Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Dương Toán | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
4
lượt xem
0
download

Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN

w<br /> <br /> m.vn<br /> ietna<br /> uatV<br /> w.L<br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> atVie<br /> .Lu<br /> ww<br /> <br /> - L~~'-<br /> <br /> BO KHOAI1\'J :~ ---•.•.. Ml NGHE<br /> . Q<br /> <br /> .<br /> <br /> /''"~~'1:t1<br /> <br /> c:<br /> J ~ I ':",,,,::!lJ.J.1)<br /> G<br /> ';:1<br /> <br /> '\<br /> <br /> '.<br /> <br /> '~ong<br /> ,<br /> <br /> dceo.<br /> <br /> '<br /> <br /> \ Cl<br /> <br /> TO,AN em Nc cac Chuang trinh KH&CN' tryng<br /> diem cap Nha nuac<br /> <br /> de<br /> <br /> CapB(j<br /> <br /> 26.885<br /> 26.885<br /> 26.885<br /> <br /> w<br /> <br /> 1.1.2 KINH PHI THUONG XUYEN<br /> 1 Quj lUO'ngva hoqt dong b(j may theo chi tieu bien chi'<br /> 1.1 T6ng quy IU01lgcua can bQ trong chi tieu bien che<br /> <br /> - Tu ngiln sach nha nuac<br /> - Tu m(>tphan ngu6n thu duqc de l~i theo che d(><br /> 1.2 Ho~t dQng bQ may<br /> C(jng kinh phi sf! nghi~p khoa hl)c<br /> Trong do: + Von trongnuoc<br /> 1 Kinh phi thf!c hi~n nhi~m v~ khoa hl)c cong ngh~<br /> - Kinh phi tht;rchi¢n khoan<br /> - Kinh phi khong tht;rchi¢n khoan<br /> 2 Kinh phi thuO'ng xuyen<br /> - Kinh phi tht;rchi¢n W chu<br /> - Kinh phi khong tht;rchi¢n W chu<br /> TONGCONG<br /> <br /> 26.885<br /> 26.885<br /> 26.885<br /> <br /> 26.885<br /> <br /> (V<br /> <br /> BO KHOA HQC<br /> <br /> vA<br /> <br /> CONG NGH.¢<br /> <br /> Hq:M VV KHOA HQC vA CONG NGH~ cAp QUoc GIA<br /> 'UOC<br /> %<br /> <br /> <<br /> <br /> s8 384-t /QD-BKHCN ngay 0:) thang Atniim 2016<br /> a Bo trucrng Bo Khoa h(Jc va C6ng ngh?)<br /> D071vi tinh: Tri?u tl6ng<br /> S6<br /> TT<br /> <br /> Mi 86, Ten et~tai, d,! an<br /> <br /> ehii nhi~m, Ta ehti'e ehii tri<br /> <br /> ThOi gian<br /> th'!e hi~n<br /> (thang)<br /> <br /> Tang kinh<br /> phitirNSNN<br /> <br /> Kinh phi cip<br /> nam 2016<br /> <br /> (1)<br /> <br /> (2)<br /> <br /> (3)<br /> <br /> (4)<br /> <br /> (5)<br /> <br /> (6)<br /> <br /> I. KC.02/16-20<br /> <br /> Ghi ehu<br /> (7)<br /> <br /> 43.620<br /> <br /> 9.885<br /> <br /> .vn<br /> nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> KC.02.04/16-20: Nghien Clm cong ngh~ va v~t<br /> li~u d~ chS t~o dS gifiy cao su - phylon bfutg kY<br /> thu~t tich hQ'Pd6ng thffi va ep phun dS phylon<br /> chi;U11fit nhi~u mau<br /> d<br /> <br /> 2<br /> <br /> KC.02.05/16-20:Nghien Clm, thiSt k~, chS t~o mot<br /> s6 san phfun dy ghep Slr d\l1lgtrong y tS bfutg hQ'P<br /> kim titan y sinh mac Ti-6Al-7Nb; Ti-5Al-2,5Fe va<br /> danh gia do an toan cua san phfun<br /> <br /> TS. Nguy@n Ti~n Tili<br /> Vi~n Cong ngh~,T6ng Cong ty<br /> May dong 19c & May nong<br /> nghi~p, BO Cong thuang<br /> <br /> 42<br /> <br /> 7.200<br /> <br /> 1.100<br /> <br /> 3<br /> <br /> KC.02.06/16-20:Nghien Clm, thi€t kS va chS ~o<br /> san ph~m cao su ky thu~t ch6ng rung, chiu nen<br /> dUng trong dfiu may - toa xe va tui nang tl1,lC<br /> v6t,<br /> cUu hO dUOng thuy<br /> <br /> TS. D~ng Vi~t Hung<br /> Vi~n Ky thu~t Hoa hQC,TruOng<br /> D~i hQc Bach Khoa Ha NQi<br /> <br /> 36<br /> <br /> 7.600<br /> <br /> 1.700<br /> <br /> 4<br /> <br /> KC.02.07/16-20: Nghien cUu cong ngh~ san xufit<br /> ThS.BuiThiThaiNam<br /> vai khang khuftn, tfit cho b~nh nhan dai thao<br /> Vi~n D~t May, T~p doan D~t may<br /> dUOng tit sQ'ico chila chitosan va cac lo~i sQ'ichilc<br /> Vi~tNam.<br /> nangkhac<br /> <br /> 24<br /> <br /> 7.530<br /> <br /> 2.170<br /> <br /> 5<br /> <br /> KC.02.DAOl/16-20: Hoan thi~n cong ngh~ thap<br /> ilia chiSt tach va day chuy~n tinh chS lien !\Ic axit<br /> phosphoric trich ly thanh axit phosphoric ky thu~t<br /> cong suM 2.000 tfulJ nam<br /> <br /> 24<br /> <br /> 8.300<br /> <br /> 1.715<br /> <br /> ThS. Phan Thi Thanh Xuan<br /> Trung tam Nghien Clm va Phlit<br /> tri~n da gifiy Vi~t Nam, Hi~p Hoi<br /> Da - Gifiy - Tui xach Vi~t Nam<br /> <br /> 24<br /> <br /> 5.210<br /> <br /> 1.700<br /> <br /> Viet<br /> Luat<br /> ww.<br /> <br /> w<br /> <br /> TS. T, H6ng Due<br /> Trung tam Nghien cUu Phlit tri8n<br /> Cong nghi~p hoa chfit,<br /> Cong<br /> <br /> l,tt~)~<br /> <br /> ( rt~~.<br /> <br /> ~t va Hila<br /> <br /> (21f~ ~\~,<br /> ••. \.<br /> '<br /> <br /> •<br /> <br /> fo..<br /> <br /> tl."·,,<br /> <br /> .1-,<br /> <br /> $ \'•.•<br /> ~.'q<br /> ''<br /> <br /> \'<br /> <br /> 'I<br /> .~,<br /> <br /> <<br /> <br /> ~/<br /> <br /> QD pM duy?t kinh phi<br /> s83628/QD-BKHCN<br /> ngay 22/11/2016<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản