Quyết định số 394/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
8
download

Quyết định số 394/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 394/QĐ-TTg về việc khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 394/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 394/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG M I, M R NG CƠ S GI T M , B O QU N CH BI N GIA SÚC, GIA C M VÀ CƠ S CHĂN NUÔI GIA C M T P TRUNG, CÔNG NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Các t ch c, cá nhân trong nư c u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p phù h p v i quy ho ch c a a phương, m b o các yêu c u v v sinh thú ý, v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v thú ý, v sinh an toàn th c phNm, môi trư ng ư c h tr u tư như sau: 1. Áp d ng các chính sách ưu ãi v i m c cao nh t v các lo i thu và t ai theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v khuy n khích u tư. 2. H tr lãi su t v n vay thương m i i v i các d án ư c ký h p ng tín d ng trư c ngày 31 tháng 12 năm 2007; th i gian h tr lãi su t t i a là 2 năm k t ngày t ch c, cá nhân ư c nh n kho n vay l n u. Vi c h tr th c hi n như sau: a) Ngân sách Trung ương h tr lãi su t v n vay cho các ch u tư thu c trung ưng qu n lý; m c h tr là 40% lãi su t v n vay thương m i; b) Ngân sách a phương h tr lãi su t v n vay cho các ch u tư không thu c i tư ng quy nh t i i m a kho n 2 i u này. M c h tr c th do y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh nhưng không th p hơn 40% lãi su t v n vay thương m i. i u 2. i v i các cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p ph i di d i n a i m theo quy ho ch b o m v sinh thú ý, v sinh môi trư ng ngoài vi c ư c h tr theo quy nh t i i u 1 Quy t nh này còn ư c h tr v s d ng ti n chuy n quy n s d ng t, ti n bán nhà xư ng và các công trình khác khi ph i di d i tr s , cơ s s n xu t kinh doanh theo quy nh t i Quy t nh s 74/2005/Q -TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph .
  2. i u 3. T ch c th c hi n 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: a) Quy nh i u ki n v quy mô, công su t cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p ư c áp d ng chính sách h tr u tư theo Quy t nh này; b) Hư ng d n quy ho ch chăn nuôi, gi t m t p trung, công nghi p b o m v sinh thú ý, v sinh an toàn th c phNm và môi trư ng; nh hư ng và hư ng d n thi t b công ngh gi t m , b o qu n ch bi n phù h p, có hi u qu . 2. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này và th c hi n h tr lãi su t v n vay theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 1 Quy t nh này. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí kinh phí th c hi n Quy t nh này. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n các t ch c tín d ng cho các t ch c, cá nhân vay v n theo Quy t nh này. 5. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Ch o xây d ng, phê duy t quy ho ch và t ch c l i chăn nuôi, gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m t p trung trên a bàn; b) Hư ng d n các t ch c, cá nhân u tư phù h p quy ho ch, b o m v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm và môi trư ng; c) Quy t nh m c h tr lãi su t và b trí ngân sách a phương th c hi n quy nh Quy t nh này. d) Có chính sách khuy n khích, h tr giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, nhà xư ng, xây d ng cơ s h t ng, x lý môi trư ng phù h p v i thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. B trư ng các B , ngành: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Thương m i, Th ng c ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG
  3. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản