Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
117
lượt xem
13
download

Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN về việc ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2006 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH QUY Đ NH PHÒNG CH NG B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ban hành ngày 29/4/2004; Căn c gh nh s 33/2005/N - CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 86/2003/N - CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v phòng ch ng b nh L m m long móng gia súc”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 54/2001/Q /BNN - TY ngày 11 tháng 5 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Ban hành quy nh v phòng ch ng b nh l m m long móng gia súc. i u 3. C c trư ng C c Thú y có nhi m v hư ng d n chi ti t vi c thi hành b n quy nh này. i u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v có liên quan và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo VPCP; - B trư ng, các Th trư ng B NN & PTNT; - U ban nhân dân các t nh, thành ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp);
 2. - Chi c c Thú y các t nh, thành ph ; - Lưu VT, PC. Bùi Bá B ng QUY Đ NH V PHÒNG CH NG B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC (Ban hành theo quy t đ nh s : 38/2006/qđ-bnn ngày 16/5/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m v i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài trong lãnh th Vi t Nam có ho t ng v chăn nuôi, buôn bán, gi t m , v n chuy n, kinh doanh ng v t và s n phNm ng v t c m nhi m i v i b nh L m m long móng (LMLM). i u 2. Gi i thích t ng Trong quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. d ch LMLM là nơi có m t ho c nhi u gia súc m c b nh LMLM. 2. Vùng d ch là m t ho c nhi u thôn, b n, p (sau ây g i là thôn), xã, huy n có d ch. 3. Vùng kh ng ch (còn g i là vùng b d ch uy hi p) là các xã ti p giáp v i xã có d ch và các thôn chưa có d ch trong xã ó; các xã ti p giáp v i ư ng biên gi i c a Vi t Nam. 4. Vùng m là vùng ti p giáp bên ngoài vùng kh ng ch trong ph m vi 5 km tính t chu vi vùng kh ng ch . 5. ng v t c m nhi m i v i b nh LMLM là các loài ng v t có móng gu c ch n như: trâu, bò, l n, dê, c u, hươu, nai... 6. Vùng nguy cơ cao là các thôn xung quanh ch buôn bán gia súc và nơi gi t m gia súc; các xã có i m trung chuy n, t p k t gia súc; các th tr n, th t có ư ng qu c l i qua. i u 3. c i m chung c a b nh L m m long móng gia súc 1. B nh L m m long móng gia súc là b nh truy n nhi m lây lan m nh, gây ra b i 7 týp vi rút: A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3 v i hơn 60 phân týp. khu v c ông Nam Á thư ng th y 3 type là O, A và Asia1. Vi t Nam ã phát hi n týp O, týp A và Asia1. B nh LMLM lây lan qua ti p xúc gi a ng v t kho v i ng v t, s n phNm
 3. ng v t và th c ăn, nư c u ng, ch t th i, d ng c , phương ti n v n chuy n … có mang m m b nh, lây lan qua ư ng hô h p; b nh lây lan t vùng này sang vùng khác, lây t nư c này sang nư c khác qua biên gi i theo ư ng v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t d ng tươi s ng (k c th t ư p ông, da xương, s ng, móng, s a..). 2. ng v t m c b nh LMLM là các loài móng gu c ch n như: trâu, bò, l n, dê, c u, hươu, nai... Th i kỳ b nh thư ng t 2 - 5 ngày, nhi u nh t là 21 ngày. Khi b nh có tri u ch ng thì trong hai, ba ngày u s t cao trên 40oC, kém ăn ho c b ăn, mi ng gia súc ch y nhi u nư c b t; b viêm d ng m n nư c l i, lư i, vành mũi, vành móng, k móng, u vú. Khi m n nư c v ra làm l loét m m và d làm long móng, nh t là l n. Sau khi phát b nh 10 - 15 ngày, con v t có th kh i v tri u ch ng lâm sàng nhưng m m b nh v n t n t i trong con v t (3 - 4 tu n i v i l n, 2 - 3 năm i v i trâu bò, 9 tháng i v i c u, 4 tháng i v i dê) và th i m m b nh ra môi trư ng làm phát sinh và lây lan d ch b nh. B nh không có thu c ch a c hi u, ch có v c xin phòng b nh. B nh LMLM ư c T ch c Thú y th gi i (OIE) x p u tiên b ng A (g m các b nh truy n nhi m nguy hi m nh t cho chăn nuôi và h n ch thương m i i v i ng v t, s n phNm ng v t cũng như nông s n nói chung). 3. Vi rút LMLM d b di t b i ánh n ng m t tr i, nhi t cao (như un sôi 100oC), các ch t có toan cao (pH £3) và các ch t ki m m nh như xút (pH ³9). Vi rút s ng nhi u ngày trong các ch t th i h u cơ chu ng nuôi, các ch t có ki m nh (pH t 7,2-7,8). Trong th t ư p ông, vi rút t n t i sau nhi u tháng. Chương 2: PHÒNG B NH L M M LONG MÓNG i u 4. Tuyên truy n b nh LMLM và cách phòng ch ng 1. C c Thú y xây d ng n i dung chương trình tuyên truy n phòng ch ng b nh LMLM và hư ng d n các Chi c c Thú y tri n khai chương trình tuyên truy n a phương. 2. U ban nhân dân các c p ch o vi c th c hi n thông tin tuyên truy n t i a phương mình theo n i dung c a các cơ quan thú y. 3. Các cơ quan thông tin i chúng, cơ quan, ơn v t ch c tuyên truy n ph bi n ki n th c v tính ch t nguy hi m và bi n pháp phòng ch ng b nh LMLM t i t ng h gia ình và c ng ng. 4. Tuyên truy n, v n ng ngư i chăn nuôi trong t ng thôn ký cam k t th c hi n "5 không": a) Không gi u d ch; b) Không mua gia súc m c b nh, s n phNm gia súc m c b nh ưa v thôn;
 4. c) Không bán ch y gia súc m c b nh; d) Không th rông, không t v n chuy n gia súc b m c b nh LMLM ra kh i vùng d ch; ) Không v t xác gia súc nghi m c b nh LMLM b a bãi. i u 5. Trách nhi m c a các cơ quan trong vi c giám sát phát hi n b nh 1. C c Thú y có trách nhi m a) Hư ng d n các a phương n i dung giám sát d ch b nh; b) T p h p s li u d ch t t các a phương; c) Ph i h p v i Vi n Thú y t ch c chNn oán b nh, giám sát s lưu hành c a vi rút; xây d ng b n d ch t v b nh LMLM hàng năm; d) T ch c các oàn ki m tra, giám sát d ch b nh trong c nư c. 2. Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) có trách nhi m a) Thành l p t chuyên trách giám sát b nh LMLM có ít nh t 2 cán b ; b) Hư ng d n các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) tri n khai các ho t ng i u tra, giám sát phát hi n d ch b nh; c) T ch c l y m u chNn oán theo hư ng d n c a C c Thú y. 3. Thú y c p huy n (Tr m Thú y) có trách nhi m a) Phân công cán b thư ng xuyên theo dõi giám sát phát hi n d ch b nh; b) Khi nh n ư c báo cáo gia súc nghi m c b nh LMLM, ti n hành xác minh ngay và báo cáo k p th i lên c p trên. 4. c p xã a) U ban nhân dân xã phân công nhân viên thú y theo dõi giám sát d ch b nh t i t n thôn; b) Có s , sách theo dõi àn gia súc, di n bi n tình hình d ch b nh, k t qu tiêm phòng các thôn; c) Khi có ch v t nuôi ho c thú y tư nhân báo cáo có gia súc nghi m c b nh LMLM, nhân viên thú y ki m tra ngay và báo cáo cho Tr m thú y c p huy n. 5. thôn
 5. a) Trư ng thôn, thú y viên ch u trách nhi m giám sát d ch b nh LMLM n t n h gia ình, cơ s chăn nuôi trong thôn; b) Thông báo tình hình d ch, báo cáo d ch b nh lên xã. 6. Ch v t nuôi Khi nghi ng gia súc m c b nh, ch v t nuôi ph i báo ngay cho trư ng thôn ho c nhân viên thú y. i u 6. V sinh phòng b nh Các cơ s chăn nuôi, các h chăn nuôi ph i th c hi n các bi n pháp m b o an toàn d ch b nh, phòng d ch 1. Khu chăn nuôi a) Ph i có hàng rào, ranh gi i cách ly v i bên ngoài, l i ra vào ph i có h sát trùng; b) Thư ng xuyên th c hi n v sinh chu ng tr i, bãi chăn th , d ng c chăn nuôi, phương ti n v n chuy n; di t loài g m nh m như chu t ... 2. Con gi ng Con gi ng ưa vào chăn nuôi ph i kho m nh, có ngu n g c rõ ràng, ã ư c tiêm phòng b nh LMLM, trư c khi nh p àn ph i ư c nuôi cách ly 21 ngày. 3. Th c ăn, nư c u ng a) Th c ăn chăn nuôi ph i tiêu chuNn v sinh thú y, không gây h i cho ng v t và ngư i s d ng s n phNm ng v t. Th c ăn t ch , t n d ng ph i ư c x lý nhi t (1000C) trư c khi cho ng v t ăn; b) Nư c s d ng trong chăn nuôi, ch bi n th c ăn chăn nuôi ph i b o m v sinh thú y. 4. Hoá ch t kh trùng Có th s d ng m t trong các lo i hoá ch t sau: xút 2%, formol 2%, crezin 5%, nư c vôi 20% ho c vôi b t và m t s hoá ch t kh trùng khác theo hư ng d n c a nhà s n xu t. 5. i v i con ngư i Ngư i chăn nuôi, khách thăm quan, nhân viên thú y trư c khi ra vào khu v c chăn nuôi ph i ư c v sinh, kh trùng và s d ng trang b b o h . i u 7. Tiêm v c xin phòng b nh 1. Vùng tiêm phòng
 6. Vùng ư c tiêm v c xin phòng b nh bao g m: vùng kh ng ch , vùng m, vùng có d ch x y ra trong th i gian 2 năm g n ây, vùng có nguy cơ cao. 2. i tư ng tiêm phòng i tư ng tiêm phòng bao g m: a) Trâu, bò, dê, c u, hươu, nai, l n nái, l n c gi ng trên a bàn vùng tiêm phòng; b) T t c ng v t c m nhi m khi ưa ra kh i t nh thì ph i tiêm phòng k c ng v t ó n m ngoài vùng tiêm phòng qui nh trên (ph i sau khi tiêm 14 ngày ho c ã ư c tiêm phòng và còn mi n d ch). 3. Th i gian tiêm phòng a) Tiêm phòng hai l n trong m t năm, l n th nh t cách l n th hai sáu tháng; l n th nh t tiêm vào tháng 3-4, l n th hai tiêm vào tháng 9-10; b) Li u lư ng, ư ng tiêm, quy trình s d ng v c xin theo hư ng d n c a C c Thú y và nhà s n xu t. 4. Kinh phí tiêm phòng Kinh phí tiêm phòng v c xin phòng b nh theo quy nh c a Chính ph . i u 8. Ki m d ch v n chuy n 1. V n chuy n trong nư c a) Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p tr m, ch t ki m d ch t m th i t i u m i giao thông theo ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khi các t nh li n k có d ch; b) T ch c thu gi , tiêu hu gia súc m c b nh ho c gia súc v n chuy n vào t nh không có gi y ch ng nh n ki m d ch h p l ; ch gia súc không ư c b i thư ng và ph i ch u x ph t hành chính, ch u chi phí tiêu hu ; c) Cơ quan Thú y ch u trách nhi m th c hi n vi c ki m d ch t i g c và c p gi y ch ng nh n ki m d ch theo quy nh, n u vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. V n chuy n qua biên gi i a) Ch t ch U ban nhân dân các t nh biên gi i ch o các c p, các ngành tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát, ngăn ch n, x lý ng v t c m nhi m và s n phNm c a chúng nh p l u vào trong nư c. b) U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p các ch t ki m d ch t i các xã biên gi i; c) Kh trùng m i phương ti n v n chuy n qua c a khNu.
 7. Chương 3: CH NG DNCH L M M LONG MÓNG i u 9. Công b d ch 1. Khi có i u ki n công b d ch theo quy nh t i i u 17 c a Pháp l nh Thú y thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh công b d ch. 2. Quy nh v ph m vi công b d ch như sau: a) D ch xu t hi n 1 thôn tr lên thì công b xã có d ch; b) D ch xu t hi n 2 xã tr lên thì công b huy n có d ch; c) D ch xu t hi n 2 huy n tr lên thì công b t nh có d ch; 3. Cơ quan thú y có thNm quy n thông báo k t qu xét nghi m b nh t i a phương có d ch. i u 10. X lý d ch 1. Cách ly và nuôi nh t gia súc m c b nh Ch nuôi gia súc khi phát hi n gia súc nhi m b nh ph i nuôi cách ly và báo ngay cho trư ng thôn ho c nhân viên thú y. 2. Xác minh và chNn oán Khi nh n ư c thông báo, trong ph m vi m t ngày cán b thú y huy n ph i ti n hành xác minh và l y m u chNn oán b nh. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p xã có trách nhi m a) Ch o trư ng thôn và nhân viên thú y ki m tra, giám sát ch nuôi gia súc th c hi n cách ly gia súc m c b nh v i gia súc kho , nh t trâu, bò, l n, dê, c u t i chu ng ho c nơi c nh; giúp cán b thú y huy n l y m u b nh phNm; th ng kê s lư ng, loài gia súc m c b nh, s h gia ình có gia súc m c b nh, t ng àn gia súc c m nhi m trong thôn. b) L p ch t ki m d ch ng v t t m th i trên các tr c ư ng giao thông chính ra vào vùng d ch và vùng kh ng ch v i s tham gia c a l c lư ng thú y, công an, dân quân t v … tr c 24/24 gi nh m ngăn ch n không ưa ng v t, s n phNm ng v t ra ngoài vùng d ch. t bi n báo khu v c có d ch, hư ng d n tránh i qua vùng d ch. T ch c phun kh trùng các phương ti n v n chuy n t vùng d ch i ra ngoài. c) Th c hi n tiêu hu gia súc m c b nh trong vùng d ch - i tư ng tiêu hu
 8. + Tiêu hu b t bu c toàn b s l n, dê, c u, hươu, nai trong cùng m t ô chu ng n u trong ô chu ng ó có con m c b nh v i tri u ch ng lâm sàng i n hình mà không ph i ch k t qu xét nghi m. Trư ng h p còn nghi ng ph i nuôi cách ly ch k t qu xét nghi m, n u k t qu dương tính thì tiêu hu . Vi c tiêu hu gia súc b nh ph i th c hi n theo hư ng d n và giám sát c a cơ quan thú y; + Tiêu hu b t bu c trâu bò m c b nh trong các trư ng h p sau: * Trâu, bò m c b nh trong d ch xu t hi n l n u tiên t i thôn; * Trâu, bò m c b nh v i týp vi rút LMLM m i ho c týp vi rút ã lâu không xu t hi n trên a bàn t nh. + i v i trâu, bò không thu c di n nêu trên thì khuy n khích tiêu hu ho c có th nuôi gi nhưng ph i qu n lý ch t ch như sau: * ánh d u b ng b m tai và có s sách theo dõi theo hư ng d n c a C c Thú y; * Nuôi cách ly v i àn gia súc chưa m c b nh và theo dõi s c kho thư ng xuyên, tăng cư ng ch chăm sóc, nuôi dư ng; * ư c gi t m tiêu th t i xã theo hư ng d n c a thú y; * ư c phép v n chuy n ra kh i xã tiêu th sau hai năm tính t ngày con v t kh i tri u ch ng lâm sàng. - Cách tiêu hu + t: ào h , cho gia súc vào h và t b ng c i, than, xăng, d u. Sau ó l p t và n n ch t; + Chôn: ào h có kích thư c tuỳ theo s lư ng gia súc c n tiêu hu , cho gia súc m c b nh xu ng h , phun thu c sát trùng ho c vôi b t lên b m t gia súc và l p t. Kho ng cách t b m t gia súc chôn n m t h chôn t i thi u là 1 mét, n n t trên b m t th t ch t; + a i m t, chôn ư c ghi vào s và trên b n c a xã lưu gi . ) V sinh, tiêu c kh trùng -T i d ch + V sinh cơ gi i: Thu gom ch t th i, phân rác nơi nuôi nh t gia súc b b nh t ho c chôn; r a n n chu ng, d ng c chăn nuôi b ng nư c xà phòng. Công vi c này do ch gia súc th c hi n; + V sinh hoá ch t: Sau khi v sinh cơ gi i, khô và ti n hành phun hoá ch t kh trùng thích h p v i t ng i tư ng. Công vi c này do i ch ng d ch c a xã th c hi n.
 9. - Vùng xung quanh d ch + Ch chăn nuôi gia súc ph i t ch c v sinh cơ gi i chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, tránh ti p xúc v i vùng có d ch; + i ch ng d ch c a xã t ch c phun thu c kh trùng khu v c chăn nuôi, chu ng tr i, r c vôi b t ư ng làng, ngõ xóm. e) Tiêm phòng v c xin bao vây - T ch c tiêm phòng v c xin cho trâu, bò, dê, c u, l n nái, l n c gi ng vùng kh ng ch , tiêm t ngoài vào trong. Sau khi tiêm ư c 14 ngày, ti n hành tiêm cho ng v t c m nhi m vùng d ch nhưng không m c b nh; không tiêm cho gia súc ã kh i tri u ch ng lâm sàng (trong trư ng h p không tiêu hu ). - Huy ng l c lư ng tiêm phòng và h tr tiêm phòng; ngư i tr c ti p tham gia tiêm phòng ph i là nhân viên thú y ho c ngư i ã qua t p hu n. - Chi C c Thú y t nh hư ng d n, qu n lý và giám sát vi c tiêm phòng. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ư c U ban nhân dân t nh u quy n ra quy t nh tiêu hu gia súc m c b nh d a trên chính sách h tr c a Chính ph sau khi có ngh b ng văn b n c a Chi c c Thú y. 5. Không ư c buôn bán gia súc c m nhi m v i b nh; không t ch c tri n lãm, tham quan, vui chơi trong vùng có d ch. 6. Ch báo cáo: trong th i gian có d ch, y ban nhân dân c p dư i có trách nhi m báo cáo hàng ngày lên y ban nhân dân c p trên, cơ quan thú y c p dư i có trách nhi m báo cáo hàng ngày lên cơ quan thú y c p trên cho n khi có quy t nh công b h t d ch; Ngay khi x y ra d ch, Chi c c Thú y ph i thông báo ngay cho Chi c c Thú y các t nh, thành ph lân c n bi t ch ng phòng, ch ng b nh. i u 11. Ki m soát v n chuy n Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch o chính quy n a phương các c p, các ngành th c hi n các nhi m v c th sau: 1. Xác nh thôn, xã, huy n có d ch khoanh vùng d ch và l p các ch t ki m d ch t m th i có ngư i tr c 24/24 gi , có bi n báo, hư ng d n giao thông; ngăn c m vi c ưa gia súc và s n phNm c a chúng ra ngoài vùng d ch. T i các ch t này ph i có phương ti n và ch t sát trùng x lý m i i tư ng ra kh i vùng d ch; 2. Không ư c v n chuy n gia súc c m nhi m v i b nh LMLM và s n phNm c a chúng ra kh i vùng d ch và vùng kh ng ch ; 3. Gia súc kho m nh, không mang m m b nh trong vùng m thì ư c phép lưu thông trong ph m vi t nh.
 10. i u 12. Công b h t d ch Khi có i u ki n công b h t d ch theo quy nh t i i u 21 c a Pháp l nh Thú y thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh công b h t d ch. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c Trung ương trong phòng ch ng b nh LMLM 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh LMLM qua các giai o n và ch o, hư ng d n, ki m tra th c hi n Chương trình trong ph m vi c nư c; b) Ch trì ph i h p v i các B , Ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph ban hành các chính sách liên quan n công tác phòng ch ng b nh LMLM; c) Thành l p Ban ch o phòng ch ng b nh LMLM c a B . 2. Các B , Ngành có liên quan Th c hi n các nhi m v ư c Th tư ng Chính ph phân công và ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nh m t p trung ngu n l c ph c v phòng ch ng b nh LMLM. 3. C c Thú y a) Tham mưu cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c xây d ng chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh LMLM và các chính sách liên quan; b) Xây d ng k ho ch phòng ch ng b nh LMLM hàng năm và tri n khai t ch c th c hi n, thanh tra, ki m tra trên ph m vi toàn qu c; c) Hư ng d n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh LMLM. i u 14. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c a phương trong phòng, ch ng b nh LMLM 1. C p t nh a) U ban nhân dân t nh - Thành l p Ban ch o phòng ch ng d ch LMLM c a t nh do Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh làm Trư ng Ban, lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Phó Trư ng ban.
 11. - Phê duy t và ch o t ch c th c hi n Chương trình kh ng ch và thanh toán b nh LMLM c a t nh, k ho ch hàng năm và ki m tra vi c th c hi n c a các c p, ngành thu c t nh; - Ch t ch y ban nhân dân t nh công b d ch, công b h t d ch LMLM trên a bàn c a t nh; - C p kinh phí cho công tác phòng ch ng d ch t qu phòng ch ng thiên tai và ngân sách a phương. b) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng chương trình kh ng ch và thanh toán b nh LMLM c a t nh và k ho ch hàng năm trên cơ s Chương trình qu c gia; - T ch c th c hi n và ki m tra công tác phòng ch ng b nh c a t nh. c) Chi c c Thú y - Tr c ti p ch o t ch c tri n khai và ki m tra công tác phòng ch ng b nh LMLM trên a bàn t nh; - Hư ng d n chuyên môn v các bi n pháp phòng ch ng b nh LMLM. 2. C p huy n a) U ban nhân dân huy n - Thành l p Ban ch o phòng ch ng b nh LMLM huy n do Ch t ch ho c Phó ch t ch U ban nhân dân làm trư ng ban, Lãnh o Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Phòng Kinh t (ho c Tr m Thú y huy n) làm Phó Trư ng ban; - Ph i h p v i Chi c c Thú y t nh ch o Tr m Thú y huy n, các Ban, ngành, t ch c, cá nhân có liên quan a phương th c hi n các bi n pháp phòng ch ng b nh LMLM trên a bàn huy n. - Huy ng l c lư ng ph c v công tác phòng ch ng b nh c bi t công tác tiêm phòng, tiêu h y gia súc m c b nh và v n chuy n gia súc ra vào a bàn. - C p ngân sách a phương cho công tác phòng ch ng d ch c a huy n. b) Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Phòng Kinh t , Tr m Thú y - Tr c ti p t ch c th c hi n công tác phòng ch ng d ch t i huy n; - Hư ng d n k thu t các bi n pháp phòng ch ng n t n xã, thôn; - Báo cáo k p th i nhu c u v kinh phí, v t tư hóa ch t, v c xin, lao ng, v.v. cho y ban nhân dân huy n và Chi c c Thú y t nh.
 12. 3. C p xã a) y ban nhân dân xã - Thành l p Ban ch o phòng ch ng b nh LMLM xã do Ch t ch U ban nhân dân làm Trư ng ban v i s tham gia c a c p y ng, chính quy n, oàn th và cán b thú y, nông nghi p; - B trí t chuyên môn hư ng d n k thu t, thư ng tr c và t ng h p tình hình d ch d ch b nh; - Ch o trư ng thôn tr c ti p ki m tra, giám sát tình hình d ch b nh; ph i h p v i các t ch c oàn th qu n chúng ( oàn Thanh niên, H i Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh và các t ch c oàn th khác) v n ng nhân dân giám sát và th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch. M i thôn t ch c ký cam k t th c hi n “5 không”; - Thành l p i xung kích ch ng d ch, g m dân quân t v , thanh niên, cán b thú y, công an, tiêu h y gia súc b b nh, v sinh tiêu c kh trùng, giám sát ngư i ra vào d ch, tr c gác t i các ch t ki m d ch ng v t. b) Nhân viên thú y xã - Giám sát phát hi n b nh LMLM n t n h chăn nuôi, cơ s chăn nuôi trên a bàn xã và báo cáo k p th i cho y ban nhân dân xã và Tr m Thú y huy n; - Tr c ti p tham gia công tác phòng ch ng b nh, tr c ti p tiêm phòng v c xin; - Tr c ti p tham gia trong giám sát kinh phí h tr phòng ch ng b nh LMLM n ch chăn nuôi. i u 15. Trách nhi m c a ch v t nuôi 1. m b o i u ki n chăn nuôi v a i m, chu ng tr i, con gi ng, th c ăn, nư c u ng, v sinh, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t v thú y; 2. Khi nghi ng gia súc m c b nh ph i báo ngay cho nhân viên thú y ho c Trư ng thôn; 3. Ch p hành nghiêm ch nh các bi n pháp phòng ch ng b nh LMLM theo Quy nh này.
Đồng bộ tài khoản