intTypePromotion=3

Quyết định số 399/2005/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 399/2005/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 399/2005/QĐ-UBCK về ban hành Quy định giám sát công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát tài sản quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 399/2005/QĐ-UBCK

  1. U BAN CH NG KHOÁN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 399/Q -UBCK Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH GIÁM SÁT CÔNG TY QU N LÝ QU , NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TÀI S N QU VÀ QU U TƯ CH NG KHOÁN CH TNCH Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Quy t nh s 161/2004/Q -TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c; Theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý kinh doanh ch ng khoán, Chánh Thanh tra, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh giám sát công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát tài s n qu và qu u tư ch ng khoán. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, Trư ng Ban Qu n lý kinh doanh ch ng khoán, Chánh Thanh tra, Giám c Trung tâm giao d ch ch ng khoán và Th trư ng các ơn v có liên quan thu c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: CH TNCH U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C - Lãnh o UBCKNN; - Như i u 3; - Lưu VP, Ban QLKD Tr n Xuân Hà QUY NNH GIÁM SÁT CÔNG TY QU N LÝ QU , NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TÀI S N QU VÀ QU U TƯ CH NG KHOÁN
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 399/Q - UBCK ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c) I. QUY NNH CHUNG 1. M c tiêu giám sát Vi c giám sát công ty qu n lý qu , qu u tư ch ng khoán và ngân hàng giám sát nh m m b o các ho t ng c a công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và qu u tư ch ng khoán ư c công khai, minh b ch, tuân th các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; b o v quy n và l i ích h p pháp c a các nhà u tư. 2. Căn c th c hi n giám sát Vi c giám sát các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát tài s n qu và qu u tư ch ng khoán d a trên các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán: a. Ngh nh 144/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; b. Quy t nh 161/2004/Q -TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c; c. Quy t nh s 73/2004/Q -BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a qu u tư ch ng khoán và công ty qu n lý qu ; d. Các văn b n hư ng d n khác có liên quan. 3. i tư ng giám sát i tư ng giám sát quy nh t i văn b n này là các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và qu u tư ch ng khoán thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh 144/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và các văn b n hư ng d n thi hành. II. QUY NNH C TH 1. Giám sát các công ty qu n lý qu và qu u tư ch ng khoán 1.1. Ho t ng giám sát t i Ban Qu n lý kinh doanh ch ng khoán Vi c giám sát các công ty qu n lý qu và qu u tư ch ng khoán t i Ban Qu n lý kinh doanh ch ng khoán (QLKDCK) t p trung vào các n i dung chính sau: a. Giám sát vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t v vi c duy trì các i u ki n ư c c p gi y phép c a công ty qu n lý qu và ngư i hành ngh qu n lý qu ;
  3. b. Giám sát các thay i, b sung lo i hình kinh doanh c a công ty qu n lý qu ; l p, óng các chi nhánh c a công ty qu n lý qu ; vi c thay i tr s chính, tr s chi nhánh; ng ng các ho t ng kinh doanh; tăng, gi m v n i u l ; chuy n như ng c ph n ho c ph n v n góp cho bên nư c ngoài c a công ty qu n lý qu ; c. Giám sát vi c th c hi n ch báo cáo c a các công ty qu n lý qu , bao g m vi c báo cáo nh kỳ và báo cáo b t thư ng; d. Giám sát vi c th c hi n ch công b thông tin c a công ty qu n lý qu và các qu u tư ch ng khoán; e. Giám sát các ch tiêu tài chính và k t qu ho t ng c a công ty qu n lý qu ; f. Giám sát vi c tuân th pháp lu t c a công ty qu n lý qu , ngư i hành ngh qu n lý qu khi th c hi n qu n lý các qu u tư ch ng khoán. g. Giám sát và thông báo cho Thanh tra y ban Ch ng khoán Nhà nư c vi c ch n ch nh ho t ng ho c kh c ph c vi ph m c a công ty qu n lý qu , ngư i hành ngh qu n lý qu theo quy nh c a pháp lu t; h. Giám sát vi c phát hành ch ng ch qu huy ng v n c a các qu công chúng; i. Giám sát vi c duy trì các i u ki n c p phép, ăng ký thành l p c a các qu u tư ch ng khoán; j. Giám sát các ho t ng giao d ch ch ng ch qu ho c chuy n như ng ph n v n góp vào qu i v i các qu u tư ch ng khoán chưa ư c niêm y t/ ăng ký giao d ch; k. Giám sát vi c th c hi n các quy n và nghĩa v c a ban i di n qu , thành viên ban i di n qu ; l. Giám sát vi c tuân th các h n ch u tư c a qu ; m. Giám sát vi c giao d ch tài s n c a qu v i nh ng ngư i có liên quan và các trư ng h p có th d n n các xung t v l i ích gi a các bên; n. Giám sát các ch tiêu ánh giá k t qu ho t ng c a qu và vi c phân ph i thu nh p c a qu ; o. Giám sát vi c th c hi n các quy nh v xác nh giá tr tài s n ròng c a qu ; p. Theo dõi, phân tích các thông tin trên th trư ng liên quan n các công ty qu n lý qu và qu u tư ch ng khoán mà y ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN) nh n ư c; q. Giám sát vi c tuân th các quy nh pháp lu t khác liên quan n các công ty qu n lý qu và qu u tư ch ng khoán. 1.2. Ho t ng giám sát t i các Trung tâm giao d ch ch ng khoán
  4. Ho t ng giám sát t i các Trung tâm giao d ch ch ng khoán t p trung vào các n i dung liên quan n vi c niêm y t, giao d ch ch ng ch qu , công b thông tin và các tin n trên th trư ng như i v i m t lo i ch ng khoán niêm y t/ ăng ký giao d ch. 2. Giám sát các ngân hàng giám sát Ban QLKDCK có trách nhi m th c hi n giám sát ho t ng c a các ngân hàng giám sát theo các n i dung ch y u sau: a. Giám sát vi c duy trì các i u ki n th c hi n ch c năng c a ngân hàng giám sát tài s n qu theo quy nh; b. Giám sát vi c th c hi n các quy n và nghĩa v c a ngân hàng giám sát i v i công ty qu n lý qu , qu u tư ch ng khoán; Vi c tuân th các m i quan h gi a ngân hàng giám sát và công ty qu n lý qu theo quy nh c a pháp lu t; c. Giám sát vi c tuân th các nguyên t c t ch c và ho t ng, các quy nh v ngân hàng giám sát; d. Giám sát vi c th c hi n ch báo cáo nh kỳ c a ngân hàng giám sát. 3. Hình th c giám sát Ho t ng giám sát các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và qu u tư ch ng khoán ư c th c hi n thông qua hai hình th c sau: a. Giám sát t xa: th c hi n vi c giám sát thông qua các báo cáo, công văn, văn b n gi i trình, thông tin công b c a công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát. b. Giám sát t i ch : th c hi n vi c giám sát thông qua các t ki m tra nh kỳ hàng năm ho c b t thư ng khi có các v vi c nghiêm tr ng, ph c t p x y ra c n thi t ph i thu th p thêm ch ng c t i các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát. Ban QLKDCK có trách nhi m xu t v i Lãnh o UBCKNN v vi c ki m tra t i ch các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và ch trì ph i h p v i các ơn v khác th c hi n. 4. Ph i h p trong vi c giám sát, x lý vi ph m gi a các ơn v trong UBCKNN a. Ban QLKDCK ch u trách nhi m ch trì vi c giám sát các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và qu u tư ch ng khoán. nh kỳ hàng tháng Ban QLKDCK có trách nhi m l p báo cáo k t qu giám sát các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và qu u tư ch ng khoán theo các n i dung giám sát trình Ban Lãnh o UBCKNN và ng g i Thanh tra UBCKNN ph i h p giám sát. b. Các Trung tâm giao d ch ch ng khoán trong ph m vi trách nhi m c a mình ph i h p v i Ban QLKDCK trong vi c giám sát các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và qu u tư ch ng khoán thông qua vi c báo cáo UBCKNN nh ng s vi c b t thư ng ho c các d u hi u vi ph m x y ra liên quan n các ch ng ch qu ư c niêm y t/ ăng ký giao d ch.
  5. c. Thanh tra UBCKNN có trách nhi m ph i h p v i Ban QLKDCK trong công tác giám sát các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát, qu u tư ch ng khoán, ngư i hành ngh qu n lý qu thông qua vi c cung c p các thông tin thu th p ư c. Trư ng h p phát hi n các d u hi u vi ph m c a công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát, ngư i hành ngh qu n lý qu ho c khi ư c Ban QLKDCK, các Trung tâm giao d ch ch ng khoán thông báo v các trư ng h p vi ph m pháp lu t c n x lý, Thanh tra có trách nhi m t ng h p báo cáo Lãnh o UBCKNN và ti n hành i u tra, k t lu n và xu t bi n pháp x lý theo quy nh. d. Ban QLKDCK, Thanh tra UBCKNN và các Trung tâm giao d ch ch ng khoán trong ph m vi trách nhi m c a mình l p và lưu gi h sơ giám sát i v i các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và qu u tư ch ng khoán. III. T CH C TH C HI N 1. Ban QLKDCK, Thanh tra UBCKNN, Trung tâm giao d ch ch ng khoán có trách nhi m ph i h p th c hi n quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo Ch t ch UBCKNN xem xét, gi i quy t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản