Quyết định số 37/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
124
lượt xem
17
download

Quyết định số 37/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 37/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C HI M THEO YÊU C U I U TRN B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 151/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy nh v vi c nh p kh u thu c chưa có s ăng ký t i Vi t Nam; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Danh m c thu c hi m theo yêu c u i u tr ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý Dư c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo, Website CP); - B Tư pháp (C c ki m tra VBQPPL); - B Tài chính (T ng C c H i quan); - B trư ng, các Th trư ng B Y t ; - Văn Phòng B , Thanh Tra B , các V , C c thu c B Y t ; - T ng Công ty dư c Vi t Nam; Cao Minh Quang - Website B Y t ; - Lưu VT: PC; QLD (02 b n). DANH M C
 2. THU C HI M THEO YÊU C U I U TRN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 37 /2008/Q -BYT ngày 20 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) I. M C ÍCH XÂY D NG DANH M C THU C HI M THEO YÊU C U I U TRN: Căn c tình hình th c ti n t i các cơ s khám ch a b nh trong ph m vi c nư c, hi n nay các ơn v có nhu c u s d ng m t s thu c không s n có Vi t Nam cho m t s lư ng b nh nhân h n ch ho c trong m t s k thu t y t chưa áp d ng r ng rãi t i Vi t Nam. ngư i b nh có i u ki n ti p c n v i thu c, B Y t ban hành "Danh m c thu c hi m theo yêu c u i u tr ". II. NGUYÊN T C VÀ TIÊU CHÍ XÂY D NG DANH M C THU C HI M THEO YÊU C U I U TRN: 1. Nguyên t c: - Vi c s d ng Danh m c thu c hi m theo yêu c u i u tr ư c hư ng d n c th trong các văn b n liên quan. - Danh m c thu c hi m theo yêu c u i u tr s ư c i u ch nh, b sung cho phù h p v i t ng giai o n. 2. Tiêu chí l a ch n: Thu c thu c Danh m c Thu c hi m theo yêu c u i u tr là thu c áp ng ng th i các tiêu chí sau: - Thu c không s n có Vi t Nam (thu c xét theo thành ph n công th c, n ng , hàm lư ng, d ng dùng tương ng). Thu c chưa có thu c tương t ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ho c ã có s ăng ký thu c tương t nhưng các doanh nghi p không cung ng ho c cung ng không theo yêu c u i u tr . - Thu c ư c ch nh cho m t s lư ng h n ch b nh nhân (b nh nhân n i trú ho c theo ơn cho b nh nhân ngo i trú). - Thu c ư c các cơ s khám ch a b nh ngh s d ng; - Thu c không n m trong danh m c các thu c ã ư c T ch c y t th gi i khuy n cáo không nên s d ng. - Thu c ã ư c s n xu t, s d ng m t trong các nư c thành viên International Conference Harmonization (ICH, g m: M , Châu Âu, Nh t) ho c m t trong các nư c thành viên h th ng công nh n l n nhau v thanh tra dư c (PICs). III. DANH M C THU C HI M THEO YÊU C U I U TRN:
 3. ư ng dùng và/ho c d ng dùng và/ho c hàm TT Ho t ch t lư ng, n ng 1 Acenocoumarol U ng: Các d ng Tiêm: B t pha dung d ch tiêm 2 Acetazolamid U ng: Các d ng 3 Acetylcystein Tiêm: Dung d ch tiêm truy n 4 Aciclovir Tiêm: B t pha dung d ch tiêm truy n 5 Acitretin U ng: Các d ng 6 Altretamin U ng: Các d ng 7 Amitriptylin clorhydrat U ng: Các d ng U ng: Dung d ch u ng 8 Amphotericin B Tiêm: Dung d ch tiêm 9 Anetholtrihion U ng: Các d ng 10 Anti-D immunoglobuline human Tiêm: B t pha dung d ch tiêm 11 Apomorphin U ng: Các d ng 12 Aprotinin Tiêm: Dung d ch tiêm 13 Atenolol Tiêm: Dung d ch tiêm Tiêm: Dung d ch tiêm 1mg/ml 14 Atropin Nh m t: Dung d ch nh m t 1% 15 Azathioprin U ng: Các d ng 16 Bacteries BCG Tiêm: Dung d ch tiêm U ng: Dung d ch u ng nh gi t 17 Betamethason Tiêm: Dung d ch tiêm ; H n d ch tiêm 18 Betaxolol Nh m t: Dung d ch nh m t 19 Bromocriptin U ng: Các d ng 20 Buspiron clorhydrat U ng: Các d ng 21 Busulfan U ng: Các d ng
 4. Các y u t ông máu II, VII, VIII, Tiêm: Các d ng ( ơn ch t ho c ph i h p các 22 IX, X y ut ) 23 Calcipotriol Dùng ngoài: Thu c m dùng ngoài 24 Calci clorid Tiêm: Dung d ch tiêm truy n 10% 25 Carbidopa U ng: Viên nén d b 26 Cefoxitin Tiêm: B t pha dung d ch tiêm tĩnh m ch 27 Celiprolol U ng: các d ng 28 Cethexonium bromid Nh m t: Dung d ch nh m t Tiêm: Dung d ch tiêm 29 Clorpromazin U ng: Dung d ch u ng nh gi t 30 Cibenzolin U ng: Các d ng 31 Clofazimin U ng: Các d ng 32 Clomipramin U ng: Các d ng U ng: Các d ng 33 Clonazepam Tiêm: Dung d ch tiêm ng Tiêm: Dung d ch tiêm 34 Clonidin U ng: Các d ng 35 Codein U ng: dung d ch u ng (Xiro) 36 Colestyramin U ng: B t u ng gói Tiêm: dung d ch tiêm 37 Colistin (Colimycin) U ng: Các d ng 38 Corticorelin ChNn oán Hormon dư i i 39 Cortivazol Tiêm: H n d ch tiêm Cromolyn natri (Cromoglicate de 40 Các d ng: tiêm, u ng, phun sương, tra m t Na) 41 Cyclopentolat Nh m t: dung d ch chNn oán 42 Dacarbazin Tiêm: B t pha dung d ch tiêm truy n
 5. U ng: Các d ng viên 43 Dantrolen Tiêm: B t ông khô pha tiêm U ng: Các d ng viên ( ơn ch t ho c ph i 44 Dapson h p) 45 Desmopressin Dung d ch phun mù Dexamethason + Oxytetracyclin + 46 Dùng ngoài: B t x t tai Polymyxin + Nystatin 47 Dexclorpheniramin maleat Tiêm: Dung d ch tiêm 48 Diethylcarbamazin U ng: Các d ng 49 Digitoxin U ng: Các d ng Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch 50 Digoxin U ng: Dung d ch u ng 51 Dihydroergotamin U ng: Các d ng viên 52 Diltiazem Tiêm: Dung d ch tiêm Tiêm: Dung d ch tiêm b p ( ơn ch t ho c 53 Dimercaprol ph i h p) Thu c t: Gel âm o vô trùng, ng tiêm có 54 Dinoproston thu c Tiêm: Dung d ch tiêm 55 Dipyridamol U ng: Các d ng 56 Dorzolamid Thu c m t: dung d ch, m tra m t 57 Droperidol Tiêm: Dung d ch tiêm 58 Ephedrin Tiêm: Dung d ch tiêm 59 Eptifibatid Tiêm: Dung d ch tiêm U ng: Các d ng viên ( ơn ch t ho c ph i 60 Ergotamin h p) 61 Erythromycin lactobionat Tiêm: B t pha tiêm truy n 62 Esmolol clorhydrat Tiêm: Dung d ch tiêm 63 Estradiol H i u tr qua da: mi ng dán ch a thu c 64 Etoposid U ng: Các d ng 65 Exemestan U ng: Các d ng
 6. Tiêm: B t pha dung d ch tiêm ( ơn ch t ho c 66 Fibrinogen ph i h p) 67 Filgrastim Tiêm: dung d ch tiêm 68 Flecainid acetat Tiêm: Dung d ch tiêm ; U ng: Các d ng Fludrocortison acetat + lidocain 69 Thu c tai: Dung d ch nh tai clorhydrat + polymyxin 70 Fluindioin U ng: Các d ng 71 Flunitrazepam U ng: Các d ng Thu c m t: Dung d ch nh m t 72 Fluorescein Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch Follitropin alfa/ Follitropin beta tái 73 Tiêm: tiêm dư i da, tiêm tĩnh m ch t h p 74 Fosfomycin trometamol U ng: C m pha dung d ch u ng 75 Fosphenyltoin Tiêm: Dung d ch tiêm 76 Fuller 's Earth ( t sét) U ng: Các d ng 77 Acid Fusidic U ng: Các d ng 78 Glatiramer Tiêm: B t pha dung d ch tiêm Glucose 1-phosphat di Natri 79 Tiêm: Dung d ch pha tiêm truy n tetrahydrat 80 Halofantrin hydroclorid U ng: Các d ng viên 81 Haloperidol U ng: Dung d ch u ng nh gi t 82 Calci heparinat Tiêm: Dung d ch tiêm Human Chorionic Gonadotropin 83 Tiêm: Tiêm b p, ng thu c b t ông khô (HCG) Human Menotropin Gonadotropin 84 Tiêm: Tiêm b p, ng thu c b t ông khô (HMG) Huy t thanh kháng n c r n (các 85 Tiêm: Dung d ch tiêm lo i) Tiêm: Dung d ch tiêm 86 Hydralazin U ng: Các d ng
 7. 87 Hydroxycarbamid U ng: Các d ng 88 Hydroxycloroquin U ng: Các d ng 89 Hydroxyzin Tiêm: Dung d ch tiêm U ng: Các d ng 90 Indometacin Thu c t: Viên t 91 Interferon bêta-1a Tiêm: Các d ng 92 Interferon bêta-1b Tiêm: Các d ng 93 Iohexol Tiêm: Dung d ch tiêm (dùng trong chNn oán) 94 Iopamidol Tiêm: Dung d ch tiêm 95 Ipratropi bromid Thu c mũi: Dung d ch x t mũi Tiêm: Dung dich tiêm 96 Isoprenalin U ng: Các d ng 97 Isosorbid Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch 98 Ivermectin U ng: Các d ng 99 Josamycin U ng: Các d ng Tiêm: Dung d ch tiêm 100 Kali clorid (Potasium chloride) U ng: Dung d ch u ng 101 Kali iodid (Potasium iodide) U ng: Dung d ch u ng Tiêm: Dung d ch tiêm 102 Labetalol U ng: Các d ng Lauromacrogol 400 (Polidocanol, 103 Tiêm: Dung d ch tiêm Aetoxisclerol) 104 L-Cystin; Soufre precipit … U ng: Viên pha h n d ch 105 Leucovorin Tiêm: tiêm tĩnh m ch U ng: Các d ng 106 Levonorgestrel Thu c t: Thu c t t cung 107 Linsidomin Tiêm: B t ông khô pha dung d ch tiêm 108 Lorazepam U ng: Các d ng
 8. Tiêm: Dung d ch tiêm 109 Loxapin U ng: Các d ng 110 Levothyroxin U ng: Các d ng viên 111 Magnesi sulfat Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch 112 Magnesi clorid Tiêm: Dung dich tiêm 10% Mangan glycerophosphat + 113 U ng: Viên s i Ammoni dihydrogenophosphat 114 Mechloethamin Tiêm: Các d ng 115 Mecophenolat mofetil Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch 116 Medroxyprogesteron U ng: Các d ng 117 Mefloquin U ng: Các d ng 118 Meladinin (Methoxsalen) Dùng ngoài 119 Melphalan U ng: Các d ng 120 Mercaptopurin U ng: Các d ng U ng: Các d ng 121 Mesalazin Thu c t, bơm tr c tràng: viên t; nhũ tương U ng: Dung d ch u ng 122 Methylergometrin Tiêm: Dung d ch tiêm 123 Metoclopramid U ng: Dung d ch nh gi t 0,1mg/gi t 124 Mexiletin U ng: Các d ng Tiêm: Các d ng 125 Milrinon Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch 126 Mitoxantron Tiêm: Dung d ch tiêm 127 Molsidomin U ng: Các d ng viên 128 Montelukast U ng: Các d ng viên 5mg 129 Morniflumat Thu c t: t tr c tràng 130 Morphin sulfat U ng: Viên nang vi h t phóng thích ch m 131 Nalbuphin Tiêm: Dung d ch tiêm
 9. 132 Naloxon Tiêm: Dung d ch tiêm 133 Natri bicarbonat Tiêm: Dung d ch tiêm 1,4%, 8,4 % 134 Natri calci edetat (E.D.T.A) Tiêm: Dung d ch tiêm Tiêm: Dung d ch tiêm 0,9% trong túi d o 135 Natri clorid (NaCl) 250ml/500ml/1000ml; Dung d ch tiêm 20% ng 10 ml; dung d ch 10% 136 Natri thiosulfat Tiêm: Dung d ch tiêm 25% 137 Nelfinavir U ng: Các d ng U ng: Các d ng 138 Nicardipin Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch 139 Nilutamid U ng: Các d ng H i u tr qua da: Mi ng dán Tiêm: Dung d ch tiêm 140 Nitroglycerin Phun mù: Dung d ch phun t dư i lư i: viên t dư i lư i 141 Nitroprussiat Tiêm: B t pha dung d ch tiêm 142 Octreotid Tiêm: Dung d ch tiêm 143 Oxybuprocain Thu c m t: Dung d ch nh m t 144 Papaverin Tiêm: dung d ch tiêm 145 Acid Para-aminobenzoic U ng: Các d ng 146 Paroxetin U ng: Các d ng 147 Pemirolast Thu c m t: Dung d ch nh m t 148 Penicillamin U ng: Các d ng 149 Permethrin Dùng ngoài: Các d ng 150 Phenylephrin Thu c m t: Dung d ch nh m t 151 Phenytoin Tiêm: Dung d ch tiêm 152 Phloroglucinol Tiêm: Dung d ch tiêm 153 Phytomenadion U ng: Nhũ d ch u ng, Các d ng viên 154 Pilocarpin Thu c m t: Dung d ch nh m t 1% ; 2% 155 Podophyllotoxin Dùng ngoài: Dung d ch dùng ngoài
 10. U ng: B t pha h n d ch u ng 156 Polystyren sulfonat Bơm tr c tràng: h n d ch bơm tr c tràng 157 Praziquantel U ng: Các d ng 158 Prednisolon + Naphazolin Thu c mũi: Dung d ch x t mũi 159 Pristinamycin U ng: Các d ng 160 Procain clohydrat Tiêm: Dung d ch tiêm 161 Procarbazin U ng: Các d ng 162 Promegeston U ng: Các d ng 163 Propafenon U ng: Các d ng 164 Propranolol Tiêm: Dung d ch tiêm 165 Protamin Tiêm: Dung d ch tiêm 166 Quinidin U ng: Các d ng Tiêm: Dung d ch tiêm 167 Quinin U ng: ơn ch t ho c ph i h p v i Thiamin 168 Raubasin dihydroergocristin Tiêm: Dung d ch tiêm 169 Retinol Thu c m t: Thu c m tra m t Tiêm: Dung d ch tiêm 170 Salbutamol Thu c t: Viên t 171 Selegilin U ng: Các d ng 172 Somatropin Tiêm: B t ông khô pha dung d ch tiêm Tiêm: Dung d ch tiêm tĩnh m ch 173 Sotalol U ng: Các d ng 174 Sufentanil Tiêm: Dung d ch tiêm Sulfamethoxazol 400mg + 175 Tiêm: Dung d ch tiêm truy n Trimethoprim 80mg 176 Sulfasalazin U ng: Các d ng 177 Sulproston Tiêm: B t ông khô pha tiêm 178 Sumatriptan Tiêm: dung d ch tiêm 179 Sunitinib U ng: Các d ng
 11. 180 Terbutalin Tiêm: dung d ch tiêm 181 Tetracain Thu c nh m t: dung d ch 182 Tetracosactid Tiêm: H n d ch tiêm tĩnh m ch, tiêm b p 183 Tetrazepam U ng: Các d ng 184 Tiaprid Tiêm: Dung d ch tiêm 185 Tioguanin (6-Thioguanin) U ng: Các d ng 186 Topiramat U ng: Các d ng 187 Topotecan Tiêm: B t pha dung d ch tiêm truy n 188 Triclabendazol U ng: Các d ng 189 Trientin Tiêm: Các d ng U ng: Các d ng 190 Trihexyphenidyl U ng: Các d ng viên, dung d ch u ng 191 Tropatepin U ng: Các d ng 192 Trospium U ng: Các d ng 193 Urapidil Tiêm: Dung d ch tiêm 194 Valaciclovir U ng: Các d ng 195 Acid Valproic Tiêm: B t pha tiêm Vaselin vô trùng (dùng trong ph u thu t, t 196 Vaselin vô trùng n i khí qu n) 197 Verapamil U ng: Các d ng Tiêm: Dung d ch tiêm 198 Vigabatrin U ng: Các d ng 199 Warfarin U ng: Các d ng 200 Xanh methylen Tiêm: Dung d ch tiêm ng 201 Zidovudin U ng: Các d ng Tiêm: Dung d ch tiêm 202 Zopiclon U ng: Các d ng
Đồng bộ tài khoản