Quyết định số 365/2004/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 365/2004/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 365/2004/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Qui định tạm thời về giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 365/2004/QĐ-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 365/2004/Q -BNN-TY Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2004 QUY T NNH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN-TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M V VI C BAN HÀNH QUI NNH T M TH I V GI T M GIA C M, CH BI N VÀ TIÊU TH S N PH M GIA C M T I VÙNG KHÔNG CÓ DNCH CÚM GIA C M B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN- TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Quy t nh s 13/2004/Q -TTg ngày 28/1/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m; Căn c Công i n kh n s 177/CP-NN c a Th tư ng Chính ph ngày 10/2/2004; Sau khi th ng nh t v i B Y t , B Thương m i; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này: “Qui nh t m th i v gi t m gia c m, ch bi n và tiêu th s n phNm gia c m t i vùng không có d ch cúm gia c m”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các ơn v liên quan, Chánh Văn phòng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c trư ng C c Thú y ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PTNT - B CT và Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng CP ( báo cáo); TRƯ NG BAN CH O QU C GIA - UBND các t nh/thành ph tr c thuôc TƯ; PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA - Các B Y t , TC, TM, CA, GTVT, TNMT, VHTT, NG, KHCN; Vi n KSNDTC C M - Các thành viên ban ch o; - Công báo
  2. - Lưu. Lê Huy Ng QUI NNH T M TH I V GI T M GIA C M, CH BI N VÀ TIÊU TH S N PH M GIA C M T I VÙNG KHÔNG CÓ DNCH CÚM GIA C M (Ban hành kèm Quy t nh s 365 ngày 19 tháng 2 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n Nông thôn - Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m) Thi hành Công i n khNn s 225/CP-NN, ngày 18/2/2004 c a Th tư ng Chính ph , B Nông nghi p và phát tri n nông thôn quy nh t m th i v vi c gi t m gia c m, ch bi n và tiêu th s n phNm gia c m trong vùng không có d ch như sau: i u 1: Yêu c u: Vi c gi t m gia c m, ch bi n và tiêu th s n phNm gia c m trong vùng không có d ch ph i m b o yêu c u phòng ch ng d ch b nh; b o v s c kho c ng ng và môi trư ng; an toàn cho ngư i tham gia gi t m , ch bi n, lưu thông, tiêu dùng. i u 2: V gi t m : 1. Ch gi t m gia c m s ng, tiêu chuNn xu t chu ng, không nhi m b nh. 2. Vi c gi t m gia c m ph i th c hi n t i các cơ s chăn nuôi. 3. 3. i v i các cơ s chăn nuôi t p trung quy mô trang tr i, xí nghi p, vi c gi t m ph i ư c ki m d ch c a cơ quan thú y T nh, Thành ph . 1. Th t gia c m sau khi gi t m ph i r a b ng nư c s ch và óng vào túi PE, bu c kín. 2. Th t gia c m có th ch bi n thành các s n phNm tiêu dùng như: lu c, rán, quay, ru c, b t th t, h p...va ph i b o m chín hoàn toàn. i u 4: V tiêu th . 1. Gia c m c a cơ s chăn nuôi t p trung quy mô trang tr i, xí nghi p, sau khi gi t ư c tiêu th nơi không có d ch trên a bàn t nh, thành ph ; n u ch bi n chín ư c tiêu th các t nh, thành ph lân c n. h p ch bi n t th t gia c m ư c tiêu th trong ph m vi c nư c 2. Gia c m c a h chăn nuôi nh , phân tán sau khi gi t m , n u tiêu th t i a phương (xã, phư ng, th tr n) ph i óng vào túi PE bu c kín ho c ac qua ch bi n.
  3. 3. Không ăn tr ng s ng và các s n phNm có s d ng tr ng chưa ư c làm chín. 4. Tr ng s ng sau khi ư c cơ quan thú y t nh, thành ph ki m d ch ư c tiêu th vùng không có d ch trên a bàn t nh, thành ph . Trư ng h p c n v n chuy n tr ng s ng ra ngoài t nh, thành ph ph i ư c C c Thú y ki m d ch. 5. Các cơ s ch bi n công nghi p s d ng tr ng s ng làm nguyên li u ph i ư c cơ quan Y t t nh, thành ph xác nh n quy trình ch bi n b o m v sinh an toàn th c phNm. i u 5: B o m an toàn cho ngư i tham gia gi t m , ch bi n gia c m và v n chuy n s n ph m gia c m. 1. Ngư i tham gia gi t m và ch bi n s n phNm gia c m khi làm vi c ph i có trang b phòng h , b o h lao ng. 2. Ngư i tham gia gi t m gia c m, ch bi n, v n chuy n s n phNm gia c m, sau khi làm vi c ph i v sinh thay qu n áo. i u 6: B o m v sinh thú y trong qúa trình gi t m , ch bi n gia c m, v n chuy n s n ph m gia c m. 1. a i m gi t m ph i ư c b trí nơi s ch s , xa chu ng tr i chăn nuôi. 2. Nư c s d ng gi t m , ch bi n ph i là nư c s ch dùng cho ngưòi. 3. D ng c , thi t b , sàn nhà... sau khi gi t m , ch bi n ph i r a s ch. 4. Nư c th i trong khi gi t m , ch bi n ph i t p trung vào b kh trùng. 5. Các ch t ph th i r n (lông, ph t ng, phân,...) ph i thu gom, chôn l p. Trư c khi chôn l p ph i ư c r c vôi b t. 6. D ng c ch a s n phNm, phương ti n v n chuy n s n phNm gia c m ph i ư c v sinh, kh trùng, tiêu c trư c và sau khi s d ng. i u 7: X lý vi ph m: Các t ch c, cá nhân vi ph m các qui nh trên s b x lý theo pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản