v : Quy ho ch m t b ng t ng th - Cơ c u s d ng t – Phân khu ch c năng, dây chuy n ph c v - Thi t k sơ b t ng h ng m c công trình. - Th i gian: Theo m c 2.2.1 dư i ây. 2.1.2. Sau khi hoàn ch nh h sơ thi t k cơ s , Ch u tư trình B Y t (V TTB- CTYT) xem xét có văn b n g i S Xây d ng a phương thNm nh. 2.2. ThNm nh d án u tư c pV : V TTB-CTYT là ơn v u m i thNm nh d án u tư, có trách nhi m t ch c thNm nh d án, t ng h p ý ki n c a các cơ quan có liên quan và k t qu thNm nh thi t k cơ s , nh n xét, ánh giá, ki n ngh và trình ngư i quy t nh u tư phê duy t d án. 2.2.1. H sơ ngh thNm nh bao g m: - T trình phê duy t d án (theo m u t i Ph l c 1-Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng – có phát hành kèm theo); - D án u tư xây d ng công trình g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s ; - Văn b n cho phép u tư i v i d án quan tr ng qu c gia; văn b n ch p thu n v quy ho ch ngành i v i d án nhóm A không có trong quy ho ch ngành; văn b n ch p thu n v quy ho ch xây d ng i v i d án không có trong quy ho ch xây d ng; - Các văn b n pháp lý có liên quan; - S lư ng: 09 b ; - Th i gian thNm nh d án, bao g m c th i gian thNm tra thi t k sơ b ư c tính t ngày nh n h sơ h p l , c th : * i v i d án quan tr ng qu c gia: th i gian thNm nh d án theo quy nh c a Ngh quy t s 66/2006/QH11 c a Qu c H i, trong ó th i gian thNm tra thi t k sơ b không quá 20 ngày làm vi c.
  4. * i v i d án nhóm A: th i gian thNm nh d án không quá 40 ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm tra thi t k sơ b không quá 15 ngày làm vi c. * i v i d án nhóm B: th i gian thNm nh d án không quá 30 ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm tra thi t k sơ b không quá 10 ngày làm vi c. * i v i d án nhóm C: th i gian thNm nh d án không quá 20 ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm tra thi t k sơ b không quá 7 ngày làm vi c. 2.2.2. Trình t ti n hành thNm nh h sơ d án u tư c p V : V TTB-CTYT ch trì, thNm nh theo 2 bư c như sau: 2.2.2.1. Bư c 1 – ThNm tra c p chuyên viên: Tùy thu c tính ch t và quy mô c a d án, Lãnh o V TTB-CTYT có th yêu c u chuyên viên chuyên qu n ho c nhóm chuyên viên thNm tra h sơ và báo cáo k t qu cho Lãnh o V TTB-CTYT xem xét trư c khi t ch c thNm tra c p V . 2.2.2.2. Bư c 2 – ThNm tra c p V : Lãnh o V TTB-CTYT ch trì, chuyên viên V TTB-CTYT theo dõi d án, i di n V K ho ch – Tài chính và i di n các V , C c liên quan, chuyên gia trong và ngoài ngành y t ư c m i. N i dung thNm tra: Quy nh t i kho n 6 – i u 1 – Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph , c th như sau: - Xem xét các y u t m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: s c n thi t u tư; các y u t u vào c a d án; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n th c hi n d án; phân tích tài chính, hi u qu kinh t - xã h i c a d án. - Xem xét các y u t m b o tính kh thi c a d án, bao g m: s phù h p v i quy ho ch; nhu c u s d ng t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng, kh năng huy ng v n áp ng ti n c a d án; kinh nghi m qu n lý c a Ch u tư; k t qu thNm nh thi t k cơ s ; kh năng hoàn tr v n vay; gi i pháp phòng ch ng cháy n ; các y u t nh hư ng n d án như qu c phòng, an ninh, môi trư ng trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2.3. Phê duy t d án u tư 2.3.1. H sơ ngh phê duy t bao g m: - Như M c 2.2.1. - Báo cáo thNm nh h sơ d án u tư c pV . 2.3.2. Trình t , hình th c và n i dung: Sau khi Ch u tư ã hoàn ch nh h sơ D án u tư, V TTB-CTYT làm u m i v thNm nh d án u tư c a B Y t ăng ký l ch báo cáo k t qu thNm nh v i Ch t ch H i ng tư v n thNm nh d án u tư.
  5. Thành ph n: Ch trì: Ch t ch H i ng Tư v n v Qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n B Y t , các thành viên H i ng có tên trong Quy t nh thành l p H i ng và Lãnh o các V , C c liên quan, các chuyên gia ư c m i u là y viên chính th c c a H i ng. Sau khi nghe báo cáo thNm nh c p V , H i ng Tư v n t p trung rà soát các n i dung sau: - Các th t c, căn c pháp lý liên quan n d án u tư - S phù h p c a d án v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng. - S phù h p c a thi t k cơ s v m c tiêu u tư, quy ho ch xây d ng, quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , c p công trình; S h p lý c a các gi i pháp thi t k trong thi t k cơ s . - S h p lý c a các chi phí, T ng m c u tư c a d án 2.3.3. Phê duy t d án u tư: Sau khi Ch u tư ã hoàn ch nh h sơ D án u tư theo k t lu n c a Ch t ch H i ng tư v n thNm nh d án u tư (n u có), V TTB-CTYT t p h p các tài li u liên quan và chuNn b văn b n quy t nh trình Lãnh o B ký duy t. Ph n 3: TH M NNH BÁO CÁO KINH T K THU T 1. ơn v u m i thNm nh báo cáo kinh t k thu t là V TTB-CTYT. 2. H sơ báo cáo kinh t k thu t trình thNm nh bao g m: - T trình thNm nh Báo cáo kinh t k thu t (theo m u t i Ph l c 5 - Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng – Có phát hành kèm theo). - Báo cáo kinh t k thu t bao g m ph n thuy t minh và thi t k b n v thi công. - K t qu thNm nh thi t k b n v thi công và d toán, kèm theo văn b n góp ý c a các cơ quan có liên quan (n u có). 3. V TTB-CTYT t ch c thNm nh như sau: tùy thu c tính ch t, quy mô và ph c t p c a n i dung u tư trong h sơ Báo cáo kinh t k thu t, Lãnh o V TTB- CTYT có th ch o chuyên viên chuyên qu n, nhóm chuyên viên ho c tr c ti p Lãnh o V ch trì thNm nh h sơ (có th m i chuyên gia trong và ngoài ngành y t ). N i dung thNm nh c th như sau:
  6. - Xem xét các y u t m b o tính hi u qu , bao g m: s c n thi t u tư; các y u t u vào; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n th c hi n; phân tích tài chính, hi u qu kinh t - xã h i, - Xem xét các y u t m b o tính kh thi, bao g m: s phù h p v i quy ho ch ư c duy t; nhu c u s d ng t, tài nguyên (n u có); kh thi gi i phóng m t b ng; kh năng huy ng v n áp ng ti n ; kh năng hoàn tr v n vay; kinh nghi m qu n lý c a ch u tư; k t qu thNm nh thi t k b n v thi công và d toán. - Th i gian thNm nh: không quá 20 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ. Ph n 4: TH M NNH D ÁN U TƯ C N Ý KI N TH A THU N C A B YT V TTB-CTYT t ch c thNm tra các n i dung: - Quy mô u tư ph i phù h p v i quy ho ch h th ng y t và quy ho ch phát tri n ơn v ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Thi t k cơ s phù h p v i tiêu chuNn thi t k công trình y t do B trư ng B Y t ban hành và Tiêu chuNn xây d ng hi n hành. - Danh m c trang thi t b y t (n u có) ph i th c hi n theo quy nh c th c a B Y t . - Th i gian: không quá 20 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ. Ph n 5: T CH C TH C HI N Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , ch u tư các d án u tư xây d ng công trình y t , H i ng Tư v n v Qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n B Y t , V Trang thi t b và Công trình Y t , V K ho ch – Tài chính, Thanh tra và các V , C c – B Y t có liên quan ch u trách nhi m thi hành./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản