Quyết định Số: 360/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
87
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 360/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/7/2009 – 31/12/2009 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 360/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆT NAM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 360/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/7/2009 – 31/12/2009 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2009 – 31/12/2009 gồm 12 văn bản (Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC
  2. Đặng Thanh Bình DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/7/2009 – 31/12/2009 (ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 02 năm 2010) Văn bản Quy ST Hình định Thời Văn bản thay thế T thức Ngày ban Số văn bản Trích yếu hết điểm hết văn hành hiệu hiệu lực bản lực 1 Quyết 45/2007/Q 17/12/20 Về độ mật Khoản 23/6/200 Thông tư định Đ-NHNN 07 của từng 6 Điều 9 10/2009/TT- loại tài liệu, 5 NHNN ngày vật mang bí 08/5/2009 của mật Nhà Ngân hàng Nhà nước trong nước Việt Nam ngành ngân về việc sửa đổi, hàng bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ- NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng 2 Thông 03/2009/T 02/3/200 Về việc cho Khoản 12/7/200 Thông tư tư T-NHNN 9 vay có bảo 1 Điều 9 11/2009/TT- đảm bằng NHNN ngày
  3. cầm cố giấy 7 27/5/2009 của tờ có giá của Ngân hàng Nhà Ngân hàng nước Việt Nam Nhà nước về việc sửa đổi Việt Nam Khoản 1 Điều 7 đối với các Thông tư ngân hàng 03/2009/TT- NHNN ngày 02 tháng 03 năm 2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng 3 Quyết 180/2005/ 21/02/20 Quy chế ban Toàn 01/9/200 Thông tư định QĐ- 05 hành văn bộ 9 13/2009/TT- NHNN bản quy NHNN ngày phạm pháp 03/7/2009 của luật của Ngân hàng Nhà ngân hàng nước Việt Nam Nhà nước quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 4 Quyết 1411/2005/ 28/9/200 Về việc sửa Toàn 01/9/200 Thông tư định QĐ- 5 đổi một số bộ 9 13/2009/TT- NHNN điều của NHNN ngày Quy chế ban 03/7/2009 của hành văn Ngân hàng Nhà bản quy nước Việt Nam phạm pháp quy định trình tự, luật của thủ tục soạn thảo, ngân hàng ban hành văn bản Nhà nước quy phạm pháp ban hành luật của Ngân kèm theo hàng Nhà nước
  4. Quyết định Việt Nam số 180/2005/Q Đ-NHNN 5 Quyết 457/2005/ 19/4/200 Quy định về Điều 25/9/200 Thông tư định QĐ- 5 các tỷ lệ bảo 15 9 15/2009/TT- NHNN đảm an toàn NHNN ngày trong hoạt 10/8/2009 của động của tổ Ngân hàng Nhà chức tín nước Việt Nam dụng quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng 6 Quyết 07/2008/Q 24/3/200 Về việc ban Khoản 26/9/200 Thông tư định Đ-NHNN 8 hành Quy 3 Điều 9 16/2009/TT- chế phát 22; NHNN ngày hành giầy tờ Khoản 11/8/2009 của có giá trong 3 và 5 Ngân hàng Nhà nước của tổ Điều nước về việc sửa chức tín 28; đổi, bổ sung một dụng Khoản số điều của Quy 2 Điều chế phát hành 29; giấy tờ có giá Khoản trong nước của tổ 2 Điều chức tín dụng ban 30; hành kèm theo Khoản Quyết định số 1 Điều 07/2008/QĐ- 40; NHNN ngày Điều 24/3/2008 của 41; Thống đốc Ngân Điểm b hàng Nhà nước Khoản về việc ban hành 1 và Quy chế phát Khoản hành giấy tờ có 2, 3 giá trong nước Điều của tổ chức tín
  5. 42 dụng 7 Quyết 49/2006/Q 29/9/200 Về việc ban Toàn 25/9/200 Quyết định số định Đ-NHNN 6 hành Quy bộ 9 2234/QĐ-NHNN chế quản lý ngày 25/9/2009 tài chính của của Thống đốc Ngân hàng Ngân hàng Nhà Nhà nước nước về việc ban hành Quy chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước 8 Quyết 19/2007/Q 15/05/20 Về việc sửa Toàn 25/9/200 Quyết định số định Đ-NHNN 07 đổi, bổ sung bộ 9 2234/QĐ-NHNN một số điều ngày 25/9/2009 của Quy chế của Thống đốc quản lý tài Ngân hàng Nhà chính của nước về việc ban Ngân hàng hành Quy chế tài Nhà nước chính của Ngân Việt Nam hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 49/2006/QĐ -NHNN ngày 29/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 9 Quyết 252/QĐ- 28/12/19 Quy định Toàn 23/10/20 Thông tư định NH 93 thời hạn bảo bộ 09 20/2009/TT- quản hồ sơ, NHNN ngày tài liệu lưu 07/9/2009 của trữ trong Ngân hàng Nhà ngành Ngân nước Việt Nam hàng hết quy định thời hạn hiệu lực thi bảo quản hồ sơ, hành tài liệu trong ngành Ngân hàng
  6. 10 Thông 05/2009/T 07/4/200 Quy định Điểm a 09/10/20 Thông tư tư T-NHNN 9 chi tiết thi Khoản 09 21/2009/TT- hành việc hỗ 3 Điều NHNN ngày trợ lãi suất 2; 09/10/2009 của đối với các Khoản Ngân hàng Nhà tổ chức, cá 3 Điều nước Việt Nam nhân vay 3; sửa đổi, bổ sung vốn trung, Điểm e một số điều của dài hạn ngân Khoản Thông tư hàng thực 1 Điều 05/2009/TT- hiện đầu tư 4; NHNN ngày mới để phát Điểm đ 07/4/2009 của triển sản Khoản Ngân hàng Nhà xuất – kinh 2 Điều nước Việt Nam doanh 4; quy định chi tiết Điểm 1 thi hành việc hỗ Khoản trợ lãi suất đối 2 Điều với các tổ chức, 4 cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh 11 Thông 05/2009/T 07/4/200 Quy định Các 14/12/20 Thông tư tư T-NHNN 9 chi tiết thi quy 09 24/2009/TT- hành việc hỗ định về NHNN ngày trợ lãi suất hỗ trợ 14/12/2009 của đối với các lãi suất Ngân hàng Nhà tổ chức, cá đối với nước Việt Nam nhân vay Ngân quy định chi tiết vốn trung, hàng thi hành việc hỗ dài hạn ngân Phát trợ lãi suất đối hàng thực triển với các tổ chức, hiện đầu tư Việt cá nhân vay vốn mới để phát Nam trung, dài hạn triển sản Ngân hàng Phát xuất – kinh triển Việt Nam và doanh Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để
  7. phát triển sản xuất – kinh doanh 12 Quyết 02/2007/Q 16/01/20 Quy chế tổ Toàn 17/01/20 Thông tư định Đ-NHNN 07 chức, quản bộ 10 23/2009/TT- lý in, đúc NHNN ngày tiền Việt 02/12/2009 của Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam
Đồng bộ tài khoản