Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 37/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A BAN QU N LÝ TRUNG ƯƠNG D ÁN THU L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26/1l/2003. Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy inh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 v quy ho ch xây d ng, s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, s 17/2001/N -CP ngày 04/05/2001 kèm theo Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng Ban Qu n lý Trung ương d án thu l i là cơ quan tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c B trư ng u quy n làm Ch u tư các d án thu l i Vi t Nam s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA) và ngu n v n khác n u có) i u hành, ph i h p qu n lý, th c hi n d án theo quy nh c a Nhà nư c và các i u ư c qu c t : c th v ODA ã ư c ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i các nhà tài tr qu c t . Ban Qu n lý Trung ương d án thu l i là t ch c s nghi p kinh t có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i kho b c ho c Ngân hàng nhà n c, có trách nhi m ti p nh n v n t c quan c p v n thanh toán cho các nhà th u, các t ch c tham gia ho t ng xây d ng the quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Hi p nh ã ký k t. Chi phí ho t ng c a Ban qu n lý Trung ương d án thu l i ư c tính trong kinh phí u tư c a t ng D án theo quy nh hi n hành. Tên giao d ch ti ng Anh y : Central Office for Water Resources Projects
  2. Tên giao d ch thư ng dùng: Central Project Office, vi t t t là CPO Tr s c a CPO: S 23 Hàng Tre, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban Qu n lý Trung ương d án thu l i có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v ư c quy nh c th sau: l. Làm u m i quan h v i Ngân hàng phát tri n Châu Á, Ngân hàng th gi i và các t ch c tài chính qu c t khác gi i quy t th t c, t ch c th c hi n các d án thu l i theo các i u ư c qu c t c th v ODA ã ư c ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i các t ch c này phù h p v i Lu t Xây d ng và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ph i h p các Ban Qu n lý d án thành ph n (Ban Qu n lý Ti u d án) quan h v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t nh ng công vi c c th c a t ng d án. Tuỳ theo quy mô, tính ch t, m c ph c t p c a t ng d án và năng l c c a Ban Qu n lý d án thành ph n B s có quy t nh t ch c riêng giao nhi m v qu n lý th c hi n d án cho các Ban này sau khi ki m tra áp ng yêu c u. 3. T ng h p k ho ch v n u tư hàng năm và nh kỳ, i u ch nh cho các d án trên cơ s v n u tư c a t ng d án thành ph n và k ho ch khung th c hi n phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c và Hi p nh ã ư c ký k t, trình B và i u hành các Ban Qu n lý d án thành ph n th c hi n sau khi ư c B phê duy t. 4. Th c hi n trách nhi m c a Ch u tư và c a bên m i th u ch trì, ph i h p v i các Ban Qu n lý d án thành ph n t ch c u th u qu c t (ho c tuy n ch n th u) v tư v n, mua s m hàng hoá, xây d ng công trình... c a d án (không bao g m vi c duy t k ho ch u th u, danh sách ng n các nhà th u, k t qu u th u theo quy ch u th u c a Nhà nư c và Hi p nh ã ư c ký k t), l a ch n nhà th u theo quy nh c a Quy ch u th u và ch u trách nhi m v quá trình l a ch n và pháp lu t v các quy t nh c a mình. àm phán, ký k t, giám sát vi c th c hi n h p ng v i nhà th u qu c t (có s tham gia c a Ban Qu n lý d án thành ph n) sau khi bên cho vay ch p thu n và B trư ng phê duy t k t qu u th u; qu n lý th c hi n và thanh lý h p ng ho c u quy n cho Ban Qu n lý d án thành ph n có năng l c (quy nh t i kho n 2 i u này) ký h p ng và qu n lý th c hi n; i v i các gói th u xây l p qu c t u quy n cho Ban Qu n lý d án thành ph n ký h p ng và qu n lý th c hi n h p ng sau khi ư c bên cho vay ch p thu n và cơ quan có thNm quy n phê duy t k t qu u th u các gói th u này. Các gói th u tư v n thi t k , thi công xây d ng và mua s m hàng hoá trong nư c giao cho các Ban Qu n lý d án thành ph n t ch c u th , ký h p ng và qu n lý th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và Hi p nh ã ký k t. V i các gói th u ph c t p không thu c ph m vi quàn lý c a m t Ban thì CPO có trách nhi m t ch c u th u và y quy n cho các Ban Qu n lý d án thành ph n ký h p ng qu n lý th c hi n theo quy nh.
  3. 5. T ch c th c hi n D án h tr k thu t, tham gia công tác ào t o, t p hu n nâng cao năng l c cho cán b c a các Ban Qu n lý d án thành ph n v n bù, tái nh cư, môi trư ng, u th u, qu n lý ch t lư ng, qu n lý tài chính, qu n lý th c hi n h p ng, qu n lý v n hành công trình hoàn thành theo các i u ư c qu c t c th v ODA ã ư c ký k t và quy nh hi n hành c a nhà nư c. 6. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B hư ng d n, ki m tra h sơ c a các Ban qu n lý d án thành ph n l p v u th u trong nư c các gói th u tư v n, mua s m hàng hoá, thi công xây d ng...theo trình t , th t c quy ch u th u c a Nhà nư c và Hi p nh ã ư c ký k t và cùng các Ban Qu n lý d án thành ph n trình B phê duy t. Hư ng d n, ki m tra các Ban Qu n lý d án thành ph n qu n lý th c hi n d án theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Hi p nh ã ký k t. 7. Ph i h p v i Ban ChuNn b u tư, các Ban Qu n lý d án thành ph n trong quá trình l p báo cáo u tư, l p d án u tư, thi t k cơ s và theo dõi, giám sát, ki m tra quá trình th c hi n c a các nhà th u kh o sát xây d ng l p thi t k k thu t – t ng d toán, thi t k k thu t - thi công và cùng v i các t ch c này trình B phê duy t. 8. Th c hi n các nhi m v qu n lý tài chính c a Ch u tư: 8.1. T ch c b máy k toán th c hi n công tác k toán theo Lu t K toán và các quy nh hi n hành c a nhà nư c. 8.2. Làm ch tài kho n c bi t tài kho n t m ng c a d án t i các Ngân hàng thương m i Vi t Nam theo quy nh c a Hi p nh. 8.3. Qu n lý toàn b v n vay c a d án; th c hi n vi c thanh, quy t toán ph n v n vay cho các ho t ng c a d án theo ngh c a các Ban Qu n lý d án thành ph n có xác nh n c a kho b c a phương theo úng quy nh c a Nhà nư c và c a bên cho vay. 8.4. Gi i ngân toàn b v n vay c a d án theơ úng ch , quy nh c a nhà nư c, c a Ngân hàng phát tri n Châu Á, Ngân hàng th gi i và c a các t ch c tài chính cho vay. 8.5. Qu n lý và thanh quy t toán ph n v n i ng và các ngu n v n khác (n u có) mà Ban Qu n lý Trung ương d án thu l i ư c B giao qu n lý và th c hi n. 8.6. Không c p phát nh ng giá tr kh i lư ng không t yêu c u k thu t ra c a Ch u tư, không b o m k thu t ch t lư ng ho c kh i lư ng phát sinh không h p lý theo ki n ngh c a các Ban, Qu n lý d án thành ph n. 8.7 T ng h p quy t toán hàng năm và báo cáo quy t toán hoàn thành toàn b d án, trên cơ s quy t toán c a t ng d án thành ph n do các Ban Qu n lý d án thành ph n và ơn v khác ư c giao qu n lý th c hi n d án thành ph n theo quy nh c a Nhà nư c.
  4. 9. Th c hi n báo cáo nh kỳ và t xu t trên cơ s báo cáo c a các Ban Qu n lý d án thành ph n (tháng, quý, 6 tháng, năm, t ng th và ti n th c hi n toàn b d án) theo yêu c u c a B , các cơ quan nhà nư c có thNm quy n và các t ch c tài chính qu c t khi B quy t nh. 10. T ng h p các phát sinh i u ch nh trong quá trình th c hi n d án báo cáo nhà tài tr trư c khi B quy t nh. 11. ình ch th c hi n ho c ch m d t h p ng v i các nhà th u theo quy nh c a pháp lu t. l2. ư c B trư ng u quy n làm Ch u tư các d án th y l i thu c nhi m v c a B do Chính ph Vi t Nam vi n tr ra nư c ngoài theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam và Hi p nh ã ư c ký k t; tuỳ theo quy mô c a t ng d án vi n tr , B s có quy t nh t ch c giao nhi m v riêng. 13. Qu n lý t ch c, b máy, biên ch và tài s n c a CPO theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a CPO. 14. Ph i h p v i V H p tác qu c t m b o th c hi n các Hi p nh ã ký k t, văn b n pháp lý ã ư c ký k t gi a B và các nhà tài tr ; Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài trong ngành nông nghi p, và phát tri n nông thôn ban hành kèm theo Quy t nh s 45/2004/Q -BNN ngày 30/09/2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. T ch c b máy Lãnh o CPO có Giám c, Phó Giám c và các b ph n giúp vi c (các Phòng chuyên môn, nghi p v và Văn phòng d án). 1. Lãnh o CPO: Giám c, Phó Giám c c a CPO do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo quy inh hi n hành Giám c CPO qu n lý, i u hành toàn b các ho t ng c a CPO, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trư c pháp lu t v m i ho t ng c a CPO. Phó Giám c giúp vi c cho Giám c th c hi n nhi m v c th do Giám c phân công, ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công và u quy n. 2. B máy qu n lý c a CPO các Phòng chuyên môn, nghi p v : 2.l. Phòng T ch c - Hành chính 2.2. Phòng K ho ch - Th ng kê
  5. 2.3. Phòng Tài chính - K toán 2.4. Phòng K thu t - Môi trư ng, tái nh cư. Trư ng, phó các Phòng chuyên môn, nghi p v ư c b nhi m theo quy nh hi n hành; Cán b , viên ch c ư c tuy n d ng vào làm vi c t i CPO theo Pháp l nh cán b công ch c, ư c x p ng ch, x p lương theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Văn phòng d án: (tên ti ng Anh là Project Management Office (PMO) hay Project Management Unit (PMU) thành l p khi d án ư c hình thành và gi i th khi k t thúc d án, Văn phòng d án do m t Ch nhi m d án ph trách và m t s cán b ư c c t các Phòng chuyên môn, nghi p v sang theo dõi, giúp vi c, nh ng cán b này ch u s ch o c a Ch nhi m d án trong quá trình qu n lý th c hi n d án. Ch nhi m d án: Do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo ngh c a Giám c CPO, giúp vi c cho Giám c và ch u trách nhi m toàn di n trư c Giám c, trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c Giám c phân công, ư c quy n ký, óng d u các văn b n giao d ch liên quan n d án. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo; thay th Quy t nh s 123/2000/BNN-TCCB ngày 27/11/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a CPO; bãi b các quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Giám c Ban Qu n lý Trung ương d án thu l i có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a CPO trình B ký ban hành sau khi Quy t nh này có hi u l c thi hành. Các cơ quan ch c năng c a B có trách nhi m qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a CPO theo ch c năng c a mình. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V H p tác qu c t Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B và Giám c Ban Qu n lý Trung ương d án thu l i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản