intTypePromotion=3

Quyết định số 399/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 399/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 399/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 399/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 399/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c, Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Xét báo cáo quy t toán c a S Giao thông v n t i Qu ng Nam; k t qu ki m toán c a Công ty c ph n Ki m toán và Tư v n thu (ATC) t i báo cáo ki m toán s 806/BCKT-AAC ngày 22/7/2008, s 682/BCKT-AAC ngày 05/6/2008, s 787/BCKT-AAC ngày 22/5/2007, s 807/BCKT-AAC ngày 22/7/2008, s 800/BCKT-AAC ngày 29/8/2008, s 813/BCKT-AAC ngày 30/8/2008, s 2589/BCKT- AAC ngày 15/12/2007, s 926/BCKT-AAC ngày 09/9/2008, s 681/BCKT-AAC ngày 05/6/2008, s 869/BCKT-AAC ngày 14/8/2008 c a Công ty Ki m toán và k toán - AAC; Biên b n th m tra c a T tư v n giúp vi c H i ng xét duy t quy t toán B Giao thông v n t i ngày 26/12/2008 ; ý ki n c a các thành viên H i ng xét duy t quy t toán B Giao thông v n t i; ý ki n c a Th trư ng theo dõi d án; ý ki n c a B trư ng B Giao thông v n t i ngày 16/02/2009. Theo ngh c a ông V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy t toán d án hoàn thành: - Tên d án: 13 h ng m c thu c d án: C i t o, nâng c p qu c l 14D t nh Qu ng Nam (Km0+00 – Km74+387,96). - Ch u tư: S Giao thông v n t i Qu ng Nam. - a i m xây d ng: t nh Qu ng Nam. - Th i gian kh i công: 11/2000; th i gian hoàn thành: 3/2007. i u 2. K t qu u tư: 1. Ngu n v n u tư ơn v : ng Ngu n ư c duy t Th c hi n T ng s 162.737.496.000 162.737.496.000 Trong ó:
  2. - V n NSNN 162.737.496.000 162.737.496.000 2. Chi phí u tư : ơn v : ng N i dung T ng d toán ư c duy t Chi phí u tư ư c quy t toán T ng s 186.339.074.923 165.719.249.473 - Xây l p 178.885.961.856 159.045.095.459 - Chi phí khác 7.453.113.067 6.674.154.014 (Chi ti t theo ph l c s 01/QL14Dkèm theo). 3. Chi phí u tư ư c phép không tính vào giá tr tài s n: Không 4. Giá tr tài s n hình thành qua u tư: ơn v : ng Công trình thu c ch u tư Công trình giao ơn v khác N i dung qu n lý qu n lý T ng s 0 165.719.249.473 1. Tài s n c nh 0 165.719.249.473 2. Tài s n lưu ng 0 0 i u 3. Trách nhi m c a ch u tư và các ơn v liên quan : 1. Trách nhi m c a ch u tư: - ư c phép t t toán ngu n v n và chi phí u tư công trình theo úng qui nh. 2. Công n n ngày 08/10/2008: T ng n ph i thu: 729.293.972 ng T ng n ph i tr : 3.711.047.445 ng (Chi ti t các kho n công n theo ph l c s 02/QL14D kèm theo). 3. Trách nhi m c a ơn v ti p nh n tài s n : ơn v ti p nh n tài s n có trách nhi m ghi tăng giá tr tài s n, ngu n v n hình thành tài s n và qu n lý khai thác theo qui nh. 4. Trách nhi m c a cơ quan, ơn v liên quan: S Giao thông v n t i Qu ng Nam th c hi n vi c thu h i công n ph i thu và chi tr các kho n còn n cho các ơn v theo qui nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông V trư ng V Tài chính, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S GTVT Qu ng Nam, Giám c Ban qu n lý d án các công trình
  3. giao thông Qu ng Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c ); - KBNN Qu ng Nam; - V KH T; - C c QLXD&CLCTGT; Nguy n H ng Trư ng - TTr B ; - Lưu: VP, V TC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản