Quyết định số 387/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 387/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 387/2004/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục các văcxin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2004 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 387/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ********** S : 387/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC VĂCXIN, SINH PH M Y T S N XU T NƯ C NGOÀI Ư C B Y T XEM XÉT C PS ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2004 B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 30/6/1989 Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT c a B Y t ngày 30/7/2003 ban hành Qui ch ăng ký v c xin, sinh ph m y t ; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Yt , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Danh m c các lo i v c xin, sinh phNm y t s n xu t nư c ngoài ư c B Y t xem xét c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam năm 2004. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 826/2003/Q -BYT ngày 13/3/2003 v vi c ban hành danh m c các lo i v c xin, sinh phNm y t s n xu t nư c ngoài ư c B Y t xem xét c ps ăng ký lưu hành t i Vi t Nam năm 2003. i u 3. C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t có trách nhi m thông báo Quy t nh này n các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh văcxin, sinh phNm y t . i u 4. Các Ông Chánh văn phòng, V trư ng các V có liên quan c a B Y t , C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT
  2. Tr n Th Trung Chi n DANH M C VĂCXIN, SINH PH M Y T S N XU T NƯ C NGOÀI Ư C B Y T XEM XÉT C PS ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 387/2004/Q -BYT ngày 12 tháng 02 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) TT MÃ HÀNG HOÁ TÊN S N PH M CĂN C NHÓM PHÂN NHÓM ĂNG KÝ I 3002 20 V c xin 1 90 - Viêm gan A, viêm gan B 2 - - Viêm não Nh t B n 3 - - Viêm màng não do não mô c u 4 10 - D i t bào 5 50 -S i 6 90 - Quai B (*) 7 - - Rubeôn 8 - - Thu u 9 - - Cúm 10 - - Thương hàn 11 - - Haemophilus influenzae týp b 12 - - S t xu t huy t 13 20 - B ch h u 14 90 - Ho gà 15 30 - U n ván 16 90 - Ph c u khuNn 17 - - B i li t tiêm 18 - S t vàng II 3002 10 Sinh ph m i u tr 1 - Huy t thanh kháng D i
  3. 2 - Huy t thanh kháng n c r n 3 - Huy t thanh kháng c t B ch h u 4 - Huy t thanh kháng c t U n ván (*) 5 - Các lo i Globulin mi n d ch 6 - Các lo i Cytokine (Interferon, Interleukine) 7 - Các kháng nguyên gi i m n c m 8 - Huy t thanh kháng ct c th t 9 - Các ch phNm máu 10 - Erythropoietin 11 - Các sinh phNm i u tr khác III 3002 90 90 Sinh ph m ch n oán 1 - Các sinh phNm chNn oán nhi m vi rút ngư i. 2 - Các sinh phNm chNn oán nhi m vi khuNn ngư i. 3 - Các sinh phNm chNn oán nhi m ký (*) sinh trùng ngư i. TT MÃ HÀNG HOÁ TÊN S N PH M CĂN C NHÓM PHÂN NHÓM ĂNG KÝ 4 - Các sinh phNm chNn oán thai nghén 5 - Các sinh phNm chNn oán nhóm máu 6 - Các sinh phNm chNn oán t bào mi n d ch (kháng th huỳnh quang T4, T8...). IV 3002 Bán thành ph m các lo i v c xin, sinh (*) ph m nêu t i m c I, II, III (*) theo quy nh t i "Quy ch ăng ký v c xin, sinh phNm y t " ban hành kèm theo Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT ngày 30/7/2003 c a B trư ng B Y t .
Đồng bộ tài khoản