Quyết định số 3653/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 3653/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3653/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao khu đất nghĩa trang địa tạng cho Ủy ban nhân dân quận Tân Phú để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm y tế quận Tân Phú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3653/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3653/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V THU H I VÀ GIAO KHU T NGHĨA TRANG NA T NG CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ TH C HI N B I THƯ NG GI I PHÓNG M T B NG, CHU N BN U TƯ XÂY D NG TRUNG TÂM Y T QU N TÂN PHÚ T I PHƯ NG PHÚ TRUNG, QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Quy t nh s 109/2005/Q -UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Căn c Quy t nh s 138/2004/Q -UB, ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 7215/TNMT- QHSD , ngày 02 tháng 8 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Nay thu h i và giao 10.859m2 t thu c Nghĩa trang a T ng, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú cho y ban nhân dân qu n Tân Phú th c hi n b i thư ng gi i phóng m t b ng theo quy nh và l p d án u tư xây d ng công trình Trung tâm Y t qu n Tân Phú. V trí, ranh gi i, di n tích khu t giao ư c th hi n trên b n hi n tr ng - v trí cao s 3189/ B ngày 27 tháng 02 năm 2006 do Trung tâm o c b n l p. i u 2. Căn c vào i u 1 c a Quy t nh này, các ơn v sau ây có trách nhi m: 2.1. y ban nhân dân qu n Tân Phú: - Ki m tra rà soát ch t ch quá trình, hi n tr ng s d ng t c a t ng h dân. Căn c t ng trư ng h p c th , y ban nhân dân qu n th c hi n vi c thu h i t c a t ng h theo úng trình t th t c quy nh t i Lu t t ai năm 2003, Ngh nh s
  2. 181/2004/N -CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Ngh nh s 17/2006/N -CP, ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . i v i các trư ng h p ư c xem xét b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư ph i m b o th c hi n theo úng các chính sách, quy nh pháp lu t hi n hành. - T ch c b i thư ng, h tr , tái nh cư gi i phóng m t b ng theo úng quy nh. - L p d án u tư xây d ng Trung tâm Y t và trình cơ quan ch c năng thNm nh phê duy t theo úng quy nh. 2.2. S Quy ho ch - Ki n trúc: Ph i h p cùng y ban nhân dân qu n Tân Phú hư ng d n Ban Qu n lý d án u tư xây d ng qu n Tân Phú l p hoàn ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/500 và thNm nh, phê duy t theo quy nh. 2.3. S K ho ch và u tư: Hư ng d n l p d án u tư xây d ng Trung tâm Y t và trình duy t theo quy nh. 2.4. S Tài nguyên và Môi trư ng: - T ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t d án ngoài th c a và xác nh n v trí, ranh gi i, di n tích trên n n b n a chính sau khi y ban nhân dân qu n Tân Phú xác nh n ch u tư hoàn t t công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng. - Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh giao t cho Ban Qu n lý d án u tư xây d ng qu n Tân Phú tri n khai xây d ng Trung tâm Y t qu n Tân Phú theo úng d án u tư và quy ho ch ư c duy t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Y t , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú, Ch t ch y ban nhân dân phư ng Phú Trung - qu n Tân Phú, Giám c Ban Qu n lý d án u tư xây d ng qu n Tân Phú, Th trư ng các t ch c, các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản